Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka KOL-skolan VÅC Gullspång/Hova Kvalitetsutvecklingsarbete under 2009-fortf. Kristina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka KOL-skolan VÅC Gullspång/Hova Kvalitetsutvecklingsarbete under 2009-fortf. Kristina."— Presentationens avskrift:

1 Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka KOL-skolan VÅC Gullspång/Hova Kvalitetsutvecklingsarbete under 2009-fortf. Kristina Öh Jansson Fil. Mag.

2 Bakgrund Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) ökar Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) ökar Enligt WHO förorsaka vart tredje dödsfall globalt sett år 2020 Enligt WHO förorsaka vart tredje dödsfall globalt sett år 2020 Huvudsaklig orsak är tobak-rökning Huvudsaklig orsak är tobak-rökning Prevalens 8-10% Prevalens 8-10% Andel kvinnor med KOL ökar Andel kvinnor med KOL ökar Viktigt att identifiera pat. med KOL tidigt i sjukdomsförloppet Viktigt att identifiera pat. med KOL tidigt i sjukdomsförloppet

3 Forts. bakgrund Huvudsymptom är dyspné (andnöd) vilket är starkt förknippat med ångest Huvudsymptom är dyspné (andnöd) vilket är starkt förknippat med ångest Inflammatoriska förändringar i perifera luftvägar som kan leda till emfysem Inflammatoriska förändringar i perifera luftvägar som kan leda till emfysem Konsekvens vid KOL kan vara: malnutrition, muskelsvaghet, osteoporos, cirkulationssvikt, nedsatt social förmåga, depressioner m.fl. Konsekvens vid KOL kan vara: malnutrition, muskelsvaghet, osteoporos, cirkulationssvikt, nedsatt social förmåga, depressioner m.fl. Viktigaste åtgärd är att få till rökstopp till de som röker Viktigaste åtgärd är att få till rökstopp till de som röker

4 Forts. Bakgrund Effekter av läkemedelsbehandling vid KOL är begränsade, viktigt med utvärdering! Effekter av läkemedelsbehandling vid KOL är begränsade, viktigt med utvärdering! Pat. Med KOL söker först när allvarliga symptom föreligger Pat. Med KOL söker först när allvarliga symptom föreligger Hos pat. förekommer ibland låg självkänsla; man har ju själv rökt sig till sjukdomen! Hos pat. förekommer ibland låg självkänsla; man har ju själv rökt sig till sjukdomen! KOL är till viss del en dold sjukdom KOL är till viss del en dold sjukdom

5 Forts. bakgrund Spirometri innan förskrivning av inhalationsläkemedel Spirometri innan förskrivning av inhalationsläkemedel Holistiskt perspektiv Holistiskt perspektiv Kan icke-farmakologiska insatser vara ett komplement till traditionell metod med enskilda besök och receptförskrivning? Kan icke-farmakologiska insatser vara ett komplement till traditionell metod med enskilda besök och receptförskrivning?

6 Syfte Att erbjuda Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka ett teambaserat omhändertagande Att erbjuda Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka ett teambaserat omhändertagande Olika professioner bidrar med respektive specialistkunskaper Olika professioner bidrar med respektive specialistkunskaper Att optimalt utnyttja begränsade resurser på en mindre VÅC till KOL-drabbades fördel Att optimalt utnyttja begränsade resurser på en mindre VÅC till KOL-drabbades fördel Att bibringa patienten kunskap om bemästrande. Att lyfta fram individens egna resurser till självhjälp. Selfefficacy. Att bibringa patienten kunskap om bemästrande. Att lyfta fram individens egna resurser till självhjälp. Selfefficacy.

7 Allmänt KOL-rehabilitering Patientutbildning : Patientutbildning : Rökning som orsak till KOL Rökning som orsak till KOL Anatomi och fysiologi Anatomi och fysiologi Kostrådgivning Kostrådgivning Fysisk aktivitet, enkla ergonomiska råd Fysisk aktivitet, enkla ergonomiska råd Inkontinens vid KOL Inkontinens vid KOL Mediciner Mediciner Vaccinationsråd Vaccinationsråd Råd om tidig kontakt vid försämring Råd om tidig kontakt vid försämring

8 Sjukgymnastiska åtgärder Gångtest med saturationsmätning Gångtest med saturationsmätning Andningsteknik Andningsteknik Host-huff Host-huff Avspänningsövningar Avspänningsövningar Bäckenbottenträning Bäckenbottenträning Allmän konditionsträning individuellt utprovad Allmän konditionsträning individuellt utprovad

9 Arbetsterapeutiska åtgärder Andnings-och arbetsteknik Andnings-och arbetsteknik Bedöma behov av hjälpmedel Bedöma behov av hjälpmedel ADL-bedömningar ADL-bedömningar Hur arbeta energisnålt Hur arbeta energisnålt

10 Psykosocial rådgivning Ångest, rädsla, depression är vanligt förekommande. Ge stödsamtal. Ångest, rädsla, depression är vanligt förekommande. Ge stödsamtal. Rådgivning avseende hemtjänst, färdtjänst, parkeringstillstånd, ekonomisk rådgivning Rådgivning avseende hemtjänst, färdtjänst, parkeringstillstånd, ekonomisk rådgivning Stöd- och krissamtal till anhöriga Stöd- och krissamtal till anhöriga

11 Dietist Matknep Matknep Koständringar Koständringar Kosttillskott Kosttillskott

12 Deltagare i KOL-teamet Maria Aronsson Dietist Maria Aronsson Dietist Kerstin Bäckerbo Sjukgymnast Kerstin Bäckerbo Sjukgymnast Eva Thyrén Arbetsterapeut Eva Thyrén Arbetsterapeut Anette Nilsson Kurator Anette Nilsson Kurator Kristina Öh Jansson Avancerad Primärvårdssjuksköterska APS Kristina Öh Jansson Avancerad Primärvårdssjuksköterska APS

13 Metod Projekt drivet som internt kvalitetsutvecklingsarbete Projekt drivet som internt kvalitetsutvecklingsarbete Verksamhetschefs medgivande Verksamhetschefs medgivande Av pat. med diagnos KOL och som kontrolleras på VÅC Gullspång/Hova tillfrågades 53 personer om deltagande i KOL-skolan Av pat. med diagnos KOL och som kontrolleras på VÅC Gullspång/Hova tillfrågades 53 personer om deltagande i KOL-skolan 42 personer valde att delta 42 personer valde att delta

14 Forts. metod Sammanlagt har 6 grupper träffats vid 5 tillfällen vardera. Sammanlagt har 6 grupper träffats vid 5 tillfällen vardera. Efter varje avslutad grupp har patienterna ombetts fylla i utvärdering Efter varje avslutad grupp har patienterna ombetts fylla i utvärdering Agenda har utarbetats för att delge deltagarna relevant information Agenda har utarbetats för att delge deltagarna relevant information

15 Agendans innehåll Träff nr 1: Allmän information om KOL-skolan och syftet med densamma Träff nr 1: Allmän information om KOL-skolan och syftet med densamma Träff nr 2: Information om KOL allmänt samt sjukgymnastik och tillfälle för träning. Träff nr 2: Information om KOL allmänt samt sjukgymnastik och tillfälle för träning. Träff nr 3: Kost vid KOL samt SG och träning. Träff nr 3: Kost vid KOL samt SG och träning. Träff nr 4: Psykosocialt stöd och arbetsterapeutiska insatser vid KOL samt SG och träning. Träff nr 4: Psykosocialt stöd och arbetsterapeutiska insatser vid KOL samt SG och träning. Träff nr 5: Avslutning och utvärdering. Erbjudande om stående tid på SG. Träff nr 5: Avslutning och utvärdering. Erbjudande om stående tid på SG.

16 Resultat Av 42 deltagare har 25 pat. besvarat enkät för utvärdering, följande frågor användes: Av 42 deltagare har 25 pat. besvarat enkät för utvärdering, följande frågor användes: Vad har du fått ut av gruppen? Vad har du fått ut av gruppen? Har du haft nytta av den? Har du haft nytta av den? Är det något du saknat? Är det något du saknat? Har du kunnat ta upp det du vill? Har du kunnat ta upp det du vill? Om inte, varför? Om inte, varför? Hur har det känts i gruppen? Hur har det känts i gruppen? Är det något det varit för mycket eller för litet av Är det något det varit för mycket eller för litet av Gruppens storlek? Antal sammankomster?? Gruppens storlek? Antal sammankomster??

17 Resultat forts. Fråga 1: De flesta har uppgett att man värdesätter mötet med andra i samma situation. Ökad kunskap om KOL. Man är ej ensam. Fråga 1: De flesta har uppgett att man värdesätter mötet med andra i samma situation. Ökad kunskap om KOL. Man är ej ensam. Fråga 2: Nyttiga råd och tips i bemästrandet av sjukdomen. Fråga 2: Nyttiga råd och tips i bemästrandet av sjukdomen. Fråga 3: Ngn har efterlyst mer info om kirurgisk beh. Vid KOL, mer info om mediciner. Fråga 3: Ngn har efterlyst mer info om kirurgisk beh. Vid KOL, mer info om mediciner. Fråga 4: De flesta anser sig ha kunnat diskutera det de velat. Fråga 4: De flesta anser sig ha kunnat diskutera det de velat.

18 Fråga 5: Någon har uttryckt rädsla för att prata inför andra om sina funderingar. Ngn tyckte att de flesta var äldre och ej intresserade av samma frågor. För tyst i gruppen. Fråga 5: Någon har uttryckt rädsla för att prata inför andra om sina funderingar. Ngn tyckte att de flesta var äldre och ej intresserade av samma frågor. För tyst i gruppen. Fråga 6: Samtliga har upplevt god stämning i gruppen. Känsla av gemenskap. Fråga 6: Samtliga har upplevt god stämning i gruppen. Känsla av gemenskap. Fråga 7: Ngn saknar information mera om hjälpmedel och mediciner. Fråga 7: Ngn saknar information mera om hjälpmedel och mediciner. Fråga 8: Olika åsikter framkom här om att en del tyckte gruppen var för stor medan andra tyckt det varit lagom. Samtliga ser fram emot en uppföljning. Fråga 8: Olika åsikter framkom här om att en del tyckte gruppen var för stor medan andra tyckt det varit lagom. Samtliga ser fram emot en uppföljning.

19 Diskussion Av resultatet framgår att pat. är tacksamma för den uppmärksamhet som KOL-sjukdomen fått. Av resultatet framgår att pat. är tacksamma för den uppmärksamhet som KOL-sjukdomen fått. Man är ej ensam och ej mindre värd trots sin i många fall självförvållade KOL. Man är ej ensam och ej mindre värd trots sin i många fall självförvållade KOL. Genom att pat. uppmärksammas på tecken vid försämring kan ev. sjukhusinläggningar undvikas. Genom att pat. uppmärksammas på tecken vid försämring kan ev. sjukhusinläggningar undvikas. Anhöriga har delgetts information eftersom KOL i allra högsta grad påverkar ens sociala situation Anhöriga har delgetts information eftersom KOL i allra högsta grad påverkar ens sociala situation Ökad kunskap om sjukdomen givit ökat självförtroende Ökad kunskap om sjukdomen givit ökat självförtroende

20 Gullspångs kommuns geografiska läge; yttersta utposten av VGregion. Gullspångs kommuns geografiska läge; yttersta utposten av VGregion. Närmsta Lungklinik belägen i Skövde på Kärnsjukhuset dit det är 6 mil. Närmsta Lungklinik belägen i Skövde på Kärnsjukhuset dit det är 6 mil. Undvikande av långa resor som i sig kan vara tröttande. Undvikande av långa resor som i sig kan vara tröttande. Samordningsvinster. Effektivt utnyttjande av de resurser som finns på en mindre vårdcentral. Samordningsvinster. Effektivt utnyttjande av de resurser som finns på en mindre vårdcentral.

21 Källor Läkemedelsbehandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket 2009. http://www.lakemedelsverket.se Läkemedelsbehandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket 2009. http://www.lakemedelsverket.sehttp://www.lakemedelsverket.se Nationellt Vårdprogram för KOL. www.slmf.se/KOL/ Nationellt Vårdprogram för KOL. www.slmf.se/KOL/www.slmf.se/KOL/ Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). www.goldcopd.com Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). www.goldcopd.comwww.goldcopd.com Socialstyrelsen (2004). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom/KOL. Socialstyrelsen (2004). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom/KOL. Vårdprogram Astma/KOL hos vuxna, 2006-2008. Primärvården Skaraborg, Skaraborgs sjukhus, Kommunförbundet Skaraborg. Vårdprogram Astma/KOL hos vuxna, 2006-2008. Primärvården Skaraborg, Skaraborgs sjukhus, Kommunförbundet Skaraborg. Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom; Bäcklund, Hedenstierna & Hedenström. (2006). Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom; Bäcklund, Hedenstierna & Hedenström. (2006).


Ladda ner ppt "Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka KOL-skolan VÅC Gullspång/Hova Kvalitetsutvecklingsarbete under 2009-fortf. Kristina."

Liknande presentationer


Google-annonser