Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3)"— Presentationens avskrift:

1 Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3)
Statens mark, inte intrång i befintliga rättigheter Naturreservat, kulturreservat (7:4-9) Bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värde-fulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet (jfr. Örskär; RÅ 1996 ref. 40). Inskränk-ningar, tåla intrång, ta mark i anspråk. Ersättning. /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

2 Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § )
5-8 §§ OmrådesskyddsF (1998:1252) A-BIOTOPER bil 1; alléer, småvatten i jordbruksmark, åkerholmar, stenmurar Skydd direkt! /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

3 Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § )
B-BIOTOPER Bil 2; SVO: brandfält, äldre naturskogsartade skogar, ravinskogar, örtrika sumpskogar, rik- och kalkkärr, ras- eller bergbranter, mark med mycket gamla träd m.m. 7 §; Lst: rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetesmarker…naturliga bäckfåror…ras- eller bergbranter…inte SVL Inte verksamhet/åtgärd som kan skada… avgränsning…förklaring (7:11 4 st, jfr 7:24) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

4 Naturvård (7 kap.) Naturminne (7:10) Djur- och växtskyddsområde (7:12)
Vattenskyddsområde (7:21-22) Natura 2000 (7:27-29b) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

5 Strandskydd (7 kap. 13-16 §§) 1951 Strandskyddslagen, 1964 NVL,
1974 Generellt strandskydd Skydda friluftslivet och livsmiljön Förbud mot byggnader, anläggningar eller anordningar…som hindrar eller avhåller allmänheten…andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter 100 – 300 meter från strandlinjen /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

6 Strandskydd (7 kap. 13-16 §§) Dispens om särskilda skäl (7:16)
I praxis; lucktomt, redan ianspråktagen, väg emellan, ointressant för friluftslivet /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

7 Intresseavvägning Intresseprövning (7:25-26)
Mättingemålet; RÅ 1996 ref. 44 (även RÅ 1996 ref. 56) Stenmuren; RÅ 1997 ref. 59 MÖDs praxis, bl.a. dom ; M /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

8 Artskydd (8 kap.) Fridlysning
Förbud mot handel med hotade arter (CITES) Utsättningsbegränsningar /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

9 Samråd och skogsbruk GENERELLA SAMRÅDET (12:6)
arbetsföretag…väsentlig ändring av naturmiljön Ex: Barrskogsplantering, vägar, master SKOGSVÅRDSLAGEN Allmänna hänsynsregler, anmälan-tillstånd, SVO /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

10 Miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1 §)
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas, 2. användning av mark, byggnader eller an-läggningar …kan medföra olägenhet…genom annat utsläpp…eller genom förorening av mark, luft, vattenområden, 3. användning av mark (osv)…kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

11 Tillståndsplikt (9 kap. 6 §)
BEMYNDIGANDET Anlägga och driva A- eller B-verksamhet Släppa ut avloppsvatten Släppa ut eller lägga upp fast avfall (A eller B) Större ändring av ovan /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

12 Tillståndsplikt (9 kap. 6 §)
9:1  9:6  5 § FMH (1998:899)  BILAGAN; A eller B Obs: övergångsregeln i FMH p. 2 Ansökan om tillstånd senast 31/12-05 OBS Frivilligt tillstånd (9:6 3 st) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

13 Anmälningsplikt (9 kap. 6 §)
9:1  9:6  21 § FMH (1998:899)  BILAGAN; C Obs: övergångsregeln i FMH p. 3 Anmälan senast 31/12-04 (2002) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

14 Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (Sanitär olägenhet) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

15 Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp 7 § 2 st. MB  §§ FMH Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

16 Hälsoskydd (9 kap. 3 §) - Kommunen kan föreskriva viss till-ståndsplikt (bl.a. för djurhållning och grundvattentäkt) - Krav på bostäder - Anmälningsplikt för vissa lokaler - Kommunala föreskrifter ang. tom-gångskörning, skydd av ytvattentäkter, eldning m.m. /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

17 Täkter (12 kap. 1-5 §§) Särskilda kravregler i 12 kap. MB
F (1998:904) om täkter och samråd Över till 9 kap. (bilagan) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

18 Vattenverksamhet (11 kap. 2 §)
- Åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge - Bortledande av grundvatten - Infiltration - Markavvattning /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

19 Tillståndsplikt (11 kap. 9 §)
All vattenverksamhet Undantag; uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas Särskilda kravregler (11.6-9), bl.a. att verksamheten är samhällsekonomisk motiverad (”båtnad”) Restvattenlagen (1998:812); rådigheten Särskild prövning /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

20 Markavvattning (11 kap.) När syftet är att varaktigt öka fastighetens lämplighet för visst ändamål; inte skyddsdikning (SVL) Förbudsområden, dispens (11:14, jfr. bilagan till F (1998:1388) om vattenverksamhet Lst prövar /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

21 Kemiska produkter (14 kap.)
Definitioner (14:2-6), bl.a. av kemisk produkt, bekämpningsmedel och hantering En mängd förordningar; bl.a. FKP (1998:941), FörbudsF (1998:944) och BekämpF (1998:947) Ingen förprövning! Föreskrifter från KEMI /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

22 Kemiska produkter (14 kap.)
Allmänna försiktighetsmått; 2:3 o 2:6  alla kemikalieregler Miljö- och hälsoutredning; 2:2  14:7 Produktinfo; 14:8  KIFS Uppgiftsskyldighet/anmälan (PR); 14:9-10, 23  §§ FKP (bil)  KIFS /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

23 Kemiska produkter (14 kap.)
Förhandsanmälan; 14:11 Tillstånd; 14:12  §§ FKP Godkännande av bekämpningsmedel; 14:13-16  BekämpF Förbud; 14:25  FörbudsF /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

24 Avfall (15 kap.) Definitioner; avfall och farligt avfall (15:1, jfr. avfallsdir. 75/442 o EGDs praxis) AvfallsF (2001:1063) bil. 1; kategorier, bil. 2; EWC, bil. 3; egenskaper, bil. 4; R (återvinning), bil. 5; D (bortskaffande) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

25 Avfall (15 kap.) Hanteringsregler; 15:18-21  19-25 §§ AvfallsF
Tillstånd/anmälan för transport; AvfallsF Tillstånd för behandling och mellanlagring enligt FMH DeponeringsF (2001:512) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

26 Avfall (15 kap.) Producentansvar (15:6-7); tidningar, däck, förpackningar, elavfall, bilar m.m. Kommunal renhållning (15:8-17); mono-pol på hushållsavfall, renhållningsord-ning Nedskräpning (15:30) och dumpning (15:31) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

27 Genomförandet Tillämpningsområde (1-2 kap.)
Allmänna hänsynsregler + kravregler Instrumenten; vem vill vad? 2:1 När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och…villkor…samt vid tillsyn…är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet…åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Sanktioner /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

28 Tillstånd/handläggningen
Ansökan/MKB upprättas – samråd Missade samråd, otillräcklig MKB Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras Bohus Energi Beslutet/domen Deldomar, prövotidsvillkor, talerättsförbehåll Kungörs/delges Inte alltid, alla sakägare, delgivning av msa /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

29 Miljökonsekvensbeskrivning (6 kap.)
Utredningskravet i förvaltningsrätten MKB syftar till att identifiera o beskriva direkta el indirekta effekter på männi-skor/miljö, kulturmiljö, hushållning …samspelet (6:3) Innehållet: Lokalisering, utformning, omfatt-ning…skyddsåtgärder m.m. Alternativutredning, inkl. 0-alternativ… icke-teknisk sammanfattning (6:7) Demokratisk aspekt (PBL) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

30 Tillståndet (22 kap. 25 §) Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…) Allmänna och särskilda villkor Utredningsfrågor REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV-NING (17 kap.) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

31 Tillståndet rättskraft (24 kap.)
…såvitt avser frågor som prövats i domen/ beslutet (24:1) = mynd o sakägare Även äldre tillstånd enligt annan lag Återkallelse (24:3) Omprövning (24:5): 10 år (eller kortare tid enligt EG-rätten), eller i förtid om…MKN…villkor inte följs… oväntade olägenheter…bättre teknik osv /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

32 Tillsynsmyndighetens instrument
Anmälan; C-verksamheter, andra åtgärder enligt FMH, mindre vattenverksamheter, kommunal anmälningsplikt, samråd Råd; inte hot /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

33 Tillsynsmyndighetens instrument
Förelägganden ...Som behövs för efterlevnad ...Skyddsåtgärder, reparation, undersökning ...Administrativa; information ...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel) ...Överlåtelse av fastighet eller verksamhet /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

34 Tillsynsmyndighetens instrument
Vite precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) Verkställighet och rättelse Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn - företag) Tillträde (Civilrättsliga instrument) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

35 Tillsynsmyndighetens instrument
Miljösanktionsavgifter (30 kap.) Åtalsanmälan (26:2) Miljöstraffrätten (29 kap.) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

36 Enköpingsdomen Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02
Tjänstefel att inte åtalsanmäla och inte besluta om miljösanktionsavgift /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

37 Prövningsorganisationen
Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

38 Prövningsorganisationen
Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen VAN Miljödomstolen (5 st) A /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

39 Tillsynsorganisationen (26 kap. 3)
TillsynsF (1998:900) Centrala TM: NV, KEMI, SoS, SKS Naturvård: Lst Vatten: Lst Miljöfarlig verksamhet: A-/B-: Lst, C-/U-: Kn (…) Kemikalier och avfall: Kommun /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

40 Initiativrätt Verksamheter utan tillstånd Verksamheter med tillstånd
Myndigheter, enskilda Verksamheter med tillstånd Myndigheter, - - - /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

41 Klagorätt Beslut/dom om verksamhet utan tillstånd
Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12 + praxis ang ”0-beslut”) Beslut/dom om tillstånd Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12), organisationer (16:13) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

42 Rättspraxis Gtb Energi; HD 2004-12-29; Ö 1766-04
Intresse - MÖD Beslut ; M Störningens art och spridning - Tåme o Brännö brygga (HD ; T Ö  ) - Bron över Tofta kanal, Polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme. Botniabanan; RegR ; Gtb Energi; HD ; Ö /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

43 Enskild talan (32 kap.) Skadestånd för miljöskada (32:1-11)
Förbudstalan (32:12) endast mot verksamheter utan tillstånd; oerhört sällan Grupptalan (32:13-14) /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

44 Mänskliga rättigheter
Europakonventionen (EKMR) Ne bis in idem Oskuldspresumtionen Förbudet mot självangivelse /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

45 Mänskliga rättigheter
ART.8 EKMR Europadomstolens dom i målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl. AARHUSKONVENTIONEN Fem metoder: informera, tidigt deltagande, lämna kommentarer (samråd), beaktande av synpunkter samt rätten till domstolsprövning av varje beslut, handling eller underlåtenhet Även regeringsbeslut /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess

46 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se
Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD). Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD /Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess


Ladda ner ppt "Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3)"

Liknande presentationer


Google-annonser