Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion 2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion 2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket."— Presentationens avskrift:

1 Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket

2 Översikt Funktionen för Deweys olika delar – konsekvenser för redaktionella regler Skrivregler Särskilda svenska regler. Diskussion

3 Rubrikerna Anmärkningarna i schemat och tabellerna Relativa indexet

4 Rubrikerna Aktuella termer, lyhördhet (sensitivity), internationell gångbarhet Sträva efter precision, klarhet, korthet Välj termer eller fraser som är tillräckligt vida för att omfatta alla ämnen som är underordnade klassen ifråga. Offra inte klarhet för att uppnå korthet Inflated ball thrown or hit by hand

5 Rubrikerna ska fungera fristående Gäller i synnerhet rubrikerna för de två översta nivåerna, huvudklasserna och avdelningarna 210Religionsteori och -filosofi inte: 200 Religion 210 Teori och filosofi 543.1Allmänna ämnen inom analytisk kemi inte: 543Analytisk kemi 543.1Allmänna ämnen

6 Inga rubriker som bara består av prepositionsfraser eller adjektiv 839.7Svensk litteratur inte: >Särskilda nordiska litteraturer 839.7Svensk

7 Rubriker för heterogena klasser Uppräkning Om alla ämnen i klassen täcks av två eller tre termer räknas dessa upp: 839.6Fornisländsk, isländsk, färöisk litteratur … och besläktade…; … och liknande (related) Ämnena i klassen har ingen gemensam benämning, men tillhör en familj som man kommer att tänka på om en eller två av ämnena nämns 450Italienska, rumänska & besläktade språk

8 Heterogena klasser - forts Diverse… (Miscellaneous) Om det fyra eller fler ämnen innefattas i en klass, och ingen sammanfattande benämning finns som inte också innefattar andra ämnen, används rubriken Diverse …. Ange alltid en scope note Miscellaneous symptoms Only those named below. Including coma, euneresis, pain Andra … (Other) Används som rubrik för klasser avsedda att täcka alla delar av en överordnad klass som inte täcks in av andra indelningar Baptistiska kyrkor Andra baptistiska kyrkor och samfund

9 Mer information om klassens innehåll Om informationen för klassen sammantaget (hierarkin, rubriker, anmärkningar, indextermer) inte är tillräcklig; används –Synonymer / Andra namn –Definitioner –Bestämningar –Scope notes som gör det möjligt för en lekman att förstå.

10 Andra namn En synonym / annat namn ges i en parentes efter rubriken. Flera ges i en anmärkning som inleds: Andra namn. Andra namn-anmärkningar används också när det alternativa namnet är ett tidigare namn och när det alternativa namnet bara gäller en del av rubriken

11 Andra namn - exempel Inget annat namn i rubrik eller anmärkning: Smörgåsar och liknande rätter Ingångar i det relativa indexet: Mackor Smörgåsar Wraps Ett annat namn i rubriken *Proboscidea (Elefantdjur) Flera andra namn i anmärkning Hurricanes Variant names: typhoons, baguios, tropical cyclones, willy-willies

12 Definitioner När en term används i en vidare eller snävare betydelse än den allmänt accepterade När en term har flera betydelser När en term är ny och en definition inte finns lätt tillgänglig Används restriktivt

13 Bestämningar Bestämningar inom parentes tillfogas termer som har två eller fler betydelser Undvik discipliner Bestämningen ska samma numerus som termen. Om en betydelse är den vanligaste kan den lämnas utan bestämning Dockor Dockor (fartygsbassänger)

14 Scope notes Används när en klass är vidare eller snävare än vad som är uppenbart utifrån rubriken. 177Ethics of social relations Limited to the topics provided for below 685.4Gloves and mittens Regardless of material

15 Klassificera här-anmärkningar Används för ämnen som är så sammanflätande med de klasser där de placerats att det är osannolikt att de kommer att få egna nummer. Ämnen vidare eller snävare än den klass där de placerats T2—4873Stockholms län Klassificera här: Stockholm Ämnen som överlappar med klassen Fascism Klassificera här: falangism, nationalsocialism, nynazism

16 Klassificera här-anmärkningar (forts) Andra sätt att se på ämnet Hjärtsjukdomar Klassificera här: kardiologi Omplacerade ämnen Agricultural shared return systems Class here serfs, sharecroppers [both formerly ] Tvärvetenskapliga och allmänna nummer 001.9Controversial knowledge Class here interdisciplinary works on controversial knowledge, parapsychology, occultism

17 Omfattar även-anmärkningar (Including) används för att visa omplacering av särskilda ämnen Bathing Including saunas, Turkish baths [both formerly ], showering.

18 Omfattar även-anmärkningar används (forts) för att räkna upp särskilda ämnen som bör nämnas och indexeras, men som inte bedöms vara tillräckligt viktiga för att få egna nummer 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages Suprasegmental features Including juncture (pauses), pitch, stress för att räkna upp särskilda ämnen som inte uppenbart är underordnade rubriken Rim, ramsor, rimlekar Omfattar även hopprepsramsor, vaggvisor, tungvrickare

19 Omfattar även-anmärkningar används (forts) för att förklara abstrakta rubriker med ord som är lättare för en lekman att förstå 362 Social welfare problems and services Problems of and services to persons in late adulthood Direct relief Including provision of financial aid, food, shelter, household assistance, clothing, recreation för att göra vagt definierade rubriker mer specifika Nonalcoholic beverages Including carbonated, malted, mineralized beverages

20 Omfattar även-anmärkningar används inte för att ersätta en definition för att räkna upp ämnen som troligen inte kommer att förekomma i litteraturen för att räkna upp alla ämnen som ingår i klassen för att begränsa klassen

21 Indexet – vilka ämnen ska tas med? Olika gränser för det tryckta indexet och det elektroniska Bara det elektroniska relevant för oss Ämnen som det finns 10 verk om får en ingång i indexet Ämnen som det finns 5-9 verk om får en ingång i indexet om: –det är troligt att det publiceras fler verk om ämnet –ämnet är svårt att klassificera utan indexingång Vid tveksamhet, ta med ämnet i indexet

22 Indexet – vilka ämnen ska tas med? (forts) Ämnen som nämns i tabellerna eller schema tas med i indexet Ämnen utan grund i litteraturen kan tas med av logiska skäl Vaga rubriker tas inte med i indexet Levels of [labor union] organization Including locals, national unions, union federations

23 Indexet – val av termer De termer som förekommer i schemat och tabellerna Synonymer om de förekommer i minst 15 titlar och inte är föråldrade. Vanliga och vetenskapliga artnamn

24 Indexet - underrubriker För att ange olika discipliner används underrubiker (subentries). Underrubrikerna hämtas i första hand från schemat och tabellerna. ´ Water power Water power--economics Water power--electrical engineering Water power--law Water power--public administration

25 Indexet - adjektivfraser Normalt indexeras inte adjektivfraser. Indexingångarna konstrueras istället med underrubriker Meditation Meditation—religion Meditation—religion—buddhism inte: Buddhistisk meditation osv.

26 Adjektivfraser kan indexeras när de förekommer i fler än 10 titlar har en särskild innebörd är användbara för att indexera ämnet inom andra discipliner

27 Indexet ska inte upprepa schemat och tabellerna Normalt tas inte termer för underordnade ämnen med som underrubriker (subentries) till huvudämnet. Gäller både när numren är underordnade huvudämnets nummer, och när det finns en anmärkning. inte: SverigeT Sverige – mellerstaT Sverige - norra T Sverige – södraT2--486

28 En term får fullständig indexering När en term förs in i indexet ska normalt alla nummer som kan vara aktuella att använda föras in, även byggda nummer. När många underrubriker förekommer för en viss ingång, kan man välja att bara ange det allmänna eller tvärvetenskapliga numret, och hänvisa till en synonym eller överordnad term för fler nummer. Den synonyma eller överordnade termen ska ge minst tre extra nummer om denna lösning ska användas. Termer från schemat och tabellerna väljs för den fullständiga indexeringen.

29 En term får fullständig indexering - exempel Jet planes Jet planes--engineering Jet planes--military engineering Jet planes--military equipment Jet planes--transportation services Jet planes see also Aircraft Aircraft

30 En term får fullständig indexering – exempel (forts) Aircraft Aircraft see Manual at vs. 388 Aircraft--engineering Aircraft--law Aircraft--military engineering Aircraft--military equipment Aircraft--piloting Aircraft--psychological influence Aircraft--sanitation services Aircraft--sanitation services see also Sanitation Aircraft--sports Aircraft--sports see also Sports Aircraft--theft of Aircraft--theft of--law Aircraft--transportation services Aircraft--transportation services--operation

31 Skrivregler Plural –Undantag abstrakta begrepp artnamn kroppsdelar- och organ vi bara har en av Ingen onödig interpunktion Inga ”och” när fler än två termer räknas upp, utom i rubrikerna för de tre översta nivåerna. 285Presbyterian churches, Reformed churches centered in America, Congregational churches, Puritanism Liknande termer ska konstrueras på samma sätt.

32 Svenska regler SAOL normerande för stavning Svenska ämnesord för val av termer & stavning NE m.m. Sammansättningar eller fraser? –Sjukdomar i hjärtat / Hjärtsjukdomar –Sjukdomar i lungorna / Lungsjukdomar –Sjukdomar i bukhinnan / Bukhinnesjukdomar? –Sjukdomar i tårapparaten / Tårapparatssjukdomar? –Liknande termer ska konstrueras på samma sätt Svenska termer / lånord?


Ladda ner ppt "Www.kb.se Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion 2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser