Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion 2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion 2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion 2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket

2 www.kb.se Översikt Funktionen för Deweys olika delar – konsekvenser för redaktionella regler Skrivregler Särskilda svenska regler. Diskussion

3 www.kb.se Rubrikerna Anmärkningarna i schemat och tabellerna Relativa indexet

4 www.kb.se Rubrikerna Aktuella termer, lyhördhet (sensitivity), internationell gångbarhet Sträva efter precision, klarhet, korthet Välj termer eller fraser som är tillräckligt vida för att omfatta alla ämnen som är underordnade klassen ifråga. Offra inte klarhet för att uppnå korthet. 796.32Inflated ball thrown or hit by hand

5 www.kb.se Rubrikerna ska fungera fristående Gäller i synnerhet rubrikerna för de två översta nivåerna, huvudklasserna och avdelningarna 210Religionsteori och -filosofi inte: 200 Religion 210 Teori och filosofi 543.1Allmänna ämnen inom analytisk kemi inte: 543Analytisk kemi 543.1Allmänna ämnen

6 www.kb.se Inga rubriker som bara består av prepositionsfraser eller adjektiv 839.7Svensk litteratur inte: 839.6-839.8>Särskilda nordiska litteraturer 839.7Svensk

7 www.kb.se Rubriker för heterogena klasser Uppräkning Om alla ämnen i klassen täcks av två eller tre termer räknas dessa upp: 839.6Fornisländsk, isländsk, färöisk litteratur … och besläktade…; … och liknande (related) Ämnena i klassen har ingen gemensam benämning, men tillhör en familj som man kommer att tänka på om en eller två av ämnena nämns 450Italienska, rumänska & besläktade språk

8 www.kb.se Heterogena klasser - forts Diverse… (Miscellaneous) Om det fyra eller fler ämnen innefattas i en klass, och ingen sammanfattande benämning finns som inte också innefattar andra ämnen, används rubriken Diverse …. Ange alltid en scope note. 616.849Miscellaneous symptoms Only those named below. Including coma, euneresis, pain Andra … (Other) Används som rubrik för klasser avsedda att täcka alla delar av en överordnad klass som inte täcks in av andra indelningar. 286.1-286.5Baptistiska kyrkor 286.5 Andra baptistiska kyrkor och samfund

9 www.kb.se Mer information om klassens innehåll Om informationen för klassen sammantaget (hierarkin, rubriker, anmärkningar, indextermer) inte är tillräcklig; används –Synonymer / Andra namn –Definitioner –Bestämningar –Scope notes som gör det möjligt för en lekman att förstå.

10 www.kb.se Andra namn En synonym / annat namn ges i en parentes efter rubriken. Flera ges i en anmärkning som inleds: Andra namn. Andra namn-anmärkningar används också när det alternativa namnet är ett tidigare namn och när det alternativa namnet bara gäller en del av rubriken

11 www.kb.se Andra namn - exempel Inget annat namn i rubrik eller anmärkning: 641.84Smörgåsar och liknande rätter Ingångar i det relativa indexet: Mackor Smörgåsar Wraps Ett annat namn i rubriken 599.67*Proboscidea (Elefantdjur) Flera andra namn i anmärkning 551.552Hurricanes Variant names: typhoons, baguios, tropical cyclones, willy-willies

12 www.kb.se Definitioner När en term används i en vidare eller snävare betydelse än den allmänt accepterade När en term har flera betydelser När en term är ny och en definition inte finns lätt tillgänglig Används restriktivt

13 www.kb.se Bestämningar Bestämningar inom parentes tillfogas termer som har två eller fler betydelser Undvik discipliner Bestämningen ska samma numerus som termen. Om en betydelse är den vanligaste kan den lämnas utan bestämning Dockor Dockor (fartygsbassänger)

14 www.kb.se Scope notes Används när en klass är vidare eller snävare än vad som är uppenbart utifrån rubriken. 177Ethics of social relations Limited to the topics provided for below 685.4Gloves and mittens Regardless of material

15 www.kb.se Klassificera här-anmärkningar Används för ämnen som är så sammanflätande med de klasser där de placerats att det är osannolikt att de kommer att få egna nummer. Ämnen vidare eller snävare än den klass där de placerats T2—4873Stockholms län Klassificera här: Stockholm Ämnen som överlappar med klassen 335.6 Fascism Klassificera här: falangism, nationalsocialism, nynazism

16 www.kb.se Klassificera här-anmärkningar (forts) Andra sätt att se på ämnet 616.12Hjärtsjukdomar Klassificera här: kardiologi Omplacerade ämnen 306.365Agricultural shared return systems Class here serfs, sharecroppers [both formerly 305.563] Tvärvetenskapliga och allmänna nummer 001.9Controversial knowledge Class here interdisciplinary works on controversial knowledge, parapsychology, occultism

17 www.kb.se Omfattar även-anmärkningar (Including) används för att visa omplacering av särskilda ämnen 613.41Bathing Including saunas, Turkish baths [both formerly 646.75], showering.

18 www.kb.se Omfattar även-anmärkningar används (forts) för att räkna upp särskilda ämnen som bör nämnas och indexeras, men som inte bedöms vara tillräckligt viktiga för att få egna nummer 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages 414.6 Suprasegmental features Including juncture (pauses), pitch, stress för att räkna upp särskilda ämnen som inte uppenbart är underordnade rubriken. 398.8Rim, ramsor, rimlekar Omfattar även hopprepsramsor, vaggvisor, tungvrickare

19 www.kb.se Omfattar även-anmärkningar används (forts) för att förklara abstrakta rubriker med ord som är lättare för en lekman att förstå 362 Social welfare problems and services 362.6 Problems of and services to persons in late adulthood 362.63 Direct relief Including provision of financial aid, food, shelter, household assistance, clothing, recreation för att göra vagt definierade rubriker mer specifika 641.26Nonalcoholic beverages Including carbonated, malted, mineralized beverages

20 www.kb.se Omfattar även-anmärkningar används inte för att ersätta en definition för att räkna upp ämnen som troligen inte kommer att förekomma i litteraturen för att räkna upp alla ämnen som ingår i klassen för att begränsa klassen

21 www.kb.se Indexet – vilka ämnen ska tas med? Olika gränser för det tryckta indexet och det elektroniska Bara det elektroniska relevant för oss Ämnen som det finns 10 verk om får en ingång i indexet Ämnen som det finns 5-9 verk om får en ingång i indexet om: –det är troligt att det publiceras fler verk om ämnet –ämnet är svårt att klassificera utan indexingång Vid tveksamhet, ta med ämnet i indexet

22 www.kb.se Indexet – vilka ämnen ska tas med? (forts) Ämnen som nämns i tabellerna eller schema tas med i indexet Ämnen utan grund i litteraturen kan tas med av logiska skäl Vaga rubriker tas inte med i indexet 331.872Levels of [labor union] organization Including locals, national unions, union federations

23 www.kb.se Indexet – val av termer De termer som förekommer i schemat och tabellerna Synonymer om de förekommer i minst 15 titlar och inte är föråldrade. Vanliga och vetenskapliga artnamn

24 www.kb.se Indexet - underrubriker För att ange olika discipliner används underrubiker (subentries). Underrubrikerna hämtas i första hand från schemat och tabellerna. ´ Water power 333.914 Water power--economics 333.914 Water power--electrical engineering 621.312134 Water power--law 343.0924 Water power--public administration 354.3627

25 www.kb.se Indexet - adjektivfraser Normalt indexeras inte adjektivfraser. Indexingångarna konstrueras istället med underrubriker Meditation158.12 Meditation—religion204.35 Meditation—religion—buddhism294.34435 inte: Buddhistisk meditation 294.34435 osv.

26 www.kb.se Adjektivfraser kan indexeras när de förekommer i fler än 10 titlar har en särskild innebörd är användbara för att indexera ämnet inom andra discipliner

27 www.kb.se Indexet ska inte upprepa schemat och tabellerna Normalt tas inte termer för underordnade ämnen med som underrubriker (subentries) till huvudämnet. Gäller både när numren är underordnade huvudämnets nummer, och när det finns en anmärkning. inte: SverigeT2--485 Sverige – mellerstaT2--487 Sverige - norra T2--488 Sverige – södraT2--486

28 www.kb.se En term får fullständig indexering När en term förs in i indexet ska normalt alla nummer som kan vara aktuella att använda föras in, även byggda nummer. När många underrubriker förekommer för en viss ingång, kan man välja att bara ange det allmänna eller tvärvetenskapliga numret, och hänvisa till en synonym eller överordnad term för fler nummer. Den synonyma eller överordnade termen ska ge minst tre extra nummer om denna lösning ska användas. Termer från schemat och tabellerna väljs för den fullständiga indexeringen.

29 www.kb.se En term får fullständig indexering - exempel Jet planes 387.73349 Jet planes--engineering 629.133349 Jet planes--military engineering 623.746044 Jet planes--military equipment 358.4183 Jet planes--transportation services 387.73349 Jet planes see also Aircraft Aircraft

30 www.kb.se En term får fullständig indexering – exempel (forts) Aircraft 387.73 Aircraft see Manual at 629.046 vs. 388 Aircraft--engineering 629.133 Aircraft--law 343.0975 Aircraft--military engineering 623.746 Aircraft--military equipment 358.4183 Aircraft--piloting 629.13252 Aircraft--psychological influence 155.965 Aircraft--sanitation services 363.7293 Aircraft--sanitation services see also Sanitation Aircraft--sports 797.5 Aircraft--sports see also Sports Aircraft--theft of 364.1628629133 Aircraft--theft of--law 345.02628629133 Aircraft--transportation services 387.73 Aircraft--transportation services--operation 387.74044

31 www.kb.se Skrivregler Plural –Undantag abstrakta begrepp artnamn kroppsdelar- och organ vi bara har en av Ingen onödig interpunktion Inga ”och” när fler än två termer räknas upp, utom i rubrikerna för de tre översta nivåerna. 285Presbyterian churches, Reformed churches centered in America, Congregational churches, Puritanism Liknande termer ska konstrueras på samma sätt.

32 www.kb.se Svenska regler SAOL normerande för stavning Svenska ämnesord för val av termer & stavning NE m.m. Sammansättningar eller fraser? –Sjukdomar i hjärtat / Hjärtsjukdomar –Sjukdomar i lungorna / Lungsjukdomar –Sjukdomar i bukhinnan / Bukhinnesjukdomar? –Sjukdomar i tårapparaten / Tårapparatssjukdomar? –Liknande termer ska konstrueras på samma sätt Svenska termer / lånord?


Ladda ner ppt "Www.kb.se Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion 2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser