Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande begrepp"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande begrepp
Telestörningsnämnden TSN Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer, Induktion Direktjordade och impedansjordade system Banverkets anläggningar Dan Hübinette Svenska Kraftnät

2 Strömfördelning vid jordfel
Telestörningsnämnden TSN Strömfördelning vid jordfel (1-r) 3I0A (1-r) 3I0B 3I0 3I0A 3I0B 3I0A 3I0B nedledare P markledare station A station B Total jordfelström i felstället P Ip = r (3I0A + 3I0B ) r = reduktionsfaktor

3 Diagram jordfelström

4 Felströmmar i Hedenlunda CT35, stadium 2002
Spänningsättande felström erhålls genom summering av alla ledningsbidrag. Fel på 400 kV: Ledning 3I0 Skärm Skalat FL8 S2-4, Hall CL3 S7, Åker FL9 S1, Glan CL3 S8, Glan Eskilstuna Sköldinge Vrena Summa Fel på 130: FL8 S2-4, Hall CL3 S7, Åker FL9 S1, Glan CL3 S8, Glan Eskilstuna Sköldinge Vrena Summa Dimensionerande spänningssättande felström är således 8.1 kA vilket orsakas av jordfel på 400-skenan.

5 Överspänningar Två fenomen inträffar: Rj Markpotentialer Induktion
Telestörningsnämnden TSN Överspänningar Markpotentialer Induktion Två fenomen inträffar: Rj Bild: TeliaSonera

6 Markpotential som funktion av avstånd från jordfelet
Telestörningsnämnden TSN Markpotential som funktion av avstånd från jordfelet Från ”Jordning av stationer och ställverk”, VAST 1987

7 Telestörningsnämnden TSN Induktion
Om ett varierande magnetfält passerar genom en strömslinga uppstår i denna en inducerad ström. E= -k dΦ/dt Speciellt vid teleledningar, som ju kan vara långa och bilda stora slingor, måste detta beaktas för jordfelsströmmar.

8 Telestörningsnämnden TSN
Resistivitet Från IVA Meddelande 183

9 Telestörningsnämnden TSN
Berggrundens art Från IVA Meddelande 183

10 Fulltransformator Autotransformator
Telestörningsnämnden TSN Fulltransformator Autotransformator I1 I1 I2 I2 E1 E1 E2 N1 N2 E2 I1- I2

11 Impedansjordat system
Telestörningsnämnden TSN Impedansjordat system Låg enfasig jordfelsström Tvåfasiga jordfel kan ha hög felström Spänningshöjning på friska faser vid enfasigt jordfel Autotransformator kan ej användas Inducerade störningar på teleledningar är sällsynta

12 Telestörningsnämnden TSN Direktjordat system
Stor jordslutningsström Graderad isolation i transformatorer Möjlighet till sparkopplade transformatorer Lägre spänningshöjning på friska faser vid jordfel medför låga isolationskrav relativt isolerade system Ingen självsläckning av ljusbåge Inducerade störningar på teleledningar

13 Telestörningsnämnden TSN
ELSÄK-FS 2008:1 8 § En högspänningsanläggning, som ingår i ett direktjordat system, ska vara utförd så att jordslutningar kopplas ifrån automatiskt inom högst 0,5 sekunder och de förhöjda markpotentialer som uppträder vid en jordslutning jämnas ut. Allmänna råd Spänning och markpotentialer bör mätas och kontrolleras. Därvid bör hänsyn tas till att markpotentialen i ett direktjordat system kan anses vara utjämnad om de förekommande spänningarna inte överstiger 600 V inom ett driftrum eller i dess omgivning. Spänningarna kan fastställas som produkten av en resistans om 3 000 ohm och den ström som vid en jordslutning flyter genom resistansen.

