Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen"— Presentationens avskrift:

1 Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen
Ny programperiod Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen

2 Gränsöverskridande program i Europa 2007-2013

3 Gränsöverskridande program i Norden 2007-2013

4 Vilka förändringar föreslår kommissionen?
Programperiod Vilka förändringar föreslår kommissionen?

5 En ny strategi för Europa
Visionen: Smart och hållbar tillväxt för alla

6 Fem överordnade mål ● 75% i sysselsättning
● 3% av BNP investeras i FoU ● 20/20/20 Klimat/energi ● Utbildning, avhopp högst 10% högre utbildning minst 40% ● Social integrering, lyfta 20 milj. ur fattigdom

7 Hur uppnås målen? Fokus på resultat (milstolpar)
Maximera effekterna av EU-finansieringen Tematisk orientering (4 teman/program)

8 En meny med tematiska mål…
Forskning & innovation Informations- och kommunikationsteknik Små och medelstora företags konkurrenskraft Övergång till en koldioxidsnål ekonomi Anpassning till klimatförändringar & riskförebyggande och riskhantering Miljöskydd & effektivt resursutnyttjande Hållbara transporter & färre flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Sysselsättning & stöd till en rörlig arbetskraft Social integration & fattigdomsbekämpning Utbildning, färdigheter & livslångt lärande Institutionell kapacitetsutveckling & effektiv offentlig förvaltning

9 …och makroregionala strategier
Östersjöstrategins mål och prioriteringar… …återfinns i de tematiska målen …ska återfinnas i de berörda operativa programmen Återstår att se hur långtgående skrivningarna blir Kommunikation från kommissionen om Östersjöstrategin ska tas upp i rådet i maj 2012

10 De nya programmen Hur kommer de till?

11 Strategiska dokument: Gemensamt strategiskt ramverk (GSR)
GSR=EU 2020-mål omvandlade till åtgärder på EU-nivå Kommissionens förslag - i offentligt samråd Partnerskapskontrakt=Avtal mellan kommissionen och resp. MS Prioriterade samarbetsområden för varje strukturfond, inkl. Östersjöstrategin Milstolpar och klara mål Samordnande mekanismer för att säkra att strukturfonderna hänger samman Gemensamt strategiskt ramverk (GSR) Partnerskaps-kontrakt Operativt program

12 Operativa program Programgeografin
Kontinuitet uppmuntras, justeringar är möjliga MS utarbetar program i samråd med regionerna och kommissionen Kommissionen antar lista över program baserade på NUTS 3 regioner* Tillägg av angränsande NUTS 3 regioner kan föreslås när programutkast lämnas in till kommissionen *The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)

13 Budgetförslag för sammanhållningspolitiken
billion EUR (2011 prices) Sammanhållningsfonden* 68.7 Mindre utvecklade regioner 162.6 Övergångsregioner 39.0 Mer utvecklade regioner 53.1 Europeiskt territoriellt samarbete 11.7 Yttersta randområden och glest befolkade områden 0.9 TOTALT 336.0 Fonden för ett sammanhållet Europa för transport, energi och IKT 40.0 TOTAL 376.0 * 10 miljarder euro från sammanhållningsfonden tilldelas fonden för ett sammanlänkat Europa

14 Budget för Europeiskt territoriellt samarbete 30% ökning från 8,7 ma€ 2007-2013
Transnationellt 2,4 ma € Interregionalt 0.7 ma € Gräns-överskridande 8,6 ma €

15 Tidsplan │ 15 │ 15 5:e rapporten om ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning & offentligt samråd Offentligt samråd om det gemensamma strategiska ramverket (försenat) Avtal om finansramar och antagande av ett nytt lagstiftnings- paket Ikraftträdande och antagande av program Meddelande från Europeiska kommissionen: Gemensamt strategiskt ramverk (försenat) Förslag om sammanhållnings- politik Förslag från kommissionen om fleråriga finansramar Antagande av Europa 2020- strategin 2014 November 2010 Januari 2012 2012 – 2013 December 2011 Oktober Juni Mars Europeiska unionens sammanhållningspolitik │ 15 Europeiska unionens sammanhållningspolitik │ 15

16 Tack för er uppmärksamhet!
Dorota Witoldson DG Regional Policy Unit E2 – European Cross-Border Cooperation Tel på Twitter

17 Ytterligare information

18 Lagstiftningspaketet
Grundförordning - GF (gemensamma regler för SP (ERUF, SF, ESF), jordbruks-, havs- och fiskerifonderna) Fondspecifika förordningar (ERUF, SF, ESF) ETS-förordningen EGTS-förordningen

19 ETS-förordningen i stora drag
Kontinuitet (tre programformer, gemensam förvaltning och projekturval, lead partnerprincipen) Förtydliganden (ansvarsfördelning i programutförandet, deltagande av tredje land, en betalningsmottagare, omräkning av euron, EGTS:s roll).

20 Förenkling N+3 Förvaltningsmyndighet/attesterande myndighet
Gradvist programavslut Proportionella kontroller (finansieringsvolym och risk) Ersättning av personalkostnader grundad på enhetstaxa (max 15% av stödberättigande direkta kostnader) E-sammanhållning (slutet av 2014)

21 Inriktning EU 2020 Tematisk koncentration:
4 av 11 tematiska mål (Art. 9 GF) Investeringsprioriteringar (Art. 5 ERUF)

22 Övervakning, utvärdering och TS
Första årsrapporten 2016 Enklare årsrapporter, regelbundet elektroniskt utbyte av uppgifter Strategiska rapporter 2017 och 2019 Årlig granskning (ej krav varje år) Gemensamma output-indikatorer, programspecifika indikatorer och resultatindikatorer


Ladda ner ppt "Härnösand 8 februari 2012 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen"

Liknande presentationer


Google-annonser