Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassinformation Ht 2012. Ledningsorganisation 12/13 Rektor Ann Ericson Biträdande rektor AnnLouise Becke Biträdande rektor Ulrika Dahlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassinformation Ht 2012. Ledningsorganisation 12/13 Rektor Ann Ericson Biträdande rektor AnnLouise Becke Biträdande rektor Ulrika Dahlberg."— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklassinformation Ht 2012

2

3 Ledningsorganisation 12/13 Rektor Ann Ericson Biträdande rektor AnnLouise Becke Biträdande rektor Ulrika Dahlberg Eva Danerhall Rektor Biträdande rektor Mona Karlsson Biträdande rektor Marianne Thees Ängslättskolan Äs Sundsbro

4 Ängslätts Rektorsområde 2012/2013 Grundskola Ca.500 elever F-5 22 klasser Förberedelseklass Särskola Grundsärskola- och träningsskola Elever 1-7 5 klasser 6 förskolor 23 avdelningar 6 Fritidshem Ängsklockan 1 och 2 Änglagård Ängahuset Klubben Hemvist Ugglan Skolbarnomsorg (SBO) Organisation 12/13

5 Äs Sundsbro 2012/2013 Grundskola Ca.350 elever F-4 15 klasser 7 förskolor 22 avdelningar 2/3 Fritidshem Skolbarnomsorg (SBO) Organisation 12/13

6 Förskoleklasser inför ht 2012 Ängslättskolan FAFBFC Äs/Sundsbro FDFEFFFGFH

7 Tidsplan Vecka 19-21 sänds klasslistor hem. Barnen besöker skolorna i början av juni. Föräldramöte med F-klasslärare i slutet av maj alternativt början av juni. Skolstart 20/8

8 Inskrivningsblanketter F-klass15/3 Modersmålsblankett15/3 Fritids (SBO)15/3 Uppsägning 2 mån innan Vid föräldraledighet – kvar på fritids i 2 månader

9 Förskoleinformation

10 Skolinformation

11 Förskoleklassinformation

12 Vad är förskoleklass? Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

13 Ängslättkolans/ ÄS Sundsbros värdegrund Ängslättskolans värdegrund 2010-04-06 ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” Lgr 11 Vi strävar efter att varje barn ska: Tro på sig själv Ta ansvar Visa hänsyn Med ovanstående menar vi: Tro på sig själv Eleven: har ögonkontakt med den han/hon talar med bjuder på sig själv ser möjligheter vågar ta parti för en utsatt kamrat vågar delta i diskussioner och framföra egna åsikter kan ta egna initiativ vågar vara duktig kan ta och ge beröm och kritik Ta ansvar Eleven: sköter sitt skolarbete är aktivt deltagande i klassråd och elevråd åtar sig gärna en uppgift står för vad han/hon gör och säger passar tider visar aktsamhet för sina egna och andras ägodelar respekterar skolans regler Visa hänsyn Eleven: accepterar olikheter lyssnar på andra är artig är hjälpsam har tålamod med andra respekterar elever och vuxna på skolan

14 Styrdokument Läroplan för förskola, Lpfö 98 Reviderad 2011 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11

15 Individuell UtvecklingsPlan (IUP) IUP för förskolor inom rektorsområde Ängslätt (Gula pärmen) Vad är IUP? Det är en framåtsyftande plan där läraren, eleven och föräldrarna i samverkan sätter upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt.

16 Alla elever har en IUP-portfölj som följer dem från F-klass till årskurs fem. Portföljen innehåller: pedagogiska planeringar exempel på elevarbeten elevernas IUP med skriftliga omdömen

17 Handlingsplaner Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Hälsoutveckling Mobbning och kränkande behandling Jämställdhet Integration Barn i behov av särskilt stöd Olycksfall i skolan Kris- och katastrof Allergi Säkerhet (under utformning) Några av våra handlingsplaner är:

18 Hälsofrämjande skola HÄLSA DAGLIG FYSISK AKTIVITET LIVSKUNSKAP (EQ) FÖRÄLDRASAMVERKAN KOST

19 Fysisk aktivitet Bunkeflomodellen - F-klass:Daglig fysisk aktivitet inne eller ute. - Årskurs 1-53 lektioner (45 min.) i idrottshall/vecka 2 lektioner (30 min.) skolans val/vecka Motorikobservationer i F-klass Extra motorisk träning åk 1

20 Mångfald Särskola (Grundsär- och träningsskola) Förberedelseklass Modersmål

21 Trivsel/Trygghet Trivselregler Rastvakter Vuxen- och kamratstödjare Elevråd Klassråd Matråd Biblioteksråd Skolgårdsråd/Miljöråd

22 Skolhälsovård Skolsköterska Linda Engberg (tel: 040-346904) Skolläkare Ann-Charlotte Ljung Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa hos barnet. Hälsobesök (F-klass, åk 2, åk 4, åk 6 och åk 8) Uppföljning av kontrollelever Hörselkontroll (F-klass) Vaccinationer Samarbete med, skolledning, gränsöverskridande teamet, specialpedagog samt övrig personal för att eleven ska få så bra förutsättningar som möjligt i skolan.

23 Trafik Vänlig väg till skolan (F-2) Verktyg i skolan (t.ex. Europakarta) Morötter och uppmuntran (reflexvästar, Lotta Giraff) Nyhetsbrev Fortbildning av skolans personal Temaveckor Inspirera till att gå till skolan istället för att ta bilen, bl.a. genom att starta Vandrande skolbussar. Resvaneundersökning Information och förankring lärare och föräldrar.

24 Temaveckor Kultur Miljö Hälsa Trafik Jämställdhet Läsa och skriva Skräpplockarvecka v.17

25 Skolrestaurang Lunch Mellanmål (Fritids) Ekologisk kost Läkarintyg Kontakt: Eva Mårtensson 040-158542

26 Ängslättskolans hemsida www.malmo.se/angslattskolan

27 Kontakt Skolassistent Marie Brefelt: 040-346906 Skolsköterska Linda Engberg: 040-346904 Skolrestaurang Eva Mårtensson: 040-158542

28


Ladda ner ppt "Förskoleklassinformation Ht 2012. Ledningsorganisation 12/13 Rektor Ann Ericson Biträdande rektor AnnLouise Becke Biträdande rektor Ulrika Dahlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser