Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove

2 Motiverande Samtal MI Motivational Interviewing Miller & Rollnick Kursledare Tove Antonisen & Ann-Charlott Lidfors Tove Antonisen & Ann-Charlott Lidfors Vuxenpsykiatrin Sunderbyn

3 AGENDA dag 1 09.30 – 16.30 Presentation En kort orientering (Historik, definition & litteratur). Definition av motivation enligt MI MI-anda Agenda Kommunikation Förändring OARS/BÖRS Informationsgivning Övningar Fm fika 09.30 – 10.00 Lunch 12.00 – 13.00 Em fika 14.30 – 15.00 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

4 Kursens mål och arbetssätt En grundkurs i Motiverande samtal Korta teoretiska introduktioner Demonstrationer Övningar Syfte är att lära oss grunderna och att locka fram motivation till implementering och fortsatt lärande.

5 Vårt mål Vårt mål för de här dagarna är att alla ska känna att de hittat något de tror på och vill prova att använda nästa dag på jobbet.

6 Bakgrund/Historik Grundarna Stephen Rollnick, fil.dr, klinisk psykolog och professor i hälso- och sjukvårdskommunikation vid Universitetet i Cardiff, Wales. Har skrivit många böcker om motiverande Samtal och beteendeförändringar, med fokus på patienter inom hälso- och sjukvård. Bill Miller, fil.dr, professor emeritus i psykologi och psykiatri vid Universitetet i New Mexico, USA. Har publicerat 35 böcker och mer än 400 artiklar. Han introducerade begreppet, Motivational Interviewing 1983. De skrev tillsammans boken Motivational Interviewing, 1991. Idag finns det 160 randomiserade kliniska studier om Motiverande samtal och antalet publikationer fördubblas vart tredje år.

7 Litteraturlista Motiverande samtal Motiverande samtal (2002) William R Miller & Stephen Rollnick Andra utgåvan kriminalvården www.kvv.sewww.kvv.se Beställningsnr 4771 ISBN 91-85187-02-X Motiverande samtal MI (2008) Att hjälpa människor till förändring på hennes egna villkor. Tom Barth & Christina Näsholm www.studentlitteratur.se Riskbruk och missbruk (2005) Katarina Johansson & Peter Wirbin Natur och Kultur ISBN: 9789127098657 ISBN-10: 9127098656 När förändring är svårt (2009) Ortiz Liria Natur och Kultur ISBN: 987-91-27-11809-6 Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems (Applications of Motivational I (2007) Hal Arkowitz, Henry A Westra,William R Miller, & Stephen Rollnick. Hardcover. The Guilford Press ISBN: 9781593855857 ISBN-10: 1593855850 Motiverande samtal i hälso- och sjukvård: Att hjälpa människor att ändra beteende (2007) William R. Miller, Christoffer C. Butler, Stephen Rollnick. Studentlitteratur AB, Lund ISBN: 978-91-44-05262-5 Förändra ditt liv med KBT och Motiverande samtal (2008)Ortiz Liria ISBN: 9789127100176 ISBN-10: 9127100170 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2009

8 Litteraturlista Motiverande samtal MI - Motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården (2009) Barbro Holm Ivarsson Gothia Förlag ISBN: 9789172056176 ISBN-10: 9172056177 MI - Motiverande samtal i socialt arbete (2010) Barbro Holm Iwarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbring Gothia Förlag ISBN10:9172056819 ISBN13:9789172056817 Sluta röka och snusa på 4 veckor (2008) Barbro Holm Ivarsson, Helene Ågren Månpocket ISBN: 9789172321458 ISBN-10: 9172321458 ARTIKLAR Lars Forsberg ”Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem” Forskning & Fakta nr 18/02 utgiven av CAN Lars Forsberg ”Motiverande samtal bättre än råd” Läkartidningen nr 42 2006 volym 103 www.lakartidningen.se www.lakartidningen.se INTERNET www.motivationalinterview.org – internationell hemsidawww.motivationalinterview.org www.fhi.se – folkhälsoinstitutets hemsidawww.fhi.se www.somt.se – interaktiv MI-träningwww.somt.se www.mi.riskbruk.se – interaktiv MI-träningwww.mi.riskbruk.se www.somra.se – Statens folkhälsoinstitut. Lärobok i MI med övnings uppgifter.www.somra.se © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2009

9 MI ANDAN Betona samarbete Framkalla Motivation till förändring Autonomi stödjande © Antonisen & Lidfors 2009

10 Definition, Miller och Rollnick, 2009 ” Motiverande samtal är en personcentrerad och guidande metod för kommunikation med målet att tydliggöra och förstärka personens egen motivation till en förändring”

11 Ett MI-baserat samtal innebär bland annat att du: Hejdat din reflex att ”rätta till” det personen säger eller gör Utforska och förstått vad personens skäl och vilja till förändring är Lyssnat och uppmärksammat vad personen sagt och frågat Påtalat personens eget val samtidigt som du stöttat personens tro på den egna förmågan att klara av en förändring

12 Förlopp och fokus i MI-samtalet Etablera en relation Bedöm beredskap till förändring Fokusera på målet Förstärk motivation Förstärk beslutet © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2009

13 Agenda Vilken agenda har klienten ? Vilken agenda har du ? Har ni samma agenda ?

14 Exempel på agenda Klienten: Orolig för ekonomin Bekymmer med Lägenheten Problem i äktenskapet Rådgivare: Resultat av provtagning Mediciner Missbruk

15 Inbjudan till samarbete När man behöver sätta en gräns och markera oenighet När man har dubbla roller: t ex behandlare och myndighetsperson

16 Inbjudan till samarbete Bild: Caisa Lyly Gemensamt problem KlientBehandlare

17 Inbjudan till samarbete Exempel: Du säger att Du inte drack/drogade samtidigt som provtagningen visar något annat och jag måste utgå från Dina prover. Vi har ett gemensamt problem. Hur går vi vidare?

18 Inbjudan till samarbete Tillägg i form av information ”Skulle det vara OK att jag berättade om …” ”Vad tänker du om det?” Tillägg av regler, inbjudan till samarbete ”..samtidigt som reglerna är…” ”Vad gör vi åt detta?” ”Hur går vi vidare här?”

19 Ursprungligen en statisk modell med slutna stadier Nu en flexibel modell Förändringshjulet Hur vi bemöter och arbetar med klienten Beror på vilket stadium han eller hon befinner sig i Proschaska & DiClemente 1983,1986 Före övervägande Övervägande Förberedande Beslut Genomförande Vidmakthållande © Tove Antonisen -06

20

21 Förändringsberedskap Inte beredd – Väcka intresset. Varför sluta? Ambivalent – Väga för och emot. Hinder? Förberedelse – Beslut och planering. Hur gör man? Handling – Hur gör man för att må bra? Vidmakthållande – Hur undviker man att återfalla?

22 Beredskap till förändring Ej beredd OsäkerBeredd Ta upp frågan Väck intresse för information om skäl till förändring Stöd handling Bedöm beredskap till förändring! Följ upp! Stöd självtilliten Utveckla ambivalens

23 Ligger vi före eller efter de olika förändringsstadierna? Anpassa samtalet till klientens beredskap till förändring

24 BÖRS - OARS Bekräfta Öppna frågor Reflektera/Spegla Summera © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

25 Att bekräfta Om klienten känner att han/hon blir hörd, sedd och respekterad av rådgivaren så upplever hon positiv stimulans och stöd. Det skapar grunden för en bra dialog Vi visar inte bara bekräftelse genom vad vi säger. Vi använder även vårt kroppsspråk, humor, tonfall och andra icke verbala signaler © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

26 Öppna och slutna frågor Öppna frågor börjar ofta med frågeord - Hur skulle...? - Vad har...? - Vilka tankar…? Eller en inbjudan: - Berätta! - Beskriv! Aktiverar klienten, klienten styr över svarsalternativen Ger fylligare svar, oändligt antal svarsalternativ Förstärker klientcentrerade förhållningssätt Slutna frågor börjar ofta med verb - Tycker du…? - Vill du...? - Kan du...? Eller ett adverb: - När...? - Var...? Få svarsalternativ som styrs av behandlaren Handlar om att ta ställning till något som behandlaren vill locka fram © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

27 Reflektioner (speglingar) Behandlaren fångar upp och reflekterar tillbaka något som sägs/visas/menas av klienten © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

28 Reflektivt lyssnande De flesta uttalanden kan ha flera betydelser. Med reflektivt lyssnade visar jag att jag förstått eller åtminstone försöker förstå. Jag ger den som berättar en möjlighet att korrigera så att han/hon känner sig respekterad © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

29 Reflektioner (speglingar) enligt T. Gordon (Parent effectivness training) Vad klienten säger Vad klienten menar Vad lyssnaren hör Vad lyssnaren tror © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

30 Enkel reflektion Speglar vad klienten säger genom: Upprepning Omformulering Synonymer ”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Det är svårt att sluta” © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

31 Komplexa reflektioner Ett tillägg görs av innehåll eller betydelse, som ger en ny innebörd till det som klienten sagt/visat Speglar det som kan ligga bakom det klienten säger eller visar. Vi läser mellan raderna och uttalar en hypotes. © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

32 Exempel komplex reflektion: ”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Du har mer abstinens nu…”. © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

33 Funktionen av reflektioner Förebygga missförstånd Stimulerar klienten att fortsätta prata Upplevs empatiskt Klienten får höra det hon säger en gång till och det upplevs förstärkande Hjälper klienten att ”hitta” sitt tänkande om saken Sätt för oss att styra samtalet vi prioriterar att reflektera förändringsprat © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

34 Kom ihåg att Man även reflekterar känslor och tystnad Reflektivt lyssnande kan styra samtalet Reflektioner på förändringsprat prioriteras © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

35 Summering Summeringar under samtalets gång, visar att rådgivaren har lyssnat och förstått klientens situation och ger personen bekräftelse Summeringar används även där ett område skall avrundas som en markering för att flytta fokus, till exempel vid avslutningen av ett möte. I ett samtal som handlar om förändring är det särskilt viktigt att summera det som stärker självkompetensen och innehåller förändringsyttranden © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2009

36 Summeringar enl. MI Att summera kan liknas vid att plocka en bukett blommor och lämna över till personen. Att då och då under samtalets gång, samla ihop det som personen uttalat är ett mycket kraftfullt samtalsverktyg. Lyssnandet och summeringarna används selektivt för att förstärka förändringspratet och guida i riktning mot förändringen. När du lyssnar så drar du då och då samman vad personen sagt, till en summering. I MI har dessa summeringar en särskilt viktig funktion, därför att de innehåller personens egen drivkraft för att genomföra förändringen

37 Tack för i dag!

38 © T. Antonisen 2007 Ge mig inte din styrka men var stark Så jag kan finna min Ge mig inte din visdom Utan berätta var den har källan sin Ge mig inte ditt liv Men lev Så att jag kan leva mitt Ge mig inte din kärlek Älska mitt hjärta fritt Ge mig inte din glädje Men var glad Tag gärna från mig min smärta Men gör den inte till din Ge mig inte ditt liv Men lev Så jag kan leva mitt Ge mig inte din styrka Men var stark så jag kan finna min Fri översättning av Björn Eidsvåg

39 AGENDA dag 2 08.30-15.30 Repetition dag 1 MI-principer Ambivalensutforskning U-T-U V-K-R Förenligt/Oförenligt Övningar Filmer Fm fika 09.30 – 10.00 Lunch 12.00 – 13.00 Em fika 14.00 – 14.30 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

40 Repetition dag 1 Definition av motivation enligt MI MI-anda Förlopp och fokus Agenda Inbjudan till samarbete Förändring/Förändringshjulet BÖRS – OARS

41 MI:s fyra principer Uttryck empati Visa acceptans och respekt. Du behöver inte dela åsikt Utveckla diskrepans Öka medvetenheten om konsekvenserna Följ med i motstånd Motstånd är en signal till behandlaren att ändra strategi Motstånd är energi och kan vara en drivkraft Stöd tilltron till den egna förmågan Selfefficacy

42 Empati Den viktigaste komponenten i ett behandlings samtal. Visa empati med reflektivt lyssnande och en icke dömande attityd.

43 Diskrepans Att se skillnaden mellan hur det är och hur jag skulle önska att det var (mina värderingar).

44 Motstånd Brottning eller dans? Bild: Caisa Lyly

45 Stöd självtillit Stöd klientens tro på att kunna klara av förändringen

46 Ambivalens Ambivalens är en naturlig fas i alla förändringsprocesser. Det finns oftast vinster och förluster på båda sidor i vågskålen. Att känna sig hundraprocentigt säker inför ett beslut är mer undantag än regel.

47 Är att befinna sig i en känslomässig och kognitiv konflikt. Man tvekar och känner sig kluven. Möten med en ambivalent person kan väcka starka känslor. Ofta känner vi behovet av att ge råd, men det möts oftast med ”JA, MEN” yttranden. Ambivalens

48 Ambivalensutforskning skapa ett tankerum konkretisera utforska både den ena och den andra sidan

49 Ambivalensutforskning kan leda till: Ett beslut att förändra Ett beslut att inte förändra Ett beslut att fundera vidare, ta reda på mer. Att utforska alternativen vidare

50 AMBIVALENS KORSET Fördel med aktuell situation Fördel med förändring Nackdel med aktuell situationNackdel med förändring © Tove Antonisen -06

51 Att ge information Information tas bäst emot om den ges på klientens uppmaning eller föregås av att behandlare ”ber om lov” att ge den -att glida in i en expertroll -att börja föreläsa -att överskatta vad klienten kan förstå och komma ihåg Fallgropar vid informationsutbyte:

52 52 U-T-U/Informationsutbyte Be om lov. ”Är det ok att jag berättar lite om…?” U tforska vad personen redan vet: ”Vad vet du redan om…?” Lyssna och sammanfatta T illför information på ett neutralt sätt. Kort, sakligt, anpassat till… ”Många brukar vilja veta….” U tforska ”Vad tänker du om det?” ” ”Vad innebär detta för dig?” ”Vad vill du veta mer om…” Lyssna och sammanfatta

53 Kom ihåg att ….. Försäkra dig om att det verkligen finns intresse för information Gör undersökningen av faktiska förhållanden till en konversation Presentera resultatet neutralt. Håll dig till fakta inga tolkningar Locka fram klientens tolkningar ”Vad innebär det här för dig?” © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

54 Vad behövs för att förändras? Vill Du? Kan Du? Är du redo? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

55 Vad behövs för att förändras ? Skatta från 0 – 10 0 = inte alls 10 = absolut VILL JAG? – vad vinner jag, vad förlorar jag? 0 _______________________________10 KAN JAG? - Kommer jag att klara av situation x, y, z ? - Vad behöver jag lära mig? 0________________________________10 ÄR JAG REDO? – Är jag beredd att prioritera detta nu? - Är det rätt skede i livet för mig? 0________________________________10 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

56 MOTIVATION A Vill men tror sig ej kunnaB Vill och kan C Vill inte och tror sig ej kunna D Vill inte men tror sig kunna. Angelägenhetsgrad Self efficacy © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

57 Oförenligt med Motiverande Samtal Ge råd utan tillåtelse, komma med förslag, erbjuda lösningar eller åtgärder Konfrontera, invända, argumentera, moralisera eller ifrågasätta Styra genom uppmaning, befallning eller order © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2006

58 Förenligt med Motiverande Samtal Fråga om tillåtelse innan råd ges Bekräfta klienten Understryk klientens kontroll Stöd klientens egna förmåga © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2006


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove."

Liknande presentationer


Google-annonser