Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer, Induktion Direktjordade och impedansjordade system Banverkets anläggningar Telestörningsnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer, Induktion Direktjordade och impedansjordade system Banverkets anläggningar Telestörningsnämnden."— Presentationens avskrift:

1

2 Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer, Induktion Direktjordade och impedansjordade system Banverkets anläggningar Telestörningsnämnden TSN Dan Hübinette Svenska Kraftnät 2009-03-18

3 Strömfördelning vid jordfel 3I 0A 3I03I0 3I 0B (1-r) 3I 0A Total jordfelström i felstället P I p = r (3I 0A + 3I 0B ) r = reduktionsfaktor 3I 0A Telestörningsnämnden TSN (1-r) 3I 0B station B station A markledare nedledare P 3I 0B

4 Diagram jordfelström

5 Felströmmar i Hedenlunda CT35, stadium 2002 Spänningsättande felström erhålls genom summering av alla ledningsbidrag. Fel på 400 kV: Ledning3I0SkärmSkalat FL8 S2-4, Hall3 753401 501 CL3 S7, Åker3 685401 474 FL9 S1, Glan3 529401 412 CL3 S8, Glan2 42840971 Eskilstuna599599 Sköldinge1 3471 347 Vrena751751 Summa16 0928 055 Fel på 130: Ledning3I0SkärmSkalat FL8 S2-4, Hall1 02240409 CL3 S7, Åker98840395 FL9 S1, Glan95040380 CL3 S8, Glan65440262 Eskilstuna725725 Sköldinge1 5751 575 Vrena859859 Summa6 7734 605 Dimensionerande spänningssättande felström är således 8.1 kA vilket orsakas av jordfel på 400- skenan.

6 Överspänningar Två fenomen inträffar: Markpotentialer Induktion RjRj Telestörningsnämnden TSN Bild: TeliaSonera

7 Markpotential som funktion av avstånd från jordfelet Från ”Jordning av stationer och ställverk”, VAST 1987 Telestörningsnämnden TSN

8 Telestörningsnämnden TSN Induktion Om ett varierande magnetfält passerar genom en strömslinga uppstår i denna en inducerad ström. E= -k dΦ/dt Speciellt vid teleledningar, som ju kan vara långa och bilda stora slingor, måste detta beaktas för jordfelsströmmar.

9 Resistivitet Från IVA Meddelande 183 Telestörningsnämnden TSN

10 Berggrundens art Telestörningsnämnden TSN Från IVA Meddelande 183

11 Fulltransformator Autotransformator I1I1 E1E1 N1N1 E1E1 E2E2 I2I2 I 1 - I 2 I1I1 E2E2 I2I2 N2N2 Telestörningsnämnden TSN

12 Impedansjordat system Låg enfasig jordfelsström Tvåfasiga jordfel kan ha hög felström Spänningshöjning på friska faser vid enfasigt jordfel Autotransformator kan ej användas Inducerade störningar på teleledningar är sällsynta Telestörningsnämnden TSN

13 Telestörningsnämnden TSN Direktjordat system Stor jordslutningsström Graderad isolation i transformatorer Möjlighet till sparkopplade transformatorer Lägre spänningshöjning på friska faser vid jordfel medför låga isolationskrav relativt isolerade system Ingen självsläckning av ljusbåge Inducerade störningar på teleledningar

14 ELSÄK-FS 2008:1 Telestörningsnämnden TSN 8 § En högspänningsanläggning, som ingår i ett direktjordat system, ska vara utförd så att jordslutningar kopplas ifrån automatiskt inom högst 0,5 sekunder och de förhöjda markpotentialer som uppträder vid en jordslutning jämnas ut. Allmänna råd Spänning och markpotentialer bör mätas och kontrolleras. Därvid bör hänsyn tas till att markpotentialen i ett direktjordat system kan anses vara utjämnad om de förekommande spänningarna inte överstiger 600 V inom ett driftrum eller i dess omgivning. Spänningarna kan fastställas som produkten av en resistans om 3 000 ohm och den ström som vid en jordslutning flyter genom resistansen.

15 Banverkets anläggningar Direktjordat transmissionssystem 16 2/3 Hz, 2x66 kV Matning av el till lok 16 2/3 Hz, 15 kV Hjälpkraft 50 Hz, 22 kV, 11 kV, 400 V med flera sp. Matning av 50 Hz, 400 V från allmänt nät till Banverket Telestörningsnämnden TSN

16 400 V från allmänt nät till Banverket Telestörningsnämnden TSN Från Banverkets föreskrift BVF 510

17 BT-system Från Banverkets föreskrift BVF 510 Telestörningsnämnden TSN

18 AT-system

19 TSN:s meddelanden - 1 7 Information om Telestörningsnämndens verksamhet 2 11 Förteckning över aktuella meddelanden från Telestörningsnämnden 4 2 Skyldighet att bekosta åtgärder till skydd mot höga markpotentialer vid direktjordad stationsanläggning för > 100 kV Rekommendation i princip om ansvarsfördelningen mellan olika störande företag för skyddsåtgärder mot höga markpotential i ställverk. 6 3 Fördelning av kostnader för skyddsåtgärder, dels mellan flera störande befintliga företag, dels mellan befintliga och blivande företag. Rekommendation i princip för dels fördelning av kostnaderna då det blir billigare att störande företag vidtar gemensamma åtgärder än att var och en av dem skyddar mot störning från sin anläggning, dels undersökning i förhand av möjligheterna att utföra åtgärder till skydd för befintliga och blivande anläggningar samtidigt med fördelning av kostnaderna för åtgärderna.

20 TSN:s meddelanden 7 2 Värdering av båtnad som uppkommer för genom störningsförebyggande åtgärder Rekommendation i princip om fördelning av kostnader för skyddsåtgärder mellan störande och störda parter då åtgärderna också medför fördelar av annat slag för det störda företaget. 8 3 Användande av Opto- eller Radiolänkförbindelse för att undvika störningar »Rekommendation i princip om jämställande av användande av opto- eller radiolänk med skyddsåtgärd samt om kostnadsuppskattning därvidlag. 10 11 Rapporter om vissa jordfel på direktjordade starkströmsanläggningar med högre spänning än 100 kV »Rekommendation att varje jordfel som inträffar på sådan starkströmsanläggning rapportears omedelbart per e-post..

21 TSN:s meddelanden 11 4 Handläggningsregler i fråga om åtgärder mot ljudstörningar Rekommendation av rutiner för samråd, initierat från Televerket, då ägare av starkströms- anläggning kan vara skyldig att utföra, bekosta eller bidra till åtgärder för att minska ljudstörningar på teleanläggning. 12 2 Anmälan och samråd rörande nya och ändrade tele-och starkströmsanläggningar Rekommendation om rutiner för information och samråd mellan störande och störda parter om planerade nya och ändrade sådana anläggningar som kan påverka behovet och utformning av skyddsanordningar. 13 2 Förhandsuppskattning av kostnader för anordnande av överspänningsskydd Rekommendation om bindande offert i vissa fall från det störda företaget. 14 2 Sammanställning av uppgifter om jordfel på kraftnät med direktjordad nollpunkt 16 4 Engångsersättning för kontroll av skyddsplatser med överspänningsskydd vid nya anläggningar Rekommendation om schabloniserad ersättning för kontroll mm av överspänningsskydd i Televerkets och Banverkets nät.

22 TSN:s meddelanden 17 4 Ersättning för vissa mätningskostnader Rekommendation om standardersättning för fältmätningar av Televerket eller Banverket för att klarlägga behovet av skyddsåtgärder. 19 3 Fördelning av ersättning för kostnader för skydd mot störning, samt ansvar för ersättning för kostnader till följd av skada eller störning, mm. 20 2 Riktlinjer för användning av jordfelsströmmar vid beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer Rekommendation om beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer orsakade av jordfelsströmmar. 21 2Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar mm. Rekommendation om avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar mm. 22 1Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar Rekommendation om utförande av antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsnläggningar. 23 2Antennanläggningar och teknikbodar invid direktjordade högspänningsanläggningar Rekommendation om utförande av antennanläggningar och teknikbodar placerade invid direktjordade högspänningsanläggningar.

23 http://www.svk.se/Tekniska-krav/Telestorningsnamnden Meddelanden Mötesprotokoll


Ladda ner ppt "Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer, Induktion Direktjordade och impedansjordade system Banverkets anläggningar Telestörningsnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser