Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

träder i kraft den 1 januari 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "träder i kraft den 1 januari 2015"— Presentationens avskrift:

1 träder i kraft den 1 januari 2015
Patientlagen träder i kraft den 1 januari 2015 Patientlagen ger en samlad bild av vad som gäller ur patientens perspektiv. Sverige har saknat en lagstiftning som samlat beskriver patientens ställning i vården. Genomgången av patientlagen i den här presentationen är inte heltäckande, för en komplett bild av patientlagen, se Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

2 Bakgrund En utveckling av ökat patientinflytande har skett genom åren, till exempel; Husläkarlagen 1993 Vårdgarantin Vårdval för primärvården Vårdval för specialistvård

3 Utveckling av patientinflytande
Vårdgivarfokus Kallelser/kontroller Upptagningsområde Patient/invånarfokus Inbjudan/Dialog Valfrihet Ställer krav på information och nytt förhållningssätt!

4 Patientmaktutredningen
Regeringen beslutade att genomföra en patientmaktsutredning, Den hade i uppgift att ta fram förslag som stärker patienters delaktighet, inflytande och integritet. En viktig utgångspunkt för arbetet var befolkningens rätt till vård på lika villkor som är en viktig princip för svensk hälso- och sjukvård. Ett förslag till ny lagstiftning togs fram och den nya lagen, patientlagen, gäller från den 1 januari 2015.

5 Syftet med den nya patientlagen
Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, själv- bestämmande och delaktighet = bättre patientmakt

6 Delaktighet för ökad kvalitet
Forskning visar att ökad delaktighet från patientens sida ökar kvaliteten i vårdinsatsen. I en patientcentrerad vård är patienten en partner i relationen med vårdgivaren och tar en mer aktiv roll i beslut kring den egna vården. Detta ställer ökade krav på personalen att bjuda in patienten i diskussioner kring utformningen och genomförandet av vårdinsatser. På patienten ställs samtidigt ökade krav på kunskaper för att han eller hon aktivt ska kunna delta i beslut.

7 Översikt ny patientlag
Inledande bestämmelser Tillgänglighet Information Samtycke Delaktighet Fast vårdkontakt och individuell planering Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel Ny medicinsk bedömning Val av utförare Personuppgifter och intyg Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet Nyheter! Nyheter! Lagens kapitelindelning. Samlar mycket av lagstiftningen inom dessa områden i en lag. Inga stor förändringar förutom vad gäller val över landstingsgränser och informationsskyldigheten.

8 Informationsplikten förtydligas och utökas
Det har visat sig att god information till patienter ökar följsamheten till råd och ordinationer. Bristande information kan uppfattas som bristande respekt eller dålig bemötande.

9 Patienten ska få information om:
Sitt hälsotillstånd De metoder som finns för undersökning, vård och behandling De hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning Vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård Det förväntade vård- och behandlingsförloppet Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar Egenvård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada Vårdgivarens ansvar enligt 2b § HSL medför en skyldighet att organisera verksamheten så att kravet på fullgod information kan upprätthållas. Ett gemensamt ansvar mellan vårdgivaren/verksamhetschefen, hemlandstinget och vårdlandstinget att försäkra sig om att patienten blivit informerad. Information enligt paragrafen behöver, liksom information enligt 1 §, enbart lämnas när det är aktuellt i det enskilda fallet. Exempelvis är det inte relevant att informera om vårdgarantin om vården kan erbjudas direkt osv.

10 Patienten ska även få information om:
Möjlighet att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning (second opinion) och en fast vårdkontakt Vårdgarantin och möjlighet att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller Schweiz Informationen lämnas när det är aktuellt! Information enligt paragrafen behöver, liksom information enligt 1 §, enbart lämnas när det är aktuellt i det enskilda fallet. Exempelvis är det inte relevant att informera om vårdgarantin om vården kan erbjudas direkt osv.

11 Individuellt anpassad information
Information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehåll och betydelse. Tips! Teach-back! Information ska lämnas skriftligt om det behövs eller efterfrågas.

12 Välja vårdgivare i andra landsting
En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård i hela landet.

13 Välja vårdgivare i andra landsting
Välja öppen vård i andra landsting Hemlandstinget bekostar vården, ej resor och uppehälle Hemlandstingets remisskrav gäller för patienter som kommer från landsting som kräver remiss Vårdlandstingets remissregler gäller för patienter som söker vård i landsting som kräver remiss Vårdgaranti endast i det egna landstinget I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare

14 Primärvården Möjlighet att lista sig hos vårdgivare i andra landsting
En listad patient ska dock inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som patienten har.

15 Öppen specialistvård Möjlighet att välja en fast vårdkontakt
i andra landsting

16 Ny medicinsk bedömning
Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada får möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

17 Barns bästa vägledande
Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuell vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas

18 Krav på samtycke förtydligas
Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke. Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka. Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte kan utredas. I patientlagen klargörs det att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke. Patienten ska dock få den vård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes vilja inte kan utredas. Detta framgår endast indirekt av gällande lagstiftning idag.

19 I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis:
vårdgaranti fast vårdkontakt individuell planering val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

20 Vad händer nu? SKL i samarbete med landstingen Nytt riksavtal
Webblösningar för listning över landstingsgränser Faktureringsrutiner Verktygslåda med befintligt material Landstinget Kronoberg Strategier för implementering av lagen (ht 2014) Patientströmmar Indikationsgränser Faktureringsrutiner Information riktat till hälso- och sjukvårdspersonal (ht 2014) 1177 Vårdguiden Informationskampanj riktad till invånare och medborgare, februari–mars 2015.

21 Läs mer… Löpande i nyhetsbrevet Hemsida på interna webben skl.se
jamlikvard.vgregion.se ”Min guide till säker vård” ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” Mer om patientlagen finns på vgregion.se/patientlagen och på skl:s webbplats. Sök på patientlagen. Mer om din informationsskyldighet finns i Socialstyrelsens publikationer ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” (för vårdpersonal) och ”Min guide till säker vård” (för patienter) Patientlagen

22

23 Vad betyder den nya patientlagen för oss
på vår arbetsplats?


Ladda ner ppt "träder i kraft den 1 januari 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser