Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dilab Dingle Industrilokaler AB. Nettoomsättning2 6262 223 Övriga rörelseintäkter 300 0 Summa rörelsens intäkter2 9262 223 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader-188-173.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dilab Dingle Industrilokaler AB. Nettoomsättning2 6262 223 Övriga rörelseintäkter 300 0 Summa rörelsens intäkter2 9262 223 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader-188-173."— Presentationens avskrift:

1 Dilab Dingle Industrilokaler AB

2 Nettoomsättning2 6262 223 Övriga rörelseintäkter 300 0 Summa rörelsens intäkter2 9262 223 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader-188-173 Övriga externa kostnader4-815-22 Personalkostnader1-37-40 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -1 363 -1 355 Summa rörelsens kostnader-2 403-1 590 Rörelseresultat523633 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter1415 Räntekostnader -747 -892 Resultat efter finansiella poster-210-244 Bokslutsdispositioner00 Resultat före skatt-210-244 2012 2011

3 BALANSRÄKNINGNot2012-12-312011-12-31 KKR TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 49 281 50 545 Summa anläggningstillgångar49 28150 545 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos närstående bolag6156251 Övriga fordringar30 Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 26 895 Summa kortfristiga fordringar2121 176 Kassa och bank2 0311 055 Summa omsättningstillgångar2 2432 231 SUMMA TILLGÅNGAR51 52452 776

4 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (169 500 st) 16 950 Summa16 950 Ansamlad förlust Balanserat resultat-1 440-1 196 Årets resultat -210 -244 Summa ansamlad förlust-1 650-1 440 Summa eget kapital315 30015 510 Långfristiga skulder Banklån 5 28 500 29 450 Summa långfristiga skulder 28 500 29 450 Kortfristiga skulder Banklån950 Leverantörsskulder00 Skulder till närstående bolag66 578 Skatteskulder181273 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 Summa kortfristiga skulder7 7247 816 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER51 52452 776

5 Dilab Protokoll 2002-11-22 Extraordinära grundförstärkningar6 700 000 Materialtransporter pga Lerbergstippen stängdes1 000 000 Flyttning av kommunens dagvattenkulvert (ej på ritningar)600 000 8 300 000 Hyran för NW skall baseras på byggkostnaderna exklusive extraordinära grundförstärkningar mm. NW betalar 2 % avskrivningar fastighetsskatt, försäkringar, underhåll och driftskostnader


Ladda ner ppt "Dilab Dingle Industrilokaler AB. Nettoomsättning2 6262 223 Övriga rörelseintäkter 300 0 Summa rörelsens intäkter2 9262 223 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader-188-173."

Liknande presentationer


Google-annonser