Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3) Statens mark, inte intrång i befintliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3) Statens mark, inte intrång i befintliga."— Presentationens avskrift:

1 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3) Statens mark, inte intrång i befintliga rättigheter Naturreservat, kulturreservat (7:4-9) Bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värde- fulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet (jfr. Örskär; RÅ 1996 ref. 40). Inskränk- ningar, tåla intrång, ta mark i anspråk. Ersättning.

2 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § ) 5-8 §§ OmrådesskyddsF (1998:1252) A-BIOTOPER bil 1; alléer, småvatten i jordbruksmark, åkerholmar, stenmurar Skydd direkt!

3 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § ) B-BIOTOPER Bil 2; SVO: brandfält, äldre naturskogsartade skogar, ravinskogar, örtrika sumpskogar, rik- och kalkkärr, ras- eller bergbranter, mark med mycket gamla träd m.m. 7 §; Lst: rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetesmarker…naturliga bäckfåror…ras- eller bergbranter…inte SVL Inte verksamhet/åtgärd som kan skada… avgränsning…förklaring (7:11 4 st, jfr 7:24)

4 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Naturvård (7 kap.) Naturminne (7:10) Djur- och växtskyddsområde (7:12) Vattenskyddsområde (7:21-22) Natura 2000 (7:27-29b)

5 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Strandskydd (7 kap. 13-16 §§) 1951 Strandskyddslagen, 1964 NVL, 1974 Generellt strandskydd Skydda friluftslivet och livsmiljön Förbud mot byggnader, anläggningar eller anordningar…som hindrar eller avhåller allmänheten…andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter 100 – 300 meter från strandlinjen

6 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Strandskydd (7 kap. 13-16 §§) Dispens om särskilda skäl (7:16) I praxis; lucktomt, redan ianspråktagen, väg emellan, ointressant för friluftslivet

7 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Intresseavvägning Intresseprövning (7:25-26) Mättingemålet; RÅ 1996 ref. 44 (även RÅ 1996 ref. 56) Stenmuren; RÅ 1997 ref. 59 MÖDs praxis, bl.a. dom 2003-11-25; M 10820-02

8 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Artskydd (8 kap.) Fridlysning Förbud mot handel med hotade arter (CITES) Utsättningsbegränsningar

9 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Samråd och skogsbruk GENERELLA SAMRÅDET (12:6) arbetsföretag…väsentlig ändring av naturmiljön Ex: Barrskogsplantering, vägar, master SKOGSVÅRDSLAGEN Allmänna hänsynsregler, anmälan- tillstånd, SVO

10 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1 §) 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas, 2. användning av mark, byggnader eller an- läggningar …kan medföra olägenhet…genom annat utsläpp…eller genom förorening av mark, luft, vattenområden, 3. användning av mark (osv)…kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke- joniserande strålning eller annat liknande.

11 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillståndsplikt (9 kap. 6 §) BEMYNDIGANDET 1.Anlägga och driva A- eller B- verksamhet 2.Släppa ut avloppsvatten 3.Släppa ut eller lägga upp fast avfall (A eller B) 4.Större ändring av ovan

12 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillståndsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  5 § FMH (1998:899)  BILAGAN; A eller B Obs: övergångsregeln i FMH p. 2 Ansökan om tillstånd senast 31/12-05 OBS Frivilligt tillstånd (9:6 3 st)

13 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Anmälningsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  21 § FMH (1998:899)  BILAGAN; C Obs: övergångsregeln i FMH p. 3 Anmälan senast 31/12-04 (2002)

14 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (Sanitär olägenhet)

15 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp 7 § 2 st. MB  13-16 §§ FMH Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH

16 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Hälsoskydd (9 kap. 3 §) - Kommunen kan föreskriva viss till- ståndsplikt (bl.a. för djurhållning och grundvattentäkt) - Krav på bostäder - Anmälningsplikt för vissa lokaler - Kommunala föreskrifter ang. tom- gångskörning, skydd av ytvattentäkter, eldning m.m.

17 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Täkter (12 kap. 1-5 §§) Särskilda kravregler i 12 kap. MB F (1998:904) om täkter och samråd Över till 9 kap. (bilagan)

18 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Vattenverksamhet (11 kap. 2 §) - Åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge - Bortledande av grundvatten - Infiltration - Markavvattning

19 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillståndsplikt (11 kap. 9 §) All vattenverksamhet Undantag; uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas Särskilda kravregler (11.6-9), bl.a. att verksamheten är samhällsekonomisk motiverad (”båtnad”) Restvattenlagen (1998:812); rådigheten Särskild prövning

20 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Markavvattning (11 kap.) När syftet är att varaktigt öka fastighetens lämplighet för visst ändamål; inte skyddsdikning (SVL) Förbudsområden, dispens (11:14, jfr. bilagan till F (1998:1388) om vattenverksamhet Lst prövar

21 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Kemiska produkter (14 kap.) Definitioner (14:2-6), bl.a. av kemisk produkt, bekämpningsmedel och hantering En mängd förordningar; bl.a. FKP (1998:941), FörbudsF (1998:944) och BekämpF (1998:947) Ingen förprövning! Föreskrifter från KEMI

22 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Kemiska produkter (14 kap.) Allmänna försiktighetsmått; 2:3 o 2:6  alla kemikalieregler Miljö- och hälsoutredning; 2:2  14:7 Produktinfo; 14:8  KIFS Uppgiftsskyldighet/anmälan (PR); 14:9- 10, 23  10-12 §§ FKP (bil)  KIFS

23 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Kemiska produkter (14 kap.) Förhandsanmälan; 14:11 Tillstånd; 14:12  14-21 §§ FKP Godkännande av bekämpningsmedel; 14:13-16  BekämpF Förbud; 14:25  FörbudsF

24 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Avfall (15 kap.) Definitioner; avfall och farligt avfall (15:1, jfr. avfallsdir. 75/442 o EGDs praxis) AvfallsF (2001:1063) bil. 1; kategorier, bil. 2; EWC, bil. 3; egenskaper, bil. 4; R (återvinning), bil. 5; D (bortskaffande)

25 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Avfall (15 kap.) Hanteringsregler; 15:18-21  19-25 §§ AvfallsF Tillstånd/anmälan för transport; AvfallsF Tillstånd för behandling och mellanlagring enligt FMH DeponeringsF (2001:512)

26 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Avfall (15 kap.) Producentansvar (15:6-7); tidningar, däck, förpackningar, elavfall, bilar m.m. Kommunal renhållning (15:8-17); mono- pol på hushållsavfall, renhållningsord- ning Nedskräpning (15:30) och dumpning (15:31)

27 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Genomförandet Tillämpningsområde (1-2 kap.) Allmänna hänsynsregler + kravregler Instrumenten; vem vill vad? 2:1 När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och…villkor…samt vid tillsyn…är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet…åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Sanktioner

28 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillstånd/handläggningen Ansökan/MKB upprättas – samråd Missade samråd, otillräcklig MKB Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras Bohus Energi Beslutet/domen Deldomar, prövotidsvillkor, talerättsförbehåll Kungörs/delges Inte alltid, alla sakägare, delgivning av msa

29 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Miljökonsekvensbeskrivning (6 kap.) Utredningskravet i förvaltningsrätten MKB syftar till att identifiera o beskriva direkta el indirekta effekter på männi- skor/miljö, kulturmiljö, hushållning …samspelet (6:3) Innehållet: Lokalisering, utformning, omfatt- ning…skyddsåtgärder m.m. Alternativutredning, inkl. 0-alternativ… icke-teknisk sammanfattning (6:7) Demokratisk aspekt (PBL)

30 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillståndet (22 kap. 25 §) Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…) Allmänna och särskilda villkor Utredningsfrågor REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV- NING (17 kap.)

31 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillståndet rättskraft (24 kap.) …såvitt avser frågor som prövats i domen/ beslutet (24:1) = mynd o sakägare Även äldre tillstånd enligt annan lag Återkallelse (24:3) Omprövning (24:5): 10 år (eller kortare tid enligt EG-rätten), eller i förtid om…MKN…villkor inte följs… oväntade olägenheter…bättre teknik osv

32 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillsynsmyndighetens instrument Anmälan; C-verksamheter, andra åtgärder enligt FMH, mindre vattenverksamheter, kommunal anmälningsplikt, samråd Råd; inte hot

33 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillsynsmyndighetens instrument Förelägganden...Som behövs för efterlevnad...Skyddsåtgärder, reparation, undersökning...Administrativa; information...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel)...Överlåtelse av fastighet eller verksamhet

34 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillsynsmyndighetens instrument Vite precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) Verkställighet och rättelse Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn - företag) Tillträde (Civilrättsliga instrument)

35 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillsynsmyndighetens instrument Miljösanktionsavgifter (30 kap.) Åtalsanmälan (26:2) Miljöstraffrätten (29 kap.)

36 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Enköpingsdomen Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02 Tjänstefel att inte åtalsanmäla och inte besluta om miljösanktionsavgift

37 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Prövningsorganisationen Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C

38 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Prövningsorganisationen Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen VAN pt Miljödomstolen (5 st) A

39 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Tillsynsorganisationen (26 kap. 3) TillsynsF (1998:900) Centrala TM: NV, KEMI, SoS, SKS Naturvård: Lst Vatten: Lst Miljöfarlig verksamhet: A-/B-: Lst, C-/U-: Kn (…) Kemikalier och avfall: Kommun

40 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Initiativrätt Verksamheter utan tillstånd Myndigheter, enskilda Verksamheter med tillstånd Myndigheter, - - -

41 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Klagorätt Beslut/dom om verksamhet utan tillstånd Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12 + praxis ang ”0-beslut”) Beslut/dom om tillstånd Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12), organisationer (16:13)

42 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Rättspraxis Intresse - MÖD Beslut 2001-06-27; M 3550-00 Störningens art och spridning - Tåme o Brännö brygga (HD 2004-10-21; T 1002-03 Ö 1976-04) - Bron över Tofta kanal, Polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme. Botniabanan; RegR 2004-12-02; 3887-03 Gtb Energi; HD 2004-12-29; Ö 1766-04

43 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Enskild talan (32 kap.) Skadestånd för miljöskada (32:1-11) Förbudstalan (32:12) endast mot verksamheter utan tillstånd; oerhört sällan Grupptalan (32:13-14)

44 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Mänskliga rättigheter Europakonventionen (EKMR) Ne bis in idem Oskuldspresumtionen Förbudet mot självangivelse

45 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Mänskliga rättigheter ART.8 EKMR Europadomstolens dom i målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl. AARHUSKONVENTIONEN Fem metoder: informera, tidigt deltagande, lämna kommentarer (samråd), beaktande av synpunkter samt rätten till domstolsprövning av varje beslut, handling eller underlåtenhet Även regeringsbeslut

46 2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 2004- (fulltext + MD). www.jandarpo.se Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003


Ladda ner ppt "2005-03-16/Jan Darpö Juridicum, UU MB och miljöprocess Naturvård (7 kap.) Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3) Statens mark, inte intrång i befintliga."

Liknande presentationer


Google-annonser