Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför behöver vi en individualiserad föräldraförsäkring?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför behöver vi en individualiserad föräldraförsäkring?"— Presentationens avskrift:

1 Varför behöver vi en individualiserad föräldraförsäkring?

2 Hur försäkringen ser ut idag
Rätt till ledigt Rätt till ersättning Föräldrapenning ges i 480 dagar/barn (16 mån, som kan fördelas över 8 år). 390 dagar (13 mån) på sjukpenningnivå = 80 % av din lön (upp till /mån) 90 dagar (3 mån) är på garantinivå = 180 kronor/dag. Föräldrarna får hälften av dagarna och kan fördela dessa mellan sig, utom 60 dagar/förälder som inte kan omfördelas. Rätt att vara ledig tills ditt barn fyller 18 mån, med eller utan föräldrapenning. Rätt att vara ledig tills ditt barn fyller 8 år, med föräldrapenning. Rätt att jobba deltid (ner till 75 %) tills ditt barn fyller 8 år.

3 Varför finns föräldraförsäkringen?
Föräldraförsäkringen infördes 1974 (ersatte moderskapsförsäkringen) och var då världens mest radikala. Målet var att även män nu skulle vara föräldralediga och kvinnor skulle få lättare att delta i arbetslivet. Tvåförsörjarmodellen (ersatte den tidigare familjeförsörjarmodellen) – män och kvinnor fick lika stort ansvar för att försörja sig själv och sin familj.

4 Det blev inte så jämställt som det var tänkt…
Föräldraförsäkringen är individuell. Reglerna tillåter att föräldrarna omfördelar ledighet mellan varandra. Resultatet blev en ojämställd ansvarsbörda. Kvinnor började förvärvsarbeta mer, men fortsatte ta huvudansvar för omsorgsarbetet.

5 Det blev inte så jämställt som det var tänkt…
Kvinnor tog från början ut nästan all ledighet. Mäns uttag ökade först när den första ”pappamånaden” infördes (1995) och den andra (2002). 2012 tog kvinnor ut 76% av föräldradagarna. Under barnets första 2 år tog kvinnor ut 90%.

6 Ett ojämställt arbetsliv och familjeliv
Många par fördelar fortfarande föräldraledigheten väldigt ojämställt. De påverkas av ojämställda arbetsvillkor och normer, bl.a. olikheter i lön, arbetsgivares attityd och omgivningens förväntningar.

7 Föräldraförsäkringen – ett hinder för kvinnor i arbetslivet
Systemet som skulle stötta kvinnor i arbetslivet blev istället ett hinder. Idag är kvinnor borta längre från arbetsmarknaden, dubbelarbetar mer, vilket även påverkar kvinnors hälsa. Kvinnor har fått svårare att få fast anställning och heltid. Kvinnor ses som ”riskarbetskraft”.

8 Individualisering: Dagar kan inte längre kan överlåtas. Föräldrarna behandlas som individer, vilket stödjer en tvåförsörjarmodell.

9 Individualisering - för kärnfamiljer och stjärnfamiljer
En individualiserad föräldraförsäkring lägger grund för en modern familjepolitik i ett samhälle med många olika familjetyper. Sveriges nya regering ska också särskilt se över föräldraförsäkringen för att underlätta för de familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.

10 En jämställd föräldraförsäkring – för kvinnornas, männens, barnens och samhällets skull.

11 För kvinnornas skull Stärker kvinnor på arbetsmarknaden – kvinnor slipper bli betraktade som ”riskarbetskraft”. Kvinnor får bättre kontakt med arbetsmarknaden, större möjligheter till heltid, bättre löne- och karriärutveckling. Delat ansvar för hem och barn minskar kvinnors dubbelarbete. Det är viktigt för kvinnors hälsa! På lång sikt är det avgörande för att öka kvinnors pensioner.

12

13

14 För männens skull En jämställd föräldraförsäkring stärker mäns roll som pappor, deras närvaro och inflytande i familjen. Pappor får en starkare förhandlingsposition gentemot arbetsgivare och partner. Pappor som prioriterar föräldraledighet får större stöd mot ”illojal konkurrens” från män som ensidigt prioriterar jobbet.

15 För barnens skull Barn har rätt till båda sina föräldrar – när föräldrar delar lika får barnet närmre kontakt med båda sina föräldrar tidigt i livet. Risken för separation är lägre för par som delar föräldraledigheten. Chansen till fortsatt god kontakt med båda föräldrarna efter separation stärks. Risken för barnfattigdom minskar, när ensamstående mammor får en starkare kontakt med arbetsmarknaden.

16 För samhällets skull En mer jämställd arbetsmarknad nyttjar både mäns och kvinnors utbildning och kompetens bättre. Kostnaderna för ohälsa och fattigdom minskar. Jämställdhet främjar både kvinnor och män som får delta och forma samhället och sina egna liv.

17 Regeringsförklaringen 2014:
”Som ett steg mot ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen ska en tredje månad reserveras för vardera föräldern”.

18 Regeringsförklaringen 2014:
”Föräldraförsäkringen ses även över för att underlätta för de familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.”

19 ”Kan vi inte främja jämställd föräldraledighet på andra sätt?”
Andra sätt som prövats är information och ekonomiska incitament (t.ex. höjt tak och jämställdhetsbonus). Det har inte fungerat. Det enda verktyg som har fungerat är vigda dagar åt varje förälder.

20 ”Ska vi inte låta processen ta sin tid istället för att forcera?”
Det är 40 år sen som föräldraförsäkringen genomfördes. Redan då diskuterades en individualisering. Ju längre vi väntar, desto större är risken att det ojämställda livsmönster förstärks och befästs.

21 ”Ska inte familjer få välja själva?”
Jämlika livschanser för kvinnor och män är också viktigt för valfriheten. Det är en illusion att alla idag kan ”välja fritt”. Ojämställda livschanser, stora löneskillnader och mäns bättre karriärmöjligheter påverkar hur vi fördelar arbete och föräldraledighet.

22 ”Men ska staten styra familjerna genom föräldraförsäkringen?”
Familjepolitiken är alltid styrande. Men det är politikernas ansvar hur vi styr och vad vi vill främja! Redan idag styr föräldraförsäkringen familjers liv – mot traditionella könsroller och ojämställda villkor på arbetsmarknaden.

23 ”Ska vi inte ta hänsyn till att familjer förlorar ekonomiskt?”
Vi måste också ta hänsyn till de enorma förlorade livsinkomster som drabbar alla kvinnor, på grund av kvinnors huvudansvar för det obetalda arbetet. Livsinkomsten för en man är idag 3,6 miljoner kronor högre än för en kvinna.

24 ”Många mammor vill vara hemma länge”
Mammor får vara hemma hur länge de vill. Frågan handlar om hur långa ledigheter som ska finansieras av politiska styrmedel. Jämställdhetspolitik innebär att både kvinnor och män måste se över invanda livsmönster och privilegier. Sverige har fortfarande en av världens generösaste föräldraförsäkringar!

25 ”Det måste ju fungera med amningen!”
Rådet till mammor är att om möjligt amma i 6 månader och sen komplettera med annan mat. Att dela ledigheten lika (8 månader betalt var) fungerar för de allra flesta. Många kan fortsätta amma (t.ex. morgon och kväll) även efter att man har gått tillbaka till jobbet.

26 ”En individualisering drabbar ju barnen, om papporna inte tar ledigt”
Ja, det är ett problem att det finns pappor som idag inte tar ut sina föräldradagar. Förändring kräver att män ges starkare rättigheter och möter tydliga krav i sin föräldraroll. Vi måste utgå från att män kan och vill ta ansvar för sina barn för att nå jämställdhet.

27 ”Vad händer om pappa är olämplig?”
För att förälder ska ha rätt till alla dagar krävs ensam vårdnad. Om en förälder är olämplig måste det säkerställa rättsligt t.ex. på grund av försummande, våld mot partner eller barn. Frågan är komplex. Om en förälder inte är lämplig, men fortfarande är vårdnadshavare, kan de inte tvingas överlåta sina dagar.

28 VAB - Vård av barn VAB, vård av barn infördes 1974.
Mäns uttag har legat på still på 30% i över 25 år. Sedan man började räkna dagarna 1989, har pappornas uttag ökad med 1,7 procentenheter. Det finns idag väldigt lite forskning runt VAB.

29 Stöd för delat försörjningsansvar
Eva Bernhardt, Arbete och familj under 2000-talet. Stockholms universitet

30 Stöd för delad föräldraledighet
Eva Bernhardt, Arbete och familj under 2000-talet. Stockholms universitet

31 LO, Novus Opinion, Joa Bergold 2012

32


Ladda ner ppt "Varför behöver vi en individualiserad föräldraförsäkring?"

Liknande presentationer


Google-annonser