Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkstörning och dess konsekvenser för inlärning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkstörning och dess konsekvenser för inlärning"— Presentationens avskrift:

1 Språkstörning och dess konsekvenser för inlärning
Annette Bubach, logoped Chris Ramberg, logoped Resurscentrum, Tjörn GR

2 Resurscentrum Tjörn Kurator Logoped Psykolog Skolsköterska
Specialpedagog Svenska 2-samordnare Talpedagog

3 Nätverk Inom Västra Götalandsregionen: Föräldrar BVC-sköterska
BHV-psykolog BHV-läkare Specialisttandläkare Skollogoped Inom kommunen: Föräldrar Specialpedagog Talpedagog Förskolepersonal Bibliotekarie Skollogoped

4 Språk Alla barn föds med beredskap att utveckla språk
Språk utvecklas i samspel med andra människor Grunden i språket läggs i vuxnas bemötande av barnet

5 Tal Ett sätt att förmedla språk är genom tal
Ibland blandar man ihop tal och språk – enkelt uttryckt kan man säga att språket har vi i hjärnan och talet produceras i munnen

6 Kommunikation Kommunikationen sker mellan en eller flera personer – och det måste finnas en förmåga, en vilja och en möjlighet till kommunikation Kommunikation kan vara språk utan röst och tal – man kan även kommunicera med hjälp av gester, tecken, bilder osv

7 Talscreening vid BVC vid 2,5 års ålder
Screeningen görs då barnet är 2,5 +/- 2 mån Alla barn som remitteras till logoped ska också remitteras för hörselprövning Bedömning av: Förstå ord Förstå meningar Imitera Benämna Tala i 2-ordssatser

8 Remisskriterier vid 2,5- årsscreeningen
Antal ord 0-25 Saknar tvåordssatser Dålig språkförståelse, t ex förstår inte en enkel uppmaning Svårigheter att tugga och svälja Föräldraoro

9 Remisskriterier vid 2,5- årsscreeningen (forts)
BVC kan göra uppföljning vid 3 års ålder av de barn som har: 25-50 ord Dålig medverkan fastän barnet verkar förstå bra

10 Talscreening vid 4-årskontrollen (Thelander & Kvarnevik)
Bedömning av: Språkljud Meningsbyggnad Språkförståelse Remisskriterier: Remiss skrivs utifrån antal felsvar och typ av felsvar som barnet ger

11 Avslutande hälsokontroll på BVC vid 5,5 års ålder
I denna ingår en språkundersökning med bl a undersökning av barnets förmåga att klara uppgifter som rör: Uttal Sammansatta ord Språkförståelse Skillnad mellan olika språkljud Verbalt korttidsminne (upprepa ord) Skriva sitt namn Remisskriterier: Remiss skrivs utifrån antal felsvar och typ av felsvar som barnet ger

12 Tidig upptäckt av försenad språkinlärning
Många av de barn som remitteras från 2,5- årsscreening på BVC har behov av fortsatt utredning av psykolog och barnläkare pga misstanke om andra utvecklingsavvikelser I Uppsala fann man att 61 procent av barnen som identifierats som språkstörda vid 3 års ålder hade komorbiditet med andra utvecklingsavvikelser vid uppföljning i tidig skolålder (Westerlund m fl 2002)

13 Produktion / Förståelse (”Sårbarhetsmodell” efter Bishop & Edmundsson 1987)
Fonologi Grammatik PRODUKTION Semantik Pragmatik Grammatik FÖRSTÅELSE

14 Nätverk Specialpedagog Föräldrar Talpedagog Skolpsykolog BHV-logoped
Sv2-lärare Klasslärare Speciallärare SHV Kurator

15 Språkförmåga/avvikelser
Fungerande språk/kommunikation där cirklarna möts – i tal och skrift Form – uttal, fonologi, grammatik (syntax och morfologi), avkodning, stavning/skrivning Innehåll – semantik, läsa mellan raderna, metaforer, ironi, dra slutsatser Användning – ta lyssnarens resp läsarens perspektiv

16 Livslång utveckling Hela tiden ett växelspel mellan social, kognitiv och språklig utveckling Vi lär oss nytt, omorganiserar relationer mellan form och innehåll för att anpassa oss till nya situationer och nya genrer Från inträdet i skolans verksamhet blir det bl a förändringar som rör sammanhangen för språkandet, de ämnen som avhandlas samt om och hur eleven deltar och bidrar Att socialiseras in i ett språk innebär bl a att klara av att delta med egna bidrag – att känna sig delaktig och berörd är en central drivkraft för att utveckla språket

17 Samtalet som redskap för inlärning (Roger Säljö 1996 m fl)
Viktigaste källan till kunskap och återkoppling är vardagliga samtal – betydelsen av detta klart underskattat – ”resans mål är själva färden” Finns relativt lite forskning kring elevers samtal inom och utanför klassrummet, kring kommunikativa villkor för lärare-elev, lärare sinsemellan Betydelsen av vardagligt språk är klart underskattat

18 Läsning och skrivning Läsning = avkodning och förståelse
Skrivning = stavning, morfologi, textbehandling ”..skrivandet är fr a konsten att till sig själv ställa den osynliga läsarens intressanta och relevanta frågor” (Teleman 1989) Läs- och skrivsvårigheter som symptom – orsaker?

19 Dyslexi har att göra med problem med ordavkodning
Försenad/avvikande språkinlärning kan påverka ordavkodning, läsförståelse, stavning, morfologi, textbehandling, berättarförmåga Andra kulturella erfarenheter Begåvning Sociala faktorer Emotionella faktorer Medicinska faktorer Neuropsykiatriska faktorer Genetiska

20 Matematikens språk (Karl-Åke Kronqvist 2006)
Erfarenheter av föremål och företeelser och språket har stor betydelse för att kunna förstå och använda formell matematik Iakttagelser, handlingar, samtal Egenskaper och klassificering Inre bilder och språk Vokabulär, räkneord Symboler, regler, matematiska modeller Formella beräkningar Matematikens bas är att översätta erfarenheter till ord och mening Krävs bl a rumsuppfattning, tidsuppfattning, begrepp, förmåga att jämföra

21 Förklara, berätta, beskriva


Ladda ner ppt "Språkstörning och dess konsekvenser för inlärning"

Liknande presentationer


Google-annonser