Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att påverka och påverkas av EU!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att påverka och påverkas av EU!"— Presentationens avskrift:

1 Att påverka och påverkas av EU!
7 maj 2013 Linnéa Lundström, internationella sektionen

2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

3 Perspektiv som genomsyrar verksamheten
EU Jämställdhet Mångfald

4 SKL:s internationella strategi
Intressebevakning som ger resultat Omvärldsbevakning av hög kvalitet Främja lokal och regional demokrati

5 Förhandlingsdelegation
Styrelse Kongress Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation Beredningar Beredning för demokratifrågor Beredning för internationella frågor Beredning för kultur och fritid Beredning för primärvård och äldreomsorg Beredning för samhällsbyggnadsfrågor Beredning för socialpolitik och individomsorg Beredning för tillväxt och regional utveckling Beredning för utbildningsfrågor Beredning för e-samhället FoU-råd Programberedning om valfrihet Programberedning för välfärdsfinansieringen

6 SKL:s kansli: EU-samordnare på varje avdelning
Avdelningen för administration Internationella sektionen (Sthlm och Bryssel) VD-staben Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi & styrning Avdelningen för juridik Jeanette Grenfors Malin Looberger Lena Svensson Anna Kleen Helena Linde Avdelningen för kommunikation Avdelningen för lärande & arbetsmarknad Avdelningen för tillväxt & samhällsbyggnad Avdelningen för vård & omsorg Tor Hatlevoll Göran Roos Erik Svanfeldt

7 Internationella sektionen på SKL
Politiker-stöd Omvärldsbevakning Vad händer i världen och i EU? Hur ser medlemmarnas internationella arbete ut? Information och kommunikation På Gång i EU m fl skrifter Hemsidan Besöksgrupper – medlemsbesök Intern utbildning Mötesplats för medlemmarna Seminarier och konferenser Intressebevakning Påverka förutsättningarna för medlemmarnas internationella arbete Främja relationer till EP, Kommissionen mm Främja nationella experter Samordning och politikerstöd Regionkommittén CEMR, CEEP, UCLA SALA IDA, ICLD Gotland Medlems- stöd Internt stöd Intressebevakning

8 EU påverkar alla verksamhetsområden…
Samhälls- byggnad Arbetsgivare Kommun/landsting region Tillsyn Service- producent

9 EU i lokalpolitiken ca 60 % ca 50%

10 Olika former av påverkan
Politisk/kulturell Samordning genom icke- bindande verktyg - Riktlinjer och råd - Utbyte av goda exempel Rättslig Bindande för medlemsstaterna Förordningar gäller över svensk lagstiftning Direktiv ska införlivas i svensk lagstiftning EU:s program och fonder

11 Rättslig påverkan för kommuner och landsting
EU:s konkurrensregler Offentlig upphandling Statsstöd Livsmedelssäkerhet Offentlig granskning ”Från jord till bord” Hygienpaketet Miljö Tillsyn Miljö- och hälsoskydd Vatten- och avfallsdirektivet, REACH-förordningen, direktiv om buller etc. Samhällsbyggnad Miljökonsekvensbeskrivningar, energieffektivitet etc. Arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö, antidiskriminering Ramdirektiv om hälsa och säkerhet i arbete etc.

12 Politisk/kulturell påverkan:
Sysselsättning Utbildning Klimat Folkhälsa Krishantering/Räddningstjänst Äldreomsorg Integration IT-utveckling Transport och vägar m.m. Regional utveckling Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdsprogrammet, FP7, Life mm

13 Sveriges nationella mål i Europa 2020
Väl över 80 % av Sveriges åringar skall vara i sysselsättning. (EU-mål 75 %) 4 % av Sveriges BNP skall satsas på FoU. (EU-mål 3 %) Växthusgaser minska 17 procent 2020 jämfört med Andelen förnybar energi ska öka till 49 procent Minskad energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört med (EU-mål 20/20/20) Andelen åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar skall vara mindre än 10 %; andelen åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning skall uppå till %. (EU-mål 10 % resp. 40 %) Andelen åringar som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna skall minska till väl under 14 %. (EU-mål: lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom)

14 Nacka kommunfullmäktige 15 april 2013
Fråga: Utvärdering om Nackas deltagande i Sveriges ekokommuner Interpellation: Handläggningstid för en motion Interpellation: Slussens ombyggnad Valärenden Årsredovisningar Nacka kommun, Nacka stadshus, Nacka energi m.fl Ansvarsfrihet för KS och nämnderna Detaljplan för Lokomobilsvägen, Sicklaön 368:2 m.fl. Ramavtal med Johan af Petersens och Nissehus om planläggning Omreglering av tomträttsavgälder för fastighet Skogsö 2:36 m.fl Ny taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena Avfallstaxa 2013

