Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The case-crossover design

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The case-crossover design"— Presentationens avskrift:

1 The case-crossover design
Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande Rosaria Galanti, Adjungerad professor -Projektledare Jette Möller

2 The case-crossover design
Varför denna studie? Skolmiljö viktig Minst 6500 timmar i skolmiljö under grundskoletid Skulle motsvara 3,5 år heltidsarbete Olika faktorer kan påverka den psykiska hälsan Fysisk miljö  hälsobeteende, riskfaktorer (t.ex. buller) Social miljö  relationer (t.ex. klasskamrater, lärare) Organisation och normer  ex. delaktighet, skolans ”ethos” Pedagogisk miljö  lärande, skolresultat, beteende Skolresultat bland svenska elever uppmärksammas 178 dagar*4 timmar*9 år=6408 6500/8=813 arbetsdagar=cirka 3.5 år Maria Rosaria Galanti 4/7/2017 Jette Möller

3 Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

4 Källa: Kiriaki Kosidou, CES
Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

5 The case-crossover design
Bärande hypoteser Yttremiljö: Familj Fritid/vänner Andra mediatorer: t.ex. beteende Socialt och pedagogiskt skolklimat Psykisk hälsa Skolresultat (t.ex. betyg) Epigenetiska förändringar Maria Rosaria Galanti 4/7/2017 Jette Möller

6 Vilka deltar/deltagit i studie?
98 skolor i åtta län Just nu, drygt 3500 elever i årskurs 7 och deras familjer Uppföljning: ett år efter avslutad grundskola Otaliga lärare och elever i årskurs 9 Mätning av skolmiljö Elevhälsa Samordning av info till föräldrar, salivprover Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

7 Hur mäter vi psykisk hälsa/ohälsa?
SDQ (The Strenght and Difficulties Questionnaire, Goodman 1999). Två eller tre informanter: eleven, föräldrar, lärare (i Kupol: elever och föräldrar) 5 dimensioner: emotionella symtom, uppförande, hyperaktivitet/ uppmärksamhet, relationer till kamrater, prosocial beteende Inte tillräcklig känslig för att mäta depressiva symtom CES-DC Center for Epidemiological Studies – Depression Child 20 frågor som barnet besvarar själv Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

8 Hur mäts skolans pedagogiska miljö? PESOK
Upphovsman: Lennart Grosin (pedagog vid SU/KI). Inspiration av internationell forskning om framgångsrika skolor (T.ex. Rutter, Sammons, Mortimore). Ämnar fånga både kulturella aspekter (mål, värderingar, förväntningar) och strukturella aspekter (de pedagogiska aktiviteternas upplägg och innehåll) Två informanter: elever och lärare PESOK har tidigare visats samvariera med studieresultat och uppförande Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

9 The case-crossover design
PESOK Lärare (11 dimensioner) Elever (8 dimensioner) Förväntningar Enhetlighet inom kollegiet om förväntningar och krav Elevfokuserat arbetssätt Grundläggande antaganden Skola- hem Lärarsamverkan och samarbete Lärares självtillit och utveckling Undervisning Utvärdering Rektor – pedagogiskt ledarskap Skolledningen Förväntningar Uppfattning om lärarnormer Lärares stöd Undervisningen Elevmedverkan Miljön i skolan Skola – hem Skolledningen Maria Rosaria Galanti 4/7/2017 Jette Möller

10 Preliminära resultat: PESOK tillfredställande instrument (Hultin H
Preliminära resultat: PESOK tillfredställande instrument (Hultin H. et al, submitted) Psykometriska analyser (faktorstruktur) Lärar PESOK Mäter två faktorer: 1.skolans ledarskap och 2.pedagogisk aktivitet/sociala relationer Bra korrelation mellan dessa subskalor Bra korrelation med TCI (annan skala, internationellt validerad) Elev PESOK Mäter en faktor ”skolklimat” Starkare laddning på skalor som mäter undervisning och lärarstöd Samtliga 8 sub-skalor väl korrelerade Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

11 Preliminära resultat: skolmiljö samvarierar med skolresultat (Hultin H
Preliminära resultat: skolmiljö samvarierar med skolresultat (Hultin H. et al, submitted) Signifikant korrelation av ElevPESOK (totalt) med Medelvärde meritpoäng i årskurs 9 Andel elever som uppfyller mål för samtliga ämne Tre starka dimensioner Förväntningar på inlärningsresultat Skolans ledarskap Upplevelse av normer hos lärarna Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

12 Skillnader mellan skolor i studien
Totalpoängen för ElevPESOK, (teoretisk skala poäng): mellan och Totalpoängen för LärarPESOK (teoretisk skala poäng) mellan och Överensstämmelsen mellan ElevPESOK och LärarPESOK var relativt låg. Olika aspekter av skolklimat ? Friskolor generellt högre poäng (förväntningar, undervisning, skola-hem, ledning) Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

13 Psykisk hälsa bland deltagande elever i årskurs 7 - Skolår 2013-14
Totalt 12% av barn i studien besvarade SDQ eller CES-DC på ett sådant sätt som indikerar risk för psykisk ohälsa. Flickor i större utsräckning än pojkar Depressiva symtom dominerar Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

14 Fördelning av SDQ symtompoäng
Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

15 Fördelning CES-DC symtompoäng
Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

16 Sammanfattningsvis, i Kupol
God möjlighet att mäta/beskriva grundskolans pedagogiska miljö Kan ingå i kvalitetsutveckling Psykisk ohälsa bland tonåringar följer en känd mönster Viktiga spår Flickor/pojkar Sociala skillnader Utveckling av problem/symtom över tid Maria Rosaria Galanti 4/7/2017

17 Tack från KUPOLteamet! www.kupolstudien.se Maria Rosaria Galanti
4/7/2017


Ladda ner ppt "The case-crossover design"

Liknande presentationer


Google-annonser