Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld."— Presentationens avskrift:

1 Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld.

2 Bakgrund Medarbetareundersökningen 2010 visade på att ett stort antal verksamheter angav en hög utsatthet för hot och våld Frågeställning: ” Har du personligen det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i ditt arbete” svarar 22 % Ja, vilket motsvarar cirka 1100 anställda Fördelad på ex. : - Psykiatri 89 %. - Akutmottagningen 71 % - Ortopeden 62 %

3 Inom säkerhetsavdelningen genomfördes under 2011 kontinuerliga riskbedömningar och riskanalyser inom kärnverksamheten. I resultatet efter genomförda riskanalyser utifrån ett säkerhetsperspektiv anger personalen att den mest prioriterade åtgärden för att trygga en säker arbetsmiljö är en utbildning i bemötande av hot- och våld.

4 Bergen modellen Metoden bygger i grunden på en modell som utvecklats i Norge på universitetssjukhuset i Bergen. Metoden bygger på ett dynamiskt förhållningsätt, mindre på muskler och mer på bemötande och kunskaper om vad som kan utveckla aggressivitet både hos mig själv och hos de som besöker de olika vårdinrättningarna. Modellen är inriktad på förebyggande arbete i vardagen med syfte att bygga goda relationer mellan patienter och personal. Samtidigt omfattar också modellen tydliga riktlinjer för hur personalen ska agera i samband med hot och våldshändelser.

5 Blekingemodellen Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom Landstinget Blekinge. Modellen innebär att man utbildar egna utbildare inom verksamheten. Utbildarna arbetar i par och utbildar all personal inom berörd verksamhet.

6 Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att ge våra medarbetare en samlad utbildning och en aktuell gemensam kunskapsbas så att alla på bästa sätt kan bidra till en trygg och säker vård för såväl patienter som medarbetare. Utbildningsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och att minimera risken för våldshändelser samt antalet arbetsskador och sjukfrånvaro. Syftet med utbildningen

7 Mål att patienter, besökare och medarbetare
ska känna sig trygga och säkra i vården hos oss att varje människa som besöker våra verksamheter blir bemött med respekt och värdighet

8 att påbörja en pilotutbildning inom de mest utsatta verksamheterna
att utbilda utbildare inom den egna organisationen som sedan utbildar den övriga personalen. Utbildningslängd för utbildare. Förslag dagar att utbilda övrig personal. Förslag 2+2 dagar eller 4 halvdagar Målsättning för år 2013

9 Identifierade samverkande parter eller andra huvudmän
Landstinget Blekinge avser att inbjuda länets kommuner för en gemensam samverkan kring en utbildning i bemötande av hot och våld Landstinget kommer att inleda ett samarbete med kommunerna i Blekinge. Målet är att skapa ett gemensamt kvalificerat stöd för utbildning i bemötande av hot och våld Identifierade samverkande parter eller andra huvudmän

10 Arbetsgivaren ska utreda risker för hot och våld i arbetsmiljön samt vidta de åtgärder som föranleds av detta. Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs. Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner som är kända av alla arbetstagare. Dessa ska hållas aktuella. Arbetstagare ska ha tillräcklig utbildning och instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett betryggande sätt. Där risken för hot och våld är återkommande ska arbetstagare ha tillgång till särskild handledning. Lokaler ska utformas och utrustas så att hot och våld förebyggs. Arbetstagare ska kunna kalla på snabb hjälp. Larm ska finnas. Funktionskontroller och larmövningar ska genomföras regelbundet Vid påtaglig risk för våld eller hot om våld får arbetsuppgift ej utföras som ensamarbete. Tillbud ska utredas och dokumenteras, åtgärder ska vidtagas. Arbetstagare har rätt till hjälp och stöd för att förebygga psykiska och fysiska skador efter incidenter. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot om våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

11 Finansiering av landstingsomfattande utbildning i bemötande av Hot och Våld
2012 Etapp 1 Behovsinventering och kartläggning Starta arbetsgrupp (mötesagenda) Kunskapsinventering i samarbete med arbetsgruppen Framtagande av kursplan Utbildningsmaterial Studiebesök Möte och genomgång med representanter för ”Bergen modellen” Samverkan med kommunerna och andra närliggande projekt Etapp 2 Möten med huvudansvarig för ”Bergen modellen” i Stockholm. Studiebesök inom de verksamheter som använder Bergen modellen Upphandling av förläsare Utbildning av utbildningssamordnare Handledningsarvode Information till ledningsgrupperna inom berörda verksamheter inom landstinget och kommunerna Möte med kommunerna informera om utbildningen och inhämta synpunkter inför pilotverksamheten Informationsmöte riktad mot chefstjänstemän och politiker anordnas Informationsträffar för berörd personal i kommuner och landsting arrangeras Informationsmaterial Totalt beräknas kostnaden för 2012 uppgå till kr.

12 2013 Inför 2014 Föreläsningsarvode och tid för filmning
Utbildning av 30 utbildare. Kostnad för ersättare, sju heldagar Pilotgrupp med cirka hundra anställda. Kostnad ersättare fyra halvdagar (Utvärdering och uppföljning av pilotverksamheten) Totalt beräknas kostnaden för 2013 uppgå till tkr. Inför 2014 Ska utbildningen vara obligatorisk för landstingsanställda? Ekonomi och resurser?

13 Kalkyl 2012 och 2013 2012 Nationell undersökning, vad finns i landet? Träff med representanter från Bergen Studiebesök Anna Björkdahl Stockholm Kontakter och upphandling av föreläsare Utbildning av utbildningssamordnare Handledning av utbildningssamordnare Möte med regional arbetsgrupp Information till ledningsgrupp, verksamheter i landsting och kommuner Information till politiker och chefstjänstemän Informationsmöten till berörd personal i landsting och kommun Summa 2013 Föreläsare i ämnesområden inkl filmning 30 personer som utbildas till utbildare från verksamheten/vikarie Pilotgrupp (100 personer) anställda/vikarie Summa Summa 2012 och

14 Teoretiska och praktiska avsnitt
Professionellt förhållningssätt Förebygga våld och hotsituationer Rutiner och hantering av situationer med hot och våld Kommunikation, kroppsspråk och det goda samtalet Etik och bemötande Vad kan orsaka konflikter? Hantera olika konfliktsituationer Beteendemönster Miljön Handledning

15 Teoretiska och praktiska avsnitt forts.
Handlingsplaner Riskanalyser Riskbedömningar Lagstiftning Skyddstekniker Teknik och larm Ansvar och roller Uppföljning Vårdkulturella skillnader Teoretiska och praktiska avsnitt forts.


Ladda ner ppt "Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld."

Liknande presentationer


Google-annonser