Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik)"— Presentationens avskrift:

1 IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik) och översyn av infrastrukturavgifter för ökad konkurrensneutralitet.” Bertil Arvidsson 0705-141102 bertil.arvidsson@bacab.se www.bacab.se 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 1

2 Godstrafiken på väg omfattande, ökar snabbt; – CO2 utsläppen från vägtrafiken ökar pga. lastbilstrafiken, miljömålen nås ej. – Trängsel på vägarna ökar, stora samhällskostnader pga. förseningar och olyckor. (Restidsförlängning) – Vägarna körs sönder, mycket stora underhållskostnader. (Betalas av staten) – Stor sårbarhet, dålig konkurrens, järnväg enda alternativet 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 2 Vad är problemet ? (1)

3 Godstrafiken på järnväg ökar snabbt; – Trängsel på järnvägarna, stora samhällskostnader pga. trafikstörningar och förseningar. – Järnvägarna körs sönder av tung godstrafik, mycket stora underhållskostnader. (Betalas av staten). – Stor sårbarhet och liten konkurrens, lastbil enda alternativet. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 3 Vad är problemet ? (2)

4 Inrikes fartygstransporter, mellan svenska hamnar, uppseendeväckande få. – Närsjöfart mycket ovanligt trots Europas längsta kust. Totalt endast 7 % (tonkm) av inrikesgodset på vattenvägarna. (Transporterna till och från Sverige inget stort problem, 90 % på köl, utveckling på rätt väg tack vare EU, Tyskland, Österrike etc.) 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 4 Vad är problemet ? (3)

5 Inrikessjöfart i Sverige Varför använder vi inte vattenvägarna i Sverige för ett avlasta väg och järnväg ? 1.EU-klassade inlandsfartyg som kan konkurrera med lastbil och järnväg är idag inte tillåtna att använda i Sverige. 2.Dagens infrastrukturavgifter (hamnar och farleder) är inte godstransportslagsneutrala utan missgynnar närsjöfarten och feedertrafiken. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 5

6  Inlandsfartygen kallas barges (pråmar) och är vattenvägarnas motsvarighet till lätta lastbilar/skåpbilar  IWT är ett kust- och inlandstransportsystem.  Pråmtrafiken har samma villkor som lastbil eller tåg, samma bränsle (diesel) etc.  IWT är ett alternativ till inrikes lastbil och tågtransporter där det finns IWW. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.6

7 Typiska EU:klassade inlandsfartyg 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 7

8 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.8

9 EU-Inlandssjöfart i Sverige 2014 ! I de regioner som har inre vattenvägar (IWW) svarar inlandssjöfarten för ca 30 % av godstransporterna Vattenvägen är en miljövänlig och kostnadsfri naturresurs på samma sätt som vattenkraft. I samtliga länder i EU som har inlandsfarvatten (IWW) ökar volymerna. Stora nyanläggningar görs nu, Stora EU-bidrag. Låga broar lyfts bort, kanaler breddas, nya slussar byggs. Stark koppling till ”Hållbar stad”, 30 % av transporterna under 5 mil. Politiker, industri hamnar och redarna positiva. 2012-09-249 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

10 Skillnad EU- klassade inlandsfartyg och havsgående, IMO-klassade fartyg Inlandsfartyg (Vänermax) – Max 2 meters våghöjd – Min. brohöjd 12-13 meter – Maxstorlek 200 containers, eller 4000 ton last – Normal gångtid 4- 18 timmar – Besättning 3 man – Tillgång till normal samhällsservice. – Ingen lots – Bränsle; Diesel 10 ppm svavel – Låga hamn- och farledsavgifter – Låga försäkringskostnader Havsgående fartyg; – Obegränsad våghöjd – Min. brohöjd över 40 meter – Maxstorlek 14000 containrar, eller 300000 ton last – Normal gångtid 5-30 dygn – Besättning 7-20 man – Måste klara allt med egen personal. – Lotspliktig – Tjockolja – Höga hamn- och farledsavgifter – Höga försäkringskostnader 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 10

11 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.11

12 Rotterdam. Nuläge och planer för utvecklingen av transporter mellan hamnen och inlandet. (Båten i diagrammen representerar inlandssjöfarten) 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 12

13  Godstillväxten i Sverige 1992-2008 +41 %  Godstillväxten antas fortsätt att öka i samma takt.  EU:s Vitbok tydlig; ◦ ”All core seaport are sufficiently connected to the rail freight and, where possible, inland waterway system 2050” ◦ Många IWW-projekt i nya TEN-T  Kapacitetsutredningen; Mer gods på IWW  Regeringen; Mer gods på IWW  TU ; Mer gods på IWW 2012-09-24 13 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

14 Starkt stöd för Närsjöfart och Inlandssjöfart i Västra Götaland Västra GötalandsregionenKommunerna i regionen 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 14

15 Starkt stöd för Närsjöfart och Inlandssjöfart i Mälarregionen 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 15

16 Goda förutsättningar i Sverige 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 16

17 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.17

18  30 % av godsflödet väljer vattenvägen där alternativet inre vattenväg finns.  30 % av godstransporterna på IWW under 5 mil, stark koppling till uthållig stad - konceptet.  30 % billigare containertransport på IWW i genomsnitt. Gäller för dörr till dörr- transport dvs. inklusive lastbilstransporten. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.18

19 Transportvolymerna ökar, inre vattenvägar ger konkurrensfördel !  Godstillväxten i Sverige 1992-2008 41 % Godstillväxten antas fortsätt att öka i samma takt. EU:s Vitbok – ”By 2050, all core seaport are sufficiently connected to the rail freight and, where possible, inland waterway system” 2012-09-2419 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

20  Det finns stora volymer gods som kan gå på IWW i Sverige ◦ Godstrafiken i Sverige (och hela EU) kommer att fortsätta att öka. ◦ Mer inlandssjöfart helt i linje med EU:s och Sveriges transportpolitik. ◦ Inlandssjöfart ger statsfinansiellt plus på grund av låga infrastrukturkostnader, låga underhållskostnader, inga subventioner. ◦ Inlandssjöfart (barges) är ett billigt transportslag.  Men; Kostnadsbilden helt avgörande för utvecklingen ! ◦ Rättvisa Infrastrukturavgifter ? ◦ Svenska tekniska särregler ? ◦ Svenska Bemanningkrav ? 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.20

21 Havsgående IMO-klassad kustsjöfart mellan svenska orter ; Godsflödena styrs av de ekonomiska förutsättningarna. Kustsjöfarten med havsgående fartyg finns redan idag. Andelen gods som tar sjövägen skulle vara mycket större om infrastruktur avgifterna var rättvisa och godstransportslags- neutrala. 2012-09-24 21 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

22  EU:s Vitbok ◦ ”Thirty per cent of road freight over 300 km should shift to other modes such as rail or waterborne transport by 2030, and more than 50 % by 2050.”  Kapacitetsutredningen; ◦ Öka användningen av våra vattenvägar genom att använda ekonomiska styrmedel. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.22

23 Närsjöfart inom EU och Sverige. Kustsjöfarten med havsgående fartyg svarade 2009 för 37 % av transportarbetet inom EU, lastbilen 46%, järnvägen 10 %. På grund av det svenska avgiftssystemet har Sverige mycket lite sådana transporter mellan svenska hamnar. Positiva åtgärder från regeringen. (Lite prat, mycket verkstad) ; Sveriges infrastrukturbudget har öppnats för sjöfart och vattenvägarna. Nya, transportslags- övergripande myndigheter. Beslut om IWW. Kapacitetsutredningen. Översyn trafikavgifter. Ökade forskningsanslag. 2012-09-24 23 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

24 Infrastrukturavgifter hamnar. Göteborgs Hamntaxa. General Cargo 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 24

25 M/S Kinne 4600 ton Byggd 2004. Erik Thun AB Motsvarar 115 lastbilar. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 25

26 M/S Skagen. 3000 ton Ahlmarks Lines Byggd 2000 Motsvarar 75 lastbilar 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 26

27 Ahlmarks rederi AB Linjenät EU Ingen trafik mellan de svenska hamnarna på grund av avgiftssystemet! 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 27

28  Fartygstransporten debiteras i vardera hamn 29 kr per ton flis (1,90 kr per GT + 27 kr per ton lastat och lossat gods).  Tågtransporten debiteras 3 kr per ton lastat och lossat gods. Totalt 6 kr per ton flis.  Lastbilstransporten debiteras ingen infrastrukturavgift alls.  Fartygstransporten har en stor kostnadsnackdel,58 kronor per ton relativt lastbilen, pga. infrastrukturavgiftssystemet. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.28

29 Trafiksäkerhet, också en fråga om transportmedelsval. Flistransport på E20Oljetransporter på väg 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 29

30  Totala kostnader per år 110 Mkr  Varav Kapitalkostnad 10 Mkr Besättning/teknisk drift 12 Mkr Hamnavgifter 22 Mkr20 % Stuveri 42 Mkr38 % Lots 4 Mkr Farledsavgift 1 Mkr 1 % Bränsle 19 Mkr Hamnarna står för mer än hälften av fartygets totala kostnad. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.30

31 InfrastrukturavgifterTankfartygTankbil Kapacitet;14000 ton40 ton Antal resor;En enkel resa350 resor ToR E6 Hamnavgift Göteborg;141 000 0 Farledsavgift totalt; 24 000 0 Hamnavgift Helsingborg;239 000 0 Dieselskatt/fordonskatt; 0210 000 Summa404 000 kr210 000 kr Källa; Erik Thun AB 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.31

32  Ja, och det är enkelt och kostar inget.  Åtgärder: 1. Tranportslagsneutrala avgifter i hamnarna. (Omfördelning: Kostnadsneutralt för hamnarna) 2. Transportslagsneutrala väg-, järnväg- och farledsavgifter. (Lönsamt för staten och kommunen) 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.32

33 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 2012-09-24 33

34 Staten är ytterst ansvarig för att alla har tillgång till en väl fungerande, kostnadseffektiv och rättvis infrastruktur.  Infrastrukturavgifter för väg/järnväg/vattenväg råder staten redan över. Konkurrensneutralitet genom att; ◦ Banavgiftssystemet tillämpas även på vattenvägarna. ◦ Stöd till närsjöfart. (Jmf Italien, Spanien)  För att skapa konkurrensneutralitet i hamnarna finns olika alternativ; ◦ Hamnarna omfördelar kostnaderna mellan användarna. ◦ Staten skärper tillståndsprövningen. (Jmf. Rotterdam) ◦ Hamnlag. (Likabehandling) 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.34

35  Rättvisa infrastrukturavgifter ger ; ◦ Mindre trängseln på väg- och järnväg. ◦ Mycket stora samhällsvinster i form av högre framkomlighet och minskad miljö- och klimatpåverkan. ◦ Radikalt lägre kostnaderna för väg- och järnvägsunderhållet.  Win-Win för staten, miljön och industrin. 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.35

36 Tack för uppmärksamheten Några Frågor ? Bertil Arvidsson 0705-141102 bertil.arvidsson@bacab.se www.bacab.se bertil.arvidsson@bacab.se 2012-09-24 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 36


Ladda ner ppt "IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik)"

Liknande presentationer


Google-annonser