Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion I och II.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion I och II."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion I och II

2 Inledning Rättsordningar Hur har Sveriges rättsordning kommit till?
Corpus Iuris Civilis, 530 e Kr servitutet Landslagarna och stadslagarna, ca 1350 1734 – års lag

3 Från 1734 finns kvar… BB 12 kap. Huru svin må i ollonskog släppas
Obsolet lagstiftning HB 10 kap. Om pant och borgen Används fortfarande

4 Det svenska rättssystemet
Rättens indelning Civilrätt Straffrätt Processrätt Offentlig rätt Skatterätt Folkrätt EU-rätt

5 Vad är civilrätt? Privaträttsliga regler – ej offentlighetsrättsliga
Regler om egendom, skulder mm Avtalsrätt Köprätt Fordringsrätt Associationsrätt Skadeståndsrätt Sakrätt Fastighetsrätt

6 Grundläggande civilrättsliga begrepp
Äganderätt – nyttjanderätt Fast egendom – lös egendom Lösöre Avtalsfrihet Tvingande – dispositiva regler Rättigheter – skyldigheter Fysiska personer – juridiska personer Rättssubjekt – rättskapacitet – rättslig handlingsförmåga

7 Grundläggande civilrättsliga begrepp – forts
Fordran – skuld Skuldebrev Gäldenär – borgenär Pant Borgenär – borgensman

8 Grundläggande civilrättsliga begrepp – forts
Överlåtelse – upplåtelse Besittning Tradition 3:man Sakrättsligt skydd God tro – ond tro

9 Vanliga processrättsliga termer
Kärande-svarande Yrkanden Grunder Käromål Bestrida Motivering Domslut – ogilla talan, ogilla käromålet, lämna käromålet utan bifall, bifalla käromålet etc

10 Rättskällorna (Grundlagarna) Lagar och förordningar Förarbeten Praxis
Doktrin - litteratur

11 Sveriges lagar Grundlagarna Övriga lagar och förordningar
Regeringsformen 1974 Successionsordningen 1810 Tryckfrihetsförordningen 1949 Yttrandefrihetsgrundlagen 1991 Övriga lagar och förordningar

12 Förarbeten Utredningar; SOU Propositioner
Tillmäts stor betydelse vid lagtolkning Dock inte bindande

13 Praxis Domstolspraxis; högsta instans: HD, regeringsrätten
”prejudikat” Bindande?

14 Doktrin Framstående juridiska skrifter Vissa upphöjda till rättskälla

15 Att läsa lagtext, allmänt
Uppbyggnad av en ”modern” lag - tex konsumentkreditlagen §1 – lagens tillämpningsområde §§ 2 och 3 – definitioner §4 – tvingande eller dispositiv? §5 – generalklausul Resterande lagtext Tvingande/dispositiv lagstiftning Några exempel

16 Att läsa en viss § Rekvisit Exempel - § 28 avtalslagen
Rättshandling Som någon rättsstridigt blivit tvungen att företa Pga våld mot person Eller pga hot som inneburit trängande fara Ett eller flera rekvisit? ”och”, ”eller”

17 §28 avtalslagen Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne.

18 Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning
Teleologisk tolkning

19 Om ingen tillämplig lag finns
Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-contrario Sunt förnuft! Handelsbruk, annan sedvänja Praxis Ghkhk

20 Exempel tolkningsmetoder
”Förbjudet att här medföra större hundar” grand danois stor cocker spaniel schimpans Blind man med stor ledarhund Flicka med schäfervalp Elegant herre med katt i koppel


Ladda ner ppt "Introduktion I och II."

Liknande presentationer


Google-annonser