Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jag undrar vad han tänker om mig ! Människors undran Verksamhetsidé för Göteborgs Stads skolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jag undrar vad han tänker om mig ! Människors undran Verksamhetsidé för Göteborgs Stads skolor."— Presentationens avskrift:

1 Jag undrar vad han tänker om mig ! Människors undran Verksamhetsidé för Göteborgs Stads skolor

2

3 VERKSAMHETSIDÉVERKSAMHETSIDÉ

4 VERKSAMHETSIDÉVERKSAMHETSIDÉ

5 Bakgrund: Utbildningsnämnden inbjudan till SDN ht 2006 Inbjudan från Frank Andersson/Agneta Granberg till SDNs presidier; SDC och verksamhetschefer Åtgärder för att minska gruppen elever med avsaknaden av eller otillräckliga betyg i år 9 Uppdrag till förvaltningscheferna inom SDF/UBF att gemensamt skapa möjligheter för en högre måluppfyllelse

6 KF: Budgetuppdrag 1 2008 ”Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska ge eleverna en stabil grund att stå på, den ska förbereda eleverna för nästa steg inom utbildningen, för arbetslivet och för livet som helhet. Barn och ungdomar går i skolan för att lära sig nya saker, för att utveckla ny kunskap och nya färdigheter. Skolans kunskapsuppdrag är dess huvuduppgift.” (KF budgetbeslut juni 2007)

7 KF: Budgetuppdrag 2 2008 Utbildningssatsningar i ledarskap ska genomföras för alla rektorer och lärare För att säkerställa kvaliteten hos befintliga ledare krävs validering* av ledarskapet samt utvecklingsinsatser inom denna grupp Ledarskapet inom socialtjänsten skall utvecklas * ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

8 Ökad måluppfyllelse i skolan Verksamhetsidé Validerade skolledare

9 Åtgärder utifrån budgetuppdraget: Generell ledarsatsning som stöd för implementeringen av verksamhetsidén/skolplanen Generell kompetensutveckling för förvaltnings- och verksamhetschefer Individuell kompetensutveckling för rektorer Ledarutveckling för pedagogisk personal (lärare)

10 Processens (verksamhetsidéns) omfattning och avgränsning Uppdraget avgränsas till: Pedagogisk personal, rektorer, verksamhetschefer och förvaltningschefer Arbetet pågår i första hand t o m 2010-06-30

11 Styrgrupp för verksamhetsidén Sven Höper (ordf) chef UBF Anne SöderbergStadskansliet Jan Mellgren Center för skolutveckling Ulla-Carin Olsson sdc Lärjedalen Katarina Othelius sdc Härlanda Hans Erngren sdc Tynnered Linda Eklöf sdc Kärra-Rödbo Christer Holmströmprocessledare Inga-Maj Adolfssonprocessledare Styrgruppens informatör: Hilma Sandstedt

12 Mål för styrgruppens arbete Målet är att öka skolans måluppfyllelse med fokus på att förbättra arbetsmiljön och att öka andelen elever med godkända betyg.

13 tydliggöra förvaltningarnas uppdrag inom skolområdet uppnå en högre måluppfyllelse samt utveckla ledarskapet i skolan, såväl hos ledare som lärare Syftet med verksamhetsidén är att…

14 I skolorna i Göteborg utgår allt arbete enligt såväl statliga som kommunala styrdokument från den enskilda elevens/barnets förutsättningar och behov. Skolans kärnverksamhet är lärande som utgår från en omvärld i ständig förändring. Lärandet innefattar både kunskapsinhämtande och personlig utveckling. Uppdraget

15 1. Elevernas/ barnens inre motivation och lust att lära För oss innebär detta att varje enskild elev/barn känner att det är roligt, intressant och utmanande i skolan. 2.Delaktighet och medskapande För oss innebär det att eleven/barnet känner det angeläget och har en reell möjlighet genom medskapande att påverka hela sin skolsituation. 3. Helhetssyn i lärandet För oss innebär det att eleven/barnet utifrån sammanhang känner sig utmanad att skaffa sig kunskap för att förstå och påverka sin omvärld och dess delar. Skolans verksamhetsidé

16 Vad är det för nytt(a) med idén? Gemensam värdegrund för förskolor och skolor i Göteborgs Stad. Verksamhetsidén ska genomsyra skolan dvs. leva i ALLA samtal och ALLA situationer som har med skolan att göra. Det är ett sätt att leda och styra skolan

17 Verksamhetsidé Utveckling sområde Personal- policy Lokal- planering IT- utveckling Verksam hetsidé Personal- policy Lokal- planering IT- utveckling Verksam hetsidé Utveckling sområde Handlingsplaner

18 Ledarskapet En verksamhet som skall klara sitt uppdrag kräver ett tydligt och engagerat ledarskap. Detta är också en förutsättning för en god arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling och mobbing. Ledarskapet utgår ifrån en gemensam tolkning av stadens verksamhetsidé. I skolan utövas ledarskap av såväl lärare som skolledare och förvaltningsledning. Medarbetarskapet Medarbetarskapet utgår från uppdraget och dess koppling till verksamhetsidén. Medarbetarskapet bygger på ansvar och präglas av lust och motivation. Förutsättningar för verksamhetsidén

19 Nämndernas uppdrag Ansvarar för det lokala utvecklingsarbetet med verksamhetsidén i förvaltningen Nämndens kvalitetsredovisning upprättas som en bilaga till årsredovisningen. Beskrivningen blir utgångspunkt för utvecklingsarbetet i varje förvaltning/enhet Kvalitetsredovisning - förvaltningens egen samlade bedömning och analys utifrån tidigare insamlad dokumentation och enheternas kvalitetsredovisningar

20 Förvaltningschefer och verksamhetschefer. Vi tar beslut som stödjer och ger förutsättningar att förverkliga vår verksamhetsidé

21 Forskningssamarbete Arbetet med verksamhetsidén följs vetenskapligt av Karlstads universitet som leder ett medforskningsarbete där lärare och skolledare själva samlar in data och bidrar till analys.

22 I varje stadsdel sker urval av… 2 skolor, åk 7-9 2 skolor med åk 1-6 2 förskolor Baserat på föräldra-, elev samt medarbetarenkäterna (allsidighet eftersträvas) Skolledare, lärare och elever (åk 4 -9 ) intervjuas

23 Samt tre gymnasieskolor YTC Polhem Katrinelund

24 Medforskarfrågan till lärarna och inledningsvis till skolledarna ”Vilka lärdomar har du gjort om hur man som lärare på bästa sätt kan bidra till elevernas/barnens lärande och utveckling”

25 ..och till skolledarna (spec.) ”vilka lärdomar har du gjort om hur man som skolledare på bästa sätt kan bidra till så hög kvalitet som möjligt i undervisningen på skolan”

26 ..och till eleverna (gruppintervjuer) ”Hur tycker du att det skall vara i klassrummet för att du skall få så bra hjälp som möjligt när du lär dig”

27 Såhär arbetar organisationen

28 1/9 2008 1/7 2009 Processchema för arbetet med ökad måluppfyllelse STYRGRUPP RAPPORT KS VERKSAMHETSIDÉN 1/7 2010 VALIDERING & LEDARUTVECKLING UPPFÖLJNING SDF/UBF

29 VERKSAMHETSIDÉN Medforskning/Karlstads universitet Vetenskaplig uppföljning Vem berörs? Alla! Förvaltningschefer - Verksamhetschefer - Rektorer – Lärare/ personal CSG, LSG, FSG Inre processer Information och dialog i ledningsgrupper, regionsamlingar, skolansvariga Arbetsgrupper och referensgrupper Informationsmaterial (trycksaker, hemsida, diskussionsunderlag) Samordning med andra samtidiga processer (till exempel Hjärntorget) Förankring (politisk, facklig) Utbildning och samordning (medforskare)

30 Validering och ledarutveckling Våren 2008 Meritea utses som konsult Arbetsgrupp bildas Arbetsgrupp tar fram och föreslår kompetenskriterier Hösten 2008 Processamordnare utses Kriterierna fastställs av styrgruppen Introduktion ges till skolchefer och stadsdelschefer Arbetsgruppen provar ett verktyg för skattning Introduktionsgrupp utses på Center för Skolutveckling Introduktion ges till skolledningsgrupper Företaget Cubiks utses att ta fram verktyget Utbildningsdag 1 för verksamhetschefer Arbetsgruppen provar Cubiks verktyg Styrgruppen fattar beslut och ger stöd till processen Regelbundna möten med facklig referensgrupp samt regionrepresentativ referensgrupp Våren 2009 Verktyget levereras i pilotversion Utbildningsdag 2 för verksamhetschefer Pilotomgång för kompetenskartläggning Utbildningsinsatser förbereds och synkroniseras Utvärdering av pilotomgången Resterande rektorer och enhetschefer i skola och förskola genomför kartläggningen mars-juni Hösten 2009 Fortsatt kartläggning Fortsatt förberedelse av utbildnings- insatser Utbildningsinsatser genomförs

31 Elever 45´ Vårdnadshavare 85´ Övr.personal + 4´ Lärare 8´ Ledare 500 Förvaltning Regionalt samarbete

32 Såhär arbetar vi med den förestående valideringsprocessen

33 Ledarkriterier

34 Generella kompetenser Lyhördhet Social säkerhet Förändringsorientering Mål- och resultatorientering Analytisk förmåga Helhetssyn Påverka andra Verksamhetsledning Juridik Arbetsgivarfunktionen Intern och extern kommunikation Personliga kompetenser Formella chefsskapet

35 Verksamhetsspecifika kompetenser Grundläggande värderingar och verksamhetsidé Styrdokument och rektors uppdrag Ledare av pedagogisk verksamhet Systematisk kvalitetsutveckling

36 Hur går kartläggningen till? Introduktion Självskattning Omvärldsskattning Fördjupat samtal inkl. återkoppling Utveck- lingsplan Kompetenshöjande insatser

37

38 Verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsidén och ett gemensamt förhållningssätt Arbetssätt och organisation Ledarskap Medarbetarskap En fram- gångsrik skola


Ladda ner ppt "Jag undrar vad han tänker om mig ! Människors undran Verksamhetsidé för Göteborgs Stads skolor."

Liknande presentationer


Google-annonser