Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalarna Pilotlän för grön utveckling. ”Jag vill göra Dalarna till pilotlän för grön utveckling” ”Gröna Dalarna skulle därmed bli en motor i ett nationellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalarna Pilotlän för grön utveckling. ”Jag vill göra Dalarna till pilotlän för grön utveckling” ”Gröna Dalarna skulle därmed bli en motor i ett nationellt."— Presentationens avskrift:

1 Dalarna Pilotlän för grön utveckling

2 ”Jag vill göra Dalarna till pilotlän för grön utveckling” ”Gröna Dalarna skulle därmed bli en motor i ett nationellt arbetet för grön utveckling av ekonomi, energi och miljö. En utökad samverkan mellan Dalarna och Miljö- samt Näringsdepartementen skulle visa på den nyckelroll länen har för att föra ut och implementera den nationella klimat- och energipolitiken i landet.” Miljöminister Andreas Carlgren i pressmeddelande 19 mars 2010

3 Regeringsbeslut Pilotlän 26 aug 2010 Uppdrag till Dalarna, Skåne och Norrbotten i fem punkter. Den första punkten handlar om att stödja lokala idéer: ”Utgöra en sammanhållande länk mellan olika regionala och lokala aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer för att fånga upp och stödja idéer som kan ingå i pilotlänssatsningen.”

4 Regeringsbeslut Pilotlän 26 aug 2010 Uppdrag till Dalarna, Skåne och Norrbotten i fem punkter. Två punkter handlar om att stödja övriga län: ”Utveckla och analysera olika arbetsmetoder och verktyg som stimulerar en minskad klimatpåverkan och energiomställning regionalt och samtidigt bidrar till att främja en grön utveckling. Utifrån dessa erfarenheter ta fram en vägledning till stöd för övriga län”. ”Aktivt arbeta för att inspirera, stödja samt sprida vägledning och erfarenheter till andra län i deras arbete med att utveckla arbetet med klimat- och energistrategier och därigenom omställningen till en grön utveckling”.

5 Regeringsbeslut Pilotlän 26 aug 2010 Uppdrag till Dalarna, Skåne och Norrbotten i fem punkter. Två punkter – att stödja regeringen/nationella myndigheter: ”Genomföra fördjupade analyser av konsekvenser av nationella styrmedel för minskad klimatpåverkan och energiomställning på regional nivå för att identifiera brister, hinder och möjligheter och behov av justeringar och kompletteringar av dessa”. ”Vara regional kontaktyta och dialogpart för regeringen och nationella myndigheter under arbetets gång för att påvisa hinder och föreslå prioriteringar och förbättringsmöjligheter ur ett regionalt perspektiv beträffande nationella insatser och åtgärder för klimat- och energiutmaningarna och för hur de kan främja en grön utveckling”.

6 Pilotlän för grön utveckling - förutsättningar Dalarna, Skåne och Norrbotten genomför arbetet i samverkan. Kunskapsstöd och samarbete med sju nationella myndigheter. 3 årigt uppdrag – fram till 30 juni 2013. Ekonomiskt stöd från energimyndigheten – totalt 6 miljoner kr/län. Verksamhetsplanering i dialog med departementen - februari 2011. I Dalarna genomför vi arbetet inom Energiintelligent Dalarna. En röd tråd i allt vi gör: Tillväxt genom energi- och klimatomställning – grön utveckling

7 Några exempel från Dalarna ”Utveckla arbetsmetoder och verktyg” Miljötillsyn med energifokus Hållbar tillväxt genom grön utveckling Utvecklad energi- och klimatstrategi med nya underlag bl.a.; - Energisystemmodell/-analys - Förnybar energi – potentialberäkning, målkonflikter, synergier … - Markanvändningens klimatpåverkan - Konsumtionens klimatpåverkan

8 Miljötillsyn – våra erfarenheter Ett prioriterat utvecklingsområde i energiprogrammet Fyra energiseminarier 2005/06 för 100 företag Energiutbildning för tillsynsmyndigheter 2006 Företagen gjorde egna energikartläggning med åtgärder Tillsynsbesök – antalet åtgärder ökade med 200 % Uppföljning med individuella energinyckeltal 2005 – 2010 - De som genomfört åtgärder har minskat med 10 - 30 % - Övriga har minskat sin energianvändning 1 – 3 % per år Rapport 2009:11 Länsstyrelsen Dalarna

9 Miljötillsyn – utveckling 2011 Ett prioriterat åtgärdsområde i Pilotlän för grön utveckling Tydliggöra verksamhetsutövarnas ansvar för att ha … - Kunskap - Systematiskt energiarbete - Egenkontroll Strategi för samhällets insatser i två ”spår”. - Information, utbildning, rådgivning, stöd, goda exempel … genomförs av många aktörer i olika utvecklingsprojekt - Miljötillsyn inriktas på kontroll av att företagen har kunskap, arbetar systematiskt och fortlöpande genomför skäliga åtgärder. VU-broschyr Tillsynsvägledning

10 Vilka arbetssätt ger resultat? Informera... Kommunicera goda exempel… Ge råd … Vägleda Följa upp ………………. Kontrollera ….……………… Säkerställa åtgärder Administrera Driva befintlig utveckling utvecklingen

11 Grön utveckling - tillväxt Ett prioriterat åtgärdsområde i Pilotlän för grön utveckling Implementera EU:s nya tillväxtstrategi EU 2020 i regionala och kommunala strategier och planer för näringsliv och energiomställning: -Länets klimat och energistrategi -Regionala utvecklingsplanen RUP -Regionala tillväxtplanen RTP -M fl.

12 Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla KOM (2010) 2020 Europas nya strategi för tillväxt identifierar också att energiomställningen är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Övergripande mål för utvecklingen till 2020 Ökad sysselsättning – minst 75 % (20-64 år) 3 % av BNP i FoU – stödja genomförandet av övriga mål EU:s energi- och klimatmål – 20/20/20 % till 2020. Utbildning … Minskad fattigdom

13 Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla KOM (2010) 2020 Sju huvud-/flaggskeppsinitiativ för genomförande av åtgärder Innovationsunionen Unga på väg En digital agenda för Europa Ett resurseffektivt Europa Industripolitik för en globaliserad tid En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Europeisk plattform mot fattigdom

14 Ett resurseffektivt Europa Ett flaggskeppsinitiativ inom Europa 2020 strategin COM (2011) 21 För att få en smart, hållbar och inkluderande tillväxt behövs - samordnade insatser inom många politikområden, - snabba åtgärder eftersom omställningen tar lång tid - en utveckling mot en allt resurseffektivare konsumtion Kostnadseffektiva och miljöeffektiva åtgärder identifieras med hjälp av modeller och scenarier. Preciseras under 2011 genom ett 15-tal handlingsplaner; - Färdplan för ett konkurrenskraftigt och utsläppssnålt samhälle 2050 - Handlingsplan för energieffektivitet 2011 - Vitbok för transporter …

15 Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 KOM (2011) 112 Nya arbetstillfällen Tidiga investeringar i ett koldioxidsnålt samhälle stimulerar en gradvis strukturell förändring i ekonomin och skapar nya arbetstillfällen både på kort och medellång sikt. Förnybara energikällor ger många nya arbetstillfällen. Eftersom energiomställningen ger många nya jobb behövs stöd från och samordning med agendan för ny kompetens och nya arbetstillfällen.

16 Handlingsplan för energieffektivitet 2011 KOM(2011) 109 Planens åtgärder förändrar vårt dagliga liv genom att; -ge besparingar på upp till 1000 euro per hushåll och år, -förbättra Europas industriella konkurrenskraft, -skapa upp till 2 miljoner arbetstillfällen, -och kraftigt minska de årliga utsläppen av växthusgaser.

17 Sveriges klimat- och energipolitik AvestaSäterHedemoraBorlängeFalunSmedjebackenLudvikaGagnefVansbroMalungLeksandRättvikMoraOrsaÄlvdalen Regional klimat- och energistrategi...…………….. Åtgärder ……………… Vi visade 2008 att omställningen är möjlig och ger tusentals jobb! Dalarnas klimat- o energistrategi

18 Dalarnas energibalans 2005 Tillförsel GWh Användning GWh Fossila bränslen 6 700 Transporter 3 200 El - kärnkraft 3 700 Processindustri 7 700 El - vatten mm 3 700 Industri - övriga 1 700 Bioenergi 3 000 Bostäder/service 5 400 Övrigt 900. Totalt 18 000 1 GWh = 1 miljon kWh

19 Energianvändningen och utsläppen ökar – Det behövs ett trendbrott!

20 Goda exempel på utveckling Oljepris Skatter Bidrag Rådgivning Styrmedel

21 Goda exempel på utveckling Miljötillstånd finns i mars 2011 för en total produktion på ca 1 300 GWh och ytterligare ca 1 800 GWh är under prövning.

22 Scenario: Dalarnas energibalans 2050 Tillförsel/prod. GWhAnvändning GWh Fossila bränslen 1 450Transporter 1 600 El - vattenkraft 4 300 Processindustri 5 500 El - kraftvärme 1 000 Industri - övriga 800 El - vindkraft 3 000 Bostäder/service 2 700 El - sol 400Total användning 10 600 Bioenergi 5 150 Solvärme 300 Övrigt 900”Export” förnybart 5 900 Totalt 16 500Totalt 16 500

23 Ny uppdaterad version för remiss under hösten 2011. Fastställs årsskiftet 2011/12 Dalarnas klimat- o energistrategi

24 www.energiintelligent.se


Ladda ner ppt "Dalarna Pilotlän för grön utveckling. ”Jag vill göra Dalarna till pilotlän för grön utveckling” ”Gröna Dalarna skulle därmed bli en motor i ett nationellt."

Liknande presentationer


Google-annonser