Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik)"— Presentationens avskrift:

1 IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik) och översyn av infrastrukturavgifter för ökad konkurrensneutralitet.” Bertil Arvidsson IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 1

2 Godstrafiken på väg omfattande, ökar snabbt; – CO2 utsläppen från vägtrafiken ökar pga. lastbilstrafiken, miljömålen nås ej. – Trängsel på vägarna ökar, stora samhällskostnader pga. förseningar och olyckor. (Restidsförlängning) – Vägarna körs sönder, mycket stora underhållskostnader. (Betalas av staten) – Stor sårbarhet, dålig konkurrens, järnväg enda alternativet IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 2 Vad är problemet ? (1)

3 Godstrafiken på järnväg ökar snabbt; – Trängsel på järnvägarna, stora samhällskostnader pga. trafikstörningar och förseningar. – Järnvägarna körs sönder av tung godstrafik, mycket stora underhållskostnader. (Betalas av staten). – Stor sårbarhet och liten konkurrens, lastbil enda alternativet IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 3 Vad är problemet ? (2)

4 Inrikes fartygstransporter, mellan svenska hamnar, uppseendeväckande få. – Närsjöfart mycket ovanligt trots Europas längsta kust. Totalt endast 7 % (tonkm) av inrikesgodset på vattenvägarna. (Transporterna till och från Sverige inget stort problem, 90 % på köl, utveckling på rätt väg tack vare EU, Tyskland, Österrike etc.) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 4 Vad är problemet ? (3)

5 Inrikessjöfart i Sverige Varför använder vi inte vattenvägarna i Sverige för ett avlasta väg och järnväg ? 1.EU-klassade inlandsfartyg som kan konkurrera med lastbil och järnväg är idag inte tillåtna att använda i Sverige. 2.Dagens infrastrukturavgifter (hamnar och farleder) är inte godstransportslagsneutrala utan missgynnar närsjöfarten och feedertrafiken IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 5

6  Inlandsfartygen kallas barges (pråmar) och är vattenvägarnas motsvarighet till lätta lastbilar/skåpbilar  IWT är ett kust- och inlandstransportsystem.  Pråmtrafiken har samma villkor som lastbil eller tåg, samma bränsle (diesel) etc.  IWT är ett alternativ till inrikes lastbil och tågtransporter där det finns IWW IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.6

7 Typiska EU:klassade inlandsfartyg IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 7

8 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.8

9 EU-Inlandssjöfart i Sverige 2014 ! I de regioner som har inre vattenvägar (IWW) svarar inlandssjöfarten för ca 30 % av godstransporterna Vattenvägen är en miljövänlig och kostnadsfri naturresurs på samma sätt som vattenkraft. I samtliga länder i EU som har inlandsfarvatten (IWW) ökar volymerna. Stora nyanläggningar görs nu, Stora EU-bidrag. Låga broar lyfts bort, kanaler breddas, nya slussar byggs. Stark koppling till ”Hållbar stad”, 30 % av transporterna under 5 mil. Politiker, industri hamnar och redarna positiva IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

10 Skillnad EU- klassade inlandsfartyg och havsgående, IMO-klassade fartyg Inlandsfartyg (Vänermax) – Max 2 meters våghöjd – Min. brohöjd meter – Maxstorlek 200 containers, eller 4000 ton last – Normal gångtid timmar – Besättning 3 man – Tillgång till normal samhällsservice. – Ingen lots – Bränsle; Diesel 10 ppm svavel – Låga hamn- och farledsavgifter – Låga försäkringskostnader Havsgående fartyg; – Obegränsad våghöjd – Min. brohöjd över 40 meter – Maxstorlek containrar, eller ton last – Normal gångtid 5-30 dygn – Besättning 7-20 man – Måste klara allt med egen personal. – Lotspliktig – Tjockolja – Höga hamn- och farledsavgifter – Höga försäkringskostnader IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 10

11 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.11

12 Rotterdam. Nuläge och planer för utvecklingen av transporter mellan hamnen och inlandet. (Båten i diagrammen representerar inlandssjöfarten) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 12

13  Godstillväxten i Sverige %  Godstillväxten antas fortsätt att öka i samma takt.  EU:s Vitbok tydlig; ◦ ”All core seaport are sufficiently connected to the rail freight and, where possible, inland waterway system 2050” ◦ Många IWW-projekt i nya TEN-T  Kapacitetsutredningen; Mer gods på IWW  Regeringen; Mer gods på IWW  TU ; Mer gods på IWW IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

14 Starkt stöd för Närsjöfart och Inlandssjöfart i Västra Götaland Västra GötalandsregionenKommunerna i regionen IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 14

15 Starkt stöd för Närsjöfart och Inlandssjöfart i Mälarregionen IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 15

16 Goda förutsättningar i Sverige IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 16

17 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.17

18  30 % av godsflödet väljer vattenvägen där alternativet inre vattenväg finns.  30 % av godstransporterna på IWW under 5 mil, stark koppling till uthållig stad - konceptet.  30 % billigare containertransport på IWW i genomsnitt. Gäller för dörr till dörr- transport dvs. inklusive lastbilstransporten IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.18

19 Transportvolymerna ökar, inre vattenvägar ger konkurrensfördel !  Godstillväxten i Sverige % Godstillväxten antas fortsätt att öka i samma takt. EU:s Vitbok – ”By 2050, all core seaport are sufficiently connected to the rail freight and, where possible, inland waterway system” IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

20  Det finns stora volymer gods som kan gå på IWW i Sverige ◦ Godstrafiken i Sverige (och hela EU) kommer att fortsätta att öka. ◦ Mer inlandssjöfart helt i linje med EU:s och Sveriges transportpolitik. ◦ Inlandssjöfart ger statsfinansiellt plus på grund av låga infrastrukturkostnader, låga underhållskostnader, inga subventioner. ◦ Inlandssjöfart (barges) är ett billigt transportslag.  Men; Kostnadsbilden helt avgörande för utvecklingen ! ◦ Rättvisa Infrastrukturavgifter ? ◦ Svenska tekniska särregler ? ◦ Svenska Bemanningkrav ? IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.20

21 Havsgående IMO-klassad kustsjöfart mellan svenska orter ; Godsflödena styrs av de ekonomiska förutsättningarna. Kustsjöfarten med havsgående fartyg finns redan idag. Andelen gods som tar sjövägen skulle vara mycket större om infrastruktur avgifterna var rättvisa och godstransportslags- neutrala IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

22  EU:s Vitbok ◦ ”Thirty per cent of road freight over 300 km should shift to other modes such as rail or waterborne transport by 2030, and more than 50 % by 2050.”  Kapacitetsutredningen; ◦ Öka användningen av våra vattenvägar genom att använda ekonomiska styrmedel IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.22

23 Närsjöfart inom EU och Sverige. Kustsjöfarten med havsgående fartyg svarade 2009 för 37 % av transportarbetet inom EU, lastbilen 46%, järnvägen 10 %. På grund av det svenska avgiftssystemet har Sverige mycket lite sådana transporter mellan svenska hamnar. Positiva åtgärder från regeringen. (Lite prat, mycket verkstad) ; Sveriges infrastrukturbudget har öppnats för sjöfart och vattenvägarna. Nya, transportslags- övergripande myndigheter. Beslut om IWW. Kapacitetsutredningen. Översyn trafikavgifter. Ökade forskningsanslag IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

24 Infrastrukturavgifter hamnar. Göteborgs Hamntaxa. General Cargo IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 24

25 M/S Kinne 4600 ton Byggd Erik Thun AB Motsvarar 115 lastbilar IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 25

26 M/S Skagen ton Ahlmarks Lines Byggd 2000 Motsvarar 75 lastbilar IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 26

27 Ahlmarks rederi AB Linjenät EU Ingen trafik mellan de svenska hamnarna på grund av avgiftssystemet! IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 27

28  Fartygstransporten debiteras i vardera hamn 29 kr per ton flis (1,90 kr per GT + 27 kr per ton lastat och lossat gods).  Tågtransporten debiteras 3 kr per ton lastat och lossat gods. Totalt 6 kr per ton flis.  Lastbilstransporten debiteras ingen infrastrukturavgift alls.  Fartygstransporten har en stor kostnadsnackdel,58 kronor per ton relativt lastbilen, pga. infrastrukturavgiftssystemet IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.28

29 Trafiksäkerhet, också en fråga om transportmedelsval. Flistransport på E20Oljetransporter på väg IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 29

30  Totala kostnader per år 110 Mkr  Varav Kapitalkostnad 10 Mkr Besättning/teknisk drift 12 Mkr Hamnavgifter 22 Mkr20 % Stuveri 42 Mkr38 % Lots 4 Mkr Farledsavgift 1 Mkr 1 % Bränsle 19 Mkr Hamnarna står för mer än hälften av fartygets totala kostnad IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.30

31 InfrastrukturavgifterTankfartygTankbil Kapacitet;14000 ton40 ton Antal resor;En enkel resa350 resor ToR E6 Hamnavgift Göteborg; Farledsavgift totalt; Hamnavgift Helsingborg; Dieselskatt/fordonskatt; Summa kr kr Källa; Erik Thun AB IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.31

32  Ja, och det är enkelt och kostar inget.  Åtgärder: 1. Tranportslagsneutrala avgifter i hamnarna. (Omfördelning: Kostnadsneutralt för hamnarna) 2. Transportslagsneutrala väg-, järnväg- och farledsavgifter. (Lönsamt för staten och kommunen) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.32

33 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel

34 Staten är ytterst ansvarig för att alla har tillgång till en väl fungerande, kostnadseffektiv och rättvis infrastruktur.  Infrastrukturavgifter för väg/järnväg/vattenväg råder staten redan över. Konkurrensneutralitet genom att; ◦ Banavgiftssystemet tillämpas även på vattenvägarna. ◦ Stöd till närsjöfart. (Jmf Italien, Spanien)  För att skapa konkurrensneutralitet i hamnarna finns olika alternativ; ◦ Hamnarna omfördelar kostnaderna mellan användarna. ◦ Staten skärper tillståndsprövningen. (Jmf. Rotterdam) ◦ Hamnlag. (Likabehandling) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.34

35  Rättvisa infrastrukturavgifter ger ; ◦ Mindre trängseln på väg- och järnväg. ◦ Mycket stora samhällsvinster i form av högre framkomlighet och minskad miljö- och klimatpåverkan. ◦ Radikalt lägre kostnaderna för väg- och järnvägsunderhållet.  Win-Win för staten, miljön och industrin IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.35

36 Tack för uppmärksamheten Några Frågor ? Bertil Arvidsson IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel. 36


Ladda ner ppt "IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012 ”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik)"

Liknande presentationer


Google-annonser