Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Våld mot närstående - socialtjänstens arbete i Trollhättan” Länsstyrelsen 10/6-2009 Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Våld mot närstående - socialtjänstens arbete i Trollhättan” Länsstyrelsen 10/6-2009 Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef."— Presentationens avskrift:

1 ”Våld mot närstående - socialtjänstens arbete i Trollhättan” Länsstyrelsen 10/6-2009 Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lena Johansson, biståndschef omsorgsförvaltningen

2 Fakta om Trollhättan  Folkmängd 31 december 2008: 54 487 invånare  Utrikes födda: 13,9 %  Kvinnofridsbrott 2008: o 142 anmälda fall av misshandel mot kvinna (161/-07) o 18 fall av grov kvinnofridskränkning (18/-07) o 36 fall av våldtäkt (30/-07) o 122 fall av olaga hot mot kvinna över 18 år (108/-07)

3 Några viktiga årtal 1983 – Motion om bildande av kom. kvinnojour 1999 – Kvinnofridsgruppen bildas 2000 – Första kommunala handlingsplanen antas 2001 − VILLGOTT- projektet startas 2003 − Rutiner för socialtjänsten (rev.2008) 2004 – Kriscentrum för män startas 2005 – Handbok kring hedersrelaterat våld 2006 – Ny HP antas av KF, KC/Resurscentrum bildas 2007 − Barnkriscentrum invigs 2008 − Förhörsrum för kvinnor i KC-lokaler

4 MRP 2008-2010 ”Kommunen skall kraftsamla kring arbetet med kvinnofridsfrågor och fortsätta verka för kvinnofrid.”

5 Folkhälsoavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-2011  Parter: - Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad - Trollhättans Stad Fördelningstak: 2 400 000 kr

6

7 Kommunövergripande handlingsplan  Övergripande mål o Kvinnor skall känna sig trygga och själva kunna bestämma över sina liv o Antalet fall av våld mot kvinnor skall minska o Antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor skall minska o Kvinnor utsatta för relationsbetingat våld samt deras barn skall ges hjälp och stöd genom samordnade insatser

8 Kommunövergripande handlingsplan  Delmål o Samverkan skall utvecklas o Grundkunskap hos all personal som möter våldsutsatta o Barn som bevittnat våld skall ges stöd o Stöd till förövare o Hög kompetens inom Staden. Stöd till andra kommuner som vill utveckla sitt arbete o Opinionsbildning o Arbete mot hedersrelaterat våld

9 KvinnofridsgruppenKvinnofridsgruppen Representanter : o Arbetsmarknads- och socialförvaltningen o Polisen o Primärvården o Frivården o Kriscentrum för kvinnor, män och barn o Utbildningsförvaltningen o Omsorgsförvaltningen o Frivilligorganisationer (BOJ och Kvinnojouren Duvan)

10 Utbildningssatsning Utbildningssatsning Polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård - myndighetsgemensamma dagar  3 heldagar inom varje myndighet med huvudtema: o Kvinnors situation o Barn som bevittnat våld o Förövaren  Instruktörsutbildning  Policy

11 Instruktörsutbildning i kvinnofrid 2002-2009  Följande verksamheter har utbildat kvinnofridsinstruktörer: o Polisen o Socialtjänsten o Primärvården i Göta Älvdalen o Omsorgsförvaltningen o Utbildningsförvaltningen o Psykiatrin o Samverkande grannkommuner (Vbg, L:a Edet)

12 Effekten av kvinnofridsinstruktörer  Ökad grundkunskap om relationsbetingat våld  Lättare att identifiera kvinnor och barn utsatta för våld och hot i ett tidigare skede  Lättare att uppmärksamma män med aggressionsproblematik och motivera till behandling  Förbättrat bemötande av våldsutsatta  Förbättrat stöd till barn som bevittnat våld  Förbättrad samverkan mellan myndigheter  Ökad kunskap om var man kan få stöd och hjälp

13 InformationsinsatserInformationsinsatser  Telefonguide  Information på flera språk samt punktskrift  Kvinnofridsalmanacka  Annonser i tidskrifter/dagspress  Informationskampanj på TV 4  Hemsida  Handböcker  Miljöalmanacka till alla hushåll

14

15 Socialtjänstens ansvar  2 kap 2 § SoL Kommunens ansvar o Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistats i kommunen får det stöd och hjälp de behöver.  5 kap 11 § Brottsoffer o …socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

16

17 Rutin för dokumentation av våld  Fråga alla klienter om våld  Var uppmärksam på diffusa signaler om våld  Upprätta separata akter om våld förekommer  Använd alltid auktoriserad tolk  Gör en hot- och riskbedömning  Dokumentera om det förekommit våld  Beakta barnens situation

18 Rutin för skyddade personuppgifter  Skyddshandläggare på varje enhet  Utbildning av personal  Rutiner för journalföring  Säkerhetsskåp med inloggning för förvaring av akter  Sekretessprövning vid utlämnande av uppgifter  Rutin för postgång / utbetalning av bistånd

19 Kriscentrum för kvinnor, män och barn Resurscentrum för kvinnofrid Väst  Enhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen  Lokaliserat till polishuset  5 st heltidstjänster inkl. enhetschef - socionomer, socialpedagoger

20 MålgrupperMålgrupper  Personer utsatta för någon form av våld i nära relationer  Personer utsatta för någon form av sexuella övergrepp  Personer utsatta för hedersrelaterad problematik  Offer för trafficking/sexslavhandel

21 Kriscentrum för kvinnor  Samtalsmottagning  Skyddat boende

22 SamtalsmottagningSamtalsmottagning  Rådgivande och stödjande telefonsamtal  Tidsbeställda besök av bearbetande och förebyggande karaktär  Stöd i myndighetskontakter samt att hitta rätt resurser och personer som kan hjälpa kvinnan i en svår situation  Konsultativt stöd till myndigheter

23 Skyddat boende  Risk- och hotbildsbedömningar  Skydd till kvinnor och barn  Krissamtal  Stöd i myndighetskontakter  Samtal med barn enl. Trappan  Samråd

24 Kriscentrum för män  Samtalsmottagning (1 dag/vecka)  Tidsbeställda besök  Stödjande samtal/behandling  Fokus på våld

25 Kriscentrum för barn  Barn och ungdomssamordnare  Tre barnutredare + en distriktsläkare  Samordnade insatser  Krisbearbetning  Konsultativt stöd

26 Organisation Kriscentrum för barn Styrgrupp Arbetsgrupp Samråd Chefsnivå Beslutandenivå Utvecklar metoder, rutiner, utbildning, fortbildning etc. Samla kunskap, enhetschefsnivå Operativt arbete Samordnar arbetsinsatserna Vem gör vad, när och hur? Samverkar kring barnet ur ett barnperspektiv Omvärldsgrupp Får kunskap/stöd influenser utifrån. Dialog mellan de olika verksamheterna. Lös gruppsammansättning mellan intresserade. Öppen gruppkonstalation.

27 Statistik Kriscentrum för barn Statistik Kriscentrum för barn 2008 Antal aktuella barn 102 Polisanmälningar87 Läkarundersökningar 13 Krissamtal27 barn Antal samråd67 Antal studiebesök/utbildningar48 Handledning till personalgrupper8

28

29

30 Kriscentrum för kvinnor Kriscentrum för barn och ungdomar  Veckoträff med alla enhetschefer inom socialtjänsten för att beakta kvinnofrids- och barnperspektivet i alla ärenden  Tätt samarbete med barn- och ungdomsgruppen inom socialtjänsten  Rutiner för handläggning av skyddade personuppgifter och dokumentation

31 ResurscentrumResurscentrum  Vi erbjuder: o Mentorskap, handledning och utbildning i kvinnofridsfrågor samt hedersrelaterat våld. Detta inkluderar även arbetet med barn och förövare o Metodutveckling inom verksamheter samt framtagande av metodikmaterial o Planerade studiebesök och informationer

32 Grupper att uppmärksamma  Missbrukande kvinnor  Funktionsnedsatta  Äldre  Utländsk bakgrund  Hedersrelaterat våld  Samkönade relationer

33

34 Länsstyrelsens tillsyn nov-08  Bra uppsökande arbete samt information  Aktivt arbete för att identifiera våldsutsatta  Insatser finns för våldsutövande  Bra kvalitetssystem för kompetensutveckling  Rutiner finns för samverkan  Handläggning tillgodoser rättssäkerheten  Handlingsberedskap finns för stöd o skydd för såväl våldsutatt som för barn som bevittnat våld

35 UtvecklingsområdenUtvecklingsområden  Tydlighet i förhandsbedömningar och överföring av uppgifter när barn bevittnat våld  Gruppsamtal med barn som bevittnat våld  Samråd mellan enheterna kring utsatta kvinnor  Tillgänglighetsanpassat skyddat boende  Utveckla rutiner/omhändertagande av missbrukande våldsutsatta kvinnor

36 FramgångsfaktorerFramgångsfaktorer  Politisk enighet  Personer med mandat  Långsiktighet  Myndighetssamverkan  Kostnadseffektivt

37 Kvinnofridsinstruktörer inom omsorgsförvaltningen  2006 utbildning av 12 instruktörer (äldreomsorg och biståndsenhet)  2008 utbildning av 12 instruktörer (omsorgen för funktionshindrade)  6 x 0,5 dagar  Regelbundna återträffar

38 Kvinnofridsinstruktörernas ansvar  Bärare av frågan om relationsbetingat våld. En spetskompetens på arbetsplatsen och tillika kontaktperson.  Skall ge kollegor kunskap och information om problematiken.  Kollegor skall kunna vända sig till instruktören och konsultera denna i kvinnofridsärenden.

39 Kvinnofridsinstruktörernas ansvar  Skall tillsammans med kollegor upprätta rutiner som passar för den enskilda arbetsplatsen.  Skall kunna ge arbetskamrater kunskap om lokala samverkanspartners.  Har ansvar för att kvinnofridspolicyn följs.  Har ansvar att bevaka fortbildningar, ny lagstiftning med mera.

40 KvinnofridspolicyKvinnofridspolicy  Vilken information och vilket stöd vi kan ge  Vilka befogenheter anställda har  Vilket förhållningssätt anställda bör ha  Sekretessbestämmelser

41 ”Våga fråga” - kort  Kortfattad information som vägledning kring bemötande, anmälningsplikt mm  Telefonnummer till myndigheter

42 Handbok för personalen  Våld i nära relationer  Kommunens ansvar  Tecken på våld  Dubbelt utsatt  Bemötande  Tips  Befogenhet

43 Barn till föräldrar med psykisk ohälsa Syfte: att uppmärksamma barn vars föräldrar drabbats av psykisk ohälsa Samverkan mellan: o Psykiatrin (VGR) o Trollhättans Stad o Frivilligorganisationer

44 Barn till föräldrar med psykisk ohälsa o Utbildning av barnombud o Handlingsplaner o Information till föräldrar o Trygghetsplan o ”Våga se” – kort

45 KontaktuppgifterKontaktuppgifter Gerd Holmgren – enhetschef för Kriscentrum för kvinnor, män och barn / Resurscentrum för kvinnofrid Väst o Telefon: 0520-49 50 70 o e-post: gerd.holmgren@trollhattan.se Lena Johansson – biståndschef, omsorgsförvaltningen o Telefon: 0520-49 76 92 o e-post: lena.bist.johansson@trollhattan.se www.trollhattan.se/kvinnofrid


Ladda ner ppt "”Våld mot närstående - socialtjänstens arbete i Trollhättan” Länsstyrelsen 10/6-2009 Tove Corneliussen, utvecklingsledare och Gerd Holmgren, enhetschef."

Liknande presentationer


Google-annonser