15 Nacka kommunfullmäktige forts.
Redovisning av obehandlade motioner Motion: Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet Motion: Kommunalt elhandelsbolag Anmälningar, meddelanden, tillkännagivningar Motion: Rätt till periodkort inom kollektivtrafiken inom normen för ekonomiskt bistånd Motion: Förändring av rösträttsålder i kommunvalet Motion: Finansiering och samordning av arbeten med bussgator och huvudleder Motion: Bevara kultur och natur när västra Nacka byggs ut Motion: Bevara grusvägar i Nacka Motion: Utformingen av Skurubron Motion: Alternativt förslag för ombyggnad av Slussen Interpellation: Badplats i Fisksätra Interpellation: Återbruksbod vid Österviks återvinningscentral Interpellation: Kommunalt vatten och avlopp på Älgö Interpellation: Skyddade boenden i Nacka

16 Om vi nu påverkas så mycket av EU… hur kan vi påverka EU?

17 EU:s beslutsprocess Parlamentet & Rådet Förslag Kommissionen
Första läsning Parlamentet & Rådet Remiss Regionkommittén & Ekonomiska och Sociala Kommittén Reviderat förslag Kommissionen Andra läsning och beslut Parlamentet & Rådet

18 Catarina Segersten Larsson
Svenska delegationen i Regionkommittén CIVEX COTER ENVE ECOS EDUC NAT Anders Knape Carl Fredrik Graf Helene Fritzson IImar Reepalu Yoomi Renström Martin Andreasson Lotta Håkansson Harju Agneta Lipkin Ewa-May Karlsson Tore Hult Carola Gunnarsson Monalisa Norrman Jelena Drenjanin Marie Louise Rönnmark Rolf Sällryd Paul Lindkvist Kenth Lövgren Marie Sällström Anders Rosén Ulrika Landergren Ewa Lindstrand Catarina Segersten Larsson Roger Mogert Carl Johan Sonesson

19 Andra organ, nätverk och organisationer, bolag, stiftelser…

20 Kommuner, landsting och regioner
Intressebevakning Sveriges Kommuner och Landsting Styrelse Beredningar SKL:s kansli Sverige Regeringskansliet Riksdagen Europeiska unionen Regionkommittén Kommissionen Parlamentet Rådet Nätverk och organisationer CEMR CEEP Systerorganisationer Kommuner, landsting och regioner Sveriges Kommuner och Landsting försöker påverka alla Sveriges, EU:s institutioner och andra internationella organ genom att lämna positionspapper och delta i arbetsgrupper på både politisk och tjänstemannanivå för att se till att beslutsfattare för en bra bild av hur situationen ser ut i Sverige. Påverkan genom: lagar, förordningar, direktiv, budgetramar, statens regel- tolkning, öppen samordning, internationella avtal mm

21 Exempel på medlemmarnas internationella engagemang
Projekt med EU-finansiering Intressebevakning och nätverkande Vänortssamarbete, twinning Regionala kontor i Bryssel Projekt utanför EU, t.ex med Sidafinansiering (Kommunala Partnerskapsprogrammet) Med mera…

22 Viktiga EU-frågor för SKL 2013
EU:s budget: sammanhållningspolitik, Horiston 2020, Erasmus för alla m.fl Europa 2020-strategins genomförande Nytt upphandlingsdirektiv Revidering av statsstödsregler Översyn av dataskyddsreglerna Arbetstidsdirektivet Nya globala utvecklingsmål efter Millenniemålen (”post 2015”) Med mera!

23 Vi kan hjälpa er och serva er på olika sätt, vi kommer förmodligen också att söka upp er i olika sammanhang också för att vi behöver er expertis Hemsidan- snabblänk skl.se/eu – prenumerera gärna så har ni ett hum om vad som händer Publikationer - På Gång inom EU – 2 ggr/år färdig denna veckan – ordbok, info om SKL på eng, pp-points på eng, vissa på franska Kansliseminarium 2 ggr/år 23 oktober – kommer inbjudan inom kort så håll utkik Tips, osäkra kontakta oss så lotsar vi vidare i huset.

24 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Att påverka och påverkas av EU!"

Liknande presentationer


Google-annonser