Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elips - Gränssnitt ABT Ulf Eriksson Lantmäteriet och

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elips - Gränssnitt ABT Ulf Eriksson Lantmäteriet och"— Presentationens avskrift:

1 Elips - Gränssnitt ABT Ulf Eriksson Lantmäteriet och
Jan Karlsson Hässleholms kommun Elips - Förändringsarbete inom Lantmäteriet Gränssnitt ABT - Genomfört arbete - Fortsättning

2 Förändringsprogrammet Elips
Effektivisering av Lantmäteriets informationsförsörjningsprocess Elips är en gemensam och samordnad förbättringsinsats för att effektivisera Lantmäteriets framtida informationsförsörjningsprocess! Fokus i Elips är att åstadkomma ett fullgott IT-stöd för lagring av grunddata och informationsutbyte.

3 Elips Målbild Intressenter
Samsyn kring informations-modeller och identifiering Samsyn kring informations-modeller och identifiering Informationsutveckling i samverkan Tillhandahållande för användning & förädling Lantmäteriets grunddataresurs (Geografisk information - Fastighetsinformation) Elips ska bidra till att effektivisera informationsförsörjningsprocessen, till nytta både för oss själva (vår interna effektivisering) & till nytta för våra intressenter. Intressenterna i informationsförsörjningsprocessen är både lämnare och mottagare av information d.v.s våra samverkanspartners i informationsutvecklingen och de som är användare, återförsäljare och förädlare. Alltså: Elips ska bidra till en effektiv framtida Informationsförsörjningsprocessen, genom att åstadkomma ett ändamålsenligt IT-stöd för just Datautbytet, tillhandahållandet och lagringen. För att kunna göra det är det jätteviktigt att vi och våra intressenter har samsyn kring informationsmodeller och objektidentifiering!

4 Elips Intressenter

5 Informationsförsörjningsprocessen
Elips Informationsförsörjningsprocessen Det här är ett delresultat inom Elips – arbetsmaterial – som beskriver den framtida informations- försörjningsprocessen övergripande, organisationsoberoende och gemensam för alla ”objekttyper” (all information)! Delprocesserna är följande (benämningarna bör betraktas som arbetsnamn): Informations”ägande” (informationsansvarstagande?) Informationsinsamling & Handläggning Registrering/Uppdatering Sammanställa och bearbeta grunddata Tillhandahållade Stödprocesserna till delprocessen Informations”ägande” är: Skapa/ändra informationsspecifikation Upprätta/ändra ramavtal och samverkansavtal Ta fram författningsstöd Uppföljning av samverkansavtal Stödprocesserna till Tillhandahållande är: Upprätta avtal om användning/förädling Från Informationsinsamling och handläggning levereras enligt överföringsmodellen - nytt objekt med globalt ID - förändring och borttag av objekt - reservation och avbokning av beteckning - samt ev. ärendeinformation. Detta är alltså viktiga grundprinciper som ett effektiv informationsförsörjning behöver bygga på !

6 Elips - hörnstenar Gemensamt kunna nyttja och utbyta information;
definiera begrepp och definitioner identifiera informationsbehovet för grunddata definitioner av de objekt som ska beskrivas överens om hur objekten ska identifieras ta fram systemoberoende modeller för utbyte av information inkl. förändringar tekniskt standardiserat gränssnitt, XML/GML

7 Process- och informationsanalys Gemensam genomförandeplan
Elips Lägga grunden under 2006 Samordnade utvecklingsprojekt … Elips – Gemensamt & samordnat arbete 2006 Övergripande Vision Mål Strategi Process- och informationsanalys Arkitekturarbete Utvecklingsprojekt ”Omsättningsplan” Samlad kravhantering Krav Analys & Design Implementation Test Gemensam genomförandeplan

