Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsplan för ekonomi i balans"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Åtgärdsplan för ekonomi i balans i Landstinget Dalarna, med fokus på hälso- och sjukvården, samt med tidsperspektiv

2 Dagens meny Ekonomiförutsättningar
Åtgärdsplan inom centrala förvaltningen Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården Ekonomisammanfattning

3 Dagens meny forts Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården
Grundläggande ideologi och ställningstaganden Åtgärder inom budget 2011 Bemanning Utbudsstruktur Intäkter Övrigt Investeringar

4 Ekonomiförutsättningar
Lägesrapport februari. Hälso- och sjukvården har ett ”ekonomiskt gap” i nivån Mkr Åtgärdsplanen motsvarar i första hand ekonomi i balans 2011, i andra hand förstärkt ekonomisk stabilitet 2012 och framåt

5 Åtgärdsplan inom centrala förvaltningen
Ny samlad ledning och administrativ stödfunktion 20 Mkr redan från 2011 Projekt om inköpsrutiner Helårseffekt 10 Mkr Fortlöpande utbetalning av ersättning för jour och beredskap Helårseffekt 8 Mkr

6 Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar
Landstingsfastigheter, minskat fastighetsunderhåll. Avkastningskrav 5 Mkr (totalt 25) IT-enheten, senareläggning vissa projekt Avkastningskrav 4 Mkr Landstingsservice, reducering av servicetjänster (i samråd med HoS) Avkastningskrav 4.5 Mkr

7 Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar, forts
Tandvården, fortsatt effektiviseringsarbete. Avkastningskrav 1 Mkr Kultur och bildningsförvaltningen, vakanshållande vissa tjänster Avkastningskrav 0,5 Mkr Totalt övriga förvaltningar 15 Mkr

8 Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården
Grundläggande ideologi och ställningstaganden Åtgärder inom budget 2011 Bemanning Utbudsstruktur Intäkter Övrigt Investeringar

9 Grundläggande ideologi och ställningstaganden
Bevarad och förstärkt medicinsk kvalitet och patientsäkerhet Rimlig närhet till sjukvårdens utbud Tillfredsställande arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor

10 Grundläggande ideologi och ställningstaganden, forts
Välfungerande producentorganisation, med helhetsperspektiv, rationella verksamhetslösningar, robust bemanning, goda rekryteringsmöjligheter och kostnadseffektivitet

11 Vad innebär ”rimlig närhet till sjukvårdens utbud”?
Decentraliserat utbud Insatser för vårdbehov som är Vanligt förekommande i befolkningen Ofta återkommande inom patientgrupper Möjligt att bedriva decentraliserat, med hänsyn till faktorer som kvalitet, kompetens, utrustning, bemanning

12 Vad innebär ”rimlig närhet till sjukvårdens utbud”?
Centraliserat utbud Insatser för vårdbehov som är Sällan förekommande i befolkningen Vid få tillfällen återkommande för individen Lämpligt att bedriva centraliserat, med hänsyn till faktorer som kvalitet, kompetens, utrustning, bemanning

13 Åtgärder inom budget 2011 Översyn av verksamhet, bemanning och övriga kostnader i brett perspektiv Totalt 44 Mkr, varav Specialiserad sjukvård 10 Mkr Primärvård (hälsoval) 25 Mkr Hemsjukvård 5 Mkr Övrigt 4 Mkr

14 Bemanning Översyn av anställningsvillkor, i vissa fall återgång till grundavtalen i ”AB” Utredning behövs, ekonomiska effekter från 2012 Generellt sparbeting (4 %) avseende personalkostnader, genomförande med anställningsstopp och restriktiv undantagsprövning Helårseffekt 90 Mkr, 65 Mkr under 2011

15 Bemanning forts Minska stafettnyttjande Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak redan under 2011 Minska konsultnyttjande Helårseffekt 2 Mkr, i huvudsak redan under 2011

16 Bemanning forts Minskad utbildningsbudget, och indirekt vikariekostnad Helårseffekt 15 Mkr, 10 Mkr under 2011 Senarelägga utökning av antalet AT-läkare Engångseffekt 5 Mkr under 2011

17 Utbudsstruktur Förändring av medicin-geriatrik Ludvika till ”närvård” med Fokus på multisjuka äldre Färre vårdplatser Beredskap för egen verksamhet och patienter Överföring av den specialiserade medicinjourverksamheten till Falun Kvarvarande primärvårdsjour dygnet runt Helårseffekt Mkr, 5 Mkr under 2011

18 Utbudsstruktur forts Överföring av dagkirurgiverksamheten i Ludvika till Mora (och Falun) Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 Förändring av verksamhetsinnehåll inom specialistmottagningarna gynekologi, barn och ögon, i Avesta-Ludvika-Borlänge Helårseffekt 5 Mkr, 3 Mkr under 2011

19 Utbudsstruktur forts Förskjutning av verksamhetsinnehåll inom specialistmottagningarna i vuxenpsykiatri, med komplett verksamhet på fem orter, kompletterat med ”filial”-verksamhet inom respektive kommun Helårseffekt 5 Mkr, 3 Mkr under 2011, utöver redan budgeterad reduktion

20 Utbudsstruktur forts Samordning av primärvården i Avesta, till 1-2 vårdcentraler, med gemensam ledning Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 Samordning av primärvården i Västerbergslagen Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 Översyn av utbudsstruktur i Falun Helårseffekt 10 Mkr, i huvudsak från 2012

21 Utbudsstruktur forts I övrigt generell översyn av samordningsmöjligheter inom primärvården i hela Dalarna Helårseffekt 3-5 Mkr, i huvudsak från 2012

22 Övrigt Förbättrad intern kontroll, ökad följsamhet till beslut, avtal, riktlinjer. Internbank LD genomförs för alla finansiella ställningstagande. Inköpsstopp vissa inventarier och material under Helårseffekt Mkr, 15 Mkr 2011

23 Övrigt, forts Läkemedelskostnader, följsamhet till strategi och rekommendationer. Intensifierad uppföljning och dialog. ”Verktyg” för analys utvecklas. Helårseffekt Mkr, 20 Mkr 2011 Högspecialiserad vård. Intensifierad uppföljning och dialog. ”Verktyg” för analys utvecklas. Hög kostnadsutveckling motsvaras av ”sparbeting” Helårseffekt 0 Mkr, 0 Mkr 2011

24 Intäkter Patientavgifter. Helårseffekt 10-15 Mkr, 8 Mkr 2011
slopande av 50% reducering för 65 och äldre generell ökning (80-100, , ) ambulansavgift införs (prel 150) avgift för uteblivna patienter införs. Helårseffekt Mkr, 8 Mkr 2011

25 Intäkter, forts Egenavgift. Helårseffekt 2-4 Mkr, 1 Mkr 2011
Egenavgift för andningsmask (CPAP) hjälpmedel införs, Översyn genomförs för övriga hjälpmedel Helårseffekt 2-4 Mkr, 1 Mkr 2011 Subventioner reduceras, avseende omskärelse, sterilisering och för speciallivsmedel. Helårseffekt 2-3 Mkr, 1 Mkr 2011

26 Investeringar, ny plan 2011

27 Ekonomisammanfattning
Ekonomistyrningen skärps Budgetbeslut förtydligas, bemanningsnivå och volymer. Förstärkt budgetkontroll Intensifierad uppföljning och analys Intensifierad intern kontroll Förbättrad omvärldsanalys

28 Ekonomisammanfattning, forts
Den samlade åtgärdsplanen har ett ekonomiskt värde som för 2011 är i nivån Mkr respektive för 2012 i storleksordningen Mkr Detta innebär förutsättningar, med viss marginal, för ekonomi i balans 2011 Detta innebär också i andra hand tydligt förstärkt ekonomisk stabilitet 2012 och framåt

29 Ekonomisammanfattning forts
Dock och men: Landstingets verksamhet, särskilt hälso- och sjukvården, är komplex och ekonomiskt svårfångad, varför det alltid är bra med en ödmjukhet inför framtiden och dess ekonomiska utfall

30 Landstingsdirektörens slutord
Koncerngemensam ledning, styrning och ansvar Hälso och sjukvårdslagen är basen Omfattande sjukvårdsuppdrag, hög och ökande andel akutverksamhet, vårdgarantiuppfyllelse, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet Omfattande åtgärdspaket, men med hänsyn tagen till befolkning, berörda patientgrupper och medarbetare

31 Landstingsdirektörens slutord
Hälso- Sjukvården i Dalarna moderniseras Den nära vården utvecklas i samspel med kommunerna Den specialiserade vården utvecklas i landstinget och i samspel med andra landsting, främst i vår sjukvårdsregion Detta till gagn för våra medborgare och patienter


Ladda ner ppt "Åtgärdsplan för ekonomi i balans"

Liknande presentationer


Google-annonser