Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DatumSidfot2 Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Helhetssyn som omfattar naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, juridiska, tekniska och medicinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DatumSidfot2 Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Helhetssyn som omfattar naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, juridiska, tekniska och medicinska."— Presentationens avskrift:

1

2 DatumSidfot2 Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Helhetssyn som omfattar naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, juridiska, tekniska och medicinska aspekter på olika miljö- och hälsoskyddsfrågor Goda kunskaper inom området Miljö- och hälsoskydd Särskilda kunskaper om verktyg; möjligheter, medel och metoder för att skydda naturen från antropogent betingade skador och människan från miljöbetingade hälsorisker samt främja en långsiktig hållbar utveckling

3 ” Äldsta” miljö- och hälsoskyddsutbildningen i Sverige 1977 - startade den nyinrättade treåriga hälso- och miljövårdlinjen. Intag höst och vår 1981 Utvärdering ett år efter första kullen gått ut. 1985-03-25 Hälso- och miljövårdslinjen byter namn till Miljö- och hälsoskyddslinjen och en ny utbildningsplan utarbetades. Våren 1991 omstrukturerades utbildningslinjen. 1993-07-01 Miljö- och hälsoskydd blir ett eget huvudämne 1993-07-01 Professur i Ekologisk miljökonsekvensanalys (Ingemar Renberg) Forskarutbildningsplan i miljövetenskap DatumSidfot3

4 Miljö- och hälsoskydd 1994-08-09 Det treåriga programmet blir ett fyraårigt program 1998 Utvärdering av det 4-åriga programmet. 1998 Ett intag per år Ht 2001 förändring av förkunskapskraven. Ma C, Sh A, Nk B (alt. Bi A, Ke A). HT 2002 Utvärdering av första årets studenter efter införandet av nya behörighetskrav HSV - utvärdering 2001-2003 Bologna processen 2006-2007 DatumSidfot4

5 2:a året 60 högskolepoäng Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet 15 hp Programöversikt MHS, kandidat Förb. kemi 7,5 hp Stati- stiska metoder 7,5 hp För- valtning 7,5 hp Samhälle, individ och miljö 7,5hp Fysiologi 15 hpRätts- veten- skap, Miljörätt 7,5 hp 1:a året 60 högskolepoäng Hälsoeffekter 11 hp Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp Ekologi & geovetenskap 15 hp Miljöeffekter 11,5 hp Luft & buller 7,5 hp Hälsoeffekter 11 hp Examensarbete 15 hp Valbara* kurser 45 hp *Exempel på valbara programkurser: Byggnader och miljö; Livsmedelssäkerhet; Lantbruk och djurskydd; Miljöfarlig verksamhet; Risk, säkerhet och arbetsmiljö; Praktik 2:a året 60 högskolepoäng

6 Magister Samhällsplanering med miljöprofil *7,5 hp, distans 50% Miljöstrategi och miljöledning 7,5 hp, distans 5 Miljöbalken, 7,5 hp distans 25% Praktik, 15 hp Hållbar livsmedelsförsörjning – från råvaruproduktion till konsument, 7,5 hp, distans 50% Livsmedelssäkerhet – Metodik och handläggning, 7.5 hp 50% Miljöanpassat byggande, 7,5 hp, distans 50% Analys av miljöförändringar, 15 hp Energitillsyn, 7,5hp distans 50% Djurskydd- metodik och handläggning, 7,5 hp distans 50% Miljökonsekvensbeskrivning, 7,5 hp 100%, distans 25% Marksanering, 7,5hp distans 50% Examensarbete, 15 hp Kursiv stil - kurser på avancerad nivå DatumSidfot6

7 Miljö- och hälsoskydd tvärvetenskap, bredd – Röd tråd genom hela utbildningen lärare från olika discipliner samverkan offentlig, privat verksamhet Lagstiftning, tolkning, myndighetsutövning, metodik – kommunikation, social kompetens, beteende, praktisk tillämpning, praktik Alumniverksamhet – input från många olika verksamheter Referensgrupp Högt och stabilt söktryck – få avhopp Mycket god arbetsmarknad och relevanta jobb Fort och vidareutbildning DatumSidfot7

8 Miljö- och hälsoskydd Samhällskoppling –Referensgrupp- avnämare, ersatte linjenämnd –Arbetsmarknadsundersökningar, kontinuerligt –Arbetsmarknadsdag –Karriärplanering för MHS, 5 hp –Praktik, handledarutbildning –Lärare från ”fältet”, myndigheter, konsultföretag –Adjunkter med yrkeserfarenhet - MHS –Fort- och vidareutbildning – uppdrag Numera en fördjupning eller breddning Forskningskoppling –Tex kemi, statistik, ekologi och geovetenskap, miljöeffekter, hälsoeffekter, metodik DatumSidfot8

9 Pågår Forskningskoppling finns men bör kunna utökas Kompetensväxling –Pensionsavgångar – nyrekrytering –Kombitjänster – näringsliv/universitet Examination – stora studentkullar Kursutveckling på grundnivå –Gemensam start – vetenskapsteori med statistikinslag –Blockindelning Utbud av kurser på avancerad nivå –”Riskanalys” –Projektkurs hållbar utveckling DatumSidfot9

10 Studie om arbetsmarknadens behov och samhällets trender Syfte Undersöka hur väl examinerade studenter har etablerat sig på arbetsmarknaden Undersöka trender och förändringar i samhället kopplat till MHS-området Undersöka behov av kompetens och färdigheter DatumSidfot10

11 Metod Utskick till 290 studenter med examen från det 4- åriga programmet – 158 svar inkom Intervju med 19 arbetsgivare Möte med referensgruppen Underlag för fortsatt arbete med kursutveckling inom utbildningen DatumSidfot11

12 Resultat från enkät 90% har relevanta arbeten inom 3 månader Attraktiva studenter Bra bredd, helhetssyn, praktik, kunskaper i juridik, förvaltning, grundläggande naturvetenskap, metodik är värdefulla Vill ha mer av juridik, metodik, sociologi, förvaltning, energitillsyn mm Vidareutveckla inom fort- och vidareutbildning; miljörätt, energitillsyn, hälsoskydd, livsmedelsäkerhet mm Viktiga färdigheter; personlighet, social kompetens, yrkeserfarenhet DatumSidfot12

13 Resultat intervju - trender Klimat och miljömål EG- förordningar och direktiv, lagstiftningens betydelse Länsstyrelsernas roll vs. Kommunerna Två spår inom kommunerna Avgiftsbaserad tillsyn Miljöstrategiskt arbete ökar inom myndigheter Besparingskrav, politik, organisation, media DatumSidfot13

14 Resultat intervjuer - kompetens Generalister och specialister behövs Kommunerna: juridik, förvaltning, grundläggande naturvetenskapliga kunskaper, miljöproblem och deras lösningar, miljöstrategiska frågor - främst andra, för livsmedelsområdet – längre utbildning Länsstyrelserna: MHS med erfarenhet, handläggningskunskaper, gärna branschkunskap, gärna dubbelkompetens, Landstinget; gärna dubbelkompetens, miljöekonom Myndighet; MHS med erfarenhet, miljövetare, miljö/naturvetenskaplig bas Privata sektorn; personlighet avgör DatumSidfot14

15 Resultat intervjuer - färdigheter Praktiska färdigheter är viktiga. Kunna tolka och tillämpa lagstiftningen Personlighet och social kompetens Kommunikativa färdigheter Yrkeserfarenhet, självständighet Analytiskt förhållningssätt, leda projekt, systemsyn, arkivera, diarieföra DatumSidfot15

16 Resultat intervjuer - forskningsbehov Tillsynens effekter Följdforskning av processer Tvärvetenskaplig Samband mellan inomhusmiljö och hälsa Ingång för yrkesverksamma till forskare DatumSidfot16


Ladda ner ppt "DatumSidfot2 Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Helhetssyn som omfattar naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, juridiska, tekniska och medicinska."

Liknande presentationer


Google-annonser