Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISO 14001, ISO och ISO Ledningssystem Lite om miljöledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISO 14001, ISO och ISO Ledningssystem Lite om miljöledning"— Presentationens avskrift:

1 ISO 14001, ISO 14040 och ISO 26000 Ledningssystem Lite om miljöledning
Lite om Socialt ansvarstagande Ganska mycket om Livscykelanalys

2 Ledningssystem Strategiskt och organisatoriskt hjälpmedel för att etablera mål och ett ramverk för att leda, utföra, mäta och utvärdera en organisations arbete

3 Intressenterna Det är intressenterna som ställer krav på kvalitetssystem Investerare, kunder, konsumenter, leverantyrer, personal , näraliggande samhälle, miljörörelse, medier, myndigheter, försäkringsbolag, banker

4 Olika syften för ett ledningssystem
Miljö, Energi, Kvalitet, Arbetsmiljö, Säkerhet, Personalfrågor, Samhällsansvar, Socialt ansvarstagande, Affärsplan, Affärssystem

5 Ledningssystem – certifiering - Standardisering
SIS – Swedish Standards Institute ISO – International organiszation for Standadization CEN Committé Européen de Normalisation FN – Förenta Nationerna BSI – Brittish Standards Instituition SA – Social Accountability International

6 STANDARDER ISO 9001 – kvalitet ISO 14001 – Miljö
ISO – Revision (miljö och kvalitet) ISO – Socialt ansvarstagande ISO – Energi ISO – Arbetsmiljö SA 8000 – Samhällsansvar, socialt ansvar (SA

7 Standardiseringsprocess
NP – New work Item Proposal WD – Working Draft CD – Committé Draft DIS - Draft International Standard FDIS - Final Draft International Standard IS - International Standard

8 Standarder beskriver Vad som skal göras – inte hur
Beskriver organisation inte produkter Beskriver inte prestationsnivåer

9 PDSA - PDCA

10 Bra för företagsledningen
Bättre målstyrning, färre incidenter, mindre slöseri Ökad tydlighet Ökad motivation Ökad lönsamhet

11 Bra för kunderna Högre kvalitet Nöjdare kunder, ökad trygghet
Tydligare profilering Beredskap att möte nya kundkrav

12 Bra för medarbetarna Tydlighet i företagets ambitioner
Bättre återkoppling Förbättrat lärande Ökad motivation, produktivitet och trivsel Ökad attraktion som arbetsgivare

13 Socialt ansvarstagande

14 socialt ansvarstagande
En organisations ansvar för effekterna som dess beslut och aktiviteter har påsamhället och miljön så att dessa, genom ett öppet och etiskt uppträdande: leder till hållbar utveckling, hälsa och samhällets välfärd tar hänsyn till intressenternas förväntningar följer gällande lagstiftning och är i överensstämmelse med internationella uppförandenormer genomsyrar organisationen och praktiseras i dess relationer.

15

16 Miljöledning

17 Grundidé – PDCA-cykeln
Plan Identifiera de viktigaste miljöfrågorna – upprätta de mål och handlingsplaner som behövs för att förverkliga miljöpolicyn Do Översätt till praktisk handling – fördela uppgifter och ansvar - dokumentera Check Följ upp och redovisa miljöarbetet Act Utvärdera, målet är ständig förbättring Planera- genomföra-följa upp-förbättra

18

19 Standarder för miljöledning
ISO – med en mängd understandarder EMAS – Eco management and audit scheme FR 2000 – Företagarnas riksförbund

20 ISO

21 SS-ISO 14040:2006 – livscykelanalys, principer och strukturer
SS-ISO/TS 14044:2006 – Livscykelanalys – krav och vägledning SIS-IS=/TS 14048:2002 Format för datadokumentation

22 ISO/14049 – miljöledning Livscykelanalys – exempel på tillämpning – definition av mål och omfattning samt inventeringsanalys ISO – miljöledning – exempel på tillämpningar

23 Angränsande standardet
Miljöledningssystem SS-ISO 14001 Miljömärkning SS-ISO – miljömärkning baserad på livscykelanalys. Egna miljöuttalanden SS-ISO – riktlinjer för hur en LCA-studie skall utföras och granskas innan de publiceras som korrekt utförd LCA