14 Banverkets anläggningar
Telestörningsnämnden TSN Banverkets anläggningar Direktjordat transmissionssystem 16 2/3 Hz, 2x66 kV Matning av el till lok 16 2/3 Hz, 15 kV Hjälpkraft 50 Hz, 22 kV, 11 kV, 400 V med flera sp. Matning av 50 Hz, 400 V från allmänt nät till Banverket

15 400 V från allmänt nät till Banverket
Telestörningsnämnden TSN 400 V från allmänt nät till Banverket Från Banverkets föreskrift BVF 510

16 Telestörningsnämnden TSN
BT-system Från Banverkets föreskrift BVF 510

17 AT-system

18 TSN:s meddelanden 2 11 Förteckning över aktuella meddelanden från
- Information om Telestörningsnämndens verksamhet Förteckning över aktuella meddelanden från Telestörningsnämnden Skyldighet att bekosta åtgärder till skydd mot höga markpotentialer vid direktjordad stationsanläggning för > 100 kV Rekommendation i princip om ansvarsfördelningen mellan olika störande företag för skyddsåtgärder mot höga markpotential i ställverk. Fördelning av kostnader för skyddsåtgärder, dels mellan flera störande befintliga företag, dels mellan befintliga och blivande företag. Rekommendation i princip för dels fördelning av kostnaderna då det blir billigare att störande företag vidtar gemensamma åtgärder än att var och en av dem skyddar mot störning från sin anläggning, dels undersökning i förhand av möjligheterna att utföra åtgärder till skydd för befintliga och blivande anläggningar samtidigt med fördelning av kostnaderna för åtgärderna.

19 TSN:s meddelanden Värdering av båtnad som uppkommer för genom störningsförebyggande åtgärder Rekommendation i princip om fördelning av kostnader för skyddsåtgärder mellan störande och störda parter då åtgärderna också medför fördelar av annat slag för det störda företaget. Användande av Opto- eller Radiolänkförbindelse för att undvika störningar Rekommendation i princip om jämställande av användande av opto- eller radiolänk med skyddsåtgärd samt om kostnadsuppskattning därvidlag. Rapporter om vissa jordfel på direktjordade starkströmsanläggningar med högre spänning än 100 kV Rekommendation att varje jordfel som inträffar på sådan starkströmsanläggning rapportears omedelbart per e-post. .

20 TSN:s meddelanden Handläggningsregler i fråga om åtgärder mot ljudstörningar Rekommendation av rutiner för samråd, initierat från Televerket, då ägare av starkströms- anläggning kan vara skyldig att utföra, bekosta eller bidra till åtgärder för att minska ljudstörningar på teleanläggning. Anmälan och samråd rörande nya och ändrade tele-och starkströmsanläggningar Rekommendation om rutiner för information och samråd mellan störande och störda parter om planerade nya och ändrade sådana anläggningar som kan påverka behovet och utformning av skyddsanordningar. Förhandsuppskattning av kostnader för anordnande av överspänningsskydd Rekommendation om bindande offert i vissa fall från det störda företaget. Sammanställning av uppgifter om jordfel på kraftnät med direktjordad nollpunkt Engångsersättning för kontroll av skyddsplatser med överspänningsskydd vid nya anläggningar Rekommendation om schabloniserad ersättning för kontroll mm av överspänningsskydd i Televerkets och Banverkets nät.

21 TSN:s meddelanden 17 4 Ersättning för vissa mätningskostnader
Rekommendation om standardersättning för fältmätningar av Televerket eller Banverket för att klarlägga behovet av skyddsåtgärder. Fördelning av ersättning för kostnader för skydd mot störning , samt ansvar för ersättning för kostnader till följd av skada eller störning, mm. Riktlinjer för användning av jordfelsströmmar vid beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer Rekommendation om beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer orsakade av jordfelsströmmar. Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar mm. Rekommendation om avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar mm. Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar Rekommendation om utförande av antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsnläggningar . Antennanläggningar och teknikbodar invid direktjordade högspänningsanläggningar Rekommendation om utförande av antennanläggningar och teknikbodar placerade invid direktjordade högspänningsanläggningar.

22 Meddelanden Mötesprotokoll
Meddelanden Mötesprotokoll


Ladda ner ppt "Grundläggande begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser