Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm september 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm september 2012"— Presentationens avskrift:

1 IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm 24-25 september 2012
”Förbättrade godstransporter - Tillåtelse av EU- klassade inlandsfartyg (Pråmtrafik) och översyn av infrastrukturavgifter för ökad konkurrensneutralitet.” Bertil Arvidsson IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

2 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.
Vad är problemet ? (1) Godstrafiken på väg omfattande, ökar snabbt; CO2 utsläppen från vägtrafiken ökar pga. lastbilstrafiken, miljömålen nås ej. Trängsel på vägarna ökar, stora samhällskostnader pga. förseningar och olyckor. (Restidsförlängning) Vägarna körs sönder, mycket stora underhållskostnader. (Betalas av staten) Stor sårbarhet, dålig konkurrens, järnväg enda alternativet IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

3 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.
Vad är problemet ? (2) Godstrafiken på järnväg ökar snabbt; Trängsel på järnvägarna, stora samhällskostnader pga. trafikstörningar och förseningar. Järnvägarna körs sönder av tung godstrafik, mycket stora underhållskostnader. (Betalas av staten). Stor sårbarhet och liten konkurrens, lastbil enda alternativet. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

4 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.
Vad är problemet ? (3) Inrikes fartygstransporter, mellan svenska hamnar, uppseendeväckande få. Närsjöfart mycket ovanligt trots Europas längsta kust. Totalt endast 7 % (tonkm) av inrikesgodset på vattenvägarna. (Transporterna till och från Sverige inget stort problem, 90 % på köl, utveckling på rätt väg tack vare EU, Tyskland, Österrike etc.) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

5 Inrikessjöfart i Sverige
Varför använder vi inte vattenvägarna i Sverige för ett avlasta väg och järnväg ? EU-klassade inlandsfartyg som kan konkurrera med lastbil och järnväg är idag inte tillåtna att använda i Sverige. Dagens infrastrukturavgifter (hamnar och farleder) är inte godstransportslagsneutrala utan missgynnar närsjöfarten och feedertrafiken. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

6 Sjöfart på inre vattenvägar (IWT) har inget med sjöfart att göra (!)
Inlandsfartygen kallas barges (pråmar) och är vattenvägarnas motsvarighet till lätta lastbilar/skåpbilar IWT är ett kust- och inlandstransportsystem. Pråmtrafiken har samma villkor som lastbil eller tåg, samma bränsle (diesel) etc. IWT är ett alternativ till inrikes lastbil och tågtransporter där det finns IWW. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

7 Typiska EU:klassade inlandsfartyg
IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

8 EU-klassad inlandssjöfart 2014
IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

9 EU-Inlandssjöfart i Sverige 2014 !
I de regioner som har inre vattenvägar (IWW) svarar inlandssjöfarten för ca 30 % av godstransporterna Vattenvägen är en miljövänlig och kostnadsfri naturresurs på samma sätt som vattenkraft. I samtliga länder i EU som har inlandsfarvatten (IWW) ökar volymerna. Stora nyanläggningar görs nu, Stora EU-bidrag. Låga broar lyfts bort, kanaler breddas, nya slussar byggs. Stark koppling till ”Hållbar stad”, % av transporterna under 5 mil. Politiker, industri hamnar och redarna positiva. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

10 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.
Skillnad EU- klassade inlandsfartyg och havsgående, IMO-klassade fartyg Inlandsfartyg (Vänermax) Max 2 meters våghöjd Min. brohöjd meter Maxstorlek 200 containers, eller 4000 ton last Normal gångtid timmar Besättning 3 man Tillgång till normal samhällsservice. Ingen lots Bränsle; Diesel 10 ppm svavel Låga hamn- och farledsavgifter Låga försäkringskostnader Havsgående fartyg; Obegränsad våghöjd Min. brohöjd över 40 meter Maxstorlek containrar, eller ton last Normal gångtid 5-30 dygn Besättning 7-20 man Måste klara allt med egen personal. Lotspliktig Tjockolja Höga hamn- och farledsavgifter Höga försäkringskostnader IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

11 Transporter till och från Amsterdam hamn 2009 („Hinterland“, källa hemsida !)
IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

12 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.
Rotterdam. Nuläge och planer för utvecklingen av transporter mellan hamnen och inlandet. (Båten i diagrammen representerar inlandssjöfarten) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

13 De inrikes godstransportvolymerna ökar, inre vattenvägar viktig del av lösningen.
Godstillväxten i Sverige % Godstillväxten antas fortsätt att öka i samma takt. EU:s Vitbok tydlig; ”All core seaport are sufficiently connected to the rail freight and, where possible, inland waterway system 2050” Många IWW-projekt i nya TEN-T Kapacitetsutredningen; Mer gods på IWW Regeringen; Mer gods på IWW TU ; Mer gods på IWW IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

14 Starkt stöd för Närsjöfart och Inlandssjöfart i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen Kommunerna i regionen IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

15 Starkt stöd för Närsjöfart och Inlandssjöfart i Mälarregionen
IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

16 Goda förutsättningar i Sverige
IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

17 Sjöfart på de inre vattenvägarna = Inland Waterways Transport (IWT) Typiska EU-klassade inlandsfartyg IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

18 Tre 30 %-are att lägga på minnet
30 % av godsflödet väljer vattenvägen där alternativet inre vattenväg finns. 30 % av godstransporterna på IWW under 5 mil, stark koppling till uthållig stad - konceptet. 30 % billigare containertransport på IWW i genomsnitt. Gäller för dörr till dörr- transport dvs. inklusive lastbilstransporten. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

19 Transportvolymerna ökar, inre vattenvägar ger konkurrensfördel !
Godstillväxten i Sverige % Godstillväxten antas fortsätt att öka i samma takt. EU:s Vitbok ”By 2050, all core seaport are sufficiently connected to the rail freight and, where possible, inland waterway system” IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

20 Sammanfattning Inlandssjöfart
Det finns stora volymer gods som kan gå på IWW i Sverige Godstrafiken i Sverige (och hela EU) kommer att fortsätta att öka. Mer inlandssjöfart helt i linje med EU:s och Sveriges transportpolitik. Inlandssjöfart ger statsfinansiellt plus på grund av låga infrastrukturkostnader, låga underhållskostnader, inga subventioner. Inlandssjöfart (barges) är ett billigt transportslag. Men; Kostnadsbilden helt avgörande för utvecklingen ! Rättvisa Infrastrukturavgifter ? Svenska tekniska särregler ? Svenska Bemanningkrav ? IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

21 Föredragets del två; Kust- och feedertrafik inom Sverige
Havsgående IMO-klassad kustsjöfart mellan svenska orter ; Godsflödena styrs av de ekonomiska förutsättningarna. Kustsjöfarten med havsgående fartyg finns redan idag. Andelen gods som tar sjövägen skulle vara mycket större om infrastruktur avgifterna var rättvisa och godstransportslags- neutrala.     IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

22 Mål: Mer gods på sjön ! EU:s Vitbok
”Thirty per cent of road freight over 300 km should shift to other modes such as rail or waterborne transport by 2030, and more than 50 % by 2050.” Kapacitetsutredningen; Öka användningen av våra vattenvägar genom att använda ekonomiska styrmedel. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

23 Närsjöfart inom EU och Sverige.
Kustsjöfarten med havsgående fartyg svarade 2009 för 37 % av transportarbetet inom EU, lastbilen 46%, järnvägen 10 %. På grund av det svenska avgiftssystemet har Sverige mycket lite sådana transporter mellan svenska hamnar. Positiva åtgärder från regeringen. (Lite prat, mycket verkstad) ; Sveriges infrastrukturbudget har öppnats för sjöfart och vattenvägarna. Nya, transportslags- övergripande myndigheter. Beslut om IWW. Kapacitetsutredningen. Översyn trafikavgifter. Ökade forskningsanslag. Närsjöfart inom EU och Sverige. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

24 Infrastrukturavgifter hamnar. Göteborgs Hamntaxa. General Cargo
IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

25 M/S Kinne 4600 ton Byggd 2004. Erik Thun AB
Motsvarar 115 lastbilar. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

26 M/S Skagen. 3000 ton Ahlmarks Lines Byggd 2000
Motsvarar 75 lastbilar IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

27 Ahlmarks rederi AB Linjenät EU
Ingen trafik mellan de svenska hamnarna på grund av avgiftssystemet! IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

28 Exempel 2. Infrastrukturavgifter i hamnen
Exempel 2. Infrastrukturavgifter i hamnen. Flistransport från hamn A till hamn B. Fartygstransporten debiteras i vardera hamn 29 kr per ton flis (1,90 kr per GT + 27 kr per ton lastat och lossat gods). Tågtransporten debiteras 3 kr per ton lastat och lossat gods. Totalt 6 kr per ton flis. Lastbilstransporten debiteras ingen infrastrukturavgift alls. Fartygstransporten har en stor kostnadsnackdel, 58 kronor per ton relativt lastbilen, pga. infrastrukturavgiftssystemet. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

29 Trafiksäkerhet, också en fråga om transportmedelsval.
Flistransport på E20 Oljetransporter på väg IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

30 Containertransporter i närsjöfart Exempel 3. (Källa CombiPort).
Totala kostnader per år 110 Mkr Varav Kapitalkostnad Mkr Besättning/teknisk drift Mkr Hamnavgifter Mkr 20 % Stuveri Mkr 38 % Lots Mkr Farledsavgift Mkr 1 % Bränsle Mkr Hamnarna står för mer än hälften av fartygets totala kostnad. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

31 Oljetransport från Göteborg till Helsingborg. (14000 ton gasolja)
Oljetransport från Göteborg till Helsingborg. (14000 ton gasolja). Exempel 4. Infrastrukturavgifter Tankfartyg Tankbil Kapacitet; 14000 ton 40 ton Antal resor; En enkel resa 350 resor ToR E6 Hamnavgift Göteborg; Farledsavgift totalt; 24 000 Hamnavgift Helsingborg; Dieselskatt/fordonskatt; Summa kr kr Källa; Erik Thun AB IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

32 Går det att öka närsjöfarten/ kustsjöfarten i Sverige?
Ja, och det är enkelt och kostar inget. Åtgärder: Tranportslagsneutrala avgifter i hamnarna. (Omfördelning: Kostnadsneutralt för hamnarna) Transportslagsneutrala väg-, järnväg- och farledsavgifter. (Lönsamt för staten och kommunen) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

33 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

34 Vem äger frågan ? Hamnen och staten!
Staten är ytterst ansvarig för att alla har tillgång till en väl fungerande, kostnadseffektiv och rättvis infrastruktur. Infrastrukturavgifter för väg/järnväg/vattenväg råder staten redan över. Konkurrensneutralitet genom att; Banavgiftssystemet tillämpas även på vattenvägarna. Stöd till närsjöfart. (Jmf Italien, Spanien) För att skapa konkurrensneutralitet i hamnarna finns olika alternativ; Hamnarna omfördelar kostnaderna mellan användarna. Staten skärper tillståndsprövningen. (Jmf. Rotterdam) Hamnlag. (Likabehandling) IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

35 Konsekvensanalys Rättvisa infrastrukturavgifter ger ;
Mindre trängseln på väg- och järnväg. Mycket stora samhällsvinster i form av högre framkomlighet och minskad miljö- och klimatpåverkan. Radikalt lägre kostnaderna för väg- och järnvägsunderhållet. Win-Win för staten, miljön och industrin. IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.

36 IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.
Tack för uppmärksamheten Några Frågor ? Bertil Arvidsson IBC. Effektiva Godsflöden. Närsjöfart och ekonomiska styrmedel.


Ladda ner ppt "IBC konferens Effektiva Godsflöden Stockholm september 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser