Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering av datasystem (2sv + 2sv)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering av datasystem (2sv + 2sv)"— Presentationens avskrift:

1 Planering av datasystem (2sv + 2sv)
klass1 attribut1 operation1( ) operation2( ) Planering av datasystem (2sv + 2sv) klass2 attribut1 operation1( ) operation2( ) klass3 attribut1 operation1( ) operation2( ) Objektorienterad analys (OOA)

2 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Mål Studerande får en helhetsbild av utvecklingen av datasystem: Studieperioden ger en helhetsbild av objektorienterad databehandling samt objektorienterade metoder och redskap för systemplanering Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

3 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Innehåll Systemmodeller och -metoder Grundbegrepp inom objektorienterad planering Analys av problemområde (klasser, struktur, beteende) Analys av användningsområde (användning, funktioner, gränssnitt) Design av arkitektur och komponenter Dokumentationsstandard Implementering och underhåll (strategi, dokumentation) Beskrivningstekniker (Notation enligt UML) Exempel Övningsuppgifter Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

4 Examination och utvärdering
2 st skriftliga tentamen (2 sv + 2 sv) Inlämning av övningsuppgifter Aktivt deltagande i föreläsningar Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

5 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Litteratur Objektorienterad analys och design, Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen, Jan Stage (1998), Studentlitteratur, Lund Referenslitteratur: UML Destilled Applying the Standard Object Modelling Language, Martin Fowler with Kendall Scott (1998), 9th Printing, Addison-Wesley Object Solutions - Managing the Object Oriented Projects, Grady Booch (1996), Addison-Wesley Övningsuppgifter Delas ut under studieperiodens gång Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

6 Objektorienterad analys och design
Innehåll i boken 1. Metod 2. Systemval Analys av problemområdet 3. Klasser 4. Struktur 5. Beteende Analys av användningsområdet 6. Användning 7. Funktioner 8. Gränssnitt Design av Arkitektur 9. Kriterier 10. Komponenter 11. Processer Design av komponenter 12. Modellkomponeneten 13. Funktionskomponenten 14. Gränssnittskomponenten Praktik 15. Strategi 16. Dokumentation 17. Implementering 18. Notation Exempel Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

7 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Syfte 1.Metod Att avtala krav på ett datasystem Att designa ett datasystem utan väsentliga osäkerheter Att förså ett datasystem, dess omgivning och villkoren för dess realisering Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

8 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Begrepp 1.Metod Objekt: en helhet med identitet, tillstånd och beteende Klass: en beskrivning av en mängd objekt med samma struktur, beteendemönster och attribut Datasystem: en samling komponenter, som realiserar krav på modell, funktioner och gränssnitt Problemområde: den del av omgivningen som administreras, övervakas eller styrs med hjälp av ett datasystem Användningsområde: en organisation som administrerar, övervakar och styr ett problemområde Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

9 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Principer 1.Metod Objekt som samlande begrepp En öppen metod En situationsbestämd strategi Återanvänd förebilder, mönster och komponenter En god design har inga väsentliga svagheter En kortfattad dokumentetion av hög kvalitet Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

10 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Resultat 1.Metod Design- dokument Analysdokument och designdokument Analys- dokument Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

11 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
1.Metod Analys Vad? Ser datasystemet “utifrån” Tar utgångspunkt på datasystemets omgivning och uppställer krav Analys tidsmässigt före designskedet Framställer dokument, som används i designarbetet Design Hur? Ser datasystemet “inifrån” utgår från tänkbara tekniska konstruktioner och fastslår hur kraven realiseras på den tekniska plattformen Design tidsmässigt efter analysskedet Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

12 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Vad är en metod? 1.Metod En samling generella föreskrifter för hur man utför en aktivitet Anpassas till organisationen och projektet genom utarbetande av standarder strategier och planer Generella riktlinjer omvandlas till konkreta avtal, som bygger på kännedom om de speciella uppgifter och villkor, som föreligger Skiljer mellan: metod och notation generella metoder och konkreta tekniker En metod är i bästa fall teknikoberoende Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

13 Objektorienterat (OO) - ett tänkesätt
1.Metod Objekt används som grundläggande element Objekt beskriver fenomen i datasystemets omgivning Lönesystem Objekt: t.ex. anställda, avdelningar, avtal, arbetstid, lön... Objektens tillstånd: t.ex. anställningstid, avdelsningstillhörighet... Objektens beteende: t.ex. anställda arbetar övertid, anställda går på semester... En OO-metod tar fasta på: Krav på datasystem och omgivningens användning av datasystemet Användargrupper och angränsande system Vilka funktioner skall systemet tillhandahålla Datasystemets gränssnitt Med en OO-metod uttrycker vi kraven på användaren, funktioner och gränssnitt i termer av objekt och deras beteende Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

14 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Planeringsmetoder 1.Metod Funktionsorienterat Omkring 1970 Fokusering på arbetsuppgifter och hur de skall lösas i datasystemet Genom dataflödesdiagram och processbeskrivningar hur data förflyttas och behandlas i systemet Dataorienterat Omkring 1980 Fokusering på databasdesignen Modellering av entiteter och relationer En central aktivitet är normalisering Modern strukturerad analys (funktionsorienterat + dataorienterat) Liksom i OO intresserar sig modern strukturerad analys för entiteter och tillståndsförändringar och händelser i användningsområdet I systemdesignen ligger fokuseringen på nedbrytning av funktioner i delfunktioner medan datastrukturen analyseras separat och görs genom en normaliseringsprocess funktionsoberoende, men samtidigt tillgänglig för många olika funktioner Fördelen är att data finns tillgängligt för många funktioner, men systemet blir komplext och låst och det är svårt att utvidga eller återanvända delar av system Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

15 Planeringsmetoder (forts.)
OOAD En av grundprinciperna i OOAD är inkapsling. Idén är att alla data knyts till de operationer som arbetar med dem, så att det omgivande systemet bara har tillgång till datastrukturerna via operationerna Datasystemet bryts ner i komponenter med snävast möjliga gränssnitt OOA och OOD är en förlängning av traditionella planeringsmetoder och ger nya möjligheter att lösa problem genom införandet av objektbegreppet Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

16 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Fördelar med OO 1.Metod Objekt, tillstånd (attribut) och och beteenden (operationer) är generella begrepp, som lämpar sig väl att beskriva de flesta fenomen i vår omvärld Naturliga språk är redan uppbyggda på detta sätt Substantiv = Objekt, t.ex. människor och ting Adjektiv = Beskriver tillstånd eller egenskaper hos objekt, t.ex. utseende och kvalitet Verb = Betecknar objektets beteende, t.ex. handlingar eller verkningar OO-tankegång i följande sats: “Huset har blivit fint sedan Bo målade det” Objekt: Huset , Bo Händelse: målandet av huset Ändrat tillstånd: Huset har blivit fint Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

17 Fördelar med OO (forts.)
1.Metod OO-metoden ger bättre insikt i datasystemets omgivning OO-tankegången kan appliceras i alla skeden från analys till förverkligande OOA --> OOD --> OO-användargränssnitt --> OOP Objekt kan vara abstraktioner av: Personer, ekonomi eller organisatoriska förhållanden i verksamheten Funktioner, processer och komponenter i datasystemet Fönster, knappar och funktioner i användargränssnittet Det centrala begreppet i OOP Användarstyrt tänkesätt, som inte påtvingar en ensidigt teknisk synvinkel Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

18 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
1.Metod Grundstenen är objektet OOA - för att strukturera vår uppfattning om omgivningen OOD - för att förstå och beskriva datasystemet Objekt: en helhet med identitet, tillstånd och beteende T.ex. Kund Objekt beskrivs i klasser Klass: en beskrivning av en mängd objekt med samma struktur, beteendemönster och attribut Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

19 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Objekt (forts.) 1.Metod OOA Analysobjekt beskriver fenomen i datasystemets omgivning Fenomen utanför datasystemet är självständiga i förhållande till datasystemet och vi kan inte beordra dem att göra det ena eller det andra, utan måste nöja oss med att registrera deras beteende i form av händelser OOD Designobjekt beskriver fenomen i själva datasystemet Fenomen i datasystemet styr vi själva över och därför beskriver vi deras beteende som operationer, som vi vill få utförda Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

20 Datasytem och dess omgivning
1.Metod Användarens uppfattning av problemområdet Objektsystem Datasystem Den del av omgivningen, som administreras, övervakas eller styrs med hjälp av datasystemet Användare En organisation som administreras, övervakas eller styr ett problemområde Problemområde Användningsområde Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

21 Datasystem och komponenter
1.Metod Andra system Användare Gränssnitt Funktioner Modell Gränsnittskomponenten Kopplar samman systemet med dess omgivning Funktionskomponent De faciliteter som användare gör bruk av i sina arbetsuppgifter för att utnyttja och uppådatera modellkomponenten Datasystem En samling komponenter som realiserar krav på modell, funktioner och gränssnitt Modellkomponent En dynamisk modell av objektsystemet alltså datasystemets problemområde Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

22 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Fyra perspektiv 1.Metod Utvecklingen av ett datasystem kräver att man arbetar utifrån flera perspektiv 1. Informationsperspektiv: Datasystemet skall tillhandahålla en användbar modell av problemområdet 2. Användarperspektiv: Datasystemet skall integreras i användarmiljön 3. Arkitektusperspektiv: Datasystemet skall köras på en bestämd teknisk plattform 4. Helhetsperspektiv: Datasystemet skall vara en väl fungerande helhet av samarbetande delar Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

23 Huvudaktiviteter i OOA och OOD
1.Metod Analys av problem- område l Krav på använd- ning Analys av användnings- område l Modell Design av komponenter Spec. av kompo- nenter Spec. av arki- tektur Design av arkitektur Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

24 Analys av problemområde
1.Metod Aktivitet Innehåll Begrepp Klasser Vilka objekt ochhändelser ingår i systemet? Klass, objekt, händelse Struktur Hur hänger klasser och objekt begreppsligt samman? Generalisering,aggregat, associationer och kluster Beteende Vilka dynamiska egenskaper har objekten? Händelseförlopp, beteendemönster och attribut Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

25 Analys av användningsområde
1.Metod Aktivitet Innehåll Begrepp Användning Hur samspelar systemet med personer och system i ogivningen? Användningsmönster, aktör Funktioner Vilka är datasystemets innehållsmässiga användnings- egenskaper? Funktion och funktionstyp Gränssnitt Vilka krav ställs på data- systemets användargränssnitt? Gränssnitt, användargränss- snitt, systemgränssnitt och användningsmiljö Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

26 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Design av arkitektur 1.Metod Aktivitet Innehåll Begrepp Kriterier Hur prioriteras kraven på systemet? Kriterium Komponenter Hur struktureras datasystemet i komponenterna? Komponentarkitektur och komponenter Processer Vilka problem är förknippade med att strukturera datasystemets processer? Processarkitektur, process och aktivt objekt Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

27 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design
Design av komponenter 1.Metod Aktivitet Innehåll Begrepp Modellkomponenet Hur representeras objektsystemet som klasser i datasystemet? Modellkomponent och attribut Funktionskomponent Hur realiseras funktionerna på grundval av systemets modellkomponenet? Funktionskomponent, funktionstyp och operation Gränssnittkomponenet Hur realiseras interaktionen med omgivningen? Gränssnitt, användar- gränssnitt och system- gränssnitt Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design

28 Metodologiska principer
Principer för analys och design ---> skapar en sammanhängande metod: 1. Objekt som samlande begrepp Objektorienterat både i analys och design. Objekten härstammar från verksamheten 2. En öppen metod Principer och begrepp är centrala och oföränderliga delar, medan tekniker och notationer är deras konkreta tillämpningar 3. En situationsbestämd strategi Analys och design utgår ifrån konkreta användarsituationer 4. Återanvänd förebilder, mönster och komponenter Återanvändning åstadkoms genom en diciplinerad arbetsprocess, som är ordentligt förankrad i den lokala traditionen för systemutveckling 5. En bra design har inga väsentliga svagheter I designen betonas begriplighet, flexibilitet och användbarhet som avgörande kvaliteter. 6. En kortfattad dokumentation av hög kvalitet Dokumentationen är det påtagliga resultatet av analys och design. Analysdokument och Designdokument Vaasa Polytechnic / kno januari, 99 Källa: Lars Mathiassen m.fl. (1998) Objektorienterad analys och design


Ladda ner ppt "Planering av datasystem (2sv + 2sv)"

Liknande presentationer


Google-annonser