Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Lärandemål/förväntat studieresultat och informationskompetens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Lärandemål/förväntat studieresultat och informationskompetens."— Presentationens avskrift:

1 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Lärandemål/förväntat studieresultat och informationskompetens NordINFOLIT:s sommarskola i Reykholt 2007 Christina Tovoté Pedagogisk utvecklare Stockholms universitetsbibliotek

2 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se HÖGSKOLELAGEN § 9 ”att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” ”följa kunskapsutvecklingen”

3 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Nationell examensbeskrivning För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Långsiktig plan 2007-2011 för SU Kvalitet i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå: Förmågan att söka, kritiskt granska och hantera vetenskaplig information bör utgöra del av undervisningen i vetenskaplig metod Kvalitet i forskning och utbildning på forskarnivå: Alla doktorander skall erbjudas utbildning i vetenskaplig informationshantering

5 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se ”…information literacy is the adoption of appropriate information behaviour to obtain, through whatever channel or medium, information well fitted to information needs, together with a critical awareness of the importance of wise and ethical use of information in society” (Webber and Johnston, 2003)

6 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Forskningen Carol Kuhlthau, USA: Seeking Meaning. A Process Approach to Library and Information 1989, 2nd ed. 2004 (utgångspunkt: the principle of uncertainty, osäkerheten en kognitiv process) Christine Bruce, Australien: The Seven Faces of Information Literacy 1997

7 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se The seven faces 1. The information TECHNOLOGY conception 2. The information SOURCE conception 3. The information PROCESS conception 4. The information CONTROL conception 5. The information CONSTRUCTION conception 6. The information EXTENSION conception 7. The WISDOM conception

8 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Vad stöder vi bibliotekarier oss på? USA, Australien, Canada, Storbritannien: nationella program inom higher education Kvalitetsråd och HSV:s bedömning ”Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen” Betänkande från Utredningen om pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen. (SOU 2001:13) m fl Ändring av högskolelagen 2002 Bolognaprocessen Nationella examensbeskrivningar

9 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Liten repetition av Bolognaprocessen Aktivitet 1: Formulera en fråga som du har kring Bologna-arbetet. Vad tycker du är viktigast? Vad är oklart? Tala med grannen!

10 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Bolognaprocessen

11 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se European Area of Higher Education EHEA 45 medlemsstater efter Bergen 2005

12 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Bolognaprocessens övergripande mål Ett europeiskt område för högre utbildning (EHEA) 2010 Rörlighet – mobility Anställningsbarhet – employability Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent – competitiveness Många värdegrundsfrågor, t ex: Stärka den sociala dimensionen inom högskolan Minska social och genusrelaterad ojämlikhet Fokus på livslångt lärande

13 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Jämförbarhet för rörlighet och anställningsbarhet Gemensamt införande av tydliga och jämförbara examina lärandemål tre nivåer (3 + 2 + 3) poäng- och betygsöversättningssystem (ECTS)

14 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se SU:s Bolognabeslut 1 juni 2006 1.NIVÅPLACERING Kurser och utbildningsprogram för 2007/08 nivåplaceras till grundnivå (kandidatutbildning) resp. avancerad nivå (masterutbildning) 1 juli 2007 2. LÄRANDEMÅL Kurser och utbildningsprogram för 2007/08 förses med kursplaner som inkluderar lärandemål (förväntade studieresultat). 1 juli 2008 3. MÅLRELATERAD 7-GRADIG BETYGSSKALA En målrelaterad sjugradig betygsskala med skriftliga betygskriterier i enlighet med lärandemålen i kursplanerna införs för alla kurser. (Rektorsbeslut 2005-11-04)

15 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Nivåplacering = Nivåbestämma kurser Högskolelagen innehåller beskrivningar av vad studier på grund-, avancerad och forskarnivå ska innebära: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM Enskilda kurser och lärandemål ska svara mot dessa

16 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se LÄRANDEMÅL PÅ PROGRAMNIVÅ Beskriver vad studenten ska kunna/kunna göra efter fullgjort program LÄRANDEMÅL PÅ KURSNIVÅ Beskriver vad studenten ska kunna/kunna göra efter fullgjord kurs LÄRANDEMÅL PÅ UPPGIFTSNIVÅ? Kan användas som pedagogiskt hjälpmedel NATIONELLA EXAMENSBESKRIVNINGAR (i hf) Uppdelade i kunskapsformerna 1) Kunskap och förståelse 2) Färdighet och förmåga 3) Värderingsförmåga och förhållningssätt NIVÅBESKRIVNINGAR Europeiska (Dublin Descriptors) och nationella (högskolelagen) LÄRANDEMÅL PÅ DELKURSNIVÅ? Bör användas om delkursen examineras separat

17 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Nedtecknade beskrivningar av vad studenten förväntas veta, förstå, och kunna göra efter genomgången utbildning/kurs. Bör fånga den examinerbara kärnan i en utbildning/kurs som varje godkänd student ska ha tillägnat sig. Learning outcomes förväntade studieresultat lärandemål

18 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Byte av perspektiv Kursens mål: utsaga om kursens innehåll och vad kursen ska ge till studenterna (innehållscentrerat perspektiv) Kursens lärandemål: utsaga om vad studenten ska ha lärt sig efter fullgjord kurs formulerad i aktiva verb (studentcentrerat perspektiv)

19 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Tre centrala frågor En inledande fråga... ”Vad vill jag att mina studenter ska kunna och kunna göra efter kursens/utbildningens slut?” Nästa fråga blir då…. ”Hur vet jag att de kan detta?” (dvs hur ska examinationen utformas?) Och sist… ”Hur lägger jag upp undervisningen för att de ska lära sig detta?”, ”Vilken litteratur bör ingå?” osv.

20 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Att arbeta med lärandemål och betygskriterier Utforma lärandemål som stämmer med de nationella nivå- och examensbeskrivningarna Välj examinationsform som gör det möjligt för studenten att visa i vilken grad han/hon har uppnått detta Avgör vilka som kan examineras och vilka som är enbart kurskrav (under denna kurs har följande generiska kompetenser tränats…)

21 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Varför och hur ska biblioteken blanda sig i detta? Aktivitet 2: diskutera detta med din granne!

22 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Överförbara färdigheter – transferable skills Arbeta i team Söka, värdera och välja information Bearbeta och tolka data Lösa problem Presentera, kommunicera muntligt/skriftligt Viktigt: inte enbart färdighet utan också förståelse!

23 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Under studietiden Lära att lära Akademiskt skrivande Referenshantering/Kunskapsorganisation Bättre betyg!? Snabbare igenom!? Mer?

24 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Efter studierna Som nyanställd kunna: orientera sig, skanna, söka, länka, upptäcka, dela med sig, organisera, EFFEKTIVT PRESENTERA OCH KOMMUNICERA INFORMATION I förlängningen kunna: förädla information, åstadkomma informationsflöde, utveckla ny kunskap och nya insikter, fälla omdömen och ta beslut, påverka andra

25 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Viktiga punkter Pedagogisk grundsyn: studentaktivt lärande Integrering i kursplaner och program Inskrivning i förväntade studieresultat Progression Examinering Rätt tidpunkt i studierna Utbildning/uppdatering för lärarna Samarbete Resursutnyttjande och tidsbesparing

26 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Så här kan det se ut allmänt För examen förväntas studenten: kunna motivera val av relevanta informationskällor för att tillgodose olika informationsbehov, samt kunna bedöma tillförlitligheten hos olika källor kunna formulera sökfrågor, lägga upp en sökstrategi, behärska olika sökverktyg, samt reflektera över utfall av informationssökning känna till olika vägar för anskaffning och åtkomst av såväl tryckta som elektroniska dokument kunna använda information i enlighet med upphovsrätten kunna diskutera och aktivt delta i det vetenskapliga informationsflödet

27 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se eller mer specifikt Lärandemål för masterutbildning i Litteraturvetenskap Efter genomförd utbildning ska studenten kunna… välja relevanta allmänna och specifikt litteraturvetenskapliga informationssamlingar, såväl tryckta som elektroniska utvärdera elektroniska facktexter med avseende på deras tillförlitlighet, aktualitet och vetenskapliga kvalitet göra korrekta hänvisningar till elektroniska källor reflektera över sitt eget sökande och sin strategi hantera och återfinna referenser använda information på ett etiskt sätt I samarbete med Maria Nikolajeva, professor Littvet juni -06

28 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Exempel på fristående Baskurs 5p i informationskompetens masternivå Kursmål: varje kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna... översätta sina egna informationsbehov till en sökstrategi som är tillämpbar på en lång rad olika informationskällor. effektivt utnyttja specifika redskap och källor för informationssökning. kritiskt granska och analysera den framsökta informationen och dessutom kunna avgöra om den är användbar för syftet med informationssökningen. vara flexibel och beredd att modifiera sökandet för att på så vis maximera resultatet. kursdeltagarna ska även ha bildat sig en egen uppfattning om vad som kan läggas i begreppet informationskompetens, samt ha en grundläggande uppfattning om olika typer av definitioner av det vi kallar för informationssamhället. examination genom bedömning av projektarbete

29 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Och hur examinera? Till exempel muntligt i samband med ett uppsatsseminarium eller skriftligt genom att studenten beskriver sitt tillvägagångssätt för att söka information till uppsatsen. Examinationen kan utföras gemensamt av bibliotekarier och lärare eller enskilt av lärare eller bibliotekarier. Bibliotekarien kan ge läraren betygskriterier för varje moment

30 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Betygskriterium Aktivitet 3: Formulera tillsammans med dina grannar ett betygskriterium. Börja helst med en beskrivning av hur väl studenten ska kunna något för att uppnå betyget E (godkänd) i en sjugradig skala. Om ni hinner med flera, fortsätt med betyget A och därefter mellanliggande grader. Tänk: om någon arbetsgivare ringer och undrar vad en student som fick B kan som en med C inte kan! Obs! Detta ska studenterna också få veta i förväg!

31 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Institutionen för socialt arbete och lärandemål med betygskriterier Per!

32 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Lärarstudenters källhantering i examensarbetet Projekt vi SUB och GUB 2007 Bakgrund: Massiv kritik mot lärarutbildningen i Sverige. Rapporter från HSV och artiklar i pressen om bristande vetenskaplig anknytning och källhantering Bibliotekarier observerar examinationen Opponenten ställer frågan ” Vilka källor, varför, hur?” Samtal bibliotekarie - examinator Analys av resultat Nytt större projekt: Biblioteket – en länk till vetenskapen

33 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Några tumregler för lärandemål De ska skrivas för studenten i verbform (inte för många, sex lagom) vara observerbara och examinerbara identifiera centrala kursmål, både generiska och ämnesspecifika

34 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Vanliga men inte så användbara (= examinerbara) verb när det gäller lärande Veta, förstå, vara bekant med, uppskatta, vara medveten om Vara medveten om betydelsen av Ha praktisk kunskap om Vara introducerad till

35 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Användbara verb, som är aktiva och observerbara Lösa, konstruera, rita, välja, lista, identifiera, samla, uttala, skriva, recitera, specificera, beskriva, skilja mellan, analysera, översätta, värdera….. Ni kan säkert hitta fler! Skiljer också från ämne till ämne.

36 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se...och för betygskriterier Skriv först för vad som minst kan accepteras för ett godkännande, sedan för högsta betyg, därefter de mellanliggande och de underkända. Se efter att alla lärandemål bedöms! Kommunicera betygskriterierna med studenterna särskilt i början och förklara vad som menas! Detta främjar lärandet!

37 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Dags för grupparbeten 1) En och en: Välj en kurs, gärna en du redan ger, och skriv ett par förväntade studieresultat. 2) Jobba vidare tillsammans två och två. Välj en av kurserna eller hitta på en tillsammans, diskutera och skriv ned några fler förväntade studieresultat. 3) Jobba vidare fram betygskriterier för dessa 4) Diskutera runt bordet examinationsformer, som visar vad studenterna lärt sig och som lärare och bibliotekarier kan samarbeta kring.

38 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Projektet Lärandemål för Informationskompetens BIBSAM-projekt 2006 tillsammans med Lärum på LärarhögskolanBIBSAM-projekt Exempel från svenska högskolebibliotekExempel Relaterade projekt och rapporterRelaterade projekt Bloggen

39 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se SUB:s Bolognasidor hittar man på SUB:s webb www.sub.su.se under SUB:s kurserwww.sub.su.se eller på SU:s webb under Bolognaprocessen - Länkar och dokument


Ladda ner ppt "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Lärandemål/förväntat studieresultat och informationskompetens."

Liknande presentationer


Google-annonser