Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CPR, EN 1090-1 & MK 2014-05-08 Ieva Kisieliute.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CPR, EN 1090-1 & MK 2014-05-08 Ieva Kisieliute."— Presentationens avskrift:

1 CPR, EN & MK Ieva Kisieliute

2 CPR i ett nötskal…

3 Byggproduktförordningen – CPR
Tillämpas sedan 1 juli 2013 Krav på byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (vars samexistensperiod har löpt ut) Prestandadeklaration och CE-märkning får att få sälja Syfte: information från tillverkare till användare

4 Vad innebär detta? Nytt för hela Europa
Byggprodukter ska förses med prestandadeklaration som beskriver produktens tekniska egenskaper på ett ensat sätt. Annars får de inte säljas. Nytt för Sverige CE-märkning blir obligatoriskt för många byggprodukter, har gällt i många europeiska länder länge

5 432 harmoniserade standarder – men bara 5 AVCP system
Olika obligatoriska moment för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda Teknisk dokumentation (provningar, intyg från anmält organ m.m.) som DoP grundas på CE-märkningen visar att DoP finns

6 Prestandadeklarationen – en mall för alla produkter
CPR bilaga III, mall för prestandadeklaration Måste alla rader med? T.ex. punkt 7 OCH 8? Vad är en unik ID-kod? Batchnummer?  EU-kommissionen ändrar så att mallen ska fungera bättre

7 Prestandadeklaration (DoP)
Prestandadeklarationen Upprättas av tillverkaren, egendeklaration Mallen finns i bilaga III till förordningen Prestandadeklarationen ska finnas tillgänglig och ges till kund (elektroniskt, men på papper vid begäran. Sedan 24/2 OK på webben men obs! strikta regler!) Prestandadeklarationen ska vara på svenska när produkterna säljs i Sverige

8 CE-märkning av byggprodukter
CE-märkning – sista steget Tillverkaren CE-märker sin produkt Mall finns i harmoniserad standard – men se upp! De är vanligen inte reviderade i enlighet med förordningen. Art. 9 i CPR! Märkning ska sättas på produkten, eller förpackningen eller på medföljande (handels-)dokument CE markerar inte ett godkännande!

9 EN …

10 Samexistensperioden slutar 1 juli 2014

11 Bara byggprodukter omfattas (definition i art.2 CPR):
Tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk Prestandan påverkar byggnadsverkets prestanda ifråga om de grundläggande kraven på byggnadsverk Bärförmåga, stadga och beständighet är grundläggande krav på byggnadsverk

12 Vilka byggprodukter? Byggprodukter avsedda att användas i bärande konstruktioner Bärverksdelarna ska vara tillverkade i ”fabrik”, inte ute på byggarbetsplatsen EN är inte skriven för att omfatta ”byggarbeten”, dvs. infogande av byggprodukter i byggnadsverk

13 Mer konkret? Många frågor kring EN och hur dess omfattning ska tolkas – inom hela EU Mandat M/120 Kommissionen avser att på sin webb lägga ut ett levande dokument för att klargöra scopet Aldrig en helt uttömmande lista eller en entydig avgränsning mot t.ex. maskindirektivet!

14 Ansvarsfördelningen För många byggprodukter är flera direktiv (förordningar) tillämpliga samtidigt CE-märkningen ska visa på att produkten uppfyller alla villkor enligt unionslagstiftning för att få säljas på den inre marknaden Tillverkarens ansvar att uppfylla kraven när produkten tillhandahålls på marknaden Distributören/importören ska se till att relevant dokumentation följer med produkten

15 Ansvarsfördelningen – forts.
Byggherrens ansvar att se till att det färdiga byggnadsverket uppfyller kraven (8 kap. 4 § PBL, se även EKS o BBR) – lämpligt att använda eurokoderna De tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL gäller oavsett om  byggnadsverket är bygglovpliktigt eller inte (se 8 kap. 8 § PBL).

16 Alla företag som tillhandahåller byggprodukter omfattas
Tillhandahållande (def. i art.2.16 CPR): varje leverans (för distribution eller användning) i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt För produkter som omfattas av EN gäller samma krav för alla företag, oavsett storlek (system 2+) – alltså inga lättnader för små företag

17 Vilka dokument ska finnas? System 2+
Certifiering: överensstämmelseintyg avseende tillverkningskontrollen Prestandadeklaration (som tillhandahålls med produkten, får sedan 24 februari 2014 läggas på webben) CE-märkning

18 Undantag från prestandadeklaration
- Artikel 5 Om inte EU eller Sverige ställer krav på egenskaper i den avsedda användningen, får tillverkaren avstå prestandadeklaration, gäller: Individuellt tillverkade för särskild beställning till ett enda byggnadsverk, tillverkaren tar ansvar för uppfyllande av byggreglerna Tillverkad på byggarbetsplatsen, under ansvar för uppfyllande av byggreglerna Tillverkad på traditionellt sätt eller motsvarande som respekterar byggnadsminnet

19 Undantaget gäller inte EN 1090-1!
De nationella svenska byggreglerna medger inte några undantag pga. krav i EKS Krav på mottagningskontroll och kända produktegenskaper enligt 14 § i avd. A i EKS.

20 Bara tillverkaren kan certifieras
Syftet är att prestandadeklarera och CE-märka Definieras i art.2.19 som ”den som tillverkar, eller låter projektera eller tillverka, en byggprodukt och säljer den under eget namn eller varumärke”

21 Men legotillverkare då?
Den som låter någon annan utföra uppgifter (svetsning, kapning, rostskyddsbehandling) är ansvarig för att legotillverkaren har nödvändig tillverkningskontroll Det anmälda organet kan för tillverkarens räkning även bedöma legotillverkarens process Legotillverkaren kan dock inte certifieras – pga. kravet på tillhandahållande på marknaden

22 Inga dubbla märkningar!
Art. 15 – ta över tillverkaransvaret (eget namn eller ändrad prestanda)-> Ny DoP med samtliga egenskaper ”Dubbla” prestandadeklarationer för en och samma produkt får ej förekomma -> annars formell bristande överensstämmelse med CPR MK myndigheten (Boverket) har rätt att ingripa Swedac har tillsyn över de anmälda organen

23 Marknadskontroll, hur går den till? - Exempel från 2013

24 Boverkets ansvar för marknadskontroll
Fri inre marknad, vi har inga myndigheter som kontrollerar varor som rör sig mellan Europas länder. Varje medlemsland har ansvar för sin marknadskontroll (gäller flera produktområden) Boverket är den svenska myndigheten för marknadskontroll av byggprodukter Kontroller till följd av anmälningar eller i förväg fastställda planer

25 2013 Asfalt Brandvarnare Cement

26 Genomförande av marknadskontroll!
Utvalda produktgrupper Ta fram och skicka informationsbrev Kontakt med utvalda besöksplatser Besök och dokumentkontroll Eventuellt inköp/uttag av provföremål Vid provning: Utvalda produkter skickas till provning Provning och uppföljning hos institut Provningsrapport

27 Sedan tar det lång tid… Komplettering av dokument Provningar  rapport
Pappersarbetet måste få ta tid! Stämde proverna med deklarationerna? Vilken information ska lämnas med produkten? I vilken form ska det göras? Rimliga och korrekta krav… Återkoppling till företagen som besökts.

28 Om Boverket hittar brister?
Ansvarigt företag kontaktas, och Boverket påpekar funna brister, till exempel Dokument saknas eller är ofullständigt Felaktig produkt (faktisk prestanda stämmer inte med deklarerad prestanda) Boverket begär att bristen korrigeras Produkten dras tillbaka från marknaden Produkten återkallas från slutkund

29 Mer information om prestandadeklaration och CE-märkning av byggprodukter Vem ska göra vad, ansvar för olika aktörer Frågor och svar Broschyrer Film

30 Tack! Ieva Kisieliute e-post: Sara Elfving Annika Wessel Kajsa Petersson Fredrik Olsson Avdo Bojcic Ann Petersson Dan Ellmén


Ladda ner ppt "CPR, EN 1090-1 & MK 2014-05-08 Ieva Kisieliute."

Liknande presentationer


Google-annonser