24 Miljövarudeklarationer SS-ISO – hur miljövarudeklarationer kan göras jämförbara med deklarationer för andra produkter Miljökommunikation SS – ISO –hur man läger upp en strategi, definierar målgrupp, kommunicerar och följer upp

25 Utvärdering av miljöprestanda SS-ISO – hur mäts miljöprestanda – hur undviker man att bortse från tidigare förädlingssteg e.t.c. Miljöanpassad produktutveckling SIS-ISO/TR 14062 Växthusgaser SS-ISO ,2,3-hur bedömer man påverkan av växthusgaser

26 Steg 1 – ledningens beslut

27 LEDNINGENS BESLUT Ekonomiska skäl Riskreduktion Miljöskäl Lagkrav
spara pengar Krav från kunder/leverantörer Trovärdighet Riskreduktion Miljöskäl Lagkrav Personalskäl

28

29 Miljöutredning

30 MILJÖUTREDNING Identifiera hur verksamheten/ produkter/ tjänster påverkar miljön Värdera miljöaspekterna Undersöka relation till lagkrav, standardkrav, kundkrav, affärsnytta

31 Utred Vilka verksamheter är viktigast att förändra
Vilka aktiviteter har störst betydelse för att kunderna skall bli nöjda Aspekter som påverkar arbetsmiljö och sociala frågor

32 Miljöaspekt En miljöaspekt är - delar av en organisations aktiviteter produkter som kan påverka miljön Transport är en (miljö)aspekt Utsläpp av NOx är en miljöpåverkan Försurning (sänkt pH) är en miljöeffekt Utslagning av arter är en miljökonsekvens

33 Typer av miljöaspekter
Operationella (hårda) miljöaspekter – material och energiflöden – transporter, utsläpp Organisatoriska (mjuka) miljöaspekter – kemikalierutiner, engagemang hos ledning, rutiner Olycksrisker Indirekta miljöaspekter - aspekter relaterade till tredje part

34

35 Värdering av miljöaspekter

36 VÄRDERING AV MILJÖASPEKTER

37 Informationskällor - miljöpåverkan

38 (Det naturliga steget)
Man har i samarbete med forskare tagit fram fyra systemvillkor för att uppnå hållbarhet. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från  berggrunden i naturen. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen. Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder. Inte hindra människor att tillgodose sina behov.

39 Miljöpolicy

40 MILJÖPOLICY Länsförsäkringar Västerbotten är …
Vi ska …  i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.  Vi ska …  genom att samarbeta med myndigheter, organisationer och våra kunder utforma vårt miljöarbete i samklang med samhällets lagstiftning och miljömål.  Vi ska …  öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.  Genom att…  arbeta med skadeförebyggande verksamhet  aktivt över tiden verka för att sänka utsläppen av koldioxid och därigenom minska vår påverkan på växthuseffekten  aktivt över tiden bidra till hushållningen med naturresurser  aktivt över tiden verka för att minska användning och utsläpp av miljöskadliga ämnen  Så att vi …  bidrar till en hållbar utveckling i samhället och förblir ett trovärdigt alternativ vad beträffar miljöarbete inom bank och försäkring

41 miljömål

42 Miljömål Varbergs miljömål 2008-2015
Klimatpåverkan ska minska genom ökad energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. Den lokala produktionen och användningen av förnyelsebar energi ska öka. Utsläppet av koldioxid per invånare i Varbergs kommun ska som ett medelvärde för perioden vara mindre än 4 ton per år, vilket motsvarar en minskning med cirka 10 procent jämfört med 2000 års nivå. Senast år 2012 ska det finnas en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som levereras som fjärrvärme till fastigheter samt som fordonsgas. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska effektiviseras och baseras på förnyelsebara energikällor. Fordon som kommunen köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöfordon. Minst 20 procent ska vara gasdrivna fordon.

43

44 Varför - LCA Grunder och principer Den mycket korta beskrivningen
LIVSCYKEL-ANALYS Varför - LCA Grunder och principer Den mycket korta beskrivningen

45 LCA – mycket kort Först bestämmer man sig för vilken industriell nytta man vill studera och vilken miljöpåverkan man tänker ta hänsyn till. Och vilken aspekt av miljöpåverkan

46 LCA – mycket kort Sen bokför man hur mycket råvaror och komponenter som krävs för att tillverka produkten. Hur mycket energi i form av el och olja som används och hur mycket råvaror

47 LCA – mycket kort Därefter letar man upp de processer som levererar dessa råvaror och komponenter , el, olja m m och bokför alla råvaror , komponenter och energi som dessa behöver

48 LCA – mycket kort Och sedan fortsätter man bakåt steg för steg tills man hittat alla flöden av materia och energi som utvunnits ur naturen

49 LCA – mycket kort När man hittat alla processer som krävs för att göra produkten hämtas data in om miljöpåverkan av utsläppen för varje delprocess

50 LCA – mycket kort En sammanräkning av all miljöpåverkan ger en kvalitativ och kvantitativ bild av produktens miljöpåverkan

51 Varför använda livscykelanalys
Beskriver en verksamhets miljöpåverkan och kan vara vägledande inför förändringar i processen, investeringar, produktförändringar

52 Varför använda livscykelanalys
Vägleder vid val av två produkter – traditionella glödlampor och lågenergilampor

53 Varför använda livscykelanalys
Identifierar ”svaga” delprocesser Marknadsföringsskäl

54 LCA – i produktens idéfas
Idéfasen – man diskuterar form, funktion och material – studera redan gjorda och relevanta analyser

55 LCA – i produktens designfas
Design – form, funktion och material i stort sett bestämda – det är möjligt att använda LCA för att bedöma konsekvenser av valda råmaterial, energianvändning och avfallshantering

56 LCA – i produktens produktionsfas
Produktionsanpassning – ont om tid. Opraktiskt med genomgripande LCA-analyser. Bra med tillgång till databanker

57 LCA – i produktens utvecklingscykel
Produkten når konsumenten. LCA ger underlag för miljödeklaration och kan användas i produktinformation och reklam

58 Produktens livscykel En livscykelanalys tar hänsyn till hur produkten påverkar naturen från vaggan till graven Människan drar nytta av produkten, men upplever samtidigt olika typer av miljöpåverkan Systematiken i LCA kan också överföras till att studera företagets sociala ansvar – standard under arbete

59 Produktens livscykel

60

61

62 En livscykelanalys enligt ISO 14040 är indelad i fyra steg.
Målbeskrivning och omfattning: Undersökningens syfte och ambitionsnivå beskrivs. Inventeringsanalys: Information om material och processer samlas in, miljöbelastningen för de ingående processerna fastställs. Miljöpåverkan: Denna fas delas in i tre steg: Klassificering, karakterisering och värdering. Resultattolkning: ...som också kan innehålla en förbättringsanalys för hur produktens miljöpåverkan kan minskas.

63 STEG 1 – mål och omfattning
Följande skall finnas med Produktsystemet Produktsystemets funktion/funktioner Systemgränser Allokeringsmetoder Påverkanskategorier och metodik Datakrav Antaganden Begränsningar

64 STEG 2 - Livscykelinventering

65

66

67

68 1 kg plywood

69 Steg 3 Miljöpåverkansbedömning
Miljöpåverkansbedömning i LCA görs med hjälp av en miljöåverkansbedömningsmetod vilket är en sammanhängande kombination av miljöpåverkanskategorier, kategoriindikatorer, kategoriseringsmodeller och kategoriseringsfaktorersamt viktningsfaktorer

70 Metoder EPS – environmental priority System – svenskt volvo
ECO – indikator – holländskt EDIP – Environmental Design of Industrial Products – produktutveckling, konstruktion danskt LIME – life cycle Impact assessment Method based on endpoint modelling Japans modell (Dutch) handbock of LCA – fullständig handbok för att utföra LCA Impact 2002 – Bygger på Eco med tillägg för toxicitetsdata

71 Swiss Ecoscarcity – baseraad på miljöns tålighet för utsläpp och resursuttag
JEPIX – Japan environmental Policy Priorities Indse – basera dpå Swiss Ecocarcity TRACI (Tool for Reductuin ann Assessment of Chemical and other Environmental Impacts) USA

72

73 Steg 4 - tolkning Tolkningsskedet består av följande delar
Identifiering av viktiga frågeställningar som kommit fram under analysen Utvärdering av studiernas fullständighet Formulering av slutsatser, beskrivningar av begränsningar och rekommendationer

74 LCA-rapporten är en teknisk rapport
Där... Tydligheten står i centrum – komlpext underlag kräver att rapporten är välstrukturerad och möjliggör överblick Sifforna är väldokumenterade Det egna tänkandet är väl dokumenterat

75 Kritisk genomgång Görs av en expert på LCA Ger ökad kompets
Ger garanterad kvalitet Metoderna som används är i överensstämmelse med internationell standard Metoderna som används är vetenskapligt och tekniskt acceptabla Data som används är korrekt och rimliga i förhållande till studiens målsättning Tolkningarna återspeglar de identifierade begränsningarna och studiens målsättning Studiens rapport är transparent och i överensstämmelse med resultatet

76 Exempel - vinförpackningar

77

78 Funktionell enhet Nyttigheten som har valts är att kunna tillhandahålla befolkningen i Umeå med totalt 1000 liter vin. Detta vin förpackas antingen i glasflaska med en volym på 0,75 liter eller i Tetra Pak med volymen 1 liter.

79 Systembeskrivning - glas

80 Systembeskrivning TetraPak

81 2 Inventeringsanalys För en flaska vin som rymmer 750 ml väger själva glaset i flaskan 527 g. (1) Detta motsvarar en vikt på ungefär 703 g per liter vin. I dessa siffror ingår ej själva förslutningen av vinflaskan. För att kunna förvara 1000 liter vin behövs ungefär stycken vinflaskor á 750ml, vilket motsvarar ungefär 703 kg glas. Flaskglas är av typen natronkalks-kvartsglas, även kallar natronkalksglas. Detta glas tillverkas till största del av råmaterialen kvarts som är en typ av sand (kiseldioxid), natriumkarbonat, kalksten, dolomit (kalciummagnesiumkarbonat) och ibland även fältspat (innehåller bl.a. kiseldioxid). (2) Förutom dessa används även återvunnet, krossat glas. Även andra material används, men i mycket mindre mängder. Dessa ämnen är bland annat aluminiumoxid (Fe2O3), natriumsulfat (NaSO4) och magnetit (Fe2O3).

82 Glastillverkning

83 Transporter m m

84 Totalt glas

85 TetraPak Vätskekartong Tetra Prisma Aseptic som rymmer 1 liter vin väger 34,5 g vilket motsvarar 34,5 kg för 1000 liter vin. (1) Vätskekartongens innehåll består av laminerad kartong med tunna lager av aluminiumfolie och lager av polymerer, se figur 3. Tetra Paks aseptiska förpackningar består av 73 % kartong, 22 % polyeten och 5 % aluminiumfolie. (17) Detta motsvarar 25,185 kg kartong, 7,59 kg polyeten och 1,725 kg aluminiumfolie, vilket tillsammans bildar 34,5 kg Tetra Pak.

86 Kartong

87

88 Aluminiumtackor

89 Aluminiumfolie

90 Polyeten - input

91 Polyeten - output

92 Produktion av TetraPak

93 Totalt TetraPak

94 Miljöpåverkan

95 Påverkan uttryckt i ELU

96 Relation till medlesvenskens CO2-utsläpp

97 Tolkning Enligt resultaten ovan är Tetra Pak att föredra som förpackning till vin utifrån ett miljöpåverkansperspektiv. Glasflaskor har dock den fördelen att de kan återvinnas hur många gånger som helst, vilket är positivt för miljön eftersom mindre råvaror krävs vid framställningen av nytt glas. Tetra Pak kan inte återanvändas för att skapa nya förpackningar av Tetra Pak. Den negativa effekt detta har på miljön med avseende på resursanvändning, är mindre än den negativa miljöpåverkan glasflaskproduktionen har. Slutsatsen är att konsumenterna i Umeå bör köpa vin paketerat i Tetra Pak. Eftersom en Tetra Pak med vin i genomsnitt är billigare per förpackning och även innehåller mer vin än en glasflaska, samtidigt som själva förpackningen är mycket bättre för miljön, borde valet för alla Umeåbor vara självklart!


Ladda ner ppt "ISO 14001, ISO och ISO Ledningssystem Lite om miljöledning"

Liknande presentationer


Google-annonser