Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tänkande och språk Våga Visa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tänkande och språk Våga Visa"— Presentationens avskrift:

1 Tänkande och språk 2014-09-16 Våga Visa

2 Peter Tillberg “Blir du lönsam lille vän?”

3 Vad behövs i framtiden? Snabba samhällsförändringar
Snabb teknologiutveckling Globalisering av kommunikation, marknad och idéer Krav på likvärdig undervisning

4 Framtidens medborgare måste kunna…
Anpassa sig till nya miljöer och förutsättningar Navigera bland massiva mängder information Göra produktiva och intelligenta val Vara kreativa Tänka kritiskt

5 Vad är intelligens och kreativitet?
Intelligens eller intelligenser? Språklig, logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk, musikalisk osv. intelligens Formas av såväl genetiska som kontextuella förutsättningar Kreativitet är intelligens i en eller några specifika områden Men den kreative är inte nöjd med sakernas tillstånd Intelligens och kreativitet är resultatet av hårt arbete och kritiskt tänkande

6 Tänkandet är Explicit Implicit

7

8 Begrepp… Sätter handtag på verkligheten Vardagliga och abstrakta

9 Vilken skola fostrar goda tänkare?

10 Läraren är nyckeln till elevens framgångsrika lärande
Tar ansvar i klassen/gruppen för Ämnet Aktiviteterna Resultaten Relationerna

11 Eleven ska uppleva… Tid att utforska från en rad vinklar
Att gå från vardagserfarenheter till generaliserad kunskap genom utmanande kognitivt arbete genom Analys Metakognition Formativ bedömning Öppen dialog om hur tänkande går till Använda tankerutiner Kontextuell mediering Målfokuserad interaktion

12 Lärare bör… Börja sin planering genom att identifiera
Centrala områden Önskade resultat Fokusera aktiviteterna på tänkandet Hjälpa eleven att avtäcka tankemönster genom att presentera komplexa och autentiska problem där svaret inte är uppenbart

13 - Så här tror jag om det här
Nödvändig information Värsta farhåga Önskvärt Ståndpunkt - Så här tror jag om det här

14 Lärare säger i intervjuer att de utvecklar elevernas tänkande men…
Lärare ber eleverna att komma ihåg eller resonera utifrån det de redan vet eller kan Få utmaningar eller systematiska hjälpmedel att utveckla analytiskt eller kreativt tänkande Aktiviteterna koncentreras runt läromedel och reproduktion snarare än kritiskt tänkande eller innovation Lärare dominerar genom att tala 70-75% av tiden och genom att ställa frågor där svaret är givet Eleverna har litet inflytande på aktiviteterna och tenderar att undvika intellektuella utmaningar

15 KOGNITIV PROCESSDIMENSION
KUNSKAPS-DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap 12 11 10 4 2 B. Begrepps-baserad kunskap 7 6 1 C. Processkunskap 8 >1 D. Metakognitiv kunskap <0

16 Fem olika lärarstilar identifierades
Den traditionella lärarstilen Den elevutforskande lärarstilen Läraren som bygger byggnadsställningar (the scaffolding teaching style) Den moralistiska lärarstilen Låt-gå-lärarstilen

17 Den traditionella lärarstilen
Läraren inleder med introduktion Läraren presenterar ny kunskap Klassen/gruppen praktiserar och läraren korrigerar Läraren summerar och ger läxa

18 KOGNITIV PROCESSDIMENSION
KUNSKAPS-DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps-baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

19 Den elevutforskande lärarstilen
Oftast unga elever/förskolebarn eller i praktisk-estetiska aktiviteter… Introducerar nytt material som kommer hjälpa eleverna att utvecklas på egen hand Eleverna utforskar sina egna intresseområden på det sätt de själva önskar

20 KOGNITIV PROCESSDIMENSION
KUNSKAPS-DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps-baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

21 Den moralistiska lärarstilen
Läraren verkar upptagen av någonting annat… Lära eleverna att uppföra sig?

22 KOGNITIV PROCESSDIMENSION
KUNSKAPS-DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps-baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

23 Låt-gå-lärarstilen Observerades på fritids, inte i skolan
Personalen verkar sakna pedagogiska intentioner Aktiviteterna saknar i stort sett planerat kunskapsinnehåll Beslut och aktivering lämnas till eleverna, som också tar störst talutrymme

24 KOGNITIV PROCESSDIMENSION
KUNSKAPS-DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps-baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

25 Läraren som bygger byggnadsställningar (the scaffolding teaching style)
Förvirring, perpelxitet och utmaning genom Filosoferande Experiment Analys: Vad kom vi fram till? Vad lärde vi oss? Vad vill vi lära oss/förstå nu? Tankeredskap och strategier Ny kunskap Föreläsningar, film osv. Museer och annat i samhälle och natur Söka i böcker, på internet osv. Generalisation och transfer Eftertänksam dialog ‘Skapa motsatsen’ Utvärdering av arbetet Vad lärde vi oss? Hur lärde vi oss?

26 Tidigare erfarenheter Förebilder Planera Under processen Metakognitiva
Liknar det något du stött på tidigare? Tidigare erfarenheter Är detta en av de där…? Vilka goda förebilder finns på området? Förebilder Varifrån kan du hämta idéer? Hur ska du genomföra uppgiften? Planera Vilket angreppssätt är det bästa här? Vad förstår du så här långt? Under processen Behöver du ställa någon fråga? Är du på rätt spår/ fortfarande på spåret? Metakognitiva frågor Hur gjorde du/gick du tillväga? Utvärdera Vilka metoder och strategier använde du? Gick det som du planerat? Hur har ditt tänkande utvecklats? Utveckling Vad tänkte du i början? Varför? Vad tänker du nu? Vad lärde du dig? Hur är din tanke lik/skiljer sig från någon annans? Varför? Jämföra Vad/vem har påverkat ditt tänkande? Varför? Kan du lära från något misstag? Förbättra Kan du göra något bättre nästa gång?

27 KOGNITIV PROCESSDIMENSION
KUNSKAPS-DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps-baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

28 Eftertänksam dialog Fokus på samtalskultur OCH intellektuellt utforskande Det mänskliga samtalet genom tiderna Texten, författaren och karaktärerna som samtalspartners om de allmänmänskliga idéerna

29 ”Seminarieregler” Ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dialog
Flera möjliga svar Lyssna Var beredd att ompröva och kanske ändra din åsikt

30

31 Se mer: Jakten på det demokratiska klassrummet – Freinetskolan Mimer https://www.youtube.com/watch?v=iYVWtUAIdus YouTube Det glada lejonet

32 Samtalets uppbyggnad FÖRSEMINARIUM SOKRATISKT SEMINARIUM:
Individuellt mål och gruppmål SOKRATISKT SEMINARIUM: Inledande fråga som alla kan svara på Analys (tolkningsfrågor) ”Sokratisk fråga” (värderingsfråga) POSTSEMINARIUM Utvärdering av seminariet, nåddes målet? Frågor som återstår?

33 Förtydliga Undersök antaganden Undersök skäl bevis, orsak Analys-
Vad menar du? Förtydliga Vad är huvudpoängen? Vad antar du/det undersökta? Undersök antaganden Vad kan vi anta istället? Vilket antagande ligger bakom? Vilka är dina skäl för att säga så? Undersök skäl bevis, orsak Har du några bevis? Vad ledde fram till detta? Analys- och tolknings- frågor Undersök synvinklar Varför valdes den ståndpunkten? Kan någon annan se det på ett annat sätt? På vilket sätt är … lika/olika…? Vilken är skillnaden mellan… och…? Undersök förutsättningar Vad är underförstått? Vilka konsekvenser skulle det få? Vad händer om förutsättningar försvinner? Hur kan vi veta/ta reda på…? Ifrågasätt Hur kan vi utvärdera detta? Hur kan vi tolka…? Tolka Vad menas med…? Vad betyder….?

34 Lära sig tänka i seminariet
Lärandet är interaktivt och kontextuellt: Vanor blir intellektuella och dialogiska dygder och längre fram intellektuell och moralisk karaktär/praktisk visdom ”Multiple proximal zones” Intellektuella dygder: undersöka kritiskt och ”förkasta” Dialogiska dygder: samarbeta för att göra detta

35 Forskningsresultat barn och ungdomar
Språk Kritiskt tänkande, analyserande, logik Social kompetens ”Karaktärsdaning”, personlig utveckling

36 Forskningsresultat med vuxengrupper
Seminariet stödjer bildandet av professionella arbetslag Relationer mellan medarbetare Trygg diskussionsmiljö Flerstämmighet Interaktion i hela gruppen Tillhandahålla möjligheter för brainstorming och förståelseskapande I handledning av ledare och/eller arbetslag: Seminarierna ökar diskussionsrepertoaren och ämnesområden som diskuteras Idéer diskuterade i seminariet ger hållbar kunskap Försök med samtal för exempelvis sjuksköterskor på hospis och samtal med äldre

37 Så här tänkte jag innan…
Nu tänker jag så här…

38 Det är sannerligen så, att ju “smartare” omgivningen och ju kraftfullare insatserna och de tillgängliga hjälpmedlen är, desto skickligare kommer människor att bli och desto mindre betydelsefull blir deras särskilda genetiska arv. Howard Gardner

39 ann.pihlgren@igniteresearch.org www.igniteresearch.org Böcker:
Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber. Pihlgren, Ann S. (2010). Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur. Pihlgren, Ann S. (red) (2013). Demokratiska arbetsformer. Värdegrundsarbetet i skolan. Lund: Studentlitteratur. Pihlgren, Ann S. (red) (2013). Fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur. Pihlgren, Ann S. (red) (2013). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur. Forskningsartikel: som användes under förläsningen Pihlgren, Ann. S. (2013). Planning for Thinking and Cognitive Development of Students. Tillgänglig på:


Ladda ner ppt "Tänkande och språk Våga Visa"

Liknande presentationer


Google-annonser