Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen Bjerking presentation 1 Annika Andersson Bebyggelseantikvarie tel. 076-766 87 47.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen Bjerking presentation 1 Annika Andersson Bebyggelseantikvarie tel. 076-766 87 47."— Presentationens avskrift:

1 Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen Bjerking presentation 1 Annika Andersson Bebyggelseantikvarie tel. 076-766 87 47

2 Kulturvärden i planprocessen...många försök till planering har inte lett till önskvärda resultat eller kanske ens till några resultat alls. Historien är ibland en hård domare… Planeringens grunder (1999) Nyström, Jan Bjerking presentation 2

3 Näs by Bjerking presentation 3

4 Näs by Inventering Karaktärisering, klassificering och värdering Förslag till planbestämmelser Förslag på utformning på ny bebyggelse om lämpligt Däremellan möten med kommunen och beställaren Bjerking presentation 4

5 Näs by Inventering av bymiljön hade gjorts vid två tidigare tillfällen. Sammanställningen visade på att byn genomgått stora förändringar sedan den senaste inventeringen gjorts. Bjerking presentation 5

6 Näs by Bjerking presentation 6 Alla byggnader klassificerades utifrån bevarandegrad. Skydds- och varsamhetsbestämmelser togs fram utifrån befintliga karaktärsdrag.

7 Näs by Bjerking presentation 7

8 Danmarks kyrkby Bjerking presentation 8 Foto: RAÄ, 1937

9 Danmarks kyrkby ”Detaljplanen för området syftar dels till att möjliggöra ny småhusbebyggelse och dels till att skydda områdets kulturmiljövärden. För att den befintliga bykärnan inte ska förvanskas föreslås inte någon ny bebyggelse i direkt anslutning till den befintliga bykärnan. Det är viktigt att det även i framtiden finns kvar en avläsbar obebyggd zon kring den gamla bykärnan.” Bjerking presentation 9

10 Danmarks kyrkby Bjerking presentation 10

11 Danmarks kyrkby Bjerking presentation 11 Foto: Google maps

12 Danmarks kyrkby Dom i MÖD 2013-10-16, mål nr P 11461-12 Uppsala Akademiförvaltning ansöker om förhandsbesked för 4 enbostadshus inom planområdet. Byggnadsnämnden bifaller ansökan efter att Upplandsmuseet tillstyrkt. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolen upphäver det positiva förhandsbeskedet. Mark- och miljööverdomstolen fastställer MMD:s beslut. Bjerking presentation 12

13 Danmarks kyrkby Faktorerna bakom beslutet: Boverket anförde i sitt remissyttrande bl.a. att planbeskrivningen är väl formulerad och ger ett gott stöd vid tolkning av planen. Det i planbeskrivningen uttryckta syftet bör betraktas som ett förtydligande av planbestämmelserna. När detaljplanen togs fram gjorde kommunen en avvägning av var i Danmarks by ny bebyggelse kan tillåtas. I dessa områden är användningen i huvudsak betecknad med ”B”. MÖD anger vidare att åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse. Ny bebyggelse skulle innebära en förvanskning och strida mot planens syfte. Bjerking presentation 13

14 Konstruktion av planbestämmelser -Utgå från byggnadens karaktärsdrag. -Ska det fysiska materialet bevaras eller är det uttrycket som är det viktiga? -Kan du använda dig av andra bestämmelser än ”k” och ”q”? -Tydliggör och förklara i planbeskrivningen. Bjerking presentation 14

15 En detaljplan är bara början, någon ska tolka den. De flesta frågor om kulturvärden avgörs i lov- och anmälanprocessen. Det mesta går att göra, den stora frågan är ofta hur det ska göras. 15 Bjerking presentation Kulturvärden i lov- och anmälanprocessen

16 Projekteringsfasen –Antikvarisk förundersökning –Diskussion kring utförandet –Antikvarisk konsekvensanalys –Kommunens bedömning och beslut Byggfasen –Kontinuerlig diskussion –Kontinuerliga platsbesök Slutfasen –Slutdokumentation –Kommunens beslut 16 Bjerking presentation Antikvariens roll i de olika faserna

17 En antikvarisk förundersökning bör innehålla: -Inledning som anger bl.a. -Omfattning -Värderingsmetod -Tidigare ställningstaganden -Överskådlig historik -Karaktärisering och värdering -Källhänvisningar 17 Bjerking presentation Projekteringsfasen

18 18 Bjerking presentation Den antikvariska förundersökningen

19 19 Bjerking presentation Projekteringsfasen, diskussionsskede

20 Konsekvensanalysen ska ge svar på: -Hur påverkas karaktärsdragen och kulturvärdet? -Har den bästa tänkbara lösningen tagits fram? -Vilka olika intressen har vägts mot varandra? Konsekvensanalysen är ett hjälpmedel för att kommunen ska kunna fatta beslut. 20 Bjerking presentation Projekteringsfasen, konsekvensanalys

21 Antikvarisk kontroll: -Följ vedertagna mallar för ökad kvalitet och säkerhet. -Anpassa kontrollplanen efter projekt och omständigheter. -Gör täta platsbesök. -Ha en dialog med byggarna på plats. -Fotodokumentera! 21 Bjerking presentation Byggfasen, kontroll

22 22 Bjerking presentation Byggfasen, kontrollplanen

23 ”Sakkunniga antikvarier är köpta av byggherren och säger inte emot. Därför kan man inte lita på dem.” -Sakkunniga har etiska regler att följa och kan bli av med sin certifiering. -Kontakta kommunen om ovarsamma/förvanskande åtgärder skett. -….men prata först med byggherren och se om ändring kan ske frivilligt. -Upp till kommunen att besluta om ev. rättelseföreläggande. 23 Bjerking presentation Slutfasen

24 Hur mycket får kommunen och antikvariskt sakkunniga bestämma? -Det måste finnas en koppling till relevant lagstiftning. -Skilj på rekommendationer och krav. -Motivera, motivera, motivera…. 24 Bjerking presentation Var går gränsen?


Ladda ner ppt "Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen Bjerking presentation 1 Annika Andersson Bebyggelseantikvarie tel. 076-766 87 47."

Liknande presentationer


Google-annonser