Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 1 Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen Ny programperiod 2014-2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 1 Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen Ny programperiod 2014-2020."— Presentationens avskrift:

1 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 1 Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen Ny programperiod 2014-2020

2 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 2 Gränsöverskridande program i Europa 2007-2013

3 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 3 Gränsöverskridande program i Norden 2007-2013

4 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 4 Programperiod 2014-2020 Vilka förändringar föreslår kommissionen?

5 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 5 En ny strategi för Europa Visionen: Smart och hållbar tillväxt för alla

6 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 6 Fem överordnade mål ● 75% i sysselsättning ● 3% av BNP investeras i FoU ● 20/20/20 Klimat/energi ● Utbildning, avhopp högst 10% högre utbildning minst 40% ● Social integrering, lyfta 20 milj. ur fattigdom

7 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 7 Hur uppnås målen? Fokus på resultat (milstolpar) Maximera effekterna av EU-finansieringen Tematisk orientering (4 teman/program)

8 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 8 En meny med tematiska mål… Forskning & innovation Informations- och kommunikationsteknik Små och medelstora företags konkurrenskraft Övergång till en koldioxidsnål ekonomi Anpassning till klimatförändringar & riskförebyggande och riskhantering Miljöskydd & effektivt resursutnyttjande Hållbara transporter & färre flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Sysselsättning & stöd till en rörlig arbetskraft Social integration & fattigdomsbekämpning Utbildning, färdigheter & livslångt lärande Institutionell kapacitetsutveckling & effektiv offentlig förvaltning

9 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 9 …och makroregionala strategier Östersjöstrategins mål och prioriteringar… …återfinns i de tematiska målen …ska återfinnas i de berörda operativa programmen Återstår att se hur långtgående skrivningarna blir Kommunikation från kommissionen om Östersjöstrategin ska tas upp i rådet i maj 2012

10 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 10 De nya programmen Hur kommer de till?

11 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 11 Strategiska dokument: Gemensamt strategiskt ramverk (GSR) GSR=EU 2020-mål omvandlade till åtgärder på EU-nivå –Kommissionens förslag - i offentligt samråd Partnerskapskontrakt= Avtal mellan kommissionen och resp. MS –Prioriterade samarbetsområden för varje strukturfond, inkl. Östersjöstrategin –Milstolpar och klara mål –Samordnande mekanismer för att säkra att strukturfonderna hänger samman –Kommissionens förslag - i offentligt samråd Gemensamt strategiskt ramverk (GSR) Partnerskaps- kontrakt Operativt program

12 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 12 Operativa program Programgeografin Kontinuitet uppmuntras, justeringar är möjliga MS utarbetar program i samråd med regionerna och kommissionen Kommissionen antar lista över program baserade på NUTS 3 regioner* Tillägg av angränsande NUTS 3 regioner kan föreslås när programutkast lämnas in till kommissionen *The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)

13 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 13 Budgetförslag för sammanhållningspolitiken billion EUR (2011 prices) Sammanhållningsfonden*68.7 Mindre utvecklade regioner162.6 Övergångsregioner39.0 Mer utvecklade regioner53.1 Europeiskt territoriellt samarbete11.7 Yttersta randområden och glest befolkade områden 0.9 TOTALT336.0 Fonden för ett sammanhållet Europa för transport, energi och IKT 40.0 TOTAL 376.0 * 10 miljarder euro från sammanhållningsfonden tilldelas fonden för ett sammanlänkat Europa

14 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 14 Budget för Europeiskt territoriellt samarbete Budget för Europeiskt territoriellt samarbete 30% ökning från 8,7 ma€ 2007-2013 Gräns- överskridande 8,6 ma € Interregionalt 0.7 ma € Transnationellt 2,4 ma €

15 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 15 Europeiska unionens sammanhållningspolitik │ 15 Tidsplan Europeiska unionens sammanhållningspolitik │ 15 2014 November 2010 Januari 2012 2012 – 2013 December 2011 Oktober 2011 Juni 2011 Mars 2010 5:e rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning & offentligt samråd Offentligt samråd om det gemensamma strategiska ramverket (försenat) Avtal om finansramar och antagande av ett nytt lagstiftnings- paket Ikraftträdande och antagande av program Meddelande från Europeiska kommissionen: Gemensamt strategiskt ramverk (försenat) Förslag om sammanhållnings- politik 2014-2020 Förslag från kommissionen om fleråriga finansramar Antagande av Europa 2020- strategin

16 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 16 Tack för er uppmärksamhet! Dorota Witoldson DG Regional Policy Unit E2 – European Cross-Border Cooperation Dorota.Witoldson@ec.europa.eu Tel +32 2 2978570 www.ec.europa.eu/inforegio Follow@EU_Regional på Twitter

17 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 17 Ytterligare information

18 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 18 Lagstiftningspaketet Grundförordning - GF (gemensamma regler för SP (ERUF, SF, ESF), jordbruks-, havs- och fiskerifonderna) Fondspecifika förordningar (ERUF, SF, ESF) ETS-förordningen EGTS-förordningen

19 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 19 ETS-förordningen i stora drag Kontinuitet (tre programformer, gemensam förvaltning och projekturval, lead partnerprincipen) Förtydliganden (ansvarsfördelning i programutförandet, deltagande av tredje land, en betalningsmottagare, omräkning av euron, EGTS:s roll).

20 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 20 Förenkling N+3 Förvaltningsmyndighet/attesterande myndighet Gradvist programavslut Proportionella kontroller (finansieringsvolym och risk) Ersättning av personalkostnader grundad på enhetstaxa (max 15% av stödberättigande direkta kostnader) E-sammanhållning (slutet av 2014)

21 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 21 Inriktning EU 2020 Tematisk koncentration: –4 av 11 tematiska mål (Art. 9 GF) –Investeringsprioriteringar (Art. 5 ERUF)

22 Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 22 Övervakning, utvärdering och TS Första årsrapporten 2016 Enklare årsrapporter, regelbundet elektroniskt utbyte av uppgifter Strategiska rapporter 2017 och 2019 Årlig granskning (ej krav varje år) Gemensamma output-indikatorer, programspecifika indikatorer och resultatindikatorer


Ladda ner ppt "Regional Policy DG EUROPEAN COMMISSION 1 Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen Ny programperiod 2014-2020."

Liknande presentationer


Google-annonser