Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatförändringar och miljömålen Climate Change and Environmental Objectives CLEO Uppstartsmöte Stockholm, 2010-01-27 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatförändringar och miljömålen Climate Change and Environmental Objectives CLEO Uppstartsmöte Stockholm, 2010-01-27 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Klimatförändringar och miljömålen Climate Change and Environmental Objectives CLEO Uppstartsmöte Stockholm, 2010-01-27 Välkomna!

2 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Dagens agenda 09:00 – 10:00Välkommen och genomgång av dagens program, presentation av deltagare John Munthe CLEO-programmet, mål, tidsplan och innehållJohn Munthe Administration, kommunikation m.m.Marianne Lilliesköld, NV Miljömålsfrågor, förväntningar på CLEOUlla Bertills, Anna Engleryd, Maria Ullerstam, NV 10:00Kaffe Presentation av Cluster 1-5Disposition: - Översikt (5 min) - Plan för år 1 samt för år 2-3 - Resultatleveranser - Leveranser mellan projekt och Cluster 10:30Cluster 1Joakim Langner 11:15Cluster 2Kevin Bishop 12:00Lunch 12:45Cluster 3Berit Arheimer 13:30Cluster 4Cecilia Akselsson 14:15Cluster 5Jenny Arnell 15:00Kaffe 15:00Diskussion Adminstration, ekonomi, rapportering Kommande möten 17:00Slut

3 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Mål och syfte med CLEO  To provide scientific support for the assessment of climate change influences on environmental objectives affected by long-range transport of air pollution and to describe synergies and conflicts between climate and air pollution abatement strategies  Att ta fram vetenskapligt underlag för utvärdering av klimatförändringens inverkan på miljömål kopplade till långdistanstransport av luftföroreningar samt att beskriva synergier och konflikter mellan åtgärdsstrategier för klimat och luftföroreningar.  Integrering av nationella resurser  Programkomponenter: - Forskning - Nätverk och samarbeten - Kommunikation

4 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Deltagare  IVL Svenska Miljöinstitutet  SMHI  Sveriges Lantbruksuniversitet, Vatten och Miljö, Mark och Miljö  Göteborgs Universitet – Kemi, Miljö och växtvetenskap  Stockholms Universitet - Institutionen för tillämpad Miljövetenskap  Lunds Universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys

5 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Programperiod 1  Start2009-12-01  Slut2012-12-31  Budget: 21 600 000 kr Fördelning: 2009 - 4 000 kkr 2010 –2 600 kkr 2011 –9 300 kkr 2012 - 5 700 kkr  Inkluderar kompletterande ansökan om utveckling av klimatmodeller (ITM, SMHI) – integrerad i programmet  Reviderad programplan senast 2010-04-01

6 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Cluster 1: Climate modelling, climate, land use and emission scenarios Cluster 2: Air pollution concentrations and deposition, run-off chemistry + processes, ozone fluxes, SOA formation. Cluster 3: Modelling atmosphere, soil-water, toxics Cluster 4: Synergies and conflicts, abatement scenarios (GAINS), database, GIS tools Cluster 5: Communication and external cooperation Stakeholders External partners Coordination NV (funding agency) Steering group

7 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Organisation – styrgrupp  Programchef: John Munthe  Biträdande programchef: Filip Moldan  Klusteransvariga: Joakim Langner, Kevin Bishop, Berit Arheimer, Cecilia Akselsson, Jenny Arnell  1-2 forskare  Representant(er) för NV  Uppgifter: Marknadsföring av programmet, kommunikation, samordning av verksamheten, problemlösning, planering, rapportering. Revidering av programplanen.

8 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Organisation - avnämargrupp  Programchef + styrgrupp från CLEO  Naturvårdsverket  Andra centrala miljömålsmyndigheter?  Länstyrelser?

9 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Vad ingår i CLEO-programmet 5 Cluster med vardera 3-5 delprojekt

10 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Cluster 1 Forcing and scenarios (SMHI)  1.1 Climate Scenarios  1.2 Forestry scenarios  1.3 Emission scenarios  1.4 Improving Aerosol-Cloud interaction in regional climate modelling

11 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Cluster 2. Biogeochemical processes in a changing climate - the empirical basis (SLU)  2.1 Climate impact on terrestrial loadings to aquatic systems in the forest landscape: The empirical basis for process-based models  2.2 Climate change effects on forest ecosystems – model experiments on empirical data  2.3 Local ozone concentrations and flux-based ozone environmental objectives for vegetation in a climate change perspective  2.4 Secondary organic aerosol contribution under climate change.

12 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Cluster 3. Effect modelling and integration (SMHI)  3.1. Atmospheric pollutant dispersion and deposition  3.2. Leaching to surface waters under different scenarios  3.3 Linking scales and fluxes for national soil and water simulations  3.4. Scenarios of future soil and water quality in Sweden  3.5 Climate change and land use change impacts on mercury and methylmercury fluxes and bioaccumulation

13 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Cluster 4. Synergies and conflicts (LU)  4.1 Conflicts and synergies of control strategies for climate and air pollution - emission scenarios and temporal influence on regional climate change  4.2 Development of database and GIS tools for integrated assessment and visualization  4.3 Integrated assessment of impacts of forest management, biomass extraction and climate on water quality

14 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Cluster 5. Synthesis and communication for environmental objectives (IVL)  5.1 Synthesis and communication of program results in relation to environmental objectives  5.2 Synthesis and external collaboration

15 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Projektplan och leveranser

16 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Tidsplan och leveranser

17 CLEO John Munthe, 2010-01-27 CLEO och omvärlden  CLEO är en svensk kraftsamling på forskning om miljökonsekvenser av klimatförändring!  CLEO är ett mycket brett forskningsprogram – samarbete med externa forskningsaktiviteter mycket viktigt.  CLEO kopplar till internationell forskning om partiklar, spridning/omvandling av luftföroreningar, ekosystemprocesser, kvicksilver, "jordsystemmodeller"  Forskningsaktiviteterna inom CLEO är beroende av varandra – mycket viktigt med tidsplaner, planering och dialog.  CLEO ska leverera vetenskapligt underlag till miljömålsuppföljning, fördjupad utvärdering (men inte utföra dessa)  Dialog med avnämare viktig.

18 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Vision.......  CLEO är ett nationellt forskningsprogram som tar fram underlag till utvärdering av de Nationella Miljökvalitetsmålen.  Inom CLEO bedrivs forskning genom fältexperiment, modellutveckling, modelltillämpning samt utvärdering av våra möjligheter att nå miljömålen under olika framtidsscenarier, med hänsyn tagen till synergier och konflikter mellan åtgärdsstrategier för luft och klimat.  CLEO samverkar med nationella och internationella forskningsprogram genom samarbeten inom forskingsprojekt och gemensamma synteser.

19 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Viktiga påpekande från utvärderingen  Struktur, tidsplan och leveranser!  Klimatmodellering – partiklars roll!  Högre ambitionsnivå på ekosystemforskningen, markprocesser, läckage – ny kunskap och modellutveckling.  Samverkan med externa program för att täcka in lågprioriterade frågor.  osv mm etc

20 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Aktiviteter våren 2010  Kontrakt till deltagare – inom 2 veckor, enligt tidigare utskickad utbetalningsplan  Ny programplan 2010-04-01 –Sammanslagning av ansökan fr maj, 2009 och revideringen fr september –Kommer att användas för uppföljning av leveranser, åtaganden och rapportering. Både av NV och programledning. –Viktigt att gå igenom deliverables, tidsplan osv.  Planering av leveranser mellan cluster och projekt  Diskussion med samarbetspartners (externa projekt)  Dialog om ovanstående med NV  Uppstart av forskningen......

21 CLEO John Munthe, 2010-01-27 Dagens agenda 09:00 – 10:00Välkommen och genomgång av dagens program, presentation av deltagare John Munthe CLEO-programmet, mål, tidsplan och innehållJohn Munthe Administration, kommunikation m.m.Marianne Lilliesköld, NV Miljömålsfrågor, förväntningar på CLEOUlla Bertills, Anna Engleryd, Maria Ullerstam, NV 10:00Kaffe Presentation av Cluster 1-5Disposition: - Översikt (5 min) - Plan för år 1 samt för år 2-3 - Resultatleveranser - Leveranser mellan projekt och Cluster 10:30Cluster 1Joakim Langner 11:15Cluster 2Kevin Bishop 12:00Lunch 12:45Cluster 3Berit Arheimer 13:30Cluster 4Cecilia Akselsson 14:15Cluster 5Jenny Arnell 15:00Kaffe 15:00Diskussion Adminstration, ekonomi, rapportering Kommande möten 17:00Slut


Ladda ner ppt "Klimatförändringar och miljömålen Climate Change and Environmental Objectives CLEO Uppstartsmöte Stockholm, 2010-01-27 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser