Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träff BFL-piloter 15/11 Kollegiesamtal Dokumentationsmall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träff BFL-piloter 15/11 Kollegiesamtal Dokumentationsmall"— Presentationens avskrift:

1 Träff BFL-piloter 15/11 Kollegiesamtal Dokumentationsmall
Personlig handlingsplan Big 5 Att involvera eleverna Välkomna!

2

3 Handlingsplan Beskriv vad du ska införa i din undervisning och vilken förändring tänker du att detta ska ge Beskriv vad du ska göra mindre av, vad du skall göra annorlunda eller helt sluta att göra i din undervisning.

4 Loggbok???????? För att systematiskt följa utvecklingen
Jag tänker pröva ”no hands up” Första lektionen fick eleverna föra dialog 4 o 4, sedan helkassdialog, hög ljudvolym, hög elevaktivitet, rörigt, måste förklara tydligar om varför När jag tar frågor ur elevernas livsvärld blir det större intresse. Svårt med öppna o utvecklande frågor, upptäcker elever jag tidigare knappt sett, funkar bättre nu när alla vet hur det går till. När jag jobbar med fakta och begrepp så är det handuppräckning Märker att eleverna är mer förberedda och blir mer engagerade

5 Syfte Kollegiala samtal Detta har jag prövat Detta hände med eleverna
Mina slutsatser och lärdomar Så här tänker jag gå vidare

6

7 Samtalsledarens uppgift
Kollegiala samtal Samtalsledarens uppgift Upprätta spelregler, hur fördelas tid, frågor?, vem dokumenterar Samma ställe i processen Föra tillbaka med varsam hand Leda sökandet efter mönster ”Bråka” med slutsatserna. Kan man tänka på något annat sätt!

8 Kollegiesamtal Utse samtalsledare Utse dokumentatör
Alla deltar i samtalet

9 Spelregler Ska vi ta detta har vi prövat och vad som hände med barnen samtidigt? Ska vi ta frågorna efter att vare peson berättat Hur många min behöver för varje person, max….. Hur många minuter för frågor, max……. Slutsatser och lärdomar hur lång tid? Nästa steg hur lång tid? Se över dokumentationen tillsammans, är det detta som vi sagt? Fanns det några svårigheter i processen

10 Erfarenheter från Borås
Förklara för eleverna, varför gör jag så här Håll i, håll ut, håll kvar Samtalsgrupperna är den viktigaste funktionen för att göra det möjligt att utveckla nya vanor

11 Erfarenheter 6-8 stycken Ca 1 timme 30 minuter Håll fokus

12 Boråsmodellen för samtal, 75 min
Introduktion och rutinärenden min Så här har jag gjort-så här går det min Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar min Personlig handlingsplan, berätta varför min Vad gav mötet? Gruppreflektion eller samtalsreflektör min Det här har jag lärt mig????????? Fördjupande frågor??????????? Hur skapa förståelse?

13

14 Big 5 Göran Svanelid Analysförmåga: Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Jämföra: likheter och skillnader, för och nackdelar. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Kommunikativ förmåga: Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Förmåga att hantera information: Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

15

16 Verktyg modeller metoder
No hands up, flera varianter GPS-metoden Two stars and a wish Göteborgmetoden Exit tickets Gensvarsmodellen Trafikljusmetoden Att använda formativ bedömning Anlignment Matriser Checklistor Elevexempel Diagnostiska frågor Att spara i portföljer On the fly assessment Men/och Självbedömning Inga poäng, inga betyg på prov Kamratbedömning Fylliga o konkreta råd Görande till lärande återkoppling Ta tillbaka och gör om The flipped classroom Måldialog Formativ cykel Essential questions One minute response Muddiest point Names in a hat


Ladda ner ppt "Träff BFL-piloter 15/11 Kollegiesamtal Dokumentationsmall"

Liknande presentationer


Google-annonser