Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (2sv + 2sv) Objektorienterad analys (OOA) klass1 attribut1 operation1( ) operation2( ) operation1(

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (2sv + 2sv) Objektorienterad analys (OOA) klass1 attribut1 operation1( ) operation2( ) operation1("— Presentationens avskrift:

1 TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (2sv + 2sv) Objektorienterad analys (OOA) klass1 attribut1 operation1( ) operation2( ) operation1( ) operation2( ) klass3 attribut1 operation1( ) operation2( ) operation1( ) operation2( ) klass2 attribut1 operation1( ) operation2( ) operation1( ) operation2( )

2 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 2 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Mål zStuderande får en helhetsbild av utvecklingen av datasystem: zStudieperioden ger en helhetsbild av objektorienterad databehandling samt objektorienterade metoder och redskap för systemplanering

3 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 3 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Innehåll zSystemmodeller och -metoder zGrundbegrepp inom objektorienterad planering zAnalys av problemområde (klasser, struktur, beteende) zAnalys av användningsområde (användning, funktioner, gränssnitt) zDesign av arkitektur och komponenter zDokumentationsstandard zImplementering och underhåll (strategi, dokumentation) zBeskrivningstekniker (Notation enligt UML) zExempel zÖvningsuppgifter

4 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 4 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Examination och utvärdering z2 st skriftliga tentamen (2 sv + 2 sv) zInlämning av övningsuppgifter zAktivt deltagande i föreläsningar

5 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 5 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Litteratur zObjektorienterad analys och design, Lars Mathiassen, Andreas Munk- Madsen, Peter Axel Nielsen, Jan Stage (1998), Studentlitteratur, Lund zReferenslitteratur: yUML Destilled Applying the Standard Object Modelling Language, Martin Fowler with Kendall Scott (1998), 9th Printing, Addison-Wesley yObject Solutions - Managing the Object Oriented Projects, Grady Booch (1996), Addison-Wesley zÖvningsuppgifter yDelas ut under studieperiodens gång

6 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 6 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design 1. Metod 2. Systemval Analys av problemområdet 3.Klasser 4.Struktur 5.Beteende Analys av användningsområdet 6.Användning 7.Funktioner 8.Gränssnitt Design av Arkitektur 9.Kriterier 10.Komponenter 11.Processer Innehåll i boken Design av komponenter 12.Modellkomponeneten 13.Funktionskomponenten 14.Gränssnittskomponenten Praktik 15.Strategi 16.Dokumentation 17.Implementering 18.Notation Exempel

7 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 7 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Syfte zAtt avtala krav på ett datasystem zAtt designa ett datasystem utan väsentliga osäkerheter zAtt förså ett datasystem, dess omgivning och villkoren för dess realisering 1.Metod

8 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 8 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Begrepp zObjekt: en helhet med identitet, tillstånd och beteende zKlass: en beskrivning av en mängd objekt med samma struktur, beteendemönster och attribut zDatasystem: en samling komponenter, som realiserar krav på modell, funktioner och gränssnitt zProblemområde: den del av omgivningen som administreras, övervakas eller styrs med hjälp av ett datasystem zAnvändningsområde: en organisation som administrerar, övervakar och styr ett problemområde 1.Metod

9 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 9 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Principer zObjekt som samlande begrepp zEn öppen metod zEn situationsbestämd strategi zÅteranvänd förebilder, mönster och komponenter zEn god design har inga väsentliga svagheter zEn kortfattad dokumentetion av hög kvalitet 1.Metod

10 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 10 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Resultat zAnalysdokument och designdokument 1.Metod Design- dokument Design- dokument Analys- dokument Analys- dokument

11 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 11 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Analys och Design Analys yVad? ySer datasystemet “utifrån” yTar utgångspunkt på datasystemets omgivning och uppställer krav yAnalys tidsmässigt före designskedet yFramställer dokument, som används i designarbetet 1.Metod Design yHur? ySer datasystemet “inifrån” yutgår från tänkbara tekniska konstruktioner och fastslår hur kraven realiseras på den tekniska plattformen yDesign tidsmässigt efter analysskedet

12 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 12 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Vad är en metod? zEn samling generella föreskrifter för hur man utför en aktivitet zAnpassas till organisationen och projektet genom utarbetande av standarder strategier och planer zGenerella riktlinjer omvandlas till konkreta avtal, som bygger på kännedom om de speciella uppgifter och villkor, som föreligger zSkiljer mellan: y metod och notation ygenerella metoder och konkreta tekniker zEn metod är i bästa fall teknikoberoende 1.Metod

