Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OPERATIVSYSTEM WINDOWS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OPERATIVSYSTEM WINDOWS"— Presentationens avskrift:

1 OPERATIVSYSTEM WINDOWS
Lärare: haidar al attar E-post: Lektion (2) Datalagring och filsystem Operativsystemets arbetssätt

2 Kapitel (3) Detta kapitel beskriver hur det går till att rent fysisk lagra data på en hårddisk (man lagrar data i form av filer) samt systemet för att organisera och hålla reda på data på olika typer av lagringsmedia

3 Minne och datalagring Minne = en elektronisk tillhållsort för olika typer av data När man arbetar med olika program i en dator använder processorn arbetsminnet – RAM (Random Access Memory) RAM = arbetsminne = närminne RAM är ett flyktigt minne. Det betyder att innehållet i minnet töms varje gång man startar eller startar om datorn

4 Minne och datalagring RAM (Random Access Memory)

5 Minne och datalagring Sekundärminne = lagringsminne = arkivminne = externminne = permanent datalagring Exempel: Hårddisk Diskett Skrivbar cd Skrivbar dvd

6 Ettor och nollor Ord, siffror, bild, färg, ljud – allting behandlas av datorn som elektriska signaler (impulser) med två olika värden (ett eller noll = digital data) En nolla eller etta kallas för bit 8 bitar = 1 byte

7 Hårddisken Intern hårddisk = finns monterad inne i systemenheten
Extern hårddisk = en fristående enhet som är ansluten till en av datorportarna på utsidan Rent fysiskt består minnet på en hårddisk av skivor, spår och sektorer Varje hårddisk har ofta flera skivor att lagra data på Varje disk (skiva) måste delas in i spår och sektorer innan den används – vara formaterad (lågnivå formatering)

8 Hårddisken Skivorna är oftast i metall eller ibland i keramiskt glas och är täckta med en magnetisk film Spår är de tunna koncentriska spår som läs- och skrivhuvudet följer och som i sin tur är uppdelade i sektorer Sektorn är den minsta enheten (fysiska utrymmet) som kan användas av operativsystemet för att spara information För att kunna läsa och skriva information till hårddisken måste systemet veta på vilken skiva, i vilket spår och i vilka sektorer som informationen finns

9 Hårddisken (Läshuvud) (Sektor) (Spår) (Diskett) (Cylinder)

10 Hårddisken Diskens yta påverkas av ett läs- och skrivhuvud som rör sig mekaniskt över diskarna och som skriver och läser data elektroniskt. Diskarna i sin tur snurrar mycket hastigt Båda sidorna av en disk kan lagra information

11 Filer En fil är data som samlats under ett namn och som logiskt hör samman Filer: Systemfil (operativsystem) Programfil (del av ett program) Datafil (information som man själv skapar med ett program) Varje fil kan rent fysiskt lagras, inte som en enda sammanhängande del, utan ibland på hundratals olika ställen på en hårddisk

12 Filnamn och filnamnstillägg
Filnamnet är ett sätt för datorsystem att kunna hålla ordning och reda på vilka digitala data i systemet som på något sätt hör ihop Filer i MS – DOS och Windows 3.x kan ha ett filnamn om ett till åtta tecken plus ett filnamnstillägg på ett till tre tecken (”8.3” format) En del tecken är inte tillåtna att användas för filnamn i DOS och Windows 3.x därför att de är reserverade för operativsystemet (* ? \ / : ; . , | ” < > [ ] blanksteg)

13 Filnamn och filnamnstillägg
I Windows 95 och senare kan en fil ha ett namn på upp till 255 tecken inklusive blanksteg En fil i Windows får inte innehålla något av följande tecken: (/ \ ? : * ” < > |) Säkra filnamn: Än idag vill många som arbetar med datorer (särskilt på Internet), som vill vara helt säkra på att en fil kan läsas av det flesta system, att formatet ”8.3” används

14 Filnamn och filnamnstillägg
Filnamnstillägget (filändelse) är ett sätt för operativsystemet att känna igen vilken typ av data som finns i en fil

15 Filsystem Den övergripande struktur, det tekniska system, som operativsystemet använder för att lagra, namnge, hitta och organisera data som hör ihop (alltså filer och kataloger) kallas för filsystem Exempel på filsystem: FAT (File Allocation Table) DOS operativsystemet kan endast använda ett filsystem av typen FAT FAT 32 NTFS HPFS (High Performance File System) ISO9660 (som är standard för cd-rom)

16 Filsystem Filsystemet talar om var och hur informationen lagras
Det unika med datorbaserade system är dess förmåga att stycka upp information (filer) och lagra den utspridd på disken/diskarna där det för tillfället råkar finnas plats (fragmentering) För att information som styckas upp och sprids ut på de olika rutorna (kallat kluster) ska kunna sättas ihop, förses varje liten bit med ett märke

17 Filsystem (FAT 16) FAT 16 kan grafiskt beskrivas som ett schackbräde där ett antal bitar får plats på varje ruta (kluster) FAT var dominerande ända fram till 1995 då Microsoft lanserade Windows 95 Användes av MS – DOS och Windows 3.x Nackdelar: Kan bara hantera diskar på upp till 2 gigabyte Klustren är alltför stora. När data lagras i ett kluster blir det alltid ett visst tomrum som inte kan utnyttjas (ju mindre klustren är desto mindre utrymme gåt till spillo) Filnamn får inte ha fler än 8 tecken plus filnamnstillägget (8.3 format) FAT accepterar inte filnamn med mellanslag och tecken som å, ä och ö

18 Filsystem (FAT 32) FAT 32 (uppbyggt på 32 bitar) klarar av stora diskar och har mindre kluster, vilket effektiviserar med cirka 15% jämfört med FAT 16 Filnamnen kan vara upp till 256 tecken långa Bakåtkompatibelt, vilket innebär att man kan köra DOS program speciellt anpassade för FAT 16 FAT 32 känns igen av andra operativsystem som till exempel Linux FAT 32 har varit det dominerande filsystem för pc-användare med Windows fram till Windows XP och filsystemet NTFS

19 Filsystem (NTFS) NTFS = New Technology File System
NTFS klarar att handskas med stora diskar utan försämrad prestanda Klusterstorleken har minskats ytterligare jämfört med FAT 16 och FAT 32 I NTFS kan man skydda känslig information genom att kryptera mappar och filer Nackdelar: NTFS känns inte igen av operativsystem som Windows 95, Windows 98 eller Windows Me Till motsats mot FAT 32 är NTFS inte bakåtkompatibelt Lätt att fragmenteras – alltså informationen sprids ut för mycket på disken

20 Filsystem (NTFS) Nackdelar:
NTFS känns inte igen av operativsystem som Windows 95, Windows 98 eller Windows Me Till motsats mot FAT 32 är NTFS inte bakåtkompatibelt Lätt att fragmenteras – alltså informationen sprids ut för mycket på disken

21 Kapitel (4) I detta kapitel kommer du att gå igenom vad som är ett operativsystems huvuduppgifter, och hur det arbetar med program och hårdvara

22 Operativsystemets huvuduppgifter
Operativsystemet hanterar bland annat: Processorn Minnen Filer Program Enheter (I/O ”Input/Output”) Nätverk Skyddssystem (felhantering) Finns det flera processorer i en dator är det operativsystemet som sköter kommunikationen mellan dem

23 Systemenheten De viktigaste delarna av en dator sitter i systemenheten. Där finns bland annat: Moderkortet Processorn Arbetsminne (RAM) BIOS (Basic Input Output System) Kretskort Portar Hårddisk Kablar Kommunikationen mellan de olika delarna sker via så kallade bussar, som är en samling parallella signalledare

