Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fäbodbruk i LBP Hans Rolandsson OBS!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fäbodbruk i LBP Hans Rolandsson OBS!"— Presentationens avskrift:

1 Hans Rolandsson hans.rolandsson@regeringskansliet.se
Fäbodbruk i LBP Hans Rolandsson OBS! Regeringsombildningen kan innebära ändringar i förslaget till Landsbygdsprogram

2 Livet efter valet Sittande regering fungerar som expeditionsregering
Regeringsförklaringen (inkl. ministerlistan) lästes upp av statsministern fredagen den 3 oktober Budgetproposition för 2015 blir den viktigaste frågan initialt för den nya regeringen ”Akutlista” med frågor som måste hanteras de första sex veckorna (ungefär)

3 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 – vad är egentligen beslutat?
Budgetbeslut i december 2013 – budget för LBP (EU-medel + nationella statliga medel) på ca. 32,4 miljarder kronor för hela programperioden Aviserat våren 2014 – ytterligare 2,8 miljarder kronor i statlig finansiering 400 miljoner kronor i VÄB14 (beslutat) 2,4 miljarder kronor skulle ha kommit i BP15

4 LBP (forts.) Förslag till Landsbygdsprogram överlämnat till KOM i juni 2014 Budgetomfattning drygt 36 miljarder kronor EU- och statlig finansiering via statsbudgeten Övrig offentlig finansiering, främst kommunal, inom Leader/LLU och art. 20 Regeringsbeslut om preciseringar och öronmärkning fattat i augusti 2014 Alltså; aktuellt förslag till LBP förutsätter att ytterligare 2,4 miljarder kronor skjuts till i BP15

5 Förslag till Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 (förutsättningar juni 2014)
Typ av åtgärd Budget (miljoner kronor) Kompetensutveckling/rådgivning (art. 14 och 15) 1 706 Investeringsstöd (art. 17) 3 447 Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19) 916 Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20) 4 871 Skogliga miljöåtgärder (art. 25) 100 Miljö- och klimatersättningar (art. 28) 8 078

6 Förslag till Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 (forts.)
Typ av åtgärd Budget (miljoner kronor) Ekologiskt jordbruk (art. 29) 3 903 Kompensationsbidrag (art. 31) 8 199 Djurvälfärdsersättningar (art. 33) 1 065 Samarbete, inkl. EIP (art. 35) 845 Lokalt ledd utveckling (Leader) (art ) 1 680 Tekniskt stöd (TA) 1 313 Summa 36 123

7 Öronmärkning i beslut den 28 augusti 2014 (inom ramen för förslag till nytt LBP juni 2014)
Område Belopp Lokal service 750 Idrotts- och fritidsanläggningar 50 Matlandet Sverige 540 Traditionell småskalig matkultur 60 Kulturhistoriskt värdefulla miljöer på hembygdsgårdar 80

8 Dialogen med KOM KOM har sex månader på sig att godkänna det svenska förslaget till nytt landsbygdsprogram (”effektiv tid”) KOM skickade i mitten av augusti 333 kommentarer/frågor till Sverige I väntan på ett svar från Sverige (som KOM anser vara tillräckligt uttömmande för att hantera KOM:s synpunkter) står klockan stilla

9 KOM:s frågor och synpunkter
Detaljeringsgraden generellt KOM vill ha mer detaljer i programdokumentet Vissa kompletteringar måste göras, dock vill SE låsa så lite som möjligt med KOM för att undvika tidsödande processer om ändringar ska göras i framtiden Flexibilitet KOM vill begränsa flexibiliteten (t.ex. där intervall för stödnivåer anges). Kan delvis lösas med beskrivningar av hur nivåer kommer fastställas inom givna intervall

10 KOM:s frågor och synpunkter (forts)
Uppgifter som saknas Framförallt när det gäller miljö- och klimatersättningar saknas viktiga delar i förslaget (t.ex. ersättningsnivåer) eftersom bl.a. regler kring förgröningen ännu inte var klara då förslaget överlämnades till KOM. Denna komplettering av programmet kräver regeringsbeslut Redaktionella synpunkter Struktur, punktlistor, exempel, balans mellan åtgärder och delåtgärder mm.

11 KOM:s frågor och synpunkter (forts)
Kontrollerbarhet och verifierbarhet KOM vill att det förklaras och förtydligas i programtexten hur uppsatta villkor kan kontrolleras och verifieras

12 KOM:s allvarliga invändningar
Icke-produktiva investeringar för djurvälfärd KOM motsätter sig denna åtgärd om det inte finns koppling till miljömål KOM menar att även om det vore förenligt med regelverket är de investeringar som SE vill stödja i stor utsträckning produktiva Icke-produktiva miljöinvesteringar KOM menar att flera av dessa investeringar i själva verket är produktiva, alt. är en mix av produktiva och icke-produktiva investeringar

13 KOM:s allvarliga invändningar (forts.)
Djurvälfärdsersättningar KOM vill ha tydligare skrivningar hur åtgärderna faller under förordningens begrepp ”animal care” KOM ifrågasätter om åtagandena verkligen går utöver baseline (gäller framförallt suggor och får)

14 Miljöersättningar i LP 14 – 20
Vilka och varför? OBS! Regeringsombildningen kan medföra ändringar i liggande förslag till landsbygdsprogram. Förslag till ersättningsnivåer är därför preliminära

15 Budget nu och då Miljöersättningar 07 – 13 (kod 214)
ca. 13,8 miljarder Miljöersättningar + EKO 14 – 20 ca. 12,0 miljarder

16 Vilka föreslås? I den ordning de står i förslaget; Bruna bönor
Betesmarker och slåtterängar Fem komplement: bränning, efterbete, lieslåtter, lövtäkt, svårtillgängliga platser, särskild höhantering Fäbodar Hotade husdjursraser Lantrasföreningar och djurhållare Minskat kväveläckage Fånggröda och vårbearbetning

17 Vilka föreslås? (forts.)
Restaurering av betesmark och slåtterängar Skyddszoner Skötsel av våtmarker och dammar Vallodling

18 Vad ändras? Försvinner; Senare start Kulturmiljöstödet
Utvald miljö (Regionalt prioriterade ersättningar) Senare start Minskat kväveläckage Skyddszon Våtmark Djurvälfärd får och mjölkkor

19 Ekologisk produktion Ekologisk produktion
Omställning till ekologisk produktion

20 Kompensationsbidrag Oförändrade regler 2015
Ny avgränsning införs, troligen 2017

21 Djurvälfärdsersättningar
I den ordning de står i förslaget extra djuromsorg för får extra djuromsorg för suggor utökad klövhälsovård för mjölkkor

22 Förgröning Finns tre krav (1307/13 art. 43) Ingen dubbelfinansiering
diversifiering av grödor bevara permanent betesmark ekologiska fokusarealer eller certifierad ekologisk produktion Ingen dubbelfinansiering

23 Diversifiering av grödor
Avser åkermark 10 – 30 ha = 2 grödor, största max 75% > 30 ha = 3 grödor, största max 75 %, två största max 95 % undantag för gårdar med > 75 % vall (resten av åkern max 30 ha) norr om 62:a breddgraden 2 grödor om åker > 10 ha

24 Permanent gräsmark Inte minska > 5% Beräknas nationellt

25 Ekologiska fokusarealer
Om > 15 ha åker; 5 % EFA (kan bli 7 % 2018) Svenska val: träda (*1), salix (*0,3), kvävefixerande grödor 8*0,7), obrukad fältkant (*9), vallinsådd (*0,3) Undantag för Norrland och skogrika områden

26 Förgröningsavdrag Möjlig ersättningsnivå beräknas i en schablonkalkyl för var och en av åtgärderna Kalkylen visar intäktsbortfall och kostnadsökning jämfört med att inte genomföra åtgärden Kalkylen kan bara ta med sådant som ligger över s.k. ”baseline”. Dvs. sådant som måste göras pga. lagstiftning kan inte ersättas Kalkylen måste innehålla ett avdrag för förgröning som ersätts via gårdsstödet Kvar blir kalkylutrymmet, dvs. den schablonmerkostnad som åtagandet innebär

27 I vilka ersättningar görs förgröningsavdrag?
Ekologisk produktion Bruna bönor Vall

28 Ersättningsnivåer Förordningen har maxvärden/ha Miljöersättningar/EKO;
600 € ettåriga grödor 900 € fleråriga grödor 450 € annan markanvändning 200 € utrotningshotade djur Djurvälfärdsersättningar 500 € DE

29 Förslag till ersättning
Kalkylutrymmet för ersättningen Budgetbelastningen avgörs av kr/ha och trolig anslutning Mindre budget nu än 2007 = ungefär samma nivåer som 07 – 13 Ersättningsnivåerna fastläggs i regeringsbeslut

30 Förslag till ersättning (forts. ) OBS
Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära Åtgärd Kalkylutrymme Förslag Bruna bönor 3823 1400 Bete/slåtter - Allmänna värden 4199 1000 - Bete särskilda v. 5944 2800 - Slåtter särskilda v. 8764 4500 - Alvarbete 2907 - Skogsbete 2500 - Mosaikbete/gräsfattig 2150 1700

31 Förslag till ersättning (forts. ) OBS
Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära Åtgärd Kalkylutrymme Förslag Bete/slåtter - komplement - Lieslåtter 13249 7000 - Höhantering 2155 1700 - Efterbete 1460 700 - Lövtäkt 166 100 - Bränning 1312 800 - Svårtillgängliga pl. 3264 1000 Restaurering 6145 3600

32 Förslag till ersättning (forts. ) OBS
Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära Åtgärd Kalkylutrymme Förslag Fäbodar - I bruk 33066 20000 - Delfäbod 5812 3000 - Fäbodbete 1174 1000 - Särskild skötsel 2416 1200 Utrotningshotade djur - Besättningsers. 525 500 - Per djurenhet

33 Förslag till ersättning (forts. ) OBS
Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära Åtgärd Kalkylutrymme Förslag Minskat kväveläckage - Fånggrödor 1442 1100 - Vårbearbetning 639 600 - Kombination 1700 Skyddszon 3190 3000 Anpassad sk.zon 4114 Våtmark 7878 6000 Vall 532 500

34 Förslag till ersättning (forts. ) OBS
Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära Åtgärd Kalkylutrymme Förslag Ekologisk prod. - växter - Potatis och grönsak. 17444 5000 - Frukt och bär 8648 7500 - Ettåriga växter 1551 1500 - djur - Åker 5144 1600 - Bete 800

35 Förslag till ersättning (forts. ) OBS
Förslag till ersättning (forts.) OBS! Förslag till ersättningsnivåer är preliminära Åtgärd Kalkylutrymme Förslag Djurvälfärd - Suggor 2190 2000 - Får 2749 - Mjölkkor 231 220

36 Fortsatt process ”Akutlistan” gås igenom med ny minister
Programbudget (BP15) Programmets profil och innehåll Öronmärkning Om regeringen inte vill göra omfattande ändringar fortsätter förhandlingarna med KOM Tekniska möten Svarsdokument Uppdatering av programdokument

37 Fortsatt process Regeringsbeslut om de delar som var utestående när beslutet fattades i juni (preliminärt i slutet av november) Samlat svar till KOM i skiftet november/december KOM godkänner programmet under våren 2015


Ladda ner ppt "Fäbodbruk i LBP Hans Rolandsson OBS!"

Liknande presentationer


Google-annonser