Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen
Annika Andersson Bebyggelseantikvarie tel Bjerking presentation

2 Kulturvärden i planprocessen
...många försök till planering har inte lett till önskvärda resultat eller kanske ens till några resultat alls. Historien är ibland en hård domare… Planeringens grunder (1999) Nyström, Jan Bjerking presentation

3 Näs by Bjerking presentation

4 Näs by Inventering Karaktärisering, klassificering och värdering
Förslag till planbestämmelser Förslag på utformning på ny bebyggelse om lämpligt Däremellan möten med kommunen och beställaren Bjerking presentation

5 Näs by Inventering av bymiljön hade gjorts vid två tidigare tillfällen. Sammanställningen visade på att byn genomgått stora förändringar sedan den senaste inventeringen gjorts. Bjerking presentation

6 Näs by Alla byggnader klassificerades utifrån bevarandegrad. Skydds- och varsamhetsbestämmelser togs fram utifrån befintliga karaktärsdrag. Bjerking presentation

7 Näs by Bjerking presentation

8 Danmarks kyrkby Foto: RAÄ, 1937 Bjerking presentation

9 Danmarks kyrkby ”Detaljplanen för området syftar dels till att möjliggöra ny småhusbebyggelse och dels till att skydda områdets kulturmiljövärden. För att den befintliga bykärnan inte ska förvanskas föreslås inte någon ny bebyggelse i direkt anslutning till den befintliga bykärnan. Det är viktigt att det även i framtiden finns kvar en avläsbar obebyggd zon kring den gamla bykärnan.” Bjerking presentation

10 Danmarks kyrkby Bjerking presentation

11 Danmarks kyrkby Foto: Google maps Bjerking presentation

12 Danmarks kyrkby Dom i MÖD , mål nr P Uppsala Akademiförvaltning ansöker om förhandsbesked för 4 enbostadshus inom planområdet. Byggnadsnämnden bifaller ansökan efter att Upplandsmuseet tillstyrkt. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolen upphäver det positiva förhandsbeskedet. Mark- och miljööverdomstolen fastställer MMD:s beslut. Bjerking presentation

13 Danmarks kyrkby Faktorerna bakom beslutet: Boverket anförde i sitt remissyttrande bl.a. att planbeskrivningen är väl formulerad och ger ett gott stöd vid tolkning av planen. Det i planbeskrivningen uttryckta syftet bör betraktas som ett förtydligande av planbestämmelserna. När detaljplanen togs fram gjorde kommunen en avvägning av var i Danmarks by ny bebyggelse kan tillåtas. I dessa områden är användningen i huvudsak betecknad med ”B”. MÖD anger vidare att åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse. Ny bebyggelse skulle innebära en förvanskning och strida mot planens syfte. Bjerking presentation

14 Konstruktion av planbestämmelser
Utgå från byggnadens karaktärsdrag. Ska det fysiska materialet bevaras eller är det uttrycket som är det viktiga? Kan du använda dig av andra bestämmelser än ”k” och ”q”? Tydliggör och förklara i planbeskrivningen. Bjerking presentation

15 Kulturvärden i lov- och anmälanprocessen
En detaljplan är bara början, någon ska tolka den. De flesta frågor om kulturvärden avgörs i lov- och anmälanprocessen. Det mesta går att göra, den stora frågan är ofta hur det ska göras. Bjerking presentation

16 Bjerking presentation
Antikvariens roll i de olika faserna Projekteringsfasen Antikvarisk förundersökning Diskussion kring utförandet Antikvarisk konsekvensanalys Kommunens bedömning och beslut Byggfasen Kontinuerlig diskussion Kontinuerliga platsbesök Slutfasen Slutdokumentation Kommunens beslut Bjerking presentation

17 Bjerking presentation
Projekteringsfasen En antikvarisk förundersökning bör innehålla: Inledning som anger bl.a. Omfattning Värderingsmetod Tidigare ställningstaganden Överskådlig historik Karaktärisering och värdering Källhänvisningar Bjerking presentation

18 Bjerking presentation
Den antikvariska förundersökningen Bjerking presentation

19 Bjerking presentation
Projekteringsfasen, diskussionsskede Bjerking presentation

20 Bjerking presentation
Projekteringsfasen, konsekvensanalys Konsekvensanalysen ska ge svar på: Hur påverkas karaktärsdragen och kulturvärdet? Har den bästa tänkbara lösningen tagits fram? Vilka olika intressen har vägts mot varandra? Konsekvensanalysen är ett hjälpmedel för att kommunen ska kunna fatta beslut. Bjerking presentation

21 Bjerking presentation
Byggfasen, kontroll Antikvarisk kontroll: Följ vedertagna mallar för ökad kvalitet och säkerhet. Anpassa kontrollplanen efter projekt och omständigheter. Gör täta platsbesök. Ha en dialog med byggarna på plats. Fotodokumentera! Bjerking presentation

22 Bjerking presentation
Byggfasen, kontrollplanen Bjerking presentation

23 Bjerking presentation
Slutfasen ”Sakkunniga antikvarier är köpta av byggherren och säger inte emot. Därför kan man inte lita på dem.” Sakkunniga har etiska regler att följa och kan bli av med sin certifiering. Kontakta kommunen om ovarsamma/förvanskande åtgärder skett. ….men prata först med byggherren och se om ändring kan ske frivilligt. Upp till kommunen att besluta om ev. rättelseföreläggande. Bjerking presentation

24 Bjerking presentation
Var går gränsen? Hur mycket får kommunen och antikvariskt sakkunniga bestämma? Det måste finnas en koppling till relevant lagstiftning. Skilj på rekommendationer och krav. Motivera, motivera, motivera…. Bjerking presentation


Ladda ner ppt "Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser