Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer E-pliktlagen Ett komplement till pliktexemplarslagen 2014-12-10 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer E-pliktlagen Ett komplement till pliktexemplarslagen 2014-12-10 1."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer E-pliktlagen Ett komplement till pliktexemplarslagen 2014-12-10 1

2 Sidnummer E-plikt - lag från 1 juli 2012 Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument Lag (SFS) 2012:492 om pliktexemplar av elektroniskt material (1 juli 2012)Lag (SFS) 2012:492 Förordning (SFS) 2012:866 med kompletterande uppgifter (1 januari 2013)Förordning (SFS) 2012:866 Lagen innebär att –Från 31 mars 2013 ska ett urval massmedieföretag och myndigheter lämna material (mjukstart för att KB ska hinna bygga upp rutiner), –från 31 december 2014 gäller lagen fullt ut och fler leverantörer tillkommer © All rights reserved Foto: Jens Gustavsson 2014-12-10 2

3 Sidnummer Varför? Sveriges nationalbibliotek sedan 1661 samlat in i stort sett alla tryckta publikationer som givits ut i landet. sedan I slutet av 1970-talet även radio- och TV- sändningar, musik, film och multimedier. från den 1 juli 2012 utökats till att omfatta även elektroniskt material som en del av det svenska kulturarvet. Lagen träder i kraft i full skala 2015. syftet med den lagstadgade insamlingen är dels att bevara det svenska kulturarvet, dels att främja forskningen. 2014-12-10 3

4 Sidnummer E-plikt – vilka ska leverera? Den som har automatiskt grundlagsskydd för sin utgivning enligt YGL och som tillgängliggör information från en webbplats till allmänheten här i landet –föreningar, –organisationer, