Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fäbodbruk i LBP 2014-2020 Hans Rolandsson 20141015 OBS! Regeringsombildningen kan innebära ändringar i förslaget till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fäbodbruk i LBP 2014-2020 Hans Rolandsson 20141015 OBS! Regeringsombildningen kan innebära ändringar i förslaget till."— Presentationens avskrift:

1 Fäbodbruk i LBP Hans Rolandsson OBS! Regeringsombildningen kan innebära ändringar i förslaget till Landsbygdsprogram

2 Landsbygdsdepartementet Livet efter valet Sittande regering fungerar som expeditionsregering Regeringsförklaringen (inkl. ministerlistan) lästes upp av statsministern fredagen den 3 oktober Budgetproposition för 2015 blir den viktigaste frågan initialt för den nya regeringen ”Akutlista” med frågor som måste hanteras de första sex veckorna (ungefär)

3 Landsbygdsdepartementet Landsbygdsprogrammet – vad är egentligen beslutat? Budgetbeslut i december 2013 – budget för LBP (EU-medel + nationella statliga medel) på ca. 32,4 miljarder kronor för hela programperioden Aviserat våren 2014 – ytterligare 2,8 miljarder kronor i statlig finansiering –400 miljoner kronor i VÄB14 (beslutat) –2,4 miljarder kronor skulle ha kommit i BP15

4 Landsbygdsdepartementet LBP (forts.) Förslag till Landsbygdsprogram överlämnat till KOM i juni 2014 –Budgetomfattning drygt 36 miljarder kronor EU- och statlig finansiering via statsbudgeten Övrig offentlig finansiering, främst kommunal, inom Leader/LLU och art. 20 Regeringsbeslut om preciseringar och öronmärkning fattat i augusti 2014 Alltså; aktuellt förslag till LBP förutsätter att ytterligare 2,4 miljarder kronor skjuts till i BP15

5 Landsbygdsdepartementet Förslag till Landsbygdsprogram för Sverige (förutsättningar juni 2014) Typ av åtgärdBudget (miljoner kronor) Kompetensutveckling/rådgivning (art. 14 och 15) Investeringsstöd (art. 17)3 447 Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19) 916 Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20) Skogliga miljöåtgärder (art. 25)100 Miljö- och klimatersättningar (art. 28) 8 078

6 Landsbygdsdepartementet Förslag till Landsbygdsprogram för Sverige (forts.) Typ av åtgärdBudget (miljoner kronor) Ekologiskt jordbruk (art. 29)3 903 Kompensationsbidrag (art. 31)8 199 Djurvälfärdsersättningar (art. 33)1 065 Samarbete, inkl. EIP (art. 35)845 Lokalt ledd utveckling (Leader) (art ) Tekniskt stöd (TA)1 313 Summa36 123

7 Landsbygdsdepartementet Öronmärkning i beslut den 28 augusti 2014 (inom ramen för förslag till nytt LBP juni 2014) OmrådeBelopp Lokal service750 Idrotts- och fritidsanläggningar50 Matlandet Sverige540 Traditionell småskalig matkultur60 Kulturhistoriskt värdefulla miljöer på hembygdsgårdar 80

8 Landsbygdsdepartementet Dialogen med KOM KOM har sex månader på sig att godkänna det svenska förslaget till nytt landsbygdsprogram (”effektiv tid”) KOM skickade i mitten av augusti 333 kommentarer/frågor till Sverige I väntan på ett svar från Sverige (som KOM anser vara tillräckligt uttömmande för att hantera KOM:s synpunkter) står klockan stilla

9 Landsbygdsdepartementet KOM:s frågor och synpunkter Detaljeringsgraden generellt –KOM vill ha mer detaljer i programdokumentet –Vissa kompletteringar måste göras, dock vill SE låsa så lite som möjligt med KOM för att undvika tidsödande processer om ändringar ska göras i framtiden Flexibilitet –KOM vill begränsa flexibiliteten (t.ex. där intervall för stödnivåer anges). Kan delvis lösas med beskrivningar av hur nivåer kommer fastställas inom givna intervall

10 Landsbygdsdepartementet KOM:s frågor och synpunkter (forts) Uppgifter som saknas –Framförallt när det gäller miljö- och klimatersättningar saknas viktiga delar i förslaget (t.ex. ersättningsnivåer) eftersom bl.a. regler kring förgröningen ännu inte var klara då förslaget överlämnades till KOM. –Denna komplettering av programmet kräver regeringsbeslut Redaktionella synpunkter –Struktur, punktlistor, exempel, balans mellan åtgärder och delåtgärder mm.

11 Landsbygdsdepartementet KOM:s frågor och synpunkter (forts) Kontrollerbarhet och verifierbarhet –KOM vill att det förklaras och förtydligas i programtexten hur uppsatta villkor kan kontrolleras och verifieras

12 Landsbygdsdepartementet KOM:s allvarliga invändningar Icke-produktiva investeringar för djurvälfärd –KOM motsätter sig denna åtgärd om det inte finns koppling till miljömål –KOM menar att även om det vore förenligt med regelverket är de investeringar som SE vill stödja i stor utsträckning produktiva Icke-produktiva miljöinvesteringar –KOM menar att flera av dessa investeringar i själva verket är produktiva, alt. är en mix av produktiva och icke-produktiva investeringar

13 Landsbygdsdepartementet KOM:s allvarliga invändningar (forts.) Djurvälfärdsersättningar –KOM vill ha tydligare skrivningar hur åtgärderna faller under förordningens begrepp ”animal care” –KOM ifrågasätter om åtagandena verkligen går utöver baseline (gäller framförallt suggor och får)

14 Landsbygdsdepartementet Miljöersättningar i LP 14 – 20 Vilka och varför? OBS! Regeringsombildningen kan medföra ändringar i liggande förslag till landsbygdsprogram. Förslag till ersättningsnivåer är därför preliminära

15 Landsbygdsdepartementet Budget nu och då Miljöersättningar 07 – 13 (kod 214)  ca. 13,8 miljarder Miljöersättningar + EKO 14 – 20  ca. 12,0 miljarder

16 Landsbygdsdepartementet Vilka föreslås? I den ordning de står i förslaget; o Bruna bönor o Betesmarker och slåtterängar Fem komplement: bränning, efterbete, lieslåtter, lövtäkt, svårtillgängliga platser, särskild höhantering o Fäbodar o Hotade husdjursraser Lantrasföreningar och djurhållare o Minskat kväveläckage Fånggröda och vårbearbetning

17 Landsbygdsdepartementet Vilka föreslås? (forts.) o Restaurering av betesmark och slåtterängar o Skyddszoner o Skötsel av våtmarker och dammar o Vallodling

18 Landsbygdsdepartementet Vad ändras? Försvinner;  Kulturmiljöstödet  Utvald miljö (Regionalt prioriterade ersättningar) Senare start  Minskat kväveläckage  Skyddszon  Våtmark  Djurvälfärd får och mjölkkor

19 Landsbygdsdepartementet Ekologisk produktion o Ekologisk produktion o Omställning till ekologisk produktion

20 Landsbygdsdepartementet Kompensationsbidrag Oförändrade regler 2015 Ny avgränsning införs, troligen 2017

21 Landsbygdsdepartementet Djurvälfärdsersättningar I den ordning de står i förslaget o extra djuromsorg för får o extra djuromsorg för suggor o utökad klövhälsovård för mjölkkor

22 Landsbygdsdepartementet Förgröning Finns tre krav (1307/13 art. 43)  diversifiering av grödor  bevara permanent betesmark  ekologiska fokusarealer  eller certifierad ekologisk produktion Ingen dubbelfinansiering

23 Landsbygdsdepartementet Diversifiering av grödor Avser åkermark  10 – 30 ha = 2 grödor, största max 75%  > 30 ha = 3 grödor, största max 75 %, två största max 95 % undantag för  gårdar med > 75 % vall (resten av åkern max 30 ha)  norr om 62:a breddgraden 2 grödor om åker > 10 ha

