Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Invånartjänster Oktober 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Invånartjänster Oktober 2014"— Presentationens avskrift:

1 Invånartjänster Oktober 2014

2 Det här är en ”det händer just nu”-rapport
Det här är en ”det händer just nu”-rapport. Vi kommer fortsätta med denna månadsvisa rapportering och utveckla den vidare. Om du har synpunkter och tankar, mejla dem gärna till: Rapporten skickas till: Förvaltningsgrupperna Informationsdirektörerna Landstingens kommunikatörer Verksamhetschefer 1177 Vårdguiden på telefon Mina vårdkontakters nätverk Medlemmar på projektplatsen för 1177.se Rapporten publiceras även på inera.se

3 Nyttjande av tjänster Oktober 2014

4 Pågående och planerade projekt

5 Pågående projekt Projekt Syfte Start Klart när Kontaktperson
Prio psyk del 2 Projektet ska utveckla stöd och behandling på nätet genom att utveckla e-hälsotjänster inom psykiatriområdet. Projektet är indelat i flera områden och första etappen hanterar: - Information - Ytterligare öka tillgängligheten till informationen om psykisk hälsa/ohälsa för barn och unga på 1177.se och UMO.se - Stödtjänster för personer med omfattande eller komplicerad problematik En e-tjänst som ger patienten ett planerings-verktyg med möjlighet att se sina uppsatta mål för behandling, möjlighet att själv kunna registrera och följa upp överenskomna uppgifter och medicinering samt kunna registrera egna värden. info stödtjänster Anna-Lena Byström Agneta Östlund/ Eva Lindholm E-tjänster för stöd och behandling Syftet är att i första hand öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrade stöd och behandlingar över Internet. Projektet ska utveckla och leverera en nationell teknisk behandlingsplattform för internetbaserad behandling. Annette Cederberg

6 Pågående projekt Projekt Syfte Start Klart när Kontaktperson
Hitta och jämför hjälpmedel Utveckling av ny nationell hjälpmedelsdatabas samt temaområde Hjälpmedel med applikationen Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se klar Ny tidplan håller på att tas fram för Vårdgivartjänst Anna Dahlström ESS-system för händelsebaserad övervakning Ett nationellt system för bevakning och bedömning av utbrottsrisker baserat på s.k. händelsebaserad information med utgångspunkt i samtal till 1177 Vårdguiden på telefon samt sökningar på 1177 Vårdguiden på webben. 2013 2015 Pär Bjelkmar/ Deleer Barazanji Pilotstudie om socialtjänsten på 1177.se Projektet ska genomföra ett antal piloter i samarbete med kommuner och landsting, och genomföra en fördjupad målgruppsanalys, för att i pilotprojektform klargöra på vilket sätt 1177 skulle kunna användas även för socialtjänsten. Pilotstudien avser enbart föräldrar till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Desirée Söderberg

7 Pågående projekt Projekt Syfte Start Klart när Kontaktperson
Visning av data från nationella diabetesregistret på 1177.se För att stödja landstingen i den pågående utvecklingen av ökad valfrihet inom vården startade SKL under hösten 2012 ett nationellt utvecklingsprojekt kring valfrihetsinformation. Projektet i sin helhet leds från SKL och Invånartjänster ansvarar för ett delprojekt, nämligen att genomföra en pilot för visning av kvalitetsdata från diabetsregistret. Lösningen ska vara nationell men i detta delprojekt ingår endast att visa diabetsdata lokalt i Västra Götalandsregionen. Fredrik Dolleus Videostöd för ökad kvalitet i sjukvårdsrådgivning Projektet videostöd för ökad kvalitet och tillgänglighet syftar i ett första steg till att utvärdera användning av flerpartsvideo vid rådgivningssamtal mellan teckenspråkstalande, teckenspråkstolk och sjuksköterskan. Jonathan Björkehag

8 Pågående projekt Projekt Start Klart när Kontaktperson Syfte
Responsiv UMO Göra UMO.se responsiv för att optimera användarupplevelserna i mobilen och på webben. 2014 Q2 2014 Q4 Karin A Johansson Förstudie HSA som katalog i Rådgivningsstödet Utreda möjligheter till en gemensam katalog inom Invånartjänster som även tillgodoser de specifika behov som sjukvårdsrådgivningarna har. 2014 Q3 Virtuell portal 2.0 Mina vårdkontakter Ett sammanhållande projekt som innefattar uppgraderingar av gränssnitt, funktionalitet och verksamhetsprocesser inom MVK för att svara upp mot behov av anslutande virtuella portaltjänster såsom Vårdhändelser och Behandlingsplattformen, såväl som interna och landstingsgemensamma användbarhets- och förvaltningsaspekter, samt anpassning till 1177 Vårdguiden som varumärke. Gabriel von Euler Nya patientlagen Informationskampanj om nya patientlagen, på uppdrag av Socialdepartementet. Huvudsakligen information i befintliga tjänster och kanaler. Utbildning av Vårdguiden på telefons sjuksköterskor. I början av 2015 görs en informationskampanj riktad till invånare. 2015Q1 Brita Nilsson Engström

9 Avslutade projekt Projekt Syfte Start Klart när Kontaktperson
Tjänstepaketering Hitta & jämför vård Syftet med projektet är att tjänsten ska kunna konsumeras av fler aktörer utöver 1177.se, som till exempel UMO, sjukvårdsrådgivningens rådgivningsstöd, Mina vårdkontakter, landstingens egna kanaler eller på sikt helt andra aktörer. Därmed får alla aktörer som vill sprida information om exempelvis vårdenheter och kontaktuppgifter till vården tillgång till en gemensam, uppdaterad och kvalitetssäkrad källa. Anna Rajkowska Ombudstjänst Mina vårdkontakter Ombudfunktionen (version 1.1) som omfattar vårdnadshavare till barn under 13 år blev produktionssatt 22 maj och är tillgänglig för alla landsting och regioner. Gabriel von Euler Fristående tidbok Att vidareutveckla fristående tidbok med exempelvis loggning, kallelser, rapporter och utveckling av gränssnittet. Not: Några mindre justeringar kvarstår. 2013-Q4 Karin A Johansson

10 Avslutade projekt Projekt Syfte Start Klart när Kontaktperson
Förstudie Diabit.se på 1177.se Förstudien har tagit fram ett förslag på hur material från Diabit kan integreras i 1177 Vårdguiden. Extern finansiering krävs för både genomförande och förvaltning. Slutrapport Brita Nilsson-Engström Fimpaaa! Ett utvecklat sluta röka-stöd för unga i form av en app som tillgängliggörs via UMO.se och App store /Google Play, och en utvecklad del om tobak inom området ANDT på UMO.se. Cecilia Birgersson Norling

11 Genomförda och planerade utbildningsinsatser och pågående införanden
Oktober 2014

12 Genomförda utbildningsinsatser -nationellt
Syfte Start Klart när Kontaktperson Utbildning redaktionen Sjuksköterskans arbetet i 1177 Vårdguiden på telefon Öka kunskapen runt 1177 Vårdguiden på telefon Oktober Elisabeth Almgren Eriksson Patientlagen utifrån 1177 Vårdguiden på telefon perspektiv. Ge kunskap kring och förståelse för innebörden av patientlagen. September 9 och 11 december Annelie Amigelius Stöd och information om Mina Vårdkontakter ur införandeperspektiv Ge verktyg till lokala kontakpersoner för införande och ökad användning av Mina vårdkontakter Kristina Stener/ Eva Lindholm Rådgivningsstödet webb införs i utbildning – Högskolan i Skövde. (pilot) 2013 2016

13 Genomförda utbildningsinsatser -nationellt
Syfte Start Klart när Kontaktperson Samtalshandledarutbildning Fördjupa kunskaper och förståelse i samtalsprocessen som metod för patientsäkra bedömningar. Utveckla färdigheterför att kunna ge konstruktiv kritik och känna trygghet i rollen som handledare och utbildare i rådgivningssamtalet September 2014 December 2014 Elisabeth Almgren Eriksson Workshop Vårdhändelser Förmedla information om Vårdhändelser och visa det införandestöd som 1177/ vårdguiden har i anslutning/införandeprocessen. 28 oktober 2014 Kristina Stener Utbildning i ny databas för ”Hitta och jämför hjälpmedel” hos sjukvårds- huvudmän och 250 leverantörer Den nya databasen kommer att vara systemet för nya ”Hitta o jämför hjälpmedel” på 1177 vårdguiden, samt den databas som används för beställning av bl.a hjälpmedel September 2013 Projektet fortgår men utbildningsinsatsen klar mitten oktober 2014.

14 Aktuell status Tjänster i det nationella uppdraget

15 1177.se Genomförande av ett första redaktionsråd via internet
Arbetar med framtagning av nästa års revideringsplan för 1177-redaktionen och revideringsintervaller för olika texter Finslipar de nya redaktionella processerna Jobbar aktivt med att anpassa våra texter efter nya språkliga riktlinjerna och nya berättarstrukturer Workshops och språkverkstäder om de språkliga riktlinjerna Innehållsmöten där vi kvalitetssäkrar materialet

16 1177.se – innehåll Nyproduktion: Ny text om ebola Revideringar: • Antabus (läkemedel) • Campral (läkemedel) • Naltrexon Vitaflo (läkemedel) • Influensa • Vaccination mot influensa • Kramper hos barn • Svininfluensa • Hemorrojder • Havandeskapsförgiftning • Sarkoidos • Vegetarisk mat • Matråd för vegetarianer • Operationssår • Hepatit C • Utomkvedshavandeskap

17 1177.se – förvaltning Efter driftstörningarna i oktober är webbplatsen nu stabil och vi ser över våra processer för att säkra upp tjänsten. Pågående utveckling: Förbättring av utskriftsfunktionen Exportfunktion av wordfiler i Epi

18 Rådgivningsstödet Reviderade beslutsunderlag Amnings- och uppfödningsbesvär – spädbarn (0-12 månader) Amnings- och uppfödningsbesvär – förälder Ansiktsskada Benbesvär – barn Benbesvär – vuxen Blåmärke Bröstkörtelbesvär Fot- och fotledsbesvär – barn Fot- och fotledsbesvär – vuxen Främmande kropp – öra Heshet Huvudvärk – barn Huvudvärk – vuxen Håravfall Hårbottenbesvär Höft- och bäckenbesvär – barn Höft- och bäckenbesvär – vuxen Knäbesvär – barn Knäbesvär – vuxen

19 Rådgivningsstödet Reviderade beslutsunderlag - fortsättning Mask
Nackbesvär Nackskada Nagelbesvär Nagelskada Näsblödning Nästäppa – snuva Rytmrubbning i hjärtat Skrik hos små barn Stickningar och myrkrypningar Undervikt Urinförändring – mängd Utebliven avföring – barn Utebliven avföring – vuxen Viktnedgång Viktuppgång Yrsel Övervikt

20 Rådgivningsstödet Reviderade egenvårdsråd Eksem
Riskgrupper och influensa Ryggbesvär hos barn

21 UMO Deltog på Luft, Sveriges största konferensen inom tobaksområdet, i Umeå 2-3 oktober och föreläste om Fimpaaa! Fimpaaa! Intensivt arbete inför lansering av appen den 3 november innefattar redaktionellt innehåll, testning, förvaltning och marknadsföring. UMO fick i samband med konferensen ta emot Psykologer mot tobaks Luft-pris för sitt arbete med Fimpaaa! Motiveringen löd: UMO:s arbete med form, varumärke, språk och marknadsföring har varit kreativt, gediget, effektivt, seriöst och imponerande. UMO är en ny viktig aktör i det svenska tobaksförebyggande arbetet. Arbetet med att göra UMO responsiv har påbörjats. Isamband med det kommer webbplatsen även få en ny design. Två nya redaktörer började 20 oktober, Olga Henriksson och Agnes Hellström, som kommer jobba halva sin tid med innehåll på UMO.se och halva tiden med innehåll på 1177.se.

22 Mina vårdkontakter - Vårdhändelser
Den 28 oktober hölls en nationell träff om Vårdhändelser som arrangerades av införandegruppen på Invånartjänster 1177 Vårdguiden/UMO. Dagen präglades av diskussioner och presentationer av e-tjänsten utifrån olika perspektiv. På inera.se finns presentationerna från dagen:

23 Frågetjänsterna på 1177 Vårdguiden och UMO.se
Anna Eklund och Therese Zetterqvist Eriksson från Fråga UMO gästade Metropol på Sveriges Radio den 14 november. Huvudtemat var preventivmedel, men även frågor om sex och njutning besvarades. Vill du lyssna kan du göra det här: Metropol - Anna och Therese pratar preventivmedel Frågetjänsterna har fortbildningsmöte för sina svarare nov.

24 Frågetjänsterna på 1177 Vårdguiden och UMO.se
Nya svarsbankssvar på UMO Hur ska jag göra för att bli ihop med mitt ex igen?  Tänk om jag aldrig blir ihop med någon  Om jag tvingas gifta mig, vad kan jag göra? 1177 har inga nya svarsbankssvar den här månaden.

25 Övergripande redaktionellt
Ny version av skrivreglerna (upplaga 2) Ny modell för revideringsintervall för 1177.se Strukturgruppen – beslut om ny innehållsstruktur

26 Ny struktur för sjukdomsartiklar
Varför? För att göra texterna mer enhetliga, lättillgängliga och inkluderande har redaktionen infört nya språkliga riktlinjer och även sett över strukturen i texterna. Vi gör om texterna för att uppfylla språklagens krav och Språkrådets riktlinjer. Det medför bland annat att texterna nu ska ha ett du-tilltal när det är möjligt samt att information som återkommer flera gånger tas bort. Vad? Strukturgruppen har tagit fram: Nya strukturer för Fakta och råd-artiklar (=Sjukdomar, symtom, behandlingar, undersökningar) Övergripande checklista för redaktörerna Utkast till tips för att arbeta med den nya strukturen i Epi, som redaktörerna sedan själva kan fylla på

27 Ny modell revideringsintervall
Varför? Att ha standard vart annat år är inte effektivt nyttjande av redaktionella resurser. Texterna skiljer sig väldigt mycket åt. Vissa texter är kopplade till forskning och teknikutveckling, medan det händer väldigt lite kopplat till andra. Rätt text ska ha rätt revideringsintervall. Att se över revideringsintervall skapar bättre förutsättningar till samrevidering och till att exempelvis använda samma faktagranskare till samma typ av texter. Exempel här är samarbetet mellan 1177, Umo och RGS. Hur? Viktigt att inte förväxla revideringsintervall med prioritering (medicinsk och redaktionell). Bedömningen av revideringsintervall har gjorts utifrån att medicinsk fakta i en text är korrekt. Frågan är då när texten behöver revideras nästa gång. Respektive ämnesredaktör har i samarbete med medicinskt sakkunniga gått igenom samtliga texter som har revideringsår 2014 och satt intervall 1-5 år. Detsamma kommer att göras med revideringsplanen för nästa år. I de lägen det står och väger mellan två olika intervall för en text, väljs det kortare intervallet med hänsyn till kvalitet. Lika som nu kan alltid nya riktlinjer, synpunkter eller andra faktorer innebära att en ny medicinsk bedömning görs och revidering behöver genomföras före det uppsatta revideringsåret. Revideringsintervall - modell 1 år ​Ett fåtal texter (t ex texter om influensa pga nytt vaccin eller rekommendationer). 2 år​ Texter med mycket forskning och/eller teknikutveckling. 3 år ​ Normalfallet (även preparattexter). 4 år​ 5 år för långt intervall, 3 år för kort. 5 år ​Texter där det händer väldigt lite (t ex området kroppen).

28 Ny webbförvaltare för öppna tjänster
Capgemini blir nya leverantör efter slutförd upphandling. Det är de öppna tjänsterna 1177.se, UMO.se, Hitta och jämför vård samt anonyma frågetjänster som berörs. Apparna kommer också att beröras av leverantörsbytet. Exempel på tjänster som inte berörs är Inloggade tjänster (Mina Vårdkontakter) och 1177 Vårdguiden på telefon. Arbetet med överföring till en ny leverantör planeras att börja under vecka 47 och har en preliminär tidplan på tre till sex månader. Valtech och övriga befintliga leverantörer ansvarar för support och förvaltning under hela perioden fram till att överlämningen är klar. En projektgrupp tillsätts av Carl-Gunnar Höglund och Anette Thalén för att planera och driva övergången och för att synkronisera med pågående utveckling inom tjänsteområdena. Projektgruppen kommer att ledas av projektledaren Marie Frosteman. En plan för de olika planerade aktiviteterna och vilken ordning de görs kommer att tas fram snarast. Det gäller också arbetet med Hitta och jämför vårds sökfunktion, utvecklandet av responsiv design för UMO.se och utveckling som rör granskningsverktyget i episerver för 1177.se.

29 Aktuella möten med uppdragsgivare/intressenter

30 Kundansvarigas genomförda och planerade besök i landsting och regioner i samarbete med Inera
Dalarna 9 oktober Kronoberg Örebro 30 okt Gotland 11 nov Östergötland 13 nov Jämtland 20 nov Norrbotten 21 nov Gävleborg 3 dec Sörmland 10 dec Värmland 11 dec Västmanland 20 jan Kalmar 21 jan Förvaltningsgruppsmöten 11 december Datum 2015: 5 feb 26 mars 3 juni 3 sept 22 okt  10 dec Kommande nätverksmöten 1177 Vårdguiden på telefon 27 november Mina vårdkontakter 10 december Redaktörsnätverket 10 november (patientlagen) Hitta och jämför vård Medicinskt ansvariga 1177 Vårdguiden på telefon (MLA) RGS webb 10 december

31 1177 Vårdguiden/UMO i media
Oktober 2014

32 Medieexponering – oktober

33 1177 Vårdguiden & UMO i media, oktober - exempel

34 1177 Vårdguiden & UMO medieexponering - källkategori

35 Medieexponering per län - 1177 Vårdguiden

36 1177 Vårdguiden på Mynewsdesk: oktober 2014 (”Toppen” den 7 oktober: Egen nyhet om stress och spänningshuvudvärk publicerad i pressrummet)

37 Kontaktvägar support

38 Kontaktvägar support 1177 Vårdguiden på telefon 1177 Vårdguiden webb
Driftsstörningar och allvarliga fel:   alla dagar dygnet runt Användarstöd, synpunkter och frågor:   1177 Vårdguiden webb Driftstörningar och allvarliga fel:   alla dagar dygnet runt Synpunkter och frågor: Hitta och jämför vård Driftstörningar, allvarliga fel, synpunkter och frågor:   alla dagar dygnet runt

39 Kontaktvägar support UMO.se Mina vårdkontakter
Driftstörningar och allvarliga fel:   alla dagar dygnet runt Synpunkter och frågor: Mina vårdkontakter Driftstörningar, allvarliga fel, synpunkter och frågor: – Vårdgivarsupport, – Invånarsupport alla dagar kl. 6-22 Det pågår ett arbete med att fastställa svarstider och vi återkommer angående detta längre fram


Ladda ner ppt "Invånartjänster Oktober 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser