Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Patientsäkerhet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Patientsäkerhet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Patientsäkerhet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Patientsäkerhet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Struktur för uppföljning/utvärdering i den regionala patientsäkerhetsuppföljningen Uppföljning på förvaltningsnivå redovisas under rubriken ”Egenkontroll”. Uppföljning av övergripande mål och strategier uttryckta i Regionfullmäktiges budgetbeslut görs av regionstyrelsen och redovisas i regionens årsredovisning. Uppföljning av Handlingsprogrammet för God vård görs av Regionkansliet och redovisas årligen till Regionstyrelsen. En bred uppföljning av verksamhetens kvalitet, inklusive patientsäkerhetsmått, görs i regionens verksamhetsanalys som publiceras årligen De mål och åtgärder som berör patientsäkerhet redovisas även i patientsäkerhetsberättelsen Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Tabell J-1 Händelseanalyser Riskanalyser avvikelserapporter Lex Maria anmälningar Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur J-1 Antal aktiviteter i VGR inom samtliga parametrar 2012 jämfört med 2011 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur J-2-J4. Utfall 2012 jämfört med 2011 för antal avvikelserapporter, antal händelseanalyser och antal riskanalyser. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur J-5 Antal Lex-Maria-anmälningar per förvaltning 2011 och 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur J-6 Antal Lex Maria anmälningar uppdelade på suicid och annan orsak Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur J-7 Antal Lex Maria-anmälningar per riskområde Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur J-8 Andel (%) beslut med systembrister av samtliga beslut inom respektive verksamhetstyp Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur J-9 De fyra vanligaste orsaksområdena. Andel % av besluten med avvikelser Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur J-10 Andel patienter i Västra Götalandsregionen med trycksår/tryckskada grad 1-4 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur J-11 Patienter > 70 år som riskbedömts avseende trycksår inom 24 timmar Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Figur J-12 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av God Vård. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur J-13 punktprevalensmätning korrekta basala hygienrutiner och klädregler per förvaltning och VGR vt 2011 vt 2012 och ht 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Figur J-14 Överbeläggningar somatisk vård 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Figur J-15 Överbeläggningar psykiatrisk vård 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Patientsäkerhet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser