Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Runda bord 3 september

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Runda bord 3 september"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Runda bord 3 september

2 Kansliet för Nationella Kvalitetsregister
Aktuellt Kansliet för Nationella Kvalitetsregister

3 Personalförändringar på kansliet
Ann Lindenhierta Anna Folkegård Björn Hultgren Britt-Marie Horttana Emma Vintemon Gunilla Eriksdotter Karin Göransson Bertil Lindahl Karin Christensson Linus Johansson Petra Hasselqvist Sofia Kialt Staffan Winter Tina Mascher Åke Nilsson Åsa Agerbring

4 Rapport från beslutsgruppen
Karin Christensson

5 Att använda kvalitetsregister under ST-utbildning
Åsa Agerbring

6 Att använda kvalitetsregister under ST-utbildning
2 projekt baserat på de två målområden, 19 och 20, beskrivna i Socialstyrelsen beskrivning av Läkarnas specialiserings­tjänstgöring. Projekt om vetenskapligt arbete baserat på kvalitetsregister, ST-forskning. Avser delmål 19: Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Ansökan görs mellan 15 aug - 1 oktober. Projekt om kvalitetsarbete baserat på kvalitetsregister. Avser delmål 20: Att ha kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Ansökan görs mellan 15 oktober - 1 december.

7 Kvalitetsregisterkonferensen 20-21 januari jönköping
Åsa Agerbring

8 Kvalitetsregisterkonferensen 20-21 januari jönköping
Halvtid – Framtid Vad har vi gjort? Dra lärdomar av det som är bra samt av det som var mindre bra. Fokusera på våra målområden och insatsområden. Fokusera på nyttan av registren; förbättringsarbeten, kliniska resultat, för ledning och styrning, daglig styrning mm Vad ska vi vara 2030?

9 Kvalitetsregisterkonferensen 20-21 januari jönköping
Halvtid – Framtid Referenspersoner för programmet från er. Hjälper till att läsa abstract och ta ut lämpliga föreläsare. Arbete/läsning och bedömning kommer ske första veckan i oktober.

10 beslutsstöd Linus Johansson Sofia Kialt

11 Register och samverkan med Industrin- Enkätsvar
Tina Lidén Mascher

12 Hemsida för indudstrisamverkan-Juli 2014

13 1. Inom vilka terapiområden är ni intresserade av samarbete med kvalitetsregister under de kommande 5 åren? # Svar 1. Oncology (prostate cancer, breast cancer), diabetes, incontinens 2. Onkologi, Infektion, Vacciner 3. Inom ett flertal terapiområden inkluderande RA, CV/metab, onc 4. Onkologi, hepatit, kardiovaskulär, fibros 5. Diabetes, hjärta-kärl 6. Onkologi, hematologi, cardiovask, inflammation 7. Hemofili 8. Rematologi 9. onkologi, reumatologi, cns, infektionssjukdomar, hjärta-kärl, ögon 10. Njurmedicin, mer specifikt kronisk njursvikt 11. Kliniska data från praktisk sjukvård kommer att krävas efter godkännade från LV. Här kommer kvalitetsregistren att spela en avgörande roll. Sverige har en unik position i världen med sina register men samarbetet måste då utvecklas! 12. Allergi, astma 13. Hjärta/kärl (Swedeheart), diabetes, andningsvägar, onkologi 14. MS 15. Oftalmologi, hjärta-kärl, onkologi, pulmonell hypertension, hemofili 16. Psoriasis, dermatologi, hidradenitis suppurativa 17. Hidradenitis suppurativa, reumatologi, psoriasis, IBD, axial SPA, psoriasisartrit 18. Onkologi, hematologi, RA, gastro, derma, schizofreni, ADHD, hepatit C, HIV, diabetes 19. Många! Diabetes, hjärta-kärl, astma, RA m.m. 20. Onkologi Immunologi 21. Onkologi, reumatologi, infektionssjukdomar (ssk virologi), gastroenterologi (ssk IBD) 22. CNS (smärta), andningsvägar, reumatologi, hematologi 23. Hepatit, HIV, Förmaksflimmer, Lungcancer, RA 24. Reumatologi, gastroenterologi, dermatologi, Hepatit C, onkologi,  25. Rematologi, luftvägar, vacciner, hjärta/kärl,  26. Psykiatri, demens, altzheimer, nefrologi, onkologi, gastro-enterologi, dermatologi, hematologi

14 2. Vilka tjänster från Nationella kvalitetsregister är ert företag intreSserade av att samarbeta kring? Svar Procent Antal Publicerad rapport med epidemiologiska data för sjukdomen och läkemedelsanvändningen 89% 24 Företagsanpassad statistikrapport - årsvis 59% 16 Företagsanpassad statistikrapport - kvartalsvis Företagsanpassad statistikrapport - månadsvis 26% 7 Möjlighet att ställa ad-hoc frågor till registret 85% 23 Samarbete kring forskning Tillgång till rådata för egna analyser 78% 21 Annat 15% 4 Totalt antal svar 27

15 2B. Vilka tjänster från Nationella kvalitetsregister är ert företag intresSerade av att samarbeta kring? (Annat) # Svar 1. Ingå i diskussion kring vilka data som inhämtas av registret 2. Outcome data, mortalitet, läkemedels- / resursanvändning i klinisk praxis 3. Möjlighet till dialog för att anpassa kvalitetsregistrets utformning efter nya kommande behandlingsalternativ, där relevanta parametrar kan saknas i dagsläget 4. Ökat samarbete mellan betalare och registerhållare för koordinering av utfallsmått och krav från betalare

16 3. Vilken typ av data / statistik / analyser är mest intressanta?
Svar Procent Antal Epidemiologi 81% 21 Säkerhet 85% 22 Effekt 92% 24 Kostnadseffektivitet Annat 12% 3 Totalt antal svar 26

17 3 b. Vilken typ av data / statistik / analyser är mest intressanta
3 b. Vilken typ av data / statistik / analyser är mest intressanta? (Annat) # Svar 1. Mortalitet, läkemedels- / resursanvändning i klinisk praxis 2. Möjlighet att i ett forskningsprojekt få tillgång till rå-data 3. Implementering/introduktion av läkemedel

18 4.Vilken typ av kvalitetssäkring av registerdata skulle vara värdefull?
Svar Procent Antal Redovisning av täckningsgrad mm. 100% 24 GCP-certifiering 42% 10 Annat 17% 4 Totalt antal svar

19 4b. Vilken typ av kvalitetssäkring av registerdata skulle vara värdefull? (Annat)
# Svar 1. Validering av datakvalitet vs andra datakällor (patientjournal etc)  2. Kvalitet av input data 3. Validering av datas kvalitet avseende överenskommelse med journalnotat eller annan källa

20 Stort intresse finns inom alla terapiområden
sammanfattning Stort intresse finns inom alla terapiområden Rapporter, data och forskningssamarbete Effekt, säkerhet och hälsoekonomi Validering och kvalitetssäkring är viktigt

21 Informationsspecifikation, status i arbetet
Åke Nilsson Staffan Winter

22 KORT BENSTRÄCKARE

23 Registerservice socialstyrelsen
Anna Dovärn

24 Rätt information på rätt plats i rätt tid
Linus Johansson

25 Att redovisa och söka medel
Åsa Agerbring

26 Redovisning 30 september
Täckningsgrad och årsrapport. Svar på frågor om täckningsgrad och årsrapport lämnas in av alla certifierade Nationella Kvalitetsregister Redovisningen ska innehålla: Svar på frågor om täckningsgrad Årsrapport Systemet är öppet till den 30 september. Uppgifterna används av Registerservice vid Socialstyrelsen, Myndigheten för vårdanalys och i kansliets uppföljning.

27 Budgetäskande 12 oktober
Medel för löpande registerarbete samt för särskilda projekt. Särskilda projekt Om ni vill göra särskilda projekt utöver löpande registerarbete beskriver ni projektet syfte, tidsplan och budget. Dessa medel söks utöver löpande registerarbete. Möjlighet att söka medel för särskilda projekt finns inom de beslutade insatsområdena. Dessa är: Användbara utdata som stöd för vårdens förbättringsarbete Bättre registerinnehåll och datakvalitet Ökad patientmedverkan Bättre IT-stöd och underlättad datainsamling

28 Öppna telefonmöten kring särskilda projekt
Användbara utdata som stöd för vårdens förbättringsarbete Öppet telefonmöte den? Bättre registerinnehåll och datakvalitet Ökad patientmedverkan Bättre IT-stöd och underlättad datainsamling Öppet telefonmöte?

29 Redovisning Användbara utdata och förbättringsarbete
Johan Thor

30 Vården i siffror Emma Vintemo

31 Nästa runda bord 24 november
Vad ska vi ta upp 24 november? Datum för våren 2015 – första mötet i samband med Kvalitetsregisterkonferensen.

32


Ladda ner ppt "Välkomna till Runda bord 3 september"

Liknande presentationer


Google-annonser