Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att påverka och påverkas av EU! 7 maj 2013 Linnéa Lundström, internationella sektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att påverka och påverkas av EU! 7 maj 2013 Linnéa Lundström, internationella sektionen."— Presentationens avskrift:

1 Att påverka och påverkas av EU! 7 maj 2013 Linnéa Lundström, internationella sektionen

2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  Är en arbetsgivar- och intresseorganisation.  Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service.  Värnar lokalt och regionalt självstyre.

3 Perspektiv som genomsyrar verksamheten  EU  Jämställdhet  Mångfald

4 SKL:s internationella strategi  Intressebevakning som ger resultat  Omvärldsbevakning av hög kvalitet  Främja lokal och regional demokrati

5 Styrelse Kongress Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation Beredningar Beredning för demokratifrågor Beredning för internationella frågor Beredning för kultur och fritid Beredning för primärvård och äldreomsorg Beredning för samhällsbyggnadsfrågor Beredning för socialpolitik och individomsorg Beredning för tillväxt och regional utveckling Beredning för utbildningsfrågor Beredning för e-samhället FoU-råd Programberedning om valfrihet Programberedning för välfärdsfinansieringen

6 VD VD-staben Avdelningen för administration Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi & styrning Avdelningen för juridik Avdelningen för kommunikation Avdelningen för lärande & arbetsmarknad Avdelningen för tillväxt & samhällsbyggnad Avdelningen för vård & omsorg SKL:s kansli: EU-samordnare på varje avdelning Jeanette Grenfors Malin Looberger Lena Svensson Anna Kleen Helena Linde Tor HatlevollGöran RoosErik Svanfeldt Internationella sektionen (Sthlm och Bryssel)

7 Internationella sektionen på SKL Medlems- stöd Internt stöd Intressebevakning Politiker- stöd

8 EU påverkar alla verksamhetsområden… Kommun/landsting region Samhälls- byggnad Arbetsgivare Service- producent Tillsyn

9 EU i lokalpolitiken ca 60 % ca 50%

10 Olika former av påverkan Rättslig Bindande för medlemsstaterna -Förordningar gäller över svensk lagstiftning -Direktiv ska införlivas i svensk lagstiftning Politisk/kulturell Samordning genom icke- bindande verktyg - Riktlinjer och råd - Utbyte av goda exempel EU:s program och fonder

11 Rättslig påverkan för kommuner och landsting EU:s konkurrensregler  Offentlig upphandling  Statsstöd Miljö  Tillsyn  Miljö- och hälsoskydd  Vatten- och avfallsdirektivet, REACH-förordningen, direktiv om buller etc.  Samhällsbyggnad  Miljökonsekvensbeskrivningar, energieffektivitet etc. Livsmedelssäkerhet  Offentlig granskning  ”Från jord till bord”  Hygienpaketet Arbetsgivarfrågor  Arbetsmiljö, antidiskriminering  Ramdirektiv om hälsa och säkerhet i arbete etc.

12 Politisk/kulturell påverkan: Sysselsättning Utbildning Klimat Folkhälsa Krishantering/Räddningstjänst Äldreomsorg Integration IT-utveckling Transport och vägar m.m. Regional utveckling Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdsprogrammet, FP7, Life mm

13 Sveriges nationella mål i Europa 2020 - Väl över 80 % av Sveriges 20-64-åringar skall vara i sysselsättning. (EU- mål 75 %) - 4 % av Sveriges BNP skall satsas på FoU. (EU-mål 3 %)  Växthusgaser minska 17 procent 2020 jämfört med 2005. Andelen förnybar energi ska öka till 49 procent 2020. Minskad energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört med 2008. (EU-mål 20/20/20) - Andelen 18-24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar skall vara mindre än 10 %; andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning skall uppå till 40-45 %. (EU-mål 10 % resp. 40 %) - Andelen 20-64-åringar som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna skall minska till väl under 14 %. (EU-mål: lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom)

14 Nacka kommunfullmäktige 15 april 2013  Fråga: Utvärdering om Nackas deltagande i Sveriges ekokommuner  Interpellation: Handläggningstid för en motion  Interpellation: Slussens ombyggnad  Valärenden  Årsredovisningar Nacka kommun, Nacka stadshus, Nacka energi m.fl  Ansvarsfrihet för KS och nämnderna  Detaljplan för Lokomobilsvägen, Sicklaön 368:2 m.fl.  Ramavtal med Johan af Petersens och Nissehus om planläggning  Omreglering av tomträttsavgälder för fastighet Skogsö 2:36 m.fl  Ny taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena  Avfallstaxa 2013

15 Nacka kommunfullmäktige forts.  Redovisning av obehandlade motioner  Motion: Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet  Motion: Kommunalt elhandelsbolag  Anmälningar, meddelanden, tillkännagivningar  Motion: Rätt till periodkort inom kollektivtrafiken inom normen för ekonomiskt bistånd  Motion: Förändring av rösträttsålder i kommunvalet  Motion: Finansiering och samordning av arbeten med bussgator och huvudleder  Motion: Bevara kultur och natur när västra Nacka byggs ut  Motion: Bevara grusvägar i Nacka  Motion: Utformingen av Skurubron  Motion: Alternativt förslag för ombyggnad av Slussen  Interpellation: Badplats i Fisksätra  Interpellation: Återbruksbod vid Österviks återvinningscentral  Interpellation: Kommunalt vatten och avlopp på Älgö  Interpellation: Skyddade boenden i Nacka

16 Om vi nu påverkas så mycket av EU… hur kan vi påverka EU?

17 EU:s beslutsprocess 17 Förslag Kommissionen Remiss Regionkommittén & Ekonomiska och Sociala Kommittén Andra läsning och beslut Parlamentet & Rådet Första läsning Parlamentet & Rådet Reviderat förslag Kommissionen

18 Catarina Segersten Larsson Carola Gunnarsson Ulrika Landergren IImar Reepalu Helene Fritzson Anders Rosén Yoomi Renström Carl Fredrik Graf Anders Knape CIVEX EDUCNATENVEECOSCOTER Carl Johan Sonesson Marie Louise Rönnmark Agneta Lipkin Ewa-May Karlsson Roger Mogert Kenth Lövgren Rolf Sällryd Ewa Lindstrand Lotta Håkansson Harju Jelena Drenjanin Marie Sällström Martin Andreasson Monalisa Norrman Paul Lindkvist Tore Hult Svenska delegationen i Regionkommittén

19 Andra organ, nätverk och organisationer, bolag, stiftelser…

20 Sverige Regeringskansliet Riksdagen Intressebevakning Europeiska unionen Regionkommittén Kommissionen Parlamentet Rådet Kommuner, landsting och regioner Sveriges Kommuner och Landsting Styrelse Beredningar SKL:s kansli Nätverk och organisationer CEMR CEEP Systerorganisationer Påverkan genom: lagar, förordningar, direktiv, budgetramar, statens regel- tolkning, öppen samordning, internationella avtal mm

21 Exempel på medlemmarnas internationella engagemang  Projekt med EU-finansiering  Intressebevakning och nätverkande  Vänortssamarbete, twinning  Regionala kontor i Bryssel  Projekt utanför EU, t.ex med Sidafinansiering (Kommunala Partnerskapsprogrammet) Med mera…

22 Viktiga EU-frågor för SKL 2013  EU:s budget: sammanhållningspolitik, Horiston 2020, Erasmus för alla m.fl 2014 - 2020  Europa 2020-strategins genomförande  Nytt upphandlingsdirektiv  Revidering av statsstödsregler  Översyn av dataskyddsreglerna  Arbetstidsdirektivet  Nya globala utvecklingsmål efter Millenniemålen (”post 2015”) Med mera!

23 www.skl.se/eu

24 Tack för er uppmärksamhet! www.skl.se/eu


Ladda ner ppt "Att påverka och påverkas av EU! 7 maj 2013 Linnéa Lundström, internationella sektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser