Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden  Livskunskap och värdegrund i förskola och skola  Föräldrastöd  Mångfaldsfrågor www.halsokallanfyrbodal.se

3 Hälsokällans uppdrag i den nationella föräldrastödsutredningen Syfte  Att belysa vilka förutsättningar som finns kring implementering av evidensbaserade föräldrastödsmetoder i Västra Götalands län  Att kartlägga behov, hinder och möjligheter kring en framtida utbildningsorganisation i Västra Götalands län

4 FÖRÄLDRASTÖDJANDE INSATSER I FYRBODALS KOMMUNER (exempel) MVC /BVC, Familjecentraler, öppna förskolor, förskola och skola!  Många kommuner har idag familjecentraler och/eller öppna förskolor!  Förskola / skola kan fungera som en ypperlig plats för att samverka föräldrar mellan! Föräldrastödsprogram  Ge föräldrar möjlighet att träffas samt få ”fler verktyg” i sitt föräldraskap! Föräldrastödskonferenser  Syfte att inspirera politiker och tjänstemän för att främja föräldrastödsarbetet i Fyrbodal. Föräldrastödsnätverk i Fyrbodal  Finns på olika nivåer (strategisk, program och familjecentraler och öppna förskolor)!

5 FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM Rekommenderade av Statens Folkhälsoinstitut (rödmarkerade finns i Fyrbodal) Spädbarnstiden  Vägledande samspel  Från första början  PREP Förskole- och skoltid 2-9 år  Aktivt föräldraskap  COPE  De otroliga åren  Familjeverkstan  Föräldrakraft  Komet för föräldrar Skolår 10-15 år  Aktivt föräldraskap idag för tonårsföräldrar?  Föräldrakraft  Nya steg och Steg för steg  ÖPP  TonårsCOPE?  Komet för tonårsföräldrar

6 SATSNING PÅ KOMMUNERNAS FÖRÄLDRASTÖD Statens Folkhälsoinstitut har ett uppdrag - 70 miljoner ska fördelas till kommunerna! - Samverkansgrupp ska skapas -Ett dialogforum för kommuner och idéburna organisationer ska skapas! -En webbplats för öppna jämförelser ska skapas! -Forskning ska och föräldrastödsarbetet ska ske i samarbete med forskningslärosäten (sex forskargrupper?) Val av kommuner:  Baseras på att kommunerna ska uppfylla vissa kriterier!

7 KRITERIERNA ÄR: 1.Stödet används för att långsiktigt utveckla kommunens föräldrastöd. Stödet är inte avsett att finansiera projekt som upphör efter projekttidens slut. 2.Stödet till föräldrarna ger dem kunskap om barns hälsa och utveckling 3.Stödet till föräldrarna stärker deras sociala nätverk 4.Stödet är generellt 5.Vid utformningen av stödet används den vetenskapliga forskning som finns inom området 6.Stödet omfatta olika åldersgrupper under barnens uppväxt 0-17 år 7.Sammanhållna föräldragrupper erbjuds under barnens uppväxttid 8.Stödet innefattar hjälp i parrelationen 9.Stödet ökar antalet mötesplatser för föräldrar 10.Stödet är utformat så det når olika sociala grupper 11.Stödet är utformat så det når båda könen 12.Utvecklingsarbetet ökar antalet aktörer som erbjuder evidensbaserat föräldrastöd 13.Stödet genomförs i samarbete med landsting och frivilliga organisationer 14. Stödet utvecklas i samverkan mellan flera kommuner!

8 TIDSPLAN: (preliminär) 2009-05-20 Den webbaserade ansökan blir öppen efter det att projektplanen fastställts av AU. Ansökan annonseras genom flera kanaler, ex SKL. 2009-06-15 Kriterier för urval fastställa i samverkansgruppen via e-post 2009-07-15 Ansökningstiden för den den webbaserade ansökan löper ut. 2009-09-30 Pappersbaserade ansökningar från respektive kommunstyrelse är inlämnade. Formella beslut föreligger. Utbetalning av medel påbörjas. 2009-08-31 Arbetet med system för öppna jämförelser påbörjas 2010-01-15 Första dialogseminariet. 2010-03-15 Arbetet med ett webbaserat system för rapportering utformas. 2010-06-15 Första rapporten inlämnas till regeringen. 2011-12-31 Det ekonomiska stödet upphör 2012-03-15 Slutrapport till regeringen.

9 SKA VI SAMVERKA I FYRBODAL (SVARET BLEV JA) OCH I SÅ FALL KRING VAD OCH HUR: 13 kommuner deltog med representanter (det här arbetade vi fram tillsammans) Samverkansområden mellan kommunerna gällande utveckling av föräldrastöd  Föräldrastödskonferenser, nätverk och utbildningar  Familjecentraler (erfarenhetsutbyte, fortsatt utveckling o s v)  Inspiration  Handledning kring olika föräldrastödsprogram  Nyttja varandras kompetenser (t ex att alla kommuner inte behöver ha utbildade personer i alla program  Stöd kring implementering – d v s hur får man projektverksamhet att in i ordinarie verksamhet (inga jippo)  Forskning runt ”val” av insatser – gör vi ”rätt saker”  Opinionsbildning både inom förvaltning och samhället i stort  Frivilligorganisationer (studieförbund, idrottsföreningar m fl)  Hålla utbildades kunskaper vid ”liv”  Sammanhållen föräldrastödskedja där MVC, BVC är grunden och starten, glöm ej folktandvården! Olika möjligheter diskuterades för kommunerna att gå vidare med ansökningarna till FHI  En synpunkt som togs upp är att avsikten från Staten är mycket god med tidsplanen alldeles för snäv!  Alternativ 1: Gemensam ansökan för alla kommuner som bygger på det som redan utvecklats?  Alternativ 2: Några kommuner med samma behov går samman och gör ansökan tillsammans?  Alternativ 3: Varje kommun gör sin egen ”föräldrastödsplan” samt en arbetsgrupp bildas som arbetar fram en del som handlar om samverkan i Fyrbodal, som alla kommuner tar med som en punkt i sin egen plan.

10 VI GÅR VIDARE MED Alternativ 3: Varje kommun gör sin egen ”föräldrastödsplan” samt en arbetsgrupp bildas som arbetar fram en del som handlar om samverkan i Fyrbodal, som alla kommuner tar med som en punkt i sin egen plan. Där bildades en arbetsgrupp som Hälsokällan sammankallar. Arbetsgruppen skall ha bred representation av olika tillhörighet av kommunala och regionala funktioner. Arbetsgruppen skall dessutom kommunicera sitt förslag med samtliga kommuner! Dessutom kommuniceras förslaget via Beredningen HÄLSA och eventuellt direktionen i Fyrbodals Kommunalförbund (via Pär Levander?) Arbetsgruppen består av  Fyrbodals Kommunalförbund genom Hälsokällan som är sammankallande!  Centrala barnhälsovården (ingår i Primärvården FyrBoDal och ansvarar för utvecklingen av BVC- verksamheten i området (Mona Bryggman))  Fyrbodals Kommunalförbund (Pär Levander eller Christian Martins?)  Skolan (Mats Wiking – Trollhättan och Bengtsfors)  Kristoffer Lundqvist (Uddevalla duktig på EU-frågor)  Folkhälsan (Charlotta Wilhelmsson Norra Bohuslän, eventuellt Linda Andersson Dalsland)  Ungdomsmottagningnarna i Fyrbodal (Mia Öster?)  Socialtjänsten (Johan Lundh i Vänersborg?) Arbetsgruppen har möte 9.00-12.00 på Hälsokällan måndagen den 25 Maj! En dagordning skickas ut innan!


Ladda ner ppt "Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser