Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPGIFTEN Institutet har till uppgift att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPGIFTEN Institutet har till uppgift att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen."— Presentationens avskrift:

1

2 UPPGIFTEN Institutet har till uppgift att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan. VERKSAMHETENS INRIKTNING Institutet fullgör sin uppgift genom att sprida information om lagstiftning och rättspraxis på begäran eller på eget initiativ avge utlåtanden självt eller i samverkan med andra utveckla vägledande anvisningar

3 Vad är en muta i teorin och praktiken?
Vad får jag ge eller ta emot? Vilka beloppsgränser finns?

4 Tidningsrubrikerna är många.
En liten skandal kan räcka för att företaget, kommunen eller myndigheten förlorar i anseende och personen är i praktiken dömd. Här är några exempel:

5 Systemethärvan växer vidare
Sydsvenska Dagbladet, Systemethärvan växer vidare Nästan hundra anställda vid Systembolaget är nu delgivna misstanke om mutbrott….

6 100 åtalas varav 15 från näringslivet
Ett flak öl till jul, midsommar eller påsk? Kanske redan till helgen? En resa? Limousinservice till nattklubben? Eskortservice? Procent på försäljningen av vissa varor direkt i fickan? Dom gäller värdecheckar, resor och varuprover.

7 Hälften av inköparna har erbjudits mutor
Kommunaktuellt, Hälften av inköparna har erbjudits mutor Fjällstugor – TV-apparater – Resor – Teaterbiljetter – Idrottstävlingar

8 Vd och fd styrelseordförande i bostadsbolag mutdömda
Kvällsposten, Vd och fd styrelseordförande i bostadsbolag mutdömda - samtidigt dömdes tre representanter för två olika byggbolag för bestickning. - bjudna på resor till Tyskland

9 Norrbottens-Kuriren, 2004-11-19
Fjärrvärmechef och privat direktör dömdes för resor inklusive fotbolls- och teaterbesök - även fruarna var med på resorna värde kr

10 Bjudlunch blir fall för riksåklagaren
Tidningen Härjedalen, Bjudlunch blir fall för riksåklagaren

11 Gratisjägarna friades i rätten
Tidningen Norra Västerbotten, Gratisjägarna friades i rätten (Not: efter tingsrättens dom)

12 Gratisjakten var brottslig
Västerbottens Folkblad, Gratisjakten var brottslig (Not: efter hovrättens dom)

13 Bjudmiddagar under lupp
Dagens Industri, Bjudmiddagar under lupp Mamma Mia pilotfall Friande dom i tingrätten

14 Privatperson med koppling till it-företag bjöd kommunalråd på safari
svt.se - Nyheter, Utdrag ur TV-inslag Privatperson med koppling till it-företag bjöd kommunalråd på safari Vänskapsgåva eller för tjänsteutövning? Enligt tingsrätten - en vänskapsgåva utan koppling till tjänsteutövningen.

15 Prenumerera nu! Ur bilaga till Dagens Industris höstkampanj 2004
Digitalkameran från HP blir din vid svar inom 9 arbetsdagar och helårsprenumeration! …värde 1.295:-

16 Idag har vi olika regelsystem för ingripande mot otillbörliga förmåner
Brottsbalken Marknadsföringslagen Inkomstskattelagen Branschföreskrifter/rekommendationer Föreskrifter/rekommendationer inom enskilda myndigheter/företag

17 Korruptionsbestämmelser
* BrB 17 kap 7 § Bestickning * MFL 4 och 14 §§ Otillbörlig marknadsföring (marknadsföringskorruption) * BrB 20 kap 2 § Mutbrott

18 Ur brottsbalken (SFS 2004:404)
17 kap 7 § Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder, för denne själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

19 Ur brottsbalken (SFS 2004:404)
17 kap 17 § I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren till den som utsatts för bestickningen eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om bestickning skett i förhållande till någon som 1. inte är arbetstagare hos staten eller hos kommun, 2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1-4, 8 eller 9 och 3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling.

20 Viktiga moment – bestickning
Viss person lämnar, utlovar eller erbjuder för denne själv eller för annan (arbetstagare eller uppdragstagare och andra personer som omfattas av mutparagrafen) muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning

21 Ur brottsbalken (SFS 2004:404)
20 kap 2 § Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på 1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting, kommunalförbund eller allmän försäkringskassa, 2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

22 Ur brottsbalken (SFS 2004:404)
3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt, 4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet, 5. den som i annat fall än som avses i 1–4 på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet, b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning, c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,

23 Ur brottsbalken (SFS 2004:404)
6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats organ motsvarande dem som avses i 1, 7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts, utövar främmande stats myndighet eller utländskt skiljemannauppdrag, 8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem, och 9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige godtar.

24 Ur brottsbalken (SFS 2004:404)
20 kap 5 § Åklagare får, utan hinder av vad som annars är föreskrivet, åtala brott varigenom arbetstagare hos staten eller hos kommun eller annan som avses i 2 § andra stycket 1–4 har åsidosatt vad som åligger honom i utövningen av anställningen eller uppdraget. Utan hinder av bestämmelserna i första stycket skall dock gälla 1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och 2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning, för vilken straff är stadgat endast om den förövas av innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.

25 Ur brottsbalken (SFS 2004:404)
Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första stycket eller av 2 § andra stycket 8 eller 9 och inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling, får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt. Om åtal för brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd, regeringsråd eller innehavare av tjänst eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gälla särskilda bestämmelser.

26 Viktiga moment – mutbrott
Viss person arbetstagare eller uppdragstagare som (för sig själv eller för annan) tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Omfattar också före eller efter anställningens början eller avslut.

27 BrB Korruptionens former
17 kap 7 § 20 kap 2 § Erbjuda (ensidighet) Begära Erbjuda/utlova Låta sig utlovas (ensidighet eller ömsesidighet) (Över-)lämna (ömsesidighet) Ta emot

28 Internationella affärsförbindelser
Den svenska brottsbalken är så utformad att den som befinner sig i Sverige kan åtalas och dömas här för bestickning eller mutbrott som begåtts i annat land där gärningen också är straffbar. Det måste alltså i det landet finnas en lagstiftning som uttryckligen förbjuder korruption. Om brottet åtalas i Sverige, tillämpas de svenska straff-bestämmelserna och inte reglerna i det land där brottet har begåtts.

29 Finns det fastlagda belopp för julgåvor eller för presenter vid högtidsdagar?

30 Vad är tillbörlig representation?
Kan alla representera?

31 Studieresa, konferensresa eller nöjesresa?

32 Rabatter till företaget eller personliga bonussystem?

33 Kan sponsring vara muta eller bestickning?

34 Otillbörlighetsvärderingen – huvudfaktorer

35 Marknadsföringslagen
Allmänna krav 4 § Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsument- synpunkt.

36 Marknadsföringslagen
Förbud och ålägganden 14 § En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god marknadsföringssed eller på något annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare får förbjudas att fortsätta med den marknadsföringen eller att vidta någon annan liknande åtgärd. Ett förbud enligt första stycket får meddelas också 1. en anställd hos näringsidkaren, 2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och 3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.

37 Viktiga moment – korruptiv marknadsföring
ingen uttrycklig mottagare i praktiken – mottagaren skall vara en eller flera kunder (säljare eller köpare) och/eller en eller flera personer som företräder kunder även andra grupper än arbetstagare och uppdragstagare, t ex konsulter eller t o m den juridiska personen kan omfattas erbjudanden i annonser och massutskick ansvar för givaren mottagaren behöver inte inse att det är en otillbörlig förmån

38 Två skyddsmål MFL Mål: Fungerande konkurrens
Skydd mot: konkurrensförvanskning BrB Mål: Ostörda relationer, principal - anställd Skydd mot: Beslutsförvansking

39 Påverkansinriktning - minimikrav
Enligt BrB Påverkan på individualiserad person Enligt MFL Påverkan på personkrets (marknadspåverkan)

40 Subjekt Näringsidkare Den som
MFL BrB 17 kap 7§ Subjekt Näringsidkare Den som Handlingssituation vid (subjektets) för (adressatens) marknadsföring av vara tjänsteutövning tjänst eller annan nyttighet Åtgärden företager reklamåtgärd lämnar, utlovar eller annan (avsättnings- eller erbjuder muta främjande) handling eller annan belöning Karakteristik av som är otillbörlig mot otillbörlig (mutkaraktär) det klandervärda konsumenter eller näringsidkare Adressat - “ - till arbetstagare eller (vissa) uppdragstagare men även till annan Påföljd Förbud vid vite Straff

41 MFL BrB 17 kap 7§ Utredare/åklagare Konsumentverket/KO Allmän åklagare Initiativtagare Spontant eller efter angivelse av efter klagomål adressatens huvudman i normalfallen Domstol Marknadsdomstol Allmän domstol Åtgärd Utdömande av vite (Nytt straff)

42 Inkomstskattelagen 9 kap
10 § Utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar får inte dras av.

43 Definitioner Anställd: anställda av alla kategorier och på alla nivåer i företag, organisationer och andra samman-slutningar, uppdragstagare av alla slag hos dessa samt personer eller företag som i annan egenskap företräder dessa eller verkar för dessas räkning Huvudman: företag eller annan affärsdrivande verksamhet, organisation eller sammanslutning med en eller flera anställda

44 Definitioner (forts) Attitydpåverkande förmån: förmån som normalt är ägnad att enbart fungera allmänt relationsfrämjande men inte ägnad att påverka vare sig beslut eller beteenden Besluts- och beteendepåverkande förmån: förmån som medför eller är ägnad att medföra risk för besluts- eller beteendepåverkan Förmånsutbud: initiativ av en näringsidkare eller anställd hos denne som innebär att en eller flera anställda hos en huvudman erbjuds eller erhåller en attityd- eller en besluts- eller beteendepåverkande förmån Förmånskrav: “extortion”, dvs initiativ av en anställd som innebär att denne uttryckligen eller underförstått begär, kräver eller tilltvingar sig en attityd- eller en besluts- eller beteendepåverkande förmån Förmånsaccept: anställdas mottagande i andra fall än vid förmånskrav av en attityd-eller en besluts- eller beteendepåverkande personlig förmån eller av ett löfte om en sådan förmån

45 Tillbörliga förmåner arbetsmåltider måttfulla uppvaktningar
jämna födelsedagar personliga bemärkelsedagar vid sjukdom mindre varuprov prydnadsföremål som saknar nämnvärt marknadsvärde och jämförliga måttfulla minnesgåvor till gäster, t ex vid företagsjubiléer och liknande.

46 Icke tillbörliga förmåner
penninggåvor i kontanter eller annan form irreguljära penninglån borgensåtaganden eller skuldtäckning eftergifter av köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta dolda eller irreguljära inköpsrabatter eller provisions- och bonusarrangemang samt kickbacks sidoleveranser av varor eller tjänster från huvudmannens leverantör förfogande över fordon, båt eller fritidsbostad för privat bruk helt eller delvis betalda nöjesresor eller semestervistelser.

47 Villkorat tillbörliga förmåner
Bedömningskriterier Kravet på öppenhet Kravet på måttfullhet Den ekonomiska förmånens nettovärde Den icke-ekonomiska förmånen Yttre omständigheter Konkurrentintresset och samhällets intresse

48 Villkorat tillbörliga förmåner
Förmånskrav Ett uttryckligt eller underförstått krav på en villkorat tillbörlig förmån i kontakt- och relationsfrämjande syfte från en anställds sida är i regel oetiskt och icke tillbörligt; det ger grund för att anta att den anställde är beredd att låta sitt beteende påverkas av förmånen.

49 Vanliga typer av villkorat tillbörliga förmåner
Studieresor, kurser, seminarier och andra utbildningsarrangemang utbildnings-/informationsmomentet dominerar helt inbjudan riktas till huvudmannen huvudmannen väljer ut den eller de personer som deltar för dennes räkning huvudmannen godtager eventuella kringarrangemang Studiebesök vid egna eller vid en leverantörs anläggningar eller vid referensanläggningar under motsvarande förutsättningar som studieresor och liknande Säljfrämjande arrangemang riktade till personal hos återförsäljare eller andra företag i senare säljled föreskrifterna i ICCs regler för säljfrämjande åtgärder skall iakttas PR- och andra informationsarrangemang för massmedier förenliga med gällande yrkesetiska regler

50 Vanliga typer av villkorat tillbörliga förmåner (forts)
Festarrangemang, banketter och minnesgåvor måttfulla enligt generellt godtagna normer i det svenska affärslivet eller enligt internationell praxis vid transnationella arrangemang Representationsmåltider av god klass enstaka inbjudningar under en inte alltför kort tidsrymd till en och samma anställd Inbjudningar kulturella/sportsliga arrangemang eller begivenheter inbjudan riktats till huvudmannen eller uttryckligen godkänts av huvudmannen Trohetsrabatter (bonus), frikort, personliga rabatter erbjudandet riktats till huvudmannen eller uttryckligen godkänts av huvudmannen Gåvor av föremål måttfulla med hänsyn till art och ekonomiskt värde och omständigheterna i övrigt

51 Implementering Det etiska ansvaret Information och instruktion
Företagsledningen Företagets anställda Information och instruktion god kännedom om de vägledande reglerna tillgång till kompetent rådgivning företagets policy, t ex en "Company Code" enligt ICCs rekommendationer Kontrollåtgärder bokföringsrutiner vid icke tillbörligt förfarande vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse och motverka att det upprepas

52 Implementering Externa initiativ Insatser från de anställda
etablera kontakter med affärsförbindelser, andra företag inom branschen och näringslivsorganisationer för samarbete med att motverka användande av icke tillbörliga förmåner Insatser från de anställda låta sig informeras om de vägledande reglernas innehåll och tolkning samt om det egna företagets kompletterande anvisningar i tveksamma fall ta kontakt med företagets rådgivare

53 Företagspolicy IMM har tagit fram en webbaserad handledning för företag som vill göra egen företagspolicy mot mutor Arbetssätt Innehåll Genomförande och uppföljning ”Goda exempel”

54 Handledning Inledning Arbetssätt för att ta fram en företagspolicy
Varför ha en skriven etisk policy? Processen att ta fram en policy Innehållet i en företagspolicy Ta med det som är relevant för företaget utifrån en riskanalys Tillämpningsområde Olika marknader – problem att tillämpa samma regler Vad policydokumentet bör innehålla Relation till återförsäljare

55 Handledning (forts) Genomförandet och uppföljningen av en företagspolicy Utbildning av de anställda Rådgivning till de anställda? Anmälningssystem inom företaget? Åtgärder mot anställda som inte följer policyns bestämmelser? Åtgärder mot underentreprenörer, leverantörer och andra affärskontakter som inte följer policyns bestämmelser? Kontroll, revision och återrapportering Offentliggörande av policyn

56 Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm
Institutets kansli finns hos Stockholms Handelskammare Box 16050, Stockholm Telefon: Fax: e-post: Internet:


Ladda ner ppt "UPPGIFTEN Institutet har till uppgift att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen."

Liknande presentationer


Google-annonser