13 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 13 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Objektorienterat (OO) - ett tänkesätt zObjekt används som grundläggande element zObjekt beskriver fenomen i datasystemets omgivning zLönesystem yObjekt: t.ex. anställda, avdelningar, avtal, arbetstid, lön... yObjektens tillstånd: t.ex. anställningstid, avdelsningstillhörighet... yObjektens beteende: t.ex. anställda arbetar övertid, anställda går på semester... zEn OO-metod tar fasta på: yKrav på datasystem och omgivningens användning av datasystemet yAnvändargrupper och angränsande system yVilka funktioner skall systemet tillhandahålla yDatasystemets gränssnitt zMed en OO-metod uttrycker vi kraven på användaren, funktioner och gränssnitt i termer av objekt och deras beteende 1.Metod

14 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 14 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Planeringsmetoder zFunktionsorienterat yOmkring 1970 yFokusering på arbetsuppgifter och hur de skall lösas i datasystemet yGenom dataflödesdiagram och processbeskrivningar hur data förflyttas och behandlas i systemet zFunktionsorienterat yOmkring 1970 yFokusering på arbetsuppgifter och hur de skall lösas i datasystemet yGenom dataflödesdiagram och processbeskrivningar hur data förflyttas och behandlas i systemet z Dataorienterat yOmkring 1980 yFokusering på databasdesignen yModellering av entiteter och relationer yEn central aktivitet är normalisering z Dataorienterat yOmkring 1980 yFokusering på databasdesignen yModellering av entiteter och relationer yEn central aktivitet är normalisering 1.Metod zModern strukturerad analys (funktionsorienterat + dataorienterat) yLiksom i OO intresserar sig modern strukturerad analys för entiteter och tillståndsförändringar och händelser i användningsområdet yI systemdesignen ligger fokuseringen på nedbrytning av funktioner i delfunktioner medan datastrukturen analyseras separat och görs genom en normaliseringsprocess funktionsoberoende, men samtidigt tillgänglig för många olika funktioner yFördelen är att data finns tillgängligt för många funktioner, men systemet blir komplext och låst och det är svårt att utvidga eller återanvända delar av system zModern strukturerad analys (funktionsorienterat + dataorienterat) yLiksom i OO intresserar sig modern strukturerad analys för entiteter och tillståndsförändringar och händelser i användningsområdet yI systemdesignen ligger fokuseringen på nedbrytning av funktioner i delfunktioner medan datastrukturen analyseras separat och görs genom en normaliseringsprocess funktionsoberoende, men samtidigt tillgänglig för många olika funktioner yFördelen är att data finns tillgängligt för många funktioner, men systemet blir komplext och låst och det är svårt att utvidga eller återanvända delar av system

15 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 15 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Planeringsmetoder (forts.) zOOAD yEn av grundprinciperna i OOAD är inkapsling. Idén är att alla data knyts till de operationer som arbetar med dem, så att det omgivande systemet bara har tillgång till datastrukturerna via operationerna yDatasystemet bryts ner i komponenter med snävast möjliga gränssnitt yOOA och OOD är en förlängning av traditionella planeringsmetoder och ger nya möjligheter att lösa problem genom införandet av objektbegreppet zOOAD yEn av grundprinciperna i OOAD är inkapsling. Idén är att alla data knyts till de operationer som arbetar med dem, så att det omgivande systemet bara har tillgång till datastrukturerna via operationerna yDatasystemet bryts ner i komponenter med snävast möjliga gränssnitt yOOA och OOD är en förlängning av traditionella planeringsmetoder och ger nya möjligheter att lösa problem genom införandet av objektbegreppet 1.Metod

16 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 16 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Fördelar med OO zObjekt, tillstånd (attribut) och och beteenden (operationer) är generella begrepp, som lämpar sig väl att beskriva de flesta fenomen i vår omvärld zNaturliga språk är redan uppbyggda på detta sätt ySubstantiv = Objekt, t.ex. människor och ting yAdjektiv = Beskriver tillstånd eller egenskaper hos objekt, t.ex. utseende och kvalitet yVerb = Betecknar objektets beteende, t.ex. handlingar eller verkningar zOO-tankegång i följande sats: “Huset har blivit fint sedan Bo målade det” yObjekt: Huset, Bo yHändelse: målandet av huset yÄndrat tillstånd: Huset har blivit fint 1.Metod

17 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 17 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Fördelar med OO (forts.) zOO-metoden ger bättre insikt i datasystemets omgivning zOO-tankegången kan appliceras i alla skeden från analys till förverkligande yOOA --> OOD --> OO-användargränssnitt --> OOP zObjekt kan vara abstraktioner av: yPersoner, ekonomi eller organisatoriska förhållanden i verksamheten yFunktioner, processer och komponenter i datasystemet yFönster, knappar och funktioner i användargränssnittet yDet centrala begreppet i OOP zAnvändarstyrt tänkesätt, som inte påtvingar en ensidigt teknisk synvinkel 1.Metod

18 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 18 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Objekt zGrundstenen är objektet yOOA - för att strukturera vår uppfattning om omgivningen yOOD - för att förstå och beskriva datasystemet Objekt: en helhet med identitet, tillstånd och beteende zT.ex. Kund zObjekt beskrivs i klasser Klass: en beskrivning av en mängd objekt med samma struktur, beteendemönster och attribut 1.Metod

19 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 19 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Objekt (forts.) zOOA yAnalysobjekt beskriver fenomen i datasystemets omgivning yFenomen utanför datasystemet är självständiga i förhållande till datasystemet och vi kan inte beordra dem att göra det ena eller det andra, utan måste nöja oss med att registrera deras beteende i form av händelser zOOD yDesignobjekt beskriver fenomen i själva datasystemet yFenomen i datasystemet styr vi själva över och därför beskriver vi deras beteende som operationer, som vi vill få utförda 1.Metod

20 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 20 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Datasytem och dess omgivning 1.Metod Problemområde Användningsområde Användare Datasystem Objektsystem Den del av omgivningen, som administreras, övervakas eller styrs med hjälp av datasystemet En organisation som administreras, övervakas eller styr ett problemområde Användarens uppfattning av problemområdet

21 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 21 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Andra system Andra system Datasystem och komponenter 1.Metod Gränssnitt Funktioner Modell Användare Datasystem En samling komponenter som realiserar krav på modell, funktioner och gränssnitt Modellkomponent En dynamisk modell av objektsystemet alltså datasystemets problemområde Funktionskomponent De faciliteter som användare gör bruk av i sina arbetsuppgifter för att utnyttja och uppådatera modellkomponenten Gränsnittskomponenten Kopplar samman systemet med dess omgivning

22 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 22 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Fyra perspektiv 1.Metod zUtvecklingen av ett datasystem kräver att man arbetar utifrån flera perspektiv 1. Informationsperspektiv: Datasystemet skall tillhandahålla en användbar modell av problemområdet 2. Användarperspektiv: Datasystemet skall integreras i användarmiljön 3. Arkitektusperspektiv: Datasystemet skall köras på en bestämd teknisk plattform 4. Helhetsperspektiv: Datasystemet skall vara en väl fungerande helhet av samarbetande delar

23 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 23 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Huvudaktiviteter i OOA och OOD 1.Metod Analys av problem- område Analys av användnings- område Design av komponenter Design av arkitektur l l Modell Spec. av kompo- nenter Spec. av kompo- nenter Spec. av arki- tektur Spec. av arki- tektur l l Krav på använd- ning Krav på använd- ning

24 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 24 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Analys av problemområde 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp KlasserVilka objekt ochhändelser ingår i systemet? Klass, objekt, händelse StrukturHur hänger klasser och objekt begreppsligt samman? Generalisering,aggregat, associationer och kluster BeteendeVilka dynamiska egenskaper har objekten? Händelseförlopp, beteendemönster och attribut

25 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 25 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Analys av användningsområde 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp AnvändningHur samspelar systemet med personer och system i ogivningen? Användningsmönster, aktör FunktionerVilka är datasystemets innehållsmässiga användnings- egenskaper? Funktion och funktionstyp GränssnittVilka krav ställs på data- systemets användargränssnitt? Gränssnitt, användargränss- snitt, systemgränssnitt och användningsmiljö

26 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 26 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Design av arkitektur 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp KriterierHur prioriteras kraven på systemet? Kriterium KomponenterHur struktureras datasystemet i komponenterna? Komponentarkitektur och komponenter ProcesserVilka problem är förknippade med att strukturera datasystemets processer? Processarkitektur, process och aktivt objekt

27 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 27 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Design av komponenter 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp ModellkomponenetHur representeras objektsystemet som klasser i datasystemet? Modellkomponent och attribut FunktionskomponentHur realiseras funktionerna på grundval av systemets modellkomponenet? Funktionskomponent, funktionstyp och operation GränssnittkomponenetHur realiseras interaktionen med omgivningen? Gränssnitt, användar- gränssnitt och system- gränssnitt

28 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 28 Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design Metodologiska principer 1.Metod zPrinciper för analys och design ---> skapar en sammanhängande metod: 1. Objekt som samlande begrepp Objektorienterat både i analys och design. Objekten härstammar från verksamheten 2. En öppen metod Principer och begrepp är centrala och oföränderliga delar, medan tekniker och notationer är deras konkreta tillämpningar 3. En situationsbestämd strategi Analys och design utgår ifrån konkreta användarsituationer 4. Återanvänd förebilder, mönster och komponenter Återanvändning åstadkoms genom en diciplinerad arbetsprocess, som är ordentligt förankrad i den lokala traditionen för systemutveckling 5. En bra design har inga väsentliga svagheter I designen betonas begriplighet, flexibilitet och användbarhet som avgörande kvaliteter. 6. En kortfattad dokumentation av hög kvalitet Dokumentationen är det påtagliga resultatet av analys och design. Analysdokument och Designdokument


Ladda ner ppt "TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (2sv + 2sv) Objektorienterad analys (OOA) klass1 attribut1 operation1( ) operation2( ) operation1("

Liknande presentationer


Google-annonser