Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Kvalitetsdrivet 2013 Europeiska program för internationellt samarbete 2013-11-13 Sigrid Fogelberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Kvalitetsdrivet 2013 Europeiska program för internationellt samarbete 2013-11-13 Sigrid Fogelberg."— Presentationens avskrift:

1 Sv Kvalitetsdrivet 2013 Europeiska program för internationellt samarbete 2013-11-13 Sigrid Fogelberg

2 Sv stimulera intresset för högskoleutbildning främja breddad rekrytering till högskolan motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder främja internationalisering och utbyte inom hela utbildningsområdet Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag innebär att myndigheten ska

3 Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020

4 Sv Kontexten Erasmus+

5 Sv Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför  den ekonomiska krisen  globaliseringsfrågan  klimatfrågan  frågan om den allt äldre befolkningen. Strategi: Europa 2020

6 Sv Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning De fem övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

7 Sv Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning Övergripande mål för Utbildning 2020

8 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet EU:s utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvudmål I EU2020

9 Sv Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands Ytterligare riktmärken

10 Sv Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen

11 Sv Allting hänger ihop EU:s mål Sveriges mål Kommunernas mål Organisationens mål Individens mål

12 Sv Om själva programmet

13 Sv

14 Inga ansökningar från enskilda individer Man ansöker om att genomföra strategiska projekt med större påverkan på organisationsnivå och policynivå Tvärsektoriella samarbeten är nu möjliga (till exempel högskola – grundskola) Förenklad programstruktur Jämfört med tidigare program

15 Sv Ha en plan för internationalisering Formulera vilka behov som tillgodoses genom utbyte/samarbete Börja beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna. Vad behöver ansökande organisationer/skolor göra? EU:s mål Sveriges mål Kommunernas mål Organisationens mål Individens mål

16 Sv

17 Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling för personal inom skola, företag/branschorg., vuxenutbildning, högre utbildning och ungdomsdelen Praktik för studenter inom yrkesutbildning Studier & praktik för studenter inom högre utbildning, ungdomsutbyten Samarbetsprojekt med flera partners Partnerskap/ utvecklingsprojekt Även möjligt med kortare och längre elev- och personalutbyten inom ramen för samarbetet Digital skolsamarbete genom eTwinning Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Vad kan man göra? Key Action 1 Key Action 2 Key Action 3

18 Sv Vad innebär mobilitetsprojekt? En organisation (t ex en skola) skickar in ansökan för ett antal deltagare Inom yrkesutbildning, högre utbildning och ungdom : -Personal -Elever/Studenter/Unga Korta och långa perioder Inom skola och vuxenutbildning - Personal Korta perioder Inom yrkesutbildning kommer det finnas möjlighet till förenklade ansökningsförfaranden genom s k ackreditering

19 Sv Vad innebär samarbetsprojekt? En grupp av organisationer skriver ansökan tillsammans. En koordinator ansvarar för att administrera (kan ev. bli mer komplext för skola). Inom skola, yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning deltar: -Elever/studenter -Personal Inom ungdomsdelen deltar: - Personal och ungdomsledare

20 Sv Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor och specialskolor Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande Universitet och högskolor Yrkeshögskolor Företag och branschorganisationer Vilka organisationer kan söka?

21 Sv Mobilitet: Organisationen ansöker till sitt nationella programkontor (sannolikt Universitets- och högskolerådet eller Ungdomsstyrelsen) Samarbetspartnerskap: minst tre organisationer från tre olika länder, en av organisationerna koordinerar projektet och lämnar in ansökan till sitt nationella programkontor (sannolikt Universitets- och högskolerådet eller Ungdomsstyrelsen) Stöd för policyförändring: administreras centralt av Generaldirektoratet för Utbildning och kultur (EAC) i Bryssel Var ansöker man?

22 Sv Organisationen ansöker och skickar sedan ut individer på utbyten. Enskilda individer kommer inte att kunna göra en enskild ansökan om till exempel kompetensutveckling. Hur var det nu med individerna?

23 Sv Alla EU:s medlemsländer Island Norge Liechtenstein Turkiet Makedonien Schweiz Länder som deltar i Erasmus+:

24 Sv

25 ECVET European Credit system for Vocational Education and Training System för att överföra, erkänna och ackumulera (utländskt) lärande

26 Sv November/december: Beslut om programmets utformning, innehåll och budget December/januari: Utlysning (inbjudan att söka), ansökningsdatum offentliggörs Våren 2014: Ansökningsomgångar till programmet  Preliminärt i mitten av mars för mobilitet  Senare i vår för samarbetsprojekt Vad händer framöver?

27 Sv Fler möjligheter till internationellt utbyte inom yrkesutbildning:

28 Sv Internationella samarbets- projekt Praktik utomlands för yrkeselever Kompetens- utveckling utomlands för skolpersonal Studier utomlands för gymnasieelever Atlas partnerskap Atlas praktikAtlas konferensEtt år i Frankrike, Nordplus junior Ett år i Spanien AthenaEtt år i Tyskland/ Österrike

29 Sv Riktar sig till pedagoger inom alla skolformer och till skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän. Seminarier om lärande om globala frågor för hållbar utveckling över hela Sverige Den globala resan: Studieresor till utvecklingsländer för skolor och kommuner. Syftet är att stärka det interkulturella lärandet och bidra till skolutveckling. Den Globala Skolan

30 Sv Håll dig uppdaterad: www.utbyten.se www.utbyten.se/erasmusplus


Ladda ner ppt "Sv Kvalitetsdrivet 2013 Europeiska program för internationellt samarbete 2013-11-13 Sigrid Fogelberg."

Liknande presentationer


Google-annonser