Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka"— Presentationens avskrift:

1 Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka
KOL-skolan VÅC Gullspång/Hova Kvalitetsutvecklingsarbete under 2009-fortf. Kristina Öh Jansson Fil. Mag.

2 Bakgrund Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) ökar
Enligt WHO förorsaka vart tredje dödsfall globalt sett år 2020 Huvudsaklig orsak är tobak-rökning Prevalens 8-10% Andel kvinnor med KOL ökar Viktigt att identifiera pat. med KOL tidigt i sjukdomsförloppet

3 Forts. bakgrund Huvudsymptom är dyspné (andnöd) vilket är starkt förknippat med ångest Inflammatoriska förändringar i perifera luftvägar som kan leda till emfysem Konsekvens vid KOL kan vara: malnutrition, muskelsvaghet, osteoporos, cirkulationssvikt, nedsatt social förmåga, depressioner m.fl. Viktigaste åtgärd är att få till rökstopp till de som röker

4 Forts. Bakgrund Effekter av läkemedelsbehandling vid KOL är begränsade, viktigt med utvärdering! Pat. Med KOL söker först när allvarliga symptom föreligger Hos pat. förekommer ibland låg självkänsla; man har ju själv rökt sig till sjukdomen! KOL är till viss del en dold sjukdom

5 Forts. bakgrund Spirometri innan förskrivning av inhalationsläkemedel
Holistiskt perspektiv Kan icke-farmakologiska insatser vara ett komplement till traditionell metod med enskilda besök och receptförskrivning?

6 Syfte Att erbjuda Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka ett teambaserat omhändertagande Olika professioner bidrar med respektive specialistkunskaper Att optimalt utnyttja begränsade resurser på en mindre VÅC till KOL-drabbades fördel Att bibringa patienten kunskap om bemästrande. Att lyfta fram individens egna resurser till självhjälp. Selfefficacy.

7 Allmänt KOL-rehabilitering
Patientutbildning : Rökning som orsak till KOL Anatomi och fysiologi Kostrådgivning Fysisk aktivitet, enkla ergonomiska råd Inkontinens vid KOL Mediciner Vaccinationsråd Råd om tidig kontakt vid försämring

8 Sjukgymnastiska åtgärder
Gångtest med saturationsmätning Andningsteknik Host-huff Avspänningsövningar Bäckenbottenträning Allmän konditionsträning individuellt utprovad

9 Arbetsterapeutiska åtgärder
Andnings-och arbetsteknik Bedöma behov av hjälpmedel ADL-bedömningar Hur arbeta energisnålt

10 Psykosocial rådgivning
Ångest, rädsla, depression är vanligt förekommande. Ge stödsamtal. Rådgivning avseende hemtjänst, färdtjänst, parkeringstillstånd, ekonomisk rådgivning Stöd- och krissamtal till anhöriga

11 Dietist Matknep Koständringar Kosttillskott

12 Deltagare i KOL-teamet
Maria Aronsson Dietist Kerstin Bäckerbo Sjukgymnast Eva Thyrén Arbetsterapeut Anette Nilsson Kurator Kristina Öh Jansson Avancerad Primärvårdssjuksköterska APS

13 Metod Projekt drivet som internt kvalitetsutvecklingsarbete
Verksamhetschefs medgivande Av pat. med diagnos KOL och som kontrolleras på VÅC Gullspång/Hova tillfrågades 53 personer om deltagande i KOL-skolan 42 personer valde att delta

14 Forts. metod Sammanlagt har 6 grupper träffats vid 5 tillfällen vardera. Efter varje avslutad grupp har patienterna ombetts fylla i utvärdering Agenda har utarbetats för att delge deltagarna relevant information

15 Agendans innehåll Träff nr 1: Allmän information om KOL-skolan och syftet med densamma Träff nr 2: Information om KOL allmänt samt sjukgymnastik och tillfälle för träning. Träff nr 3: Kost vid KOL samt SG och träning. Träff nr 4: Psykosocialt stöd och arbetsterapeutiska insatser vid KOL samt SG och träning. Träff nr 5: Avslutning och utvärdering. Erbjudande om stående tid på SG.

16 Resultat Av 42 deltagare har 25 pat. besvarat enkät för utvärdering, följande frågor användes: Vad har du fått ut av gruppen? Har du haft nytta av den? Är det något du saknat? Har du kunnat ta upp det du vill? Om inte, varför? Hur har det känts i gruppen? Är det något det varit för mycket eller för litet av Gruppens storlek? Antal sammankomster??

17 Resultat forts. Fråga 1: De flesta har uppgett att man värdesätter mötet med andra i samma situation. Ökad kunskap om KOL. Man är ej ensam. Fråga 2: Nyttiga råd och tips i bemästrandet av sjukdomen. Fråga 3: Ngn har efterlyst mer info om kirurgisk beh. Vid KOL, mer info om mediciner. Fråga 4: De flesta anser sig ha kunnat diskutera det de velat.

18 Fråga 5: Någon har uttryckt rädsla för att prata inför andra om sina funderingar. Ngn tyckte att de flesta var äldre och ej intresserade av samma frågor. För tyst i gruppen. Fråga 6: Samtliga har upplevt god stämning i gruppen. Känsla av gemenskap. Fråga 7: Ngn saknar information mera om hjälpmedel och mediciner. Fråga 8: Olika åsikter framkom här om att en del tyckte gruppen var för stor medan andra tyckt det varit lagom. Samtliga ser fram emot en uppföljning.

19 Diskussion Av resultatet framgår att pat. är tacksamma för den uppmärksamhet som KOL-sjukdomen fått. Man är ej ensam och ej mindre värd trots sin i många fall självförvållade KOL. Genom att pat. uppmärksammas på tecken vid försämring kan ev. sjukhusinläggningar undvikas. Anhöriga har delgetts information eftersom KOL i allra högsta grad påverkar ens sociala situation Ökad kunskap om sjukdomen givit ökat självförtroende

20 Gullspångs kommuns geografiska läge; yttersta utposten av VGregion.
Närmsta Lungklinik belägen i Skövde på Kärnsjukhuset dit det är 6 mil. Undvikande av långa resor som i sig kan vara tröttande. Samordningsvinster. Effektivt utnyttjande av de resurser som finns på en mindre vårdcentral.

21 Källor Läkemedelsbehandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket Nationellt Vårdprogram för KOL. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Socialstyrelsen (2004). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom/KOL. Vårdprogram Astma/KOL hos vuxna, Primärvården Skaraborg, Skaraborgs sjukhus, Kommunförbundet Skaraborg. Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom; Bäcklund, Hedenstierna & Hedenström. (2006).


Ladda ner ppt "Multiprofessionellt omhändertagande av Kroniskt Obstruktivt Lungsjuka"

Liknande presentationer


Google-annonser