24 Landsbygdsdepartementet Permanent gräsmark Inte minska > 5% Beräknas nationellt

25 Landsbygdsdepartementet Ekologiska fokusarealer Om > 15 ha åker; 5 % EFA (kan bli 7 % 2018) Svenska val: –träda (*1), –salix (*0,3), –kvävefixerande grödor 8*0,7), –obrukad fältkant (*9), –vallinsådd (*0,3) Undantag för Norrland och skogrika områden

26 Landsbygdsdepartementet Förgröningsavdrag Möjlig ersättningsnivå beräknas i en schablonkalkyl för var och en av åtgärderna Kalkylen visar intäktsbortfall och kostnadsökning jämfört med att inte genomföra åtgärden Kalkylen kan bara ta med sådant som ligger över s.k. ”baseline”. Dvs. sådant som måste göras pga. lagstiftning kan inte ersättas Kalkylen måste innehålla ett avdrag för förgröning som ersätts via gårdsstödet Kvar blir kalkylutrymmet, dvs. den schablonmerkostnad som åtagandet innebär

27 Landsbygdsdepartementet I vilka ersättningar görs förgröningsavdrag? Ekologisk produktion Bruna bönor Vall

28 Landsbygdsdepartementet Ersättningsnivåer Förordningen har maxvärden/ha Miljöersättningar/EKO;  600 € ettåriga grödor  900 € fleråriga grödor  450 € annan markanvändning  200 € utrotningshotade djur Djurvälfärdsersättningar  500 € DE

29 Landsbygdsdepartementet Förslag till ersättning Kalkylutrymmet för ersättningen Budgetbelastningen avgörs av kr/ha och trolig anslutning Mindre budget nu än 2007 = ungefär samma nivåer som 07 – 13 Ersättningsnivåerna fastläggs i regeringsbeslut

30 Landsbygdsdepartementet Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära ÅtgärdKalkylutrymmeFörslag Bruna bönor Bete/slåtter - Allmänna värden Bete särskilda v Slåtter särskilda v Alvarbete Skogsbete Mosaikbete/gräsfattig

31 Landsbygdsdepartementet Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära ÅtgärdKalkylutrymmeFörslag Bete/slåtter - komplement - Lieslåtter Höhantering Efterbete Lövtäkt Bränning Svårtillgängliga pl Restaurering

32 Landsbygdsdepartementet Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära ÅtgärdKalkylutrymmeFörslag Fäbodar - I bruk Delfäbod Fäbodbete Särskild skötsel Utrotningshotade djur - Besättningsers Per djurenhet

33 Landsbygdsdepartementet Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära ÅtgärdKalkylutrymmeFörslag Minskat kväveläckage - Fånggrödor Vårbearbetning Kombination1700 Skyddszon Anpassad sk.zon Våtmark Vall532500

34 Landsbygdsdepartementet Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära ÅtgärdKalkylutrymmeFörslag Ekologisk prod. - växter - Potatis och grönsak Frukt och bär Ettåriga växter Ekologisk prod. - djur - Åker Bete

35 Landsbygdsdepartementet Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära ÅtgärdKalkylutrymmeFörslag Djurvälfärd - Suggor Får Mjölkkor231220

36 Landsbygdsdepartementet Fortsatt process ”Akutlistan” gås igenom med ny minister –Programbudget (BP15) –Programmets profil och innehåll –Öronmärkning Om regeringen inte vill göra omfattande ändringar fortsätter förhandlingarna med KOM –Tekniska möten –Svarsdokument –Uppdatering av programdokument

37 Landsbygdsdepartementet Fortsatt process Regeringsbeslut om de delar som var utestående när beslutet fattades i juni (preliminärt i slutet av november) Samlat svar till KOM i skiftet november/december KOM godkänner programmet under våren 2015


Ladda ner ppt "Fäbodbruk i LBP 2014-2020 Hans Rolandsson 20141015 OBS! Regeringsombildningen kan innebära ändringar i förslaget till."

Liknande presentationer


Google-annonser