Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarig myndighet är försäkringskassan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarig myndighet är försäkringskassan"— Presentationens avskrift:

1 Ansvarig myndighet är försäkringskassan
Försäkringar Kap. 11 Försäkring = Avtal om att få ekonomisk ersättning vid uppkommen skada Samhällets skydd Socialförsäkringar Tex Sjukförsäkring, föräldrarförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och arbetskadeförsäkring. Ansvarig myndighet är försäkringskassan Finansieras genom att bl.a. företag betalar arbetsgivaravgifter och egenavgifter till staten

2 Privata försäkringar Personförsäkringar tex. livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring, dels skadeförsäkring (hemförsäkring, båtförsäkring m.m. Tecknas hos försäkringsbolag tex. Folksam

3 Försäkringsavtalslagen
Gäller för konsumentförsäkringar. Dvs individuella skadeförsäkringar för privatförsäkringar, personförsäkringar och företagsförsäkringar. Gäller även för gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäkringar. Huvudregeln är att lagen är tvingande till den försäkrades förmån Försäkringsbolag får inte vägra att teckna ett avtal om skadeförsäkring med en konsument. Undantag om det finns särskilda skäl tex. om skadan blir så omfattande att bolaget inte kan ersätta den.

4 Privata försäkringar (avtalstiden)
Avtalstiden (försäkringstiden skall ej i princip inte överstiga ett år. Gäller från att försäkringsavtalet(överens) har tecknats. (det räcker om försäkringstagaren har ringt). Behöver ej vara betald. Förlängs automatisk om inte försäkringstagaren säger upp den. Försäkringstagaren kan säga upp den med omedelbar verkan tex. om behovet har upphört. Försäkringsbolaget kan säga upp den om inte försäkringstagaren betalt premien i tid eller grovt misskött sina skyldigheter enligt försäkringsvillkoren

5 Privata försäkringar (Krav på information enligt försäkringsavtalslagen)
Informera om premien för en speciell försäkringen Informera om de olika alternativ som erbjuds tex. hel- eller halvförsäkring på bilen. Finns begränsningar som försäkringstagaren normalt inte räknar med, måste detta informeras om. Informationen måste lämnas senast i samband med att försäkringstagaren får försäkringsbrevet Försäkringsbolaget får endast i undantagsfall ändra försäkringsvillkoren för en individuell skadeförsäkring under gällande period. Försäkringsbolaget måste informera försäkringstagaren om ändringen minst 14 dagar i förväg.

6 Privata försäkringar (Försäkringspremie. Ny försäkring)
Betalas senast den dag som försäkringsbolaget har angivet Eller: Om inte sista betalningsdatum har meddelats ska försäkringen betalas inom 14 dagar från det att försäkringsbolaget har sänt betalningsavin

7 Privata försäkringar (Försäkringspremie. Förnyad försäkring)
Ska betalas senast då den nya försäkringstiden börjar. Eller. Behöver inte betala tidigare än en månad efter det att försäkringsbolaget har sänt betalningsavin

8 Försäkringspremie. (inte betalar i rätt tid)
Försäkringsbolaget kan säga upp försäkringen. Den upphör 14 dagar efter att försäkringsbolaget har sänt ett meddelande om uppsägning. I vissa fall kan uppsägningstiden förlängas tex. om försäkringstagaren varit svårt sjuk

9 Privata försäkringar (Ersättning för skada)
Skaderegleringen ska göras snabbt Regeln är att ersättningen skall betalas senast en månad efter skadeanmälan och att den skadelidande lämnat en beskrivning av fallet till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget avgör om egendomen ska repareras, få kontanter eller att ersättas med en ny likvärdig vara. Bra att ha inköpskvitto på dyrare föremål

10 Privata försäkringar (Ersättning för skada)
Vid värdering av sina saker utgår försäkringsbolaget vad det skulle kosta att motsvarande sak begagnad Är föremålen nya att de inte har hunnit minska i värde mer än en tredjedel, ska de värderas till nypris. Affektionsvärde tex. ett fotoalbum, hobbymodeller (som enbart har ett värde för dig). Detta värderas till marknadsvärde om sådant finns, annars till vad råmaterialet kostar.

11 Privata försäkringar (Sänkt ersättning)
Lämnat felaktiga uppgifter tex. en båt motor har angivits till 8 hästkrafter istället för 60 hästkrafter. En ringa avvikelse får dock ingen minskning av ersättningen göras. Den som medvetet eller genom att vara oaktsam inte fullgör sina skyldigheter enligt försäkringsvillkoren, kan få ersättningen nedsatt vid en skada

12 Privata försäkringar (Sänkt ersättning)
Aktsamhetskravet. Detta innebär att försäkringstagaren måste försöka hindra tex. inbrott eller stöld Lås dörren, stänga fönster, inte sätta ut namn och adress på nyckelknippor etc. Utanför hemmet kan nedsättningen bli 50 till 100% om en person har lämnat sin bil på en parkering med stöldbegärlig egendom i eller om personen glömt att låsa bilen

13 Privata försäkringar (Sänkt ersättning)
Om försäkringstagaren själv har framkallat försäkringsfallet genom att vara grovt vårdslös, minskas ersättning. Tex. om man lastar en båt med 900 kg istället för maximalt tillåtna 600 kg och båten därefter sjunker

14 Privata försäkringar Underförsäkring = innebär att försäkringsbeloppet är mindre än värdet av den försäkrade egendomen Dubbelförsäkring = Försäkrar samma föremål i flera försäkringsbolag. Utbetalas endast ersättningen som motsvarar det skadade föremålets värde.

15 Paketförsäkringar Består av flera olika försäkringar i ett paket
Tex. hemförsäkring som omfattar rån, rättskydds och ansvarsförsäkring Företagarförsäkring är en annan paketförsäkring omfattar bl.a. brand-, inbrott-, skadeförsäkring m.m.

16 Privatförsäkringar (Personförsäkringar)
Inget självklart försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet blir högre ju större det sammanlagda försäkringsbeloppet är. Upplysningsplikt. Lämna riktiga uppgifter tex. om sitt hälsotillstånd. Fareökning skall lämnas till försäkringsbolaget tex. om man byter till ett mer riskfyllt arbete Vid bedömning av ersättningsbeloppet, så jämförs de faktiska förhållandena med den information som försäkringstagaren har lämnat. Om dessa inte stämmer överens kan ersättningen bli nedsatt.

17 Tvist (om man inte är nöjd med skaderegleringen)
Konsumenternas försäkringsbyrå (rådgivande) Försäkringsbolagens prövningsnämnder Allmänna reklamationsnämnder Tingsrätten


Ladda ner ppt "Ansvarig myndighet är försäkringskassan"

Liknande presentationer


Google-annonser