Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef"— Presentationens avskrift:

1 ”Våld mot närstående - socialtjänstens arbete i Trollhättan” Länsstyrelsen 10/6-2009
Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lena Johansson, biståndschef omsorgsförvaltningen

2 Fakta om Trollhättan Folkmängd 31 december 2008: 54 487 invånare
Utrikes födda: 13,9 % Kvinnofridsbrott 2008: 142 anmälda fall av misshandel mot kvinna (161/-07) 18 fall av grov kvinnofridskränkning (18/-07) 36 fall av våldtäkt (30/-07) 122 fall av olaga hot mot kvinna över 18 år (108/-07)

3 Några viktiga årtal 1983 – Motion om bildande av kom. kvinnojour
1999 – Kvinnofridsgruppen bildas 2000 – Första kommunala handlingsplanen antas 2001 − VILLGOTT- projektet startas 2003 − Rutiner för socialtjänsten (rev.2008) 2004 – Kriscentrum för män startas 2005 – Handbok kring hedersrelaterat våld 2006 – Ny HP antas av KF, KC/Resurscentrum bildas 2007 − Barnkriscentrum invigs 2008 − Förhörsrum för kvinnor i KC-lokaler

4 MRP ”Kommunen skall kraftsamla kring arbetet med kvinnofridsfrågor och fortsätta verka för kvinnofrid.”

5 Folkhälsoavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-2011
Parter: - Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad - Trollhättans Stad Fördelningstak: kr

6

7 Kommunövergripande handlingsplan
Övergripande mål Kvinnor skall känna sig trygga och själva kunna bestämma över sina liv Antalet fall av våld mot kvinnor skall minska Antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor skall minska Kvinnor utsatta för relationsbetingat våld samt deras barn skall ges hjälp och stöd genom samordnade insatser

8 Kommunövergripande handlingsplan
Delmål Samverkan skall utvecklas Grundkunskap hos all personal som möter våldsutsatta Barn som bevittnat våld skall ges stöd Stöd till förövare Hög kompetens inom Staden. Stöd till andra kommuner som vill utveckla sitt arbete Opinionsbildning Arbete mot hedersrelaterat våld

9 Kvinnofridsgruppen Representanter:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Polisen Primärvården Frivården Kriscentrum för kvinnor, män och barn Utbildningsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Frivilligorganisationer (BOJ och Kvinnojouren Duvan)

10 Utbildningssatsning Polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård - myndighetsgemensamma dagar
3 heldagar inom varje myndighet med huvudtema: Kvinnors situation Barn som bevittnat våld Förövaren Instruktörsutbildning Policy

11 Instruktörsutbildning i kvinnofrid 2002-2009
Följande verksamheter har utbildat kvinnofridsinstruktörer: Polisen Socialtjänsten Primärvården i Göta Älvdalen Omsorgsförvaltningen Utbildningsförvaltningen Psykiatrin Samverkande grannkommuner (Vbg, L:a Edet)

12 Effekten av kvinnofridsinstruktörer
Ökad grundkunskap om relationsbetingat våld Lättare att identifiera kvinnor och barn utsatta för våld och hot i ett tidigare skede Lättare att uppmärksamma män med aggressionsproblematik och motivera till behandling Förbättrat bemötande av våldsutsatta Förbättrat stöd till barn som bevittnat våld Förbättrad samverkan mellan myndigheter Ökad kunskap om var man kan få stöd och hjälp

13 Informationsinsatser
Telefonguide Information på flera språk samt punktskrift Kvinnofridsalmanacka Annonser i tidskrifter/dagspress Informationskampanj på TV 4 Hemsida Handböcker Miljöalmanacka till alla hushåll

14

15 Socialtjänstens ansvar
2 kap 2 § SoL Kommunens ansvar Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistats i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. 5 kap 11 § Brottsoffer …socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

16

17 Rutin för dokumentation av våld
Fråga alla klienter om våld Var uppmärksam på diffusa signaler om våld Upprätta separata akter om våld förekommer Använd alltid auktoriserad tolk Gör en hot- och riskbedömning Dokumentera om det förekommit våld Beakta barnens situation

18 Rutin för skyddade personuppgifter
Skyddshandläggare på varje enhet Utbildning av personal Rutiner för journalföring Säkerhetsskåp med inloggning för förvaring av akter Sekretessprövning vid utlämnande av uppgifter Rutin för postgång / utbetalning av bistånd

19 Kriscentrum för kvinnor, män och barn Resurscentrum för kvinnofrid Väst
Enhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lokaliserat till polishuset 5 st heltidstjänster inkl. enhetschef - socionomer, socialpedagoger

20 Målgrupper Personer utsatta för någon form av våld i nära relationer
Personer utsatta för någon form av sexuella övergrepp Personer utsatta för hedersrelaterad problematik Offer för trafficking/sexslavhandel

21 Kriscentrum för kvinnor
Samtalsmottagning Skyddat boende

22 Samtalsmottagning Rådgivande och stödjande telefonsamtal
Tidsbeställda besök av bearbetande och förebyggande karaktär Stöd i myndighetskontakter samt att hitta rätt resurser och personer som kan hjälpa kvinnan i en svår situation Konsultativt stöd till myndigheter

23 Skyddat boende Risk- och hotbildsbedömningar
Skydd till kvinnor och barn Krissamtal Stöd i myndighetskontakter Samtal med barn enl. Trappan Samråd

24 Kriscentrum för män Samtalsmottagning (1 dag/vecka)
Tidsbeställda besök Stödjande samtal/behandling Fokus på våld

25 Kriscentrum för barn Barn och ungdomssamordnare
Tre barnutredare + en distriktsläkare Samordnade insatser Krisbearbetning Konsultativt stöd

26 Organisation Kriscentrum för barn
Chefsnivå Beslutandenivå Styrgrupp Omvärldsgrupp Utvecklar metoder, rutiner, utbildning, fortbildning etc. Samla kunskap, enhetschefsnivå Får kunskap/stöd influenser utifrån. Dialog mellan de olika verksamheterna. Lös gruppsammansättning mellan intresserade. Öppen gruppkonstalation. Arbetsgrupp Operativt arbete Samordnar arbetsinsatserna Vem gör vad, när och hur? Samverkar kring barnet ur ett barnperspektiv Samråd

27 Statistik Kriscentrum för barn 2008
Antal aktuella barn 102 Polisanmälningar 87 Läkarundersökningar 13 Krissamtal 27 barn Antal samråd 67 Antal studiebesök/utbildningar 48 Handledning till personalgrupper 8

28

29

30 Kriscentrum för kvinnor Kriscentrum för barn och ungdomar
Veckoträff med alla enhetschefer inom socialtjänsten för att beakta kvinnofrids- och barnperspektivet i alla ärenden Tätt samarbete med barn- och ungdomsgruppen inom socialtjänsten Rutiner för handläggning av skyddade personuppgifter och dokumentation

31 Resurscentrum Vi erbjuder:
Mentorskap, handledning och utbildning i kvinnofridsfrågor samt hedersrelaterat våld. Detta inkluderar även arbetet med barn och förövare Metodutveckling inom verksamheter samt framtagande av metodikmaterial Planerade studiebesök och informationer

32 Grupper att uppmärksamma
Missbrukande kvinnor Funktionsnedsatta Äldre Utländsk bakgrund Hedersrelaterat våld Samkönade relationer

33

34 Länsstyrelsens tillsyn nov-08
Bra uppsökande arbete samt information Aktivt arbete för att identifiera våldsutsatta Insatser finns för våldsutövande Bra kvalitetssystem för kompetensutveckling Rutiner finns för samverkan Handläggning tillgodoser rättssäkerheten Handlingsberedskap finns för stöd o skydd för såväl våldsutatt som för barn som bevittnat våld

35 Utvecklingsområden Tydlighet i förhandsbedömningar och överföring av uppgifter när barn bevittnat våld Gruppsamtal med barn som bevittnat våld Samråd mellan enheterna kring utsatta kvinnor Tillgänglighetsanpassat skyddat boende Utveckla rutiner/omhändertagande av missbrukande våldsutsatta kvinnor

36 Framgångsfaktorer Politisk enighet Personer med mandat Långsiktighet
Myndighetssamverkan Kostnadseffektivt

37 Kvinnofridsinstruktörer inom omsorgsförvaltningen
2006 utbildning av 12 instruktörer (äldreomsorg och biståndsenhet) 2008 utbildning av 12 instruktörer (omsorgen för funktionshindrade) 6 x 0,5 dagar Regelbundna återträffar

38 Kvinnofridsinstruktörernas ansvar
Bärare av frågan om relationsbetingat våld. En spetskompetens på arbetsplatsen och tillika kontaktperson. Skall ge kollegor kunskap och information om problematiken. Kollegor skall kunna vända sig till instruktören och konsultera denna i kvinnofridsärenden.

39 Kvinnofridsinstruktörernas ansvar
Skall tillsammans med kollegor upprätta rutiner som passar för den enskilda arbetsplatsen. Skall kunna ge arbetskamrater kunskap om lokala samverkanspartners. Har ansvar för att kvinnofridspolicyn följs. Har ansvar att bevaka fortbildningar, ny lagstiftning med mera.

40 Kvinnofridspolicy Vilken information och vilket stöd vi kan ge
Vilka befogenheter anställda har Vilket förhållningssätt anställda bör ha Sekretessbestämmelser

41 ”Våga fråga” - kort Kortfattad information som vägledning kring bemötande, anmälningsplikt mm Telefonnummer till myndigheter

42 Handbok för personalen
Våld i nära relationer Kommunens ansvar Tecken på våld Dubbelt utsatt Bemötande Tips Befogenhet

43 Barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Syfte: att uppmärksamma barn vars föräldrar drabbats av psykisk ohälsa Samverkan mellan: Psykiatrin (VGR) Trollhättans Stad Frivilligorganisationer

44 Barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Utbildning av barnombud Handlingsplaner Information till föräldrar Trygghetsplan ”Våga se” – kort

45 Kontaktuppgifter Gerd Holmgren – enhetschef för Kriscentrum för kvinnor, män och barn / Resurscentrum för kvinnofrid Väst Telefon: e-post: Lena Johansson – biståndschef, omsorgsförvaltningen Telefon: e-post:


Ladda ner ppt "Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef"

Liknande presentationer


Google-annonser