Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2008: situationen på narkotikaområdet i Europa Obs! Får ej offentliggöras före 6 november 2008 10:00 CET (Lokal tid i Bryssel)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2008: situationen på narkotikaområdet i Europa Obs! Får ej offentliggöras före 6 november 2008 10:00 CET (Lokal tid i Bryssel)"— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2008: situationen på narkotikaområdet i Europa Obs! Får ej offentliggöras före 6 november 2008 10:00 CET (Lokal tid i Bryssel)

2 2 Senaste nytt om narkotikaproblemet i Europa Översikt över den Europeiska narkotikaförekomsten i 30 länder Data och analyser: i Europa och per land Senaste trender och åtgärder Temakapitel: Narkotika och utsatta ungdomsgrupper

3 3 Flerspråkigt informationspaket Årsrapporten 2008, tryckt och online på 23 språk http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report Ytterligare onlinematerial oStatistikbulletin oLandsöversikter oTemakapitel oNationella rapporter från Reitox

4 4 Översikt 2008: utveckling Narkotikabruket i Europa övergår i en mer stabil fas Användning av amfetamin och ecstasy: stabil eller minskande trend Cannabis: ”kraftigare signaler” om minskande popularitet Behandlingstillgängligheten ökar (men är fortfarande otillräcklig) Gemensam strategi: 26 EU-medlemsstater, Kroatien, Turkiet och Norge har en officiell nationell narkotikastrategi

5 5 Översikt 2008: utmaningar Varningssignaler i fråga om heroin Problem med syntetiska opiater (t.ex. fentanyl) Stort antal narkotikarelaterade dödsfall Fortsatt ökning av kokainanvändning Innovationer på narkotikamarknaden

6 6 Del I. Opiater är fortfarande en central del av vårt narkotikaproblem 1,3 till 1,7 miljoner beräknas missbruka opiater (EU + Norge) Heroin: största narkotikarelaterade posten för hälsovårdskostnader och sociala utgifter I de flesta EU-länder står opiatmissbruk för mellan 50 och 80 % av hela behandlingsbehovet 80 % av överdoser med dödlig utgång är kopplade till opiatmissbruk 7 000 till 8 000 narkotikarelaterade dödsfall i Europa per år 600 000 deltar i substitutionsbehandling mot opiatmissbruk varje år

7 7 Varningsflagga för Europas största narkotikaproblem Tecken på förändringar av problemet med heroin och syntetiska opiater Länderna måste vara vaksamma och beredda att reagera Nya data ifrågasätter den “långsamma förbättringen av heroinsituationen” som rapporterades föregående år Nu ”ett stabilt, men inte längre minskande, problem” Dock inte den epidemiska ökning av heroinproblemen som kunde observeras i Europa under 1990-talet

8 8 Vi kan inte ignorera … Hotet från ett överflöd av heroin på världsmarknaden (rekordhög opiumproduktion i Afghanistan under 2007: 8 200 ton, UNODC) Oron väckt genom indikatorer på heroinmissbruk o beslag o behandlingsbehov o narkotikarelaterade dödsfall

9 9 Varningssignaler (i) i. Beslag Antalet heroinbeslag ökade med över 10 % i de flesta rapporterande länderna (2003–06) Mängden heroin som beslagtagits i Turkiet, ett viktigt transitland, mer än fördubblades under denna period De totala heroinbeslagen uppskattades ha nått 19,4 ton (48 200 beslag) i Europa under 2006

10 10 Varningssignaler (ii) ii. Ökad efterfrågan på missbruksbehandling Ökade i ungefär hälften av de länder som lämnat uppgifter under 2006 (primärdrog: heroin) Nyrekrytering till heroinmissbruk sker fortfarande Nya injektionsmissbrukare: stor andel (20 %) i vissa länder Unga injektionsmissbrukare: stor andel (40 %) av injektionsmissbrukarna under 25 enligt vissa undersökningar

11 11 Andelen unga och nya injektionsmissbrukare vid stickprov på injicerande narkotikamissbrukare (Kapitel 6, Figur 9)

12 12 Varningssignaler (iii) iii. Narkotikarelaterade dödsfall Heroin förknippas mest med narkotikarelaterade dödsfall, men andra opiater rapporteras också Efter minskning av antalet dödsfall (2000–03), nu ett statiskt eller ökande problem: de flesta länder rapporterar ökningar sedan 2003 Genomsnittsålder för de som dör av överdos är mellan 30 och 40, men vissa länder rapporterar en hög andel dödsfall bland missbrukare under 25

13 13 Indexerad långsiktig trend för narkotikarelaterade dödsfall i de EU-15-medlemsstaterna och Norge, 1985 = 100 (Figur DRD-8)

14 14 Andel narkotikarelaterade dödsfall där åldern understeg 25 år (Figur DRD-2)

15 15 Ett dödsfall per timme En av våra unga medborgare dör varje timme på grund av en överdos som kunde ha undvikits Behov av att prioritera åtgärder som förebygger risk för överdoser och målinriktning på högriskgrupper (t.ex. de som släpps från fängelse eller återfaller efter behandling) Minskning av narkotikarelaterade dödsfall är ett uttryckligt mål i de flesta nationella narkotikastrategier

16 16 Problem relaterade till syntetiska opiater Indikationer på ökande problem orsakade av tillgängligheten på 3-metylfentanyl Fentanyl är avsevärt starkare än heroin Över 70 fentanylrelaterade dödsfall i Estland (2006) Metadon har identifierats i toxikologirapporterna från vissa dödsfall i Europa

17 17 Del II. Stimulantia Stimulantia – till exempel amfetaminer, ecstasy och kokain – är den näst mest använda narkotikatypen i Europa idag, efter cannabis Men inom denna grupp ger tillgänglig information en väldigt blandad bild då det gäller utbredning, trender och marknadsutveckling

18 18 Livstidsprevalens Ungefär 12 miljoner européer (15–64 år) har provat kokain under sitt liv 11 miljoner har provat amfetamin 9,5 miljoner har provat ecstasy Stabiliserande eller till och med fallande trend för bruket av amfetaminer och ecstasy Men fortsatt ökning av kokainanvändning, dock gäller detta ett mindre antal länder

19 19 Amfetaminer och ecstasy: stabil situation Ungefär 2 miljoner unga européer (15–34 år) provade amfetaminer under förra året, och 2,5 miljoner provade ecstasy Stabila/minskande trender för siffran för användning av amfetamin under senaste året gällande denna grupp sedan 2003; i genomsnitt 1,3 % av unga vuxna rapporterar årligt bruk Siffran för användning av ecstasy under senaste året har också i stort sett varit stabil under de senaste fem åren; i genomsnitt 1,8 % av unga vuxna rapporterar årligt bruk Undersökningar på skolor (Tjeckien, Spanien, Sverige, Storbritannien) visar på en stabil situation eller minskning av bruket av bägge drogerna bland ungdomar 15–16 år

20 20 Trenderna för användning av amfetamin under senaste året hos unga vuxna (15–34 år), uppmätt genom befolkningsundersökningar ( Figur GPS-8, i)

21 21 Trender för tolvmånadersprevalens för amfetaminer, ecstasy och kokain bland unga vuxna (15–34 år) i Storbritannien (E&W) (Figur GPS-23, i)

22 22 Trender för tolvmånadersprevalens för amfetaminer, ecstasy och kokain bland unga vuxna (15–34 år) i Danmark (Figur GPS-23, ii)

23 23 Kokainanvändningen fortsätter att öka Omkring 3,5 miljoner unga européer (15–34 år) har använt kokain det senaste året Omkring 1,5 miljoner den senaste månaden Sju länder rapporterar en ökande trend för siffran för användning under det senaste året i nyligen genomförda undersökningar (2005–07) I länder med hög prevalens (Danmark, Spanien, Irland, Italien, Storbritannien) låg siffrorna för tolvmånadersprevalens (15–34 år) mellan 3 % och 5,5 %

24 24 Trender för tolvmånadersprevalens för kokain bland unga vuxna (15–34 år) uppmätt genom befolkningsundersökningar (Figur GPS-14, i)

25 25 Kokainbehandling och kokaindödsfall Uppåtgående trend för behovet av behandling mot kokainmissbruk fortsätter 2002–06: antalet nya klienter i Europa med behov av sådan behandling ökade från cirka 13 000 till nästan 30 000 Ungefär 500 dödsfall kopplade till kokainmissbruk registrerades under 2006

26 26 Europas skilda marknader för stimulantia Kokainet dominerar marknaden för illegal stimulantia i västra och södra Europa, men på andra håll är bruk och tillgänglighet låg I de flesta norra, centrala och östliga medlemsstater är amfetaminer den dominerande stimulantian Bruket av metamfetamin inom EU är fortfarande begränsat till Tjeckien och Slovakien Kokain och amfetaminer: ”konkurrerande produkter” på den Europeiska marknaden för illegala droger? En holistisk syn på stimulantia krävs (snarare än fokusering på enskilda substanser)

27 27 Kapitel 4: Den Europeiska marknaden för stimulantia

28 28 Del III. Cannabis Cirka 71 miljoner européer (15–64 år) har provat cannabis under sitt liv, och cirka 7 % (23 miljoner) under det senaste året Cirka 17,5 miljoner unga européer (15–34 år) beräknas ha använt cannabis under det senaste året, i genomsnitt 13 % av de unga vuxna