8 Forn Planer Mark Höjddata
Process- och informationsanalys Elips Detaljerad nivå POP BAL - Byggnad, Adress, (Lägenhet) FR - Fastighet, Rättighet, GA Natur - Naturvårdsområden Hydro - Hydrografi Kund - Kundintervjuer Bearbetade grunddata Ortnamn Kommunikation Forn Planer Mark Höjddata Metadata Tillhandahållande Uppbörd Inskrivning Bild Pantbrev Taxering Arbete pågår också i dessa förstudier. Med resultatet från den övergripande process- och informationsanalysen som mall ska förstudierna mer i detalj beskriva processerna och informations -behoven för de processer som berör respektive informationsmängd. Detta resulterar i underlag till den gemensamma omsättningsplanen. Prefixet POP står för … POP = Processmodellering & underlag till OmsättningsPlan I POP BA och POP NATUR är arbetet intensivt just nu (maj 2005) Övriga POP-förstudier startar på allvar efter sommaren I den blå ”elipsen” finns de informationsområden där ingen POP ännu formulerats. Den svarta”elipsen” symboliserar redan pågående utvecklingsprojekt där avstämningar görs under arbetets gång.

9 - Informationsslagsvis
Elips Aktiviteter under 2006 Process- och informationsanalyser - Informationsslagsvis  Framtida informationsbehov Kravhantering - Gemensam analys och hantering av önskemål Krav (användningsfall) Analys, design, implementation & test - Gemensamma veriferingar  Ramverk

10 - Visionen - Sammanfattning
Elips Sammanfattning Att på ett gemensamt och samordnat sätt både inom Lantmäteriet och tillsammans med informationsförsörjningsprocessens intressenter arbeta för att nå - Visionen - Bred användning av geografisk information och fastighetsinformation för största samhällsnytta

11 Elips

12 Samordning inom POP BAL
Elips Elips - Gränssnitt ABT Beskrivning av förändringshantering för byggnader (utgå från Idealprocess byggnads- och adressregistrering) Informationsmodellering Kravhantering (användningsfall) Överföringsmodell inkl. ändringshantering Ta fram XML/GML-schema (med exempel) Samordning inom POP BAL

13 Elips - Gränssnitt ABT Elips Kommuner med egna bygglovs- system
Lantmäteriet Gränssnitt Överförings- modell för objekt med unikt ID i XML/GML- format GGD Förvaltning BALK och GGD Geometri Separering av text och geometri BALK Text Tjänster Web services Elips Logik Regelverk Databas

14 Idealprocess byggnads- och adressregistrering
Byggnadslov Byggnadsregistrering både geometri och riksnycklar Adresser Status ansökan av bygglov Handläggning Fastighetsbildning Byggnader Beslut och expediering Ej bygglovspliktiga byggnader Komplettering av de attribut man kan fånga från bygglovet Status bygglov resp. reserverad adress Adressbrevlåda Registrering av adress Inventering Ajourhållning Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Inmätning Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar och övriga attribut Bygganmälan Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri entréadress koordinatsätts Status byggnad Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Gränssnitt ABT till Lantmäteriet

15 Gränssnitt ABT – förutsättningar
Uppgifter Överföringsmodell för byggnad och adress Förslag till hantering av unika nycklar vid registrering i kommunerna Verifiera Gränssnitt ABT Bemanning Ulf Eriksson - Maria Andersson Stig Källs - Annika Germundsson Jan Karlsson - Lena Larsén Tidplan Klart september - Möten i Stockholm Uppskattad tid 5+5 arbetsdagar/person

16 Gränssnitt ABT – genomförande
Informationsmodeller - LIM Stockholms stad ID-hantering - GUID Geometri-hantering - Tillbyggnad Registerbyggnad - Ythantering Överlappning m.m. Förutsättningar - Geometri Historik m.m. Överföringsmodell - GML 3.1 (för byggnad)

17 Gränssnitt ABT – fortsättning
Samordning Gränssnitt ABT - Det arbete som genomförs i arbetsgruppen kommer att samordnas inom POP BAL Kommunmedverkan - Kommunerna, genom Lena och Jan, kommer att finnas med i arbetet inom POP BAL Referensgrupp - Projekt 3-steg-gruppen kommer att utgöra referensgrupp för POP BAL Test och verifiering av gränssnitt - Kommun och systemleverantör kommer att medverka vid test och verifiering.


Ladda ner ppt "Elips - Gränssnitt ABT Ulf Eriksson Lantmäteriet och"

Liknande presentationer


Google-annonser