Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planläggning och tillstånd vid vindkraftsprojekt – markägarnas möjligheter att påverka SLC:s vindkraftseminarium 25.10.2011 Regeringssekreterare Katri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planläggning och tillstånd vid vindkraftsprojekt – markägarnas möjligheter att påverka SLC:s vindkraftseminarium 25.10.2011 Regeringssekreterare Katri."— Presentationens avskrift:

1 Planläggning och tillstånd vid vindkraftsprojekt – markägarnas möjligheter att påverka SLC:s vindkraftseminarium 25.10.2011 Regeringssekreterare Katri Nuuja Miljöministeriet, Avdelning för den byggda miljön

2 Bakgrund till vindkraftsutbyggnad 2Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

3 Klimatförändringen  Målet är att höja andelen förnybar energi till 38 % fram till år 2020 i enlighet med det åtagande som kommissionen föreslagit för Finlands del.  Vindkraften ska byggas ut med ca 6 TWh (2000 MW). 3Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

4 4

5 Vindkraft i Finland  Vindkraftskapaciteten i Finland (maj 2011)  197 MW  130 vindkraftverk  Vindkraftsplaner – på landområden 2200–3700 MW – på havsområden 4200–6100 MW – totalt 6400–9800 MW 5Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

6 Stöd för produktion av el från förnybara energikällor  Inmatningstariff  nivån på tariffen  tidtabell  minimieffekt för generatorerna 6Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

7 Vindatlas 7Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

8 Verksamhetsmiljön  Vindkraftsutbyggnad är en relativ ny bransch i Finland  erfarenheter om planering prejudikat från domstolen kunskapsläge om miljökonsekvenser attityder Olika inställningar och åsikter av vindkraft och dess effekter  Antal om områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion?  Förväntningarna på planläggningen och tillståndsförfaranden 8Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

9 Arbetsgruppsförslag till anvisningar Arbetsgruppsförslag till anvisningar om planläggning, konsekvensbedömning och tillståndsförfarande för vindkraftsutbyggnad var på remiss till den 21 juni 2011 och anvisnigarna ska publiceras under hösten 2011.  www.miljo.fi/vindkraft 9Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

10 Planeringssystemet för områdesanvändning med avseende på vindkraftsutbyggnad riksomfattande mål för områdesanvändningen översiktlig planering detaljerad planering 10 I landskapsplaneringen skall anges vilka områden som bäst lämpar sig för utnyttjandet av vindkraft. Vindkraftverken skall i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk. Statsrådets beslut om revidering av de riksomfattande målen för områdesanvändningen 13.11.2008 Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

11 Översiktlig planering av vindkraftsutbyggnad  Vid vindkraftsutbyggnad tillämpas huvudsakligen samma bestämmelser i MBL som på byggande i allmänhet  Vilka lösningar man väljer i form av detaljerade planer och tillstånd som krävs för vindkraftsutbyggnad beror på var byggandet sker och dess effekter  området och användningen av miljön  miljövärden projektets storlek den gällande planen 11Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

12 Landskapsplanläggning  I landskapsplanerna har man hittills anvisat områden för vindkraftverk huvudsakligen i havs-, kust- och fjällområden.  Landskapsplanläggning för inlandet pågår i hela landet 12Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

13 Landskapsplan  Översiktlig planering av områden lämpade för vindkraftsproduktion  främjar koncentration (Riksomfattande mål för områdesanvändningen), leder till mindre påverkan på landskapsbilden, underlättar samordning med annan områdesanvändning  Hur stora projekt för en landskapsplan?  regional betydelse, övrigt innehåll i landskapsplanen och framställningssätt Innan landskapsplanerna för vindkraftverksområden är i kraft i inlandet?   planering genom kommunplanläggning 13Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

14 Områden som inte lämpar sig för vindkraftsproduktion Nationellt och regionalt värdefulla landskapsområden Nationellt betydelsefulla kulturhistoriska miljöer Naturskyddsområden Internationellt viktiga IBA-områden för fågellivet Vindkraftsutbyggnad kan även begränsa annan användning av områdena, såsom bosättning, flygtrafik och försvarsmaktens verksamhet. 14Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

15 Generalplan  Kommunerna kan med hjälp av en generalplan undersöka och anvisa vindkraftsområden i kommunens område  områden där behovet av samordning mellan vindkraftsutbyggnad och annan användning av områdena är stort  Kommunerna kan upprätta en gemensam generalplan  Generalplanen kan fungera som en kanal som direkt styr vindkraftsutbyggnaden (MBL 77 a §) 15Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

16 Ändringen om vindkraftsbyggande i MBL trädde i kraft 1.4.2011.  Vindkraftsutbyggnadens särdrag  Underlaget för vindkraftsutbyggnaden på vissa villkor direkt på generalplanen  En förutsättning är att generalplanen är tillräcklig som planeringsverktyg 16 Trots vad som föreskrivs i 137 § 1 mom. kan bygglov beviljas för uppförande av vindkraftverk, om det i en generalplan med rättsverkningar särskilt bestäms att planen eller en del av den får användas som grund för beviljande av bygglov. Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

17 Särskilda innehållskrav generalplanen tillhandahåller tillräcklig styrning av byggandet och annan områdesanvändning i det aktuella området anpassning till omgivningarna och miljön möjligheter att tillhandahålla tekniskt underhåll och eldistribution Kostnader för upprättande av planen kommunen kan ta betalt för kostnaderna för upprättandet av planen av den som initierar projektet 17 Generalplan för vindkraft Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

18 Användning av generalplanen för vindkraft 18 När kan man upprätta en generalplan för vindkraft? Planeringsområdets betydelse havsområden grad av detaljplanering som behövs i markområdet, exempelvis i relation till bebyggelse Grad av detaljplanering som behövs för planen generalplanens innehåll, skala och framställningssätt kraftverkens placering ska alltid anges med tillräcklig precision Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

19 19Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

20 20Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

21 Vindkraftsprojektets genomförande  Vindkraftsprojektet genomförs beroende på projektets placering och storlek antingen med utgångspunkt i en detaljerad plan och/eller tillståndslösningar.  Detaljerad plan: generalplan för vindkraft/detaljplan  Konsekvenser av vindkraftsutbyggnad 21Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

22 Detaljerad planläggning DetaljplanGeneralplan i vilken man har tagit med en bestämmelse om beviljande av bygglov med utgångspunkt i generalplanen Avgörande om planeringsbehov villkor MBL 137 § 22Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

23 Detaljplan eller generalplan? Detaljplan samordning med annan markanvändning förutsätter en noggrann planering av placeringen skala i regel 1:2 000 bebyggda områden, industri- och hamnområden Generalplan samordningen kan göras på mer allmän nivå skala i markområdena cirka 1:10 000 havs- och kustområden, områden som domineras av jord- och skogsbruk 23Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

24 Genomförande med enbart bygglov?  Uppförande av stora vindkraftverk bör bygga på minst ett avgörande om planeringsbehov.  Enbart på bygglov endast då vindkraftverket inte orsakar betydande miljöpåverkan. 24Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

25 Tillstånd för vindkraftsutbyggnad Bygglov (åtgärdstillstånd) I praktiken jämställs vindkraftverk med byggnader som kräver bygglov (bortsett från små kraftverk) Tillstånd enligt vattenlagen i praktiken alltid när man bygger i vattendrag eller om byggandet påverkar vattendragen Miljötillstånd om vindkraftverket orsakar oskälig olägenhet enligt lagen angående vissa grannelagsförhållanden (buller, blinkande) Flyghindertillstånd I praktiken alltid då konstruktionens höjd överstiger 60 meter. Nära flygplatser krävs det flyghindertillstånd för vindkraftverk med en höjd på över 30 meter. 25 Även åtgärder rörande elanslutning och kraftledningar. Dessutom eventuellt MKB-förfarande och Natura-bedömning. Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 2011

26 Deltagande och växelverkan vid planläggning MBL:s allmänna syfte (MBL 1 §) är bl. a. att tillförsäkra alla en möjlighet att delta i beredningen av ärenden och att säkerställa att planeringen är högklassig och sker i växelverkan, att det finns tillgång till mångsidig sakkunskap och att det ges öppen information om de ärenden som behandlas Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 201126

27 Olika aktörer i planprocessen Planläggaren (kommunen, landskapsförbundet) Intressenter (MBL 62 §) Markägare och –innehavare på planområdet > alltid intressenter Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen Sammanslutningar i deras verksamhetsområde (t. ex. markägare, miljövård) Myndigheter i deras verksamhetsområde (t. ex. Statlig sektormyndighet, grannkommun) Beslutsfattaren (beslutsfattande organ i kommunen eller landskapsförbundet) Regional ELY-central Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 201127

28 Planförfarandet enligt MBL Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 201128 Inlednings- och beredningsfas Informering om att planläggning har inletts (anhängiggörande) Programmet för deltagande och bedömning Beredning av planutkastet Möjlighet att framföra åsikter när planen bereds (intressenter, kommunens invånare) Myndigheternas samråd Förslagsfas Planförslaget läggs fram för påseende Möjlighet att framföra anmärkningar gällande planförslaget, kommunens svar på anmärkningar Myndigheternas samråd Godkännandefas Planbeslut och meddelande om att planen godkänts Eventuell ändringssökande

29 Programmet för deltagande och bedömning En dokument som bereds för varje planprocess (MBL 63 §) Grundläggande uppgifter om planprojektet Förfaranden för växelverkan: intressenter, sätt att informera, deltagande, respons Utredningar: vilka har gjorts, vilka behövs Bedömning av konsekvenserna Planläggningsprocessens förlopp, tidtabellen Kontaktuppgifter Möjlighet att ge respons på programmet Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 201129

30 Sökande av ändring Man uppnår inte alltid ett slutresultat som alla parter kan godkänna, då är det möjligt att söka ändring i beslutet Intressenter, kommunmedlemmar, vissa sammanslutningar samt statliga myndigheter har besvärsrätt i planärenden Förvaltningsdomstolsprocess Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 201130

31 Mera information om deltagande i planprocesser Mera information om deltagande finns på ministeriets hemsida www.miljo.fi > Markanvändning och byggande > Deltagande Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 201131

32 Tack! Ympäristöministeriö - Miljöministeriet 201132


Ladda ner ppt "Planläggning och tillstånd vid vindkraftsprojekt – markägarnas möjligheter att påverka SLC:s vindkraftseminarium 25.10.2011 Regeringssekreterare Katri."

Liknande presentationer


Google-annonser