Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-12-03 Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola LarssonWSP Environmental 3 december 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-12-03 Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola LarssonWSP Environmental 3 december 2009."— Presentationens avskrift:

1 2009-12-03 Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola LarssonWSP Environmental 3 december 2009

2 2009-12-03 Disposition  Information om WSP  Bakgrunden till projektet  Beskrivning av Fjärrsyn  Beskrivning av projektet  Analyser av resultatet

3 2009-12-03 WSP – tekniska konsulter med lokal och global närvaro  10 000 anställda, varav ca 2 200 i Sverige  Verksamma i Norge som ägare till 25 % av Multiconsult  Tre huvuddiscipliner  Hus och Industri  Infrastruktur  Miljö

4 2009-12-03 Bakgrund till projektet  Intresse från Svensk Fjärrvärme att fokusera i större utsträckning på primärenergi  Forskningen inom styrmedel och dess effekter är relativt begränsad  Den svenska fjärrvärmebranschen står inför stora förändringar och det är därför viktigt att klargöra spelreglerna inför framtiden

5 2009-12-03 Levererad fjärrvärme i Stockholmsregionen fram till år 2050

6 2009-12-03 Fjärrsyn – Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram  Ett forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten  Etapp 1  Består av tre råd  Omvärld  Marknad  Teknik  Ansökningar skickas in och behandlas inom de olika råden men slutligen är det Fjärrsyns styrelse som fattar det avgörande beslutet huruvida ansökan ska accepteras eller ej

7 2009-12-03 Styrmedel för en resurseffektiv energianvändning  Genomförd av Ola Larsson och Agneta Persson WSP Environmental  Referensgrupp bestående av representanter från Fortum Värme, Söderenergi, Svensk Fjärrvärme, Borg & CO och Göteborg Energi.  Budgeten för projektet var 250 000 SEK och projektet var fullfinansierat av Fjärrsyn.  Projektet genomfördes under februari till maj 2009  Rapporten finns tillgänglig på Svensk Fjärrvärmes hemsida

8 2009-12-03 Primärenergi – varför styra på det?  Primärenergi definieras som energi som en naturresurs (exempelvis kol, olja, solenergi, vind och uran) har, och som inte har genomgått någon av människan utförd konvertering eller transformering  Debatten i Sverige fokuserar på köpt energi  BBR  Miljögranskningar  Energideklarationer  Sverige elproduktion (i likhet med den norska) består nästan uteslutande av koldioxidneutral produktion  Varför hushålla med resurserna?

9 2009-12-03 Primärenergi - illustration

10 2009-12-03 Primärenergi - illustration

11 2009-12-03 Energisamverkan  Samverkansprojekt mellan bygg- och energibranschen  Två etapper  Etapp 1 – nyproducerat flerbostadshus och kontorshus  Etapp 2 – all existerande bebyggelse (småhus, flerbostadshus och lokaler)  Fokusera på bra åtgärder i bebyggelsen och energiförsörjningen  Koldioxidutsläpp  Primärenergianvändning  Ekonomisk lönsamhet  Energianvändningen från ett marginalsynsätt

12 2009-12-03 Energisamverkan  Resultaten från projektet visade att minskad elanvändning nästan uteslutande är det bästa åtgärden för att minska miljöpåverkan  Stora skillnader i fjärrvärmepriset  Stora skillnader i fjärrvärmenäten, därför svårt att dra generella slutsatser då bränslemixen och fjärrvärmepriset är så pass varierande

13 2009-12-03 Energisamverkan 1 – kända svenska byggnader

14 2009-12-03 Fjärrvärmen i Sverige  Drygt 50 % av värmemarknaden  Finns på mer än 650 orter  Ca 50 TWh värme och 7 TWh el  Omsätter ca 29 miljarder kronor

15 2009-12-03 Medlemmar i Svensk Fjärrvärme Företagens ägandeform Kommunala förvaltningar c:a 130 medlemsföretag Kommunalägda Kommunala förvaltningar Privata Statliga 64% 22% 6% 7%

16 2009-12-03 Fjärrvärmens marknadsandelar 2008-11-24 Utbyggnad fjärrvärme i Norge 16 Småhus Lokaler Flerbostadshus Källa: SCB Fjärrvärme Annat 8% 92% 85% 15% 56% 44%

17 2009-12-03 Styrmedel för en resurseffektiv energianvändning – syfte och mål  Åtgärder måste göras för att minska resursanvändning och miljöpåverkan  Dagens styrmedel leder inte i största möjliga utsträckning till ett hållbart samhälle och energisystem  Ofta enbart en fokusering på köpt energi eller koldioxid  Genomgång, analys och revidering av existerande och möjligen tillkommande styrmedel

18 2009-12-03 Styrmedels som utreddes  Boverkets byggregler – BBR  Energideklarationer  Konverteringsstöd  Kommunala översiktsplaner  Energi- och CO 2 -skatter  Miljömärkning  Teknikupphandling  Energikrav i samband med ombyggnad  Vita certifikat  Energieffektiviseringspremie  Lokala primärenergifaktorer

19 2009-12-03 Avfallstrappan

20 2009-12-03 Uppvärmningshierakin

21 2009-12-03 Energipropositionen  Energianvändningen ska minska med 20 % till 2020  Målsättning  Bryta samband mellan ekonomiskt tillväxt och ökad användning av energi och råvaror.  300 miljoner ska tillföras per år mellan 2010-2014 för att öka effektiviseringen  Speciell satsningar  Förstärkt regionalt klimat- och energiarbete  Ökad information och rådgivning  Förstärkt stöd för teknikupphandling och marknadsintroduktion  Nätverksaktiviteter  Energieffektiviseringscheckar  Offentliga sektor ska vara ett föredöme

22 2009-12-03 Handel med utsläpprätter - ETS  Infördes 2005, EG-direktiv  Handelsperioder, 2005-2007, 2008-2012  Barnsjukdomar – stor tilldelning  Låga priser  Dålig informationsspridning

23 2009-12-03 Boverkets Byggregler - BBR  Fokus på energihushållning vid nybyggnation  Uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och drift av installationer  Styr på energianvändningen, Sverige är indelat i tre zoner  Viss styrning på energikälla, hårdare krav för eluppvärmning  Skillnad var värmepumpen är placerad

24 2009-12-03 Energideklarationer  Energideklaration av fastigheter för att finna energibesparande och ekonomiskt lönsamma åtgärder  Undersöker energiförsörjning men beräkningen av energiprestanda görs utifrån köpt energi  Åtgärdskostnaderna beräknas utifrån lönsamhet, energiminskning och miljöpåverkan i form av minskad CO 2 belastning

25 2009-12-03 Konverteringsstöd  Flertalet konverteringsstöd har funnits  För småhus  Oljeuppvärmning av småhus  Direktverkande elvärme  Energieffektiva fönster och biobränsleanläggningar för småhus  Solvärmebidrag  För lokaler  Energieffektivisering och konvertering av uppvärmningssystem  Solvärmebidrag

26 2009-12-03 Kommunala översiktsplaner  Möjlighet att styra energiförsörjning till hållbara alternativ  Översiktsplaner genomförs för nyetableringar  Kommunen är ägare av marken och kan vid markanvisningen ställa krav  Problem med en alldeles för svag lagstiftning, enbar dialog möjligt med byggherrarna

27 2009-12-03 Energi- och CO 2 -skatter  Två typer av skatter  FiskalaEnergiskatt  MiljöstyrandeSvavel- och koldioxidskatt  Skatter för värme- och elproduktion  Värmeproduktion  Elanvändning  Oljeanvändningen i industrin

28 2009-12-03 Miljömärkning  Miljömärkning av fastigheter  GreenBuilding  Breeam  LEED  Miljöklassad byggnad enligt ByggaBo-dialogen  Miljömärkt el  Produktionsspecifik el  Naturskyddsföreningen  Residualmixen  Ursprungsmärkning

29 2009-12-03 Teknikupphandling  Tanken är att utveckla och sprida energieffektiv energi  Pågått sedan början av 1990-talet  Många teknikupphandlingar har fokuserat på att minska elanvändning

30 2009-12-03 Energikrav i samband med ombyggnad  Framförts flertalet gånger  60 % av Sveriges miljonprogram och flerbostadshus från 1940- och 1950- talen behöver renoveras inom 10 år  Viktigt att renoveringar görs energieffektiva  Energieffektiviseringsutredningen fastslog en potential på 20 TWh (fjärrvärme och bränsle) och 14 TWh (el) fram till 2016 och att 3,7 TWh kan genomföras med hjälp av energikrav vid ombyggnation av småhus, flerbostadshus och lokaler.

31 2009-12-03 Vita certifikat  Marknadsbaserad reglering  Utsläppen regleras av staten, marknaden bestämmer var utsläppens ska reduceras  Sätter ett obligatoriskt mål för energieffektivisering  Olika nivåer  Storbritannien och Italien1 %  Frankrike 0,1 %

32 2009-12-03 Energieffektiviseringspremie  Förslag från Svensk Fjärrvärme  Premie som betalas om en energieffektivisering genomförs för att reducera primärenergianvändning  Finansieras av handeln med utsläppsrätter  Register för att kartlägga de energieffektiva åtgärder

33 2009-12-03 Lokala primärenergifaktorer  Tyskt system som funnits sedan 2002  Systemgräns för hela uppvärmningssystemet  Olika nivåer  0,7 om 70 % produceras i en kraftvärmeanläggning  1,3 i annat fall  Lokala faktorer som fjärrvärmebolagen tillhandahåller  Applicering i Sverige

34 2009-12-03 Sammanfattning

35 2009-12-03  Tack för mig  Ola Larssonola.larsson@wspgroup.seola.larsson@wspgroup.se 08 – 688 66 27070 – 666 23 70


Ladda ner ppt "2009-12-03 Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola LarssonWSP Environmental 3 december 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser