Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion I och II Inledning 4 Rättsordningar 4 Hur har Sveriges rättsordning kommit till? –Corpus Iuris Civilis, 530 e Kr servitutet –Landslagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion I och II Inledning 4 Rättsordningar 4 Hur har Sveriges rättsordning kommit till? –Corpus Iuris Civilis, 530 e Kr servitutet –Landslagarna."— Presentationens avskrift:

1

2 Introduktion I och II

3 Inledning 4 Rättsordningar 4 Hur har Sveriges rättsordning kommit till? –Corpus Iuris Civilis, 530 e Kr servitutet –Landslagarna och stadslagarna, ca 1350 –1734 – års lag

4 Från 1734 finns kvar… 4 BB 12 kap. Huru svin må i ollonskog släppas –Obsolet lagstiftning 4 HB 10 kap. Om pant och borgen –Används fortfarande

5 Det svenska rättssystemet Rättens indelning –Civilrätt –Straffrätt –Processrätt –Offentlig rätt –Skatterätt –Folkrätt –EU-rätt

6 Vad är civilrätt? 4 Privaträttsliga regler – ej offentlighetsrättsliga 4 Regler om egendom, skulder mm –Avtalsrätt –Köprätt –Fordringsrätt –Associationsrätt –Skadeståndsrätt –Sakrätt –Fastighetsrätt

7 Grundläggande civilrättsliga begrepp 4 Äganderätt – nyttjanderätt 4 Fast egendom – lös egendom 4 Lösöre 4 Avtalsfrihet 4 Tvingande – dispositiva regler 4 Rättigheter – skyldigheter 4 Fysiska personer – juridiska personer 4 Rättssubjekt – rättskapacitet – rättslig handlingsförmåga

8 Grundläggande civilrättsliga begrepp – forts 4 Fordran – skuld 4 Skuldebrev 4 Gäldenär – borgenär 4 Pant 4 Borgenär – borgensman

9 Grundläggande civilrättsliga begrepp – forts 4 Överlåtelse – upplåtelse 4 Besittning 4 Tradition 4 3:man 4 Sakrättsligt skydd 4 God tro – ond tro

10 Vanliga processrättsliga termer 4 Kärande-svarande 4 Yrkanden 4 Grunder 4 Käromål 4 Bestrida 4 Motivering 4 Domslut – ogilla talan, ogilla käromålet, lämna käromålet utan bifall, bifalla käromålet etc

11 Rättskällorna 4 (Grundlagarna) 4 Lagar och förordningar 4 Förarbeten 4 Praxis 4 Doktrin - litteratur

12 Sveriges lagar 4 Grundlagarna –Regeringsformen 1974 –Successionsordningen 1810 –Tryckfrihetsförordningen 1949 –Yttrandefrihetsgrundlagen 1991 4 Övriga lagar och förordningar

13 Förarbeten 4 Utredningar; SOU 4 Propositioner 4 Tillmäts stor betydelse vid lagtolkning 4 Dock inte bindande

14 Praxis 4 Domstolspraxis; högsta instans: HD, regeringsrätten 4 ”prejudikat” 4 Bindande?

15 Doktrin 4 Framstående juridiska skrifter 4 Vissa upphöjda till rättskälla

16 Att läsa lagtext, allmänt 4 Uppbyggnad av en ”modern” lag - tex konsumentkreditlagen –§1 – lagens tillämpningsområde –§§ 2 och 3 – definitioner –§4 – tvingande eller dispositiv? –§5 – generalklausul –Resterande lagtext 4 Tvingande/dispositiv lagstiftning –Några exempel

17 Att läsa en viss § 4 Rekvisit 4 Exempel - § 28 avtalslagen –Rättshandling –Som någon rättsstridigt blivit tvungen att företa –Pga våld mot person –Eller pga hot som inneburit trängande fara 4 Ett eller flera rekvisit? 4 ”och”, ”eller”

18 §28 avtalslagen Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne.

19 Lagtolkning 4 Bokstavstolkning 4 Extensiv tolkning 4 Restriktiv tolkning 4 Teleologisk tolkning

20 Om ingen tillämplig lag finns 4 Analog tillämpning av annan lag 4 Slutsats e-contrario 4 Sunt förnuft! 4 Handelsbruk, annan sedvänja 4 Praxis

21 Exempel tolkningsmetoder ”Förbjudet att här medföra större hundar” 4 grand danois 4 stor cocker spaniel 4 schimpans 4 Blind man med stor ledarhund 4 Flicka med schäfervalp 4 Elegant herre med katt i koppel


Ladda ner ppt "Introduktion I och II Inledning 4 Rättsordningar 4 Hur har Sveriges rättsordning kommit till? –Corpus Iuris Civilis, 530 e Kr servitutet –Landslagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser