Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff Krägga, 2009-11-11. Krägga 091111 – syfte & mål 2  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff Krägga, 2009-11-11. Krägga 091111 – syfte & mål 2  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff Krägga, 2009-11-11

2 Krägga 091111 – syfte & mål 2  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se Nätverksträff, Krägga 2009-11-11

3 Agenda, 091111 kl. 12-17 3 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 12.00-13.00Lunch 13.00-13.10Inledning 13.10-14.00Stadgar 14.00-14.10Presidium och Styrgrupp 14.10-14.30Medlemmar, finansiering och samarbetspartners 14.30-14.50Fika 14.50-15.50Benchmarking 15.50-16.30BestService.se 16.30-17.00Summering & Reflektioner Middag

4 Krägga 091111 – syfte & mål 4 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se

5 Stadgar 5  Ändamål  Nätverkets sammansättning  Nätverkets organisation och ledning  Nätverkets sammankomster  Övriga bestämmelser  Ändring av stadgarna  Upplösning av nätverket Nätverksträff, Krägga 2009-11-11

6 Stadgar 1(9) - Ändamål 6 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Nätverket syftar till att  ta fram/sammanställa och sprida best practice inom olika serviceområden  deltaga i/genomföra projekt och studier mellan nätverkets medlemmar  utgöra ett nav för samverkan  sprida kunskap till medlemmarna som stöd för respektive landsting att genomföra förbättringar. §1 Nätverket ”Best Service”, instiftat år 2009, utgör ett samfund av serviceleverantörer inom Sveriges landstings- och sjukhusverksamheter

7 Verksamhet med direkt eller indirekt koppling till service inom Sveriges landstings- och sjukhusverksamheter kan bli medlem i BestService genom att skriftligen ansöka om medlemskap och därvid uppge sitt ändamål. Beslut om inträde fattas av nätverket vid nätverkssammankomst. Stadgar 2(9) – Nätverkets sammansättning 7 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §2 Inträde Anmälan om utträde görs före nätverkssammankomst. Utträde får tidigast ske X år efter inträde. §3 Utträde

8 Stadgar 3(9) – Nätverkets organisation och ledning 8 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §4 Nätverkets organ är följande:  Nätverkssammankomsten  Presidiet  Styrgrupp  Projektledning Nätverkssammankomsten §5 Nätverkets högsta beslutande organ är nätverkssammankomsten. Vid nätverkssammankomst beslutar nätverket i frågor som anges i dessa stadgar samt i övriga frågor av stor vikt eller avgörande betydelse för nätverket.

9 Stadgar 4(9) – Nätverkets organisation och ledning 9 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §6 Dagordning vid nätverkssammankomst: 1.Mötets öppnande 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet 3.Val av två protokolljusterare för mötet 4.Fastställande av dagordning 5.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 6.Presidiets berättelse över nätverkets verksamhet sedan föregående sammankomst 7.Revisorernas berättelse för samma period 8.Fråga om presidiets ansvarsfrihet 9.Val av ledningsgruppens fem personer 10.Inkomna motioner och propositioner 11.Fastställande av verksamhetsplan 12.Fastställande av budget 13. Fastställande av årsavgift 14.Fråga om medlemskap eller utträde 15.Övriga ärenden

10 Stadgar 6(9) – Nätverkets sammankomster 10 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §7 Nätverket håller årligen X ordinarie sammankomster. Preses kan därutöver kalla nätverket till sammankomst vid behov.

11 Stadgar 5(9) – Nätverkets organisation och ledning 11 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §9 Presidiet består av preses och sex vice preses. Preses och vice preses utses för en tid av X kalenderår. Preses leder presidiets sammanträden. Vid förfall för preses inträder den som längst varit vice preses eller den presidiet förordnar. Presidiet är beslutfört då minst X ur presidiet är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Presidiet §8 Nätverkets verksamhet leds av ett presidium. Presidiet beslutar i nätverkets angelägenheter om inte annat föreskrivs i stadgarna eller bestämts av nätverkssammankomsten.

12 Stadgar 5(9) – Nätverkets organisation och ledning 12 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §11 Styrgrupp består av ordförande och tre ledamöter. Styrgruppen utses för en tid av X kalenderår. Styrgrupp §10 Nätverkets styrgrupp styr inriktning av nätverkets arbete. Styrgruppen beslutar i nätverkets angelägenheter om inte annat föreskrivs i stadgarna eller bestämts av nätverkssammankomsten.

13 Stadgar 8(9) – Nätverkets organisation och ledning 13 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Projektledning §12 Vad kan förväntas av projektledningen? Vad förväntas av de respektive medlemmarna inom ramen för nätverkets verksamhet?

14 Stadgar 8(9) – Ändring av stadgarna 14 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §13 Fråga om ändring av dessa stadgar får endast tas upp på ordinarie nätverksammankomst. Förslag till sådan ändring får väckas av presidiet eller framläggas av minst X av nätverkets medlemmar och skall då göras tillgängligt för samtliga medlemmar senast X dagar före sammankomst. För ändring av stadgarna fordras att beslut fattas med en majoritet av tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.

15 Stadgar 9(9) – Upplösning av nätverket 15 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 §14 För upplösning av nätverket och beslut om fördelning av tillgångar fordras beslut i enlighet med §13.

16 16 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se

17 17 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se

18 18 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 JaNejEj bestämt sigAvvaktarEj tillfrågad Västra Götaland Väster- norrland GävleborgJämtlandKronoberg VärmlandCapio St GöranNorrbottenKalmar UppsalaGotlandÖstergötlandDanderyd DalarnaKarolinska Blekinge Halland Västerbotten Sörmland Örebro Västmanland Jönköping 1/3 Skåne Medlemmar

19 19 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se

20 Finansiering – Kostnader 2009 20 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Ledning, samordning0,25 tj 250 tkr Benchmarking0,25 tj 250 tkr Adm –Sekreterarfunktion –Ekonomifunktion 20 tkr –Hemsida, drift, förvaltning 100 tkr Övrigt (kostnader för årsmöte) 30 tkr Totalt 130 tkr (12 tkr/medlem)

21 Finansiering – Kostnadsbudget 2010 21 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Ledning, samordning0,5 tj 500 tkr Benchmarking0,5 tj 500 tkr Adm0,2 tj 350 tkr –Sekreterarfunktion –Ekonomifunktion –Hemsida, drift, förvaltning Övrigt (för insatser beslutade av styrgrp) 650 tkr Totalt 2000 tkr

22 Finansiering – Administrationsavgift / medlem 22 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 100 tkr133 tkr182 tkr200 tkrPris/landsting 20151110Antal medlemslandsting

23 Krägga 091111 – syfte & mål 23 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se

24 24 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 SKL –”Teknisk hantering” av nyckeltal – exvis databas –Erfarenhetsutbyte Institutionen för Service Management Nordiska kontakter? EU-bidrag Samarbetspartners

25 Krägga 091111 – syfte & mål 25 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se

26 Benchmarking – syfte och mål 26  Utveckla enkla, väldefinierade och användbara nyckeltal inom landstingsservice  Utveckla en process för systematiskt förbättringsarbete m.h.a. dessa nyckeltal  Etablera gemensamt kvalitetssäkrade nyckeltal inom servicenäringen Nätverksträff, Krägga 2009-11-11

27 Avstämning Nyckeltal Insamling Utfall Kvalitets- säkring Analys Upprätta Handlingsplan Uppföljning/ Utvärdering Åtgärdsplan Årsbudget/ Strategiinriktning Mål Benchmarking – processcykel 27 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11

28 Benchmarking - projektprocess 28 20092010 ÄgareStartSlut % avklarad 2. Sammanställning av material Aktivitet/Milstolpe AUGSEPOKTNOVDECJANFEBMARAPRMAJ 2009-10-152009-10-31 3. Publicering på BestService.seA Zackrisson2009-10-302009-10-31 8. Fastställ fortsatta åtgärderNätverket2010-04-012010-04-02 4. Analys och framtagning handlingsplanNätverket2009-11-112009-11-12 7. Utvärdering effekter av handlingsplanNätverket2010-04-012010-04-02 6. Uppföljning handlingsplanA Zackrisson2010-03-012010-03-31 5. Utförande handlingsplanResp. medlem2009-11-122010-02-28 A Zackrisson 1. Insamling av nuvarande nyckeltal2009-09-282009-10-25 Resp. medlem 2009-10-28 9. Upprätta rutiner för fortsatt arbeteNätverket2010-04-03TBD

29 Eventuella svårigheter 29  Komma förbi ”äpplen och päron”-diskussioner  Acceptera att man inte kan beskriva hela verkligheten med ett fåtal nyckeltal  Mäta det som säger något hellre än något som är enkelt att mäta  Bestämma samarbete/gränssnitt med existerande benchmarking-arbete Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Hur går vi vidare?

30 Benchmarking, förslag fortsättning 30  Projektledning tar fram grundidé på nyckeltal  Nätverkets medlemmar bestämmer datum för avstämning med projektledning (Deadline 15/12)  Projektledning gör en road-trip för att stämma av med de enskilda medlemmarna  Publicering av resultat från road-trip på BestService.se  Feedback på resultatet från nätverkets medlemmar Nätverksträff, Krägga 2009-11-11

31 Krägga 091111 – syfte & mål 31 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering  Samarbetspartners  Kick-off, benchmarking  Introduktion av BestService.se

32 BestService.se 32 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11

33 Best Service – Idélista 33 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Uppdatering?

34 Best Service – Förslag, värdering av idéer 34 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Nätverkets mål: Utveckla verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Optimera resurshushållningen Optimera kundnyttan Inte låta gränser hindra utveckling av processer 1.Uppfyllnad av de fyra målen graderas på en skala 1-5 2.Summan av de fyra graderingarna utgör prioriteringsgrund 3.Prioriteringsordning blir: störst summa = högsta prioritet

35 Best Service – Vem gör vad? 35 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 Tillverkare, BestService.se –Sköter all teknisk utveckling av hemsidan Administratörer –Publicerar material (Artiklar, nyheter, events, etc.) –Godkänner nya användare –Redigerar hemsidans innehåll –Summerar inkomna förslag via hemsidan Användare (Inledningsvis max 10 per landsting) –Publicerar artiklar? (Superanvändare) –Gör inlägg i hemsidan forum (Föreslår fokusområden, diskuterar förbättringsmöjligheter, etc. –Kommenterar publikationer

36 BestService.se - sökordsstruktur 36 Nätverksträff, Krägga 2009-11-11 TrspStädKostTvättEtc Ledarskap Kunddialog Förbättrings-metoder Tekniskalösningar Etc Tag


Ladda ner ppt "Nätverksträff Krägga, 2009-11-11. Krägga 091111 – syfte & mål 2  Fastställa nätverkets stadgar  Val av presidium och styrgrupp  Medlemmar  Finansiering."

Liknande presentationer


Google-annonser