Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dilab Dingle Industrilokaler AB. Nettoomsättning2 6262 223 Övriga rörelseintäkter 300 0 Summa rörelsens intäkter2 9262 223 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader-188-173.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dilab Dingle Industrilokaler AB. Nettoomsättning2 6262 223 Övriga rörelseintäkter 300 0 Summa rörelsens intäkter2 9262 223 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader-188-173."— Presentationens avskrift:

1 Dilab Dingle Industrilokaler AB

2 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter1415 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner00 Resultat före skatt

3 BALANSRÄKNINGNot KKR TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos närstående bolag Övriga fordringar30 Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

4 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( st) Summa Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Banklån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Banklån950 Leverantörsskulder00 Skulder till närstående bolag Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 Dilab Protokoll Extraordinära grundförstärkningar Materialtransporter pga Lerbergstippen stängdes Flyttning av kommunens dagvattenkulvert (ej på ritningar) Hyran för NW skall baseras på byggkostnaderna exklusive extraordinära grundförstärkningar mm. NW betalar 2 % avskrivningar fastighetsskatt, försäkringar, underhåll och driftskostnader


Ladda ner ppt "Dilab Dingle Industrilokaler AB. Nettoomsättning2 6262 223 Övriga rörelseintäkter 300 0 Summa rörelsens intäkter2 9262 223 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader-188-173."

Liknande presentationer


Google-annonser