29 29 Kraftigare signaler om minskad popularitet ”Kraftigare signaler” om att populariteten kan vara i avtagande, förstärker analysen från föregående års rapport Senaste uppgifter från nationella undersökningar om användning av cannabis under senaste året hos unga vuxna visar en stabilisering eller minskning Livslångt och tungt cannabisbruk hos 15-åriga skolelever i de flesta EU-länder är också stabilt eller avtagande (HBSC-undersökningar) Nedåtgående trend syns i befolkningsundersökningar i vissa länder med hög prevalens

30 30 Trender för tolvmånadersprevalens för cannabis bland unga vuxna (15–34 år), uppmätt genom befolkningsundersökningar. (Figur GPS-4, i)

31 31 Förändringar mellan 2001/02 och 2005/06 avseende prevalens för användning av cannabis “någon gång under livet” bland 15–16 åriga skolelever (HBSC) (Figur EYE-5)

32 32 Förändringar mellan 2001/02 och 2005/06 avseende prevalens för tungt cannabismissbruk bland 15–16-åriga skolelever (HBSC) (Figur EYE-4)

33 33 Regelbundet och intensivt cannabisbruk Trender för denna typ av användning kan förändras oberoende av utbredningen bland den allmänna populationen Ungefär 4 miljoner europeiska vuxna (15–64 år) använder cannabis dagligen eller i det närmaste dagligen Av det beräknade behovet av 160 000 nya vårdplatser för behandling av narkotikaproblem som rapporterades 2006, utgjorde cannabisklienter den näst största gruppen (28 %)

34 34 Andel nya klienter som påbörjat behandling per primärdrog under 2006 i 24 EU-medlemsstater (Figur TDI-2, i)

35 35 Del IV. Dynamiska marknader: kokainsmuggling Narkotikaförsörjningen till och inom Europa utvecklas Västafrika är en knutpunkt: nästan en fjärdedel av kokainet som kom in i Europa 2007 kom denna väg (beräkning från UNODC) Denna väg antas ha bidragit till att den Iberiska halvön har blivit den viktigaste porten in till EU Av de 121 ton kokain som beslagtogs i Europa under 2006, beslagtogs 41 % i Spanien och 28 % i Portugal De senaste rapporterna rörande kokainimport via Östeuropeiska länder kan förebåda nya smugglingsvägar

36 36 Dynamiska marknader: cannabisproduktion inrikes Inrikesproduktion: ”Kan inte längre betraktas som marginell” i vissa länder Cannabisresin, till största delen från Marocko, är historiskt sett den dominerande produkten i EU I vissa länder rapporteras nu en övergång från resin till lokalt odlade cannabisplantor Ungefär 2,3 miljoner cannabisplantor beslagtogs i Europa (2006) Lokal produktion innebär nya utmaningar för rättsväsendet

37 37 Dynamiska marknader: onlineförsäljning Över 200 psykoaktiva substanser bjuds ut av onlinebutiker, ofta som “legala rus” (t.ex. salvia divinorum) Men i vissa länder omfattas innehållet av samma lagstiftning som läkemedel, och kan leda till straff De flesta butiker som identifierats fanns i Storbritannien och Nederländerna (samt i mindre utsträckning i Tyskland och Österrike) Antalet återförsäljare online tycks öka, och de anpassar sig snabbt efter nya regleringar

38 38 Del V: Narkotika och utsatta ungdomsgrupper EU-länderna prioriterar i allt högre grad ”utsatta grupper” vid sitt arbete med narkotika- och socialpolitik för att minska riskerna för narkotikaproblem där de mest sannolikt kan komma att uppstå Kännedom om profilerna för dessa grupper, och var de kan finnas, kan vara en viktig utgångspunkt för olika strategier och interventioner i fråga om förebyggande arbete Exempel: unga människor i myndigheternas omvårdnad, i missgynnade familjer eller områden eller som lämnat skolan i förtid Ett tydligt gap mellan politisk vilja och praktisk tillämpning Prioritering av kontorsbaserade tjänster (med ”besök”) framför uppsökande arbete

39 39 Tillhandahålla en evidensgrund Europa framstår nu som en av de världsdelar där kapaciteten för narkotikaövervakning är mest utvecklad Evidensbaserad information om dagens narkotikasituation är viktig för en initierad, produktiv och saklig debatt kring denna komplicerade fråga Den garanterar att åsikter byggs på fakta, och att de som utformar politiken i frågan har en tydlig förståelse av tillgängliga möjligheter Detta är bakgrunden till ECNN:s arbete och dess årsrapport


Ladda ner ppt "Årsrapport 2008: situationen på narkotikaområdet i Europa Obs! Får ej offentliggöras före 6 november 2008 10:00 CET (Lokal tid i Bryssel)"

Liknande presentationer


Google-annonser