24 Processor och centralenheten
I en dator är det en eller flera processorer som utför jobbet Processorn arbetar tätt tillsammans med arbetsminnet – RAM Centralenheten, CPU:n (Central Processing Unit) utgörs av processorn och arbetsminnet tillsammans Det är prestanda för CPU:n som i mångt och mycket bestämmer prestanda för hela datorn

25 Bussar Kommunikation mellan datorns inre delar och centralenheten sker via en lokal buss som sitter nära processorn och därmed blir snabb Kommunikation mellan moderkortet och yttre enheter sköts av expansionsbussen Alla bussar har: En adressbuss Överför uppgifter om vart informationen ska skickas En databuss Överför aktuell data

26 Bussbredd En buss består av elektroniska kommunikationsleder
En 32-bitars databuss kan överföra 32 bitar data samtidigt (ungefär 4 siffror eller bokstäver) Bussbredden kan vara 8, 16, 32 eller 64 bitar Ju bredare databuss desto snabbare system (förutsatt att datorn har tillräckligt mycket arbetsminne)

27 Processer Processorn sköter huvudarbetet i en dator – datorns hjärna
När ett program (eller en del av ett program) håller på att köras (exekveras) kallar man detta för process En processor kan bara köra en process i taget Varje program (eller delar av program) som körs tilldelas processortid, minne, in- och utdataenheter och filer Processhantering är en av operativsystemets viktigaste funktioner

28 Processhantering Med processhantering menas att varje process (aktivt program eller delar av program) som en processor arbetar med, får tilldelat tillräckligt med tid och arbetsminne och annat för att kunna utföra sina arbetsuppgifter Ett exempel på processer kan vara de händelser som utlöses av att du trycker ner en bokstav på ditt tangentbord. Elektroniken i tangentbordet sänder då signaler till moderkortet, och därefter till processorn och arbetsminnet, som i sin tur vidarebefordrar informationen till bildskärmen Olika typer av processer: Användarprocesser operativsystemprocesser

29 Multitasking Problemet med att varje processor bara kan göra en uppgift i taget, löser operativsystemet genom att varje process får en viss tid på sig Med multitasking menas alltså att flera program kan arbeta en liten stund i sänder och på så sätt kan ge sken av att flera program körs samtidigt Exempel på multitasking är om ett program vill köra en utskrift på skrivaren och ett annat program samtidigt vill spara en fil på hårddisken. Om processorn inte hade multitasking skulle varje uppgift utföras i turordning av processorn

30 Avbrott och signaler När det gäller att få processorns uppmärksamhet används termen avbrott När processorn får en begäran (avbrottssignal) från till exempel en maskinvaruenhet om att utföra en uppgift, placeras de aktuella handlingarna i vänteläge Operativsystemet avgör vad som ska prioriteras för tillfället och om en viss process ska avbrytas för tillfället eller inte

31 Minne För att det ska gå att köra ett program måste det först laddas in i arbetsminnet/primärminnet (RAM – Random Access Memory) Arbetsminnet är den förvaringsplats i datorn som processorn har direkt tillgång till Om många processer vill ha tillgång till minnet samtidigt behövs ett schema (memory management schemes) När en del av ett minne töms och blir ledigt, är det operativsystemets uppgift att avgöra vilken process som ska aktiveras

32 Virtuellt minne Virtuellt minne är en teknik som används av operativsystemet för att skapa ett utökat arbetsminne när det börjar bli ont om plats Arbetsminnet använder då hårddisken. Data som inte har använts på en stund placeras i en växlingsfil på datorn

33 Drivrutiner En drivrutin är ett program som instruerar operativsystemet om hur det ska hantera hårdvaran, och som gör kommunikationen möjlig mellan användare och hårdvara I de fall en enhet är Plug and Play ingår ofta drivrutinen i Windows. I annat fall följer drivrutiner med hårdvaran på en cd Ofta uppdaterar hårdvaruleverantörer drivrutinerna för att fungera bättre. De nyare drivrutinerna finns oftast att hämta från tillverkarens webbplats

34 Övningsuppgifter Förklara skillnaden mellan arbetsminne och lagringsminne Vad menas med begreppen sektorer och spår? Vad menas med filändelse (filtillägg)? Beskriv följande filsystem: FAT 16 FAT 32 NTFS Vad menas med: (processor, bussar, processhantering, multitasking, avbrott och signal) Vad är ett virtuellt minne?

35 Ordlista BIOS: Bit: Centralenhet: CPU:
(Basic Input Output System) lågnivårutiner i datorns ROM – minne. Ett underprogram till operativsystemet som innehåller datorns grundfunktioner samt information om hårddisk, minne och annat Bit: (Binary digit) en siffra i det binära talsystemet (en etta eller en nolla). Den minsta informationsmängden datorn kan hantera Centralenhet: Mikroprocessorn och arbetsminnet bildar tillsammans centralenheten – CPU (Central Processing Unit) CPU: (Central Processing Unit) centralenhet, kallas ibland processer. Enhet i datorn som styr, hämtar, avkodar och utför instruktioner. Begreppet CPU innefattar processorn och primärminnet

36 Ordlista Drivrutiner: Fil: Disk: Diskhanteraren: Dokument:
En enhet för permanent lagring av data, till exempel hårddisk eller diskett Diskhanteraren: Ett grafiskt verktyg som kan användas för att hantera diskar eller delar av diskar Dokument: Kallas information som skapas med hjälp av datorns användarprogram, som ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och annat, och som sedan sparas som en datafil Drivrutiner: Ett program (eller rättare sagt programkod) som instruerar operativsystemet och som gör kommunikationen möjlig mellan användare och hårdvara Fil: En fil är en samling data som samlats under ett namn och som logiskt hör samman

37 Ordlista Filnamn: Filsystem: Ikon: IRQ: Minne, minneshantering:
Ett sätt för datorsystem att kunna hålla ordning och reda på vilka digitala data i systemet som på något sätt hör ihop Filsystem: Den övergripande struktur, det tekniska system, som operativsystemet använder för att lagra, namnge, hitta och organisera data som hör ihop (filer och mappar) Ikon: Symbol i form av små bilder som till exempel symboliserar ett program eller en fil IRQ: (Interrupt Request) avbrottsförfrågan. En intern signal som skapas av en enhet för att göra en förfrågan om arbetstid till processorn Minne, minneshantering: Med minne brukar man inte enbart mena ett fysiskt, elektroniskt minne på datorn, utan också den del av operativsystemet som handskas med att hantera minnet. Man kallar detta för minneshantering

38 Ordlista Partitionering: Process: Processor: Multitasking:
Innebär att det ska gå att köra flera program samtidigt utan att något program kan ta över och låsa systemet. Fungerar inte alltid i verkligheten Partitionering: Att dela upp (en hårddisk) i mindre enheter Process: När ett program, eller en del av ett program, håller på att köras (exekveras) kallar man för process Processor: Datorns hjärna. Den del av datorn som utför alla beräkningar och som styr allt annat. Kallas också för CPU (Central Processing Unit). CPU är processorn och arbetsminnet tillsammans

39 Ordlista Sektor: Sökväg: RAM: Rotkatalog:
(Random Access Memory) en minnesenhet som både går att läsa ifrån och skriva till. Är samma sak som datorns närminne. Kallas också arbetsminne, internminne eller primärminne. RAM förlorar sitt innehåll varje gång datorn startar på nytt Rotkatalog: Grundkatalogen på varje disk. Rotkatalogen är utgångspunkten för hur mapparnas struktur är uppbyggd. I rotkatalogen finns operativsystemets viktigaste systemfiler Sektor: Den minsta enheten (fysiska utrymmet) som kan användas av operativsystemet för att spara information Sökväg: (Path) en vägbeskrivning till en fil, till exempel C:\WINNT\ som är sökvägen till alla Windows systemfiler


Ladda ner ppt "OPERATIVSYSTEM WINDOWS"

Liknande presentationer


Google-annonser