Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening Thomas Ullhamre Maj 2003 Seminarium om Kemiska produkter i egenkontrollen, 12 november 2002, Thomas Ullhamre, Future Competence

2 Pulverlack – hälso- och miljöegenskaper
Bra alternativ till våtfärger ur miljösynpunkt Arbetsmiljörelaterade problem Allergiframkallande ämnen Härdare, hartser Irriterande ämnen Akutgiftiga ämnen TGIC - multiproblemkemikalie Thomas Ullhamre Maj 2003

3 Pulverlack – projekt vid Yrkes- och miljömedicin i Örebro
25 företag i 6 län har hittills undersökts Symptom Besvär i övre luftvägarna vanligare bland exponerade Astmaliknande symptom vid vissa anläggningar Analys av 33 pulverfärger Organiska syraanhydrider i ca 30 % Analys av antikroppar i 141 prover Positiva resultat i flertalet fall Arbetsrelaterade i ca 25 fall Thomas Ullhamre Maj 2003

4 Risker och riskhantering Kemiska produkter (förgiftningar/tillbud med frågor till Giftinformationscentralen under 2001) Rengöringsmedel ca 6,500 Hygienprodukter ca 2,600 Retande gaser ca 400 Härdare ca 40 Thomas Ullhamre Maj 2003

5 Risker och riskhantering Kemiska produkter (ISA 2000)
765 fall av eksem och andra hudsjukdomar, vanligast hos unga i åldern år Hälften saknar diagnos men vanligtvis rör det sig om dermatit Plaster (56 fall), färger (28), isocyanater (21) Knappt 700 andra (ej hudrelaterade) allergier, vanligast hos äldre i åldern år Hälften hade diagnos och av dessa var hälften astma Isocyanater (55 fall), färger (30) Thomas Ullhamre Maj 2003

6 Orsaker till arbetsrelaterad ohälsa - kemikalieexponering
Hantering av farliga ämnen Brist på information om farliga ämnen från leverantören Bristande rutiner när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete Planering, uppföljning och dokumentation Gällande bestämmelser Riskbedömning, riskreducerande åtgärder Informationen till berörda arbetstagare Thomas Ullhamre Maj 2003

7 Arbetsmiljöarbetet Vad säger lagen?
Arbetsmiljölagen Arbetsgivaren har ansvaret för att bl.a.: Förebygga ohälsa Planera, och kontrollera verksamheten Undersöka risker och utreda skador Informera och utbilda arbetstagaren Arbetstagaren har ansvaret för att bl.a.: Medverka i arbetsmiljöarbetet Följa föreskrifter och använda skyddsanordningar Underrätta arbetsgivaren om fara Thomas Ullhamre Maj 2003

8 Arbetsmiljöarbetet Vad säger lagen?
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4) Härdplaster (AFS 1996:4) Skyddsutrustning (AFS 2001:3) Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) Thomas Ullhamre Maj 2003

9 Kemiska arbetsmiljörisker Vad säger lagen?
Riskbedömningar av farliga ämnen (4 §) Farliga egenskaper Hanteringssätt, utrustning, förebyggande åtgärder Exponering Besvär, tillbud och olyckor Eventuella hälsoundersökningar Beslutsunderlag (5 §) Riskreducerande åtgärder Arbetsinstruktioner Första hjälpen Thomas Ullhamre Maj 2003

10 Kemiska arbetsmiljörisker Vad säger lagen?
Dokumentation av riskbedömningar (6 §) Att en riskbedömning är utförd Omfattning Deltagande personer Beslut och motivering om fördjupad analys Thomas Ullhamre Maj 2003

11 Kemiska arbetsmiljörisker Vad säger lagen?
Skriftlig risk- och skyddsinformation (39 §) En hälso- eller brandfarlig produkt får inte användas förrän: Ett aktuell säkerhetsdatablad finns tillgängligt för berörd arbetstagare Om det inte finns något säkerhetsdatablad skall risk- och skyddsinformation finnas tillgänglig på annat sätt Thomas Ullhamre Maj 2003

12 Härdplaster Vad säger lagen?
Definition av härdplast Härdplasterna kännetecknas av att under formningsskedet vanligen två eller flera komponenter reagerar med varandra och härdar till en slutprodukt En härdplast bildar en tredimensionell nätstruktur (tvärbunden) som sönderdelas vid upphettning utan att först smälta Föreskrifterna är tillämpliga där härdplastkomponent som utgör farligt ämne, hanteras i samband med framställning Thomas Ullhamre Maj 2003

13 Härdplaster Vad säger lagen?
Generella bestämmelser Utbildning Hanterings- och skyddsinstruktioner Ventilation och utsug Kontroll av luftföroreningar Ny produkt, förändringar, dokumentation Kontroll av reaktiv monomer (esterplast) Medicinsk kontroll Bl.a. luftvägsbesvär, handeksem och överkänslighetsreaktioner Thomas Ullhamre Maj 2003

14 Härdplaster Vad säger lagen?
Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning skall användas när det behövs Andningsskydd skall bestå av minst halvmask Ögonspolningsutrustning Strikt arbetshygien Thomas Ullhamre Maj 2003

15 Riskbegränsning När behövs personligt skydd?
Om tekniska åtgärder inte är tillräckliga Vid förhöjd exponering Farliga moment Känsliga personer Utsatta grupper Personer med överkänslighetssymptom/allergi Thomas Ullhamre Maj 2003

16 Riskbegränsning Personligt skydd
Skyddsutrustning skall vara: Anpassad till arbetsförhållandena Personligt utprovad Avsedd för personligt bruk Information/utbildning Kontroll och underhåll av utrustning Thomas Ullhamre Maj 2003

17 Isocyanat 2001 – Tillsyn av säkerhetsdatablad KemI/AV
AV inspekterade 48 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet och billackering Totalt granskades ett 60-tal säkerhetsdatablad. 80 % av de inspekterade företagen fick krav. 33 produkter från 22 leverantörer anmäldes till KemI. KemI inspekterade 52 hälsofarliga produkter hos totalt 12 leverantörer 5 % av produktinformationen polisanmäldes och belades med miljösanktionsavgift 14 % hade brister som ledde till krav på förbättring Thomas Ullhamre Maj 2003

18 Isocyanat 2001 – Tillsyn av säkerhetsdatablad Kemi/AV
50 % av användarföretagen saknade uppdaterade blad 25 % av företagen hade inte alls gått igenom informationen i bladen 30 % av de som hade tillgång till information använde den för att göra riskbedömningar Otydlig och bristfällig information i bladen om: Kraven i härdplastföreskrifterna Första hjälpen Personlig skyddsutrustning Thomas Ullhamre Maj 2003

19 Arbetsmiljön hos småföretagare i Skåne
Tillsyn av ca 850 företag inom verkstads- och byggindustri Brister upptäcktes vid ca 70 % av de inspekterade företagen Drygt 30 % av de mer än 3000 kraven avsåg brister i företagens systematiska arbetsmiljöarbete Thomas Ullhamre Maj 2003

20 Riskbegränsning Håll spriding av pulverdamm så låg som möjligt
Noggrann rengöring av lokaler och utrustning Inget läckage från härdugn Dimensionerad avsvavlingssträcka Undvik hudkontakt Andningsskydd vid risk för exponering av damm Thomas Ullhamre Maj 2003


Ladda ner ppt "Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7."

Liknande presentationer


Google-annonser