Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om energieffektivisering och miljöbalkstillsyn Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om energieffektivisering och miljöbalkstillsyn Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning."— Presentationens avskrift:

1 Om energieffektivisering och miljöbalkstillsyn Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning

2 Vid energikartläggningar inom s k stora företag uppstår i praktiken en situation med två operativa tillsynsmyndigheter, vars uppgifter i det ena fallet ska utföras av en certifierad person enligt 2014:266 och i det andra fallet av en miljöinspektör enligt miljöbalken. Stora företag faller obligatoriskt under 2014:266 och uppgifter måste därmed redovisas enligt detta regelverk. När det gäller tillsynen enligt miljöbalken är det tillsynsmyndigheten som bedömer om det finns behov att förelägga enligt 26 kap 9 § miljöbalken. För de stora företagen torde behovet bortfalla. Frågan om rapporteringsfrihet enligt 2014:266 för bolag som har certifierade miljöledningssystem har ingen direkt bärighet på frågan om vilken tillsyn som ska drivas enligt miljöbalken. Skilj på möjligheterna enligt de två respektive regelverken! 2014:266 handlar om information, medan miljöbalken används som verktyg för att förelägga om konkreta åtgärder. Direktivet och dess genomförande i svensk rätt innebär inte att miljöbalken sätts ur spel, utan anger miniminivåer som ska gälla i hela unionen.

3 ”Only the dead fish follow the stream” Och vad blir följderna av det här? För företaget menar jag!!!! Följderna för livet i ån/åarna har vi ju redan sett! Blir det ett förlåt, och så var det bra med det, eller…? (Insändare i Fiskejournalen 14/8 2012)

4  Företagen?  Allmänheten?  Myndigheterna i sin kontext?  Konkurrerar olika myndigheter om att få bedriva tillsyn?  Ingår miljöfrågan i vårt ”allmänna rättsmedvetande”?

5 Hela miljöbalken eller hela miljön? Sådant som är kriminaliserat enligt 29 kap miljöbalken? 2 kap miljöbalken? Behöver regelefterlevnaden tillsyn? Fuskar vi om vi inte tillsynar allting och vad innebär en ”olägenhet”?

6 ”Oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats i anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den objektansvarige.” Tillsynsutredningen (SOU 2004:100)

7 Det föreligger en absolut skyldighet för tillsynsmyndigheterna att bedriva kontrollerande tillsyn genom myndighetsutövning (prop.1997/98:45). Tillsyn innefattar inte bara kontroll utan innebär också uppföljning av tidigare ärenden, information och rådgivning samt stödjande och främjande verksamhet, som tillsammans ska skapa förutsättningar för att reglerna efterlevs.

8 Proaktiva styrinstrument föregår människors handlande och styr in dem i politiskt sanktionerade handlingsmönster med hjälp av lagar, förordningar, ekonomisk och kommunikativ styrning. Reaktiva styrinstrument kontrollerar att människor handlar i överensstämmelse med de politiskt sanktionerade handlingsmönstren. Härunder faller bl.a. tillsyn.

9  Hur begränsas tillsynsmyndigheten av gällande villkor?  Hur förhåller sig rättskraftiga villkor till balkens allmänna hänsynsregler?  Hur prioriterar vi vår operativa tillsyn när det gäller att följa upp gällande tillstånd och villkor jämfört med andra tillsynsåtgärder? (vitt, blått, grönt)

10 Tillsynen opererar genom förelägganden, ej genom tillstånd Förelägganden har ingen egen rättskraft Vitet ger möjlighet till verkställighet...

11 Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Ett beslut får enligt 26 kap 14 § miljöbalken förenas med vite

12 Skilj på förelagda försiktighetsåtgärder och villkor i samband med dispens eller tillstånd! Föreläggandet har i sig ingen rättsverkan men möjliggör verkställighetsåtgärder för tillsynsmyndigheten

13 Vad kan vi förelägga om? försiktighetsmått i samband med anmälan rättelse rättelse på verksamhetsutövarens bekostnad förbud att söka tillstånd Uppgifter som behövs för tillsynen

14 Effekter av ett bra föreläggande tydligt budskap till verksamhetsutövaren (efterfölja/överklaga) underlag för tillsynsmyndighetens processföring

15 Strategiska överväganden för tillsynsmyndigheten? Rätt adressat? Rätt myndighet? Är kravet rimligt? Håller föreläggandet vid överklagande? (skriva ”för”domstolen)

16 Tydlighet, lagstöd och fog för.. det officiella språket ska skilja sig från vardagsspråket, men måste likväl vara tydligt tänk på dispositionen

17 Disposition Ärenderubrik, rätt adressat och dnr Beslutsmening med vad vi kräver Redogörelse för ärendet Skäl för beslutet (lagrummen) med tillsynsmyndighetens bedömning Eventuella erinringar (upplysningar) Besvärshänvisning

18 ”En droppe, droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de andra oppe!” (ur Tage Danielssons Postilla) T.ex.


Ladda ner ppt "Om energieffektivisering och miljöbalkstillsyn Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning."

Liknande presentationer


Google-annonser