Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassinformation Ht 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassinformation Ht 2012"— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklassinformation Ht 2012

2

3 Ledningsorganisation 12/13
Ängslättskolan Äs Sundsbro

4 Organisation 12/13 Skolbarnomsorg (SBO)

5 Organisation 12/13 Skolbarnomsorg (SBO)

6 Förskoleklasser inför ht 2012

7 Tidsplan Vecka 19-21 sänds klasslistor hem.
Barnen besöker skolorna i början av juni. Föräldramöte med F-klasslärare i slutet av maj alternativt början av juni. Skolstart 20/8

8 Inskrivningsblanketter
F-klass 15/3 Modersmålsblankett 15/3 Fritids (SBO) 15/3 Uppsägning 2 mån innan Vid föräldraledighet – kvar på fritids i 2 månader

9 Förskoleinformation

10 Skolinformation

11 Förskoleklassinformation

12 Vad är förskoleklass? Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

13 Ängslättkolans/ ÄS Sundsbros värdegrund
Ängslättskolans värdegrund ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” Lgr 11 Vi strävar efter att varje barn ska: Tro på sig själv Ta ansvar Visa hänsyn Med ovanstående menar vi: Eleven: har ögonkontakt med den han/hon talar med bjuder på sig själv ser möjligheter vågar ta parti för en utsatt kamrat vågar delta i diskussioner och framföra egna åsikter kan ta egna initiativ vågar vara duktig kan ta och ge beröm och kritik sköter sitt skolarbete är aktivt deltagande i klassråd och elevråd åtar sig gärna en uppgift står för vad han/hon gör och säger passar tider visar aktsamhet för sina egna och andras ägodelar respekterar skolans regler accepterar olikheter lyssnar på andra är artig är hjälpsam har tålamod med andra respekterar elever och vuxna på skolan Ängslättkolans/ ÄS Sundsbros värdegrund

14 Styrdokument Läroplan för förskola, Lpfö 98 Reviderad 2011
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11

15 Individuell UtvecklingsPlan (IUP)
Vad är IUP? Det är en framåtsyftande plan där läraren, eleven och föräldrarna i samverkan sätter upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. IUP för förskolor inom rektorsområde Ängslätt (Gula pärmen)

16 Alla elever har en IUP-portfölj som följer dem från F-klass till årskurs fem.
Portföljen innehåller: pedagogiska planeringar exempel på elevarbeten elevernas IUP med skriftliga omdömen

17 Handlingsplaner Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling
Några av våra handlingsplaner är: Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Hälsoutveckling Mobbning och kränkande behandling Jämställdhet Integration Barn i behov av särskilt stöd Olycksfall i skolan Kris- och katastrof Allergi Säkerhet (under utformning)

18 DAGLIG FYSISK AKTIVITET
Hälsofrämjande skola HÄLSA HÄLSA HÄLSA HÄLSA HÄLSA FÖRÄLDRASAMVERKAN KOST DAGLIG FYSISK AKTIVITET LIVSKUNSKAP (EQ)

19 Fysisk aktivitet Bunkeflomodellen Motorikobservationer i F-klass
- F-klass: Daglig fysisk aktivitet inne eller ute. - Årskurs lektioner (45 min.) i idrottshall/vecka 2 lektioner (30 min.) skolans val/vecka Motorikobservationer i F-klass Extra motorisk träning åk 1

20 Mångfald Särskola (Grundsär- och träningsskola) Förberedelseklass
Modersmål

21 Trivsel/Trygghet Trivselregler Rastvakter Vuxen- och kamratstödjare
Elevråd Klassråd Matråd Biblioteksråd Skolgårdsråd/Miljöråd

22 Skolhälsovård Skolsköterska Linda Engberg (tel: 040-346904)
Skolläkare Ann-Charlotte Ljung Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa hos barnet.  Hälsobesök (F-klass, åk 2, åk 4, åk 6 och åk 8) Uppföljning av kontrollelever Hörselkontroll (F-klass) Vaccinationer Samarbete med, skolledning, gränsöverskridande teamet, specialpedagog samt övrig personal för att eleven ska få så bra förutsättningar som möjligt i skolan.

23 Trafik Vänlig väg till skolan (F-2)
Inspirera till att gå till skolan istället för att ta bilen, bl.a. genom att starta Vandrande skolbussar. Resvaneundersökning Information och förankring lärare och föräldrar. Verktyg i skolan (t.ex. Europakarta) Morötter och uppmuntran (reflexvästar, Lotta Giraff) Nyhetsbrev Fortbildning av skolans personal Temaveckor

24 Temaveckor Kultur Miljö Hälsa Trafik Jämställdhet Läsa och skriva
Skräpplockarvecka v.17

25 Skolrestaurang Lunch Mellanmål (Fritids) Ekologisk kost Läkarintyg
Kontakt: Eva Mårtensson Lunch Mellanmål (Fritids) Ekologisk kost Läkarintyg

26 Ängslättskolans hemsida

27 Kontakt Skolassistent Marie Brefelt: 040-346906
Skolsköterska Linda Engberg: Skolrestaurang Eva Mårtensson:

28


Ladda ner ppt "Förskoleklassinformation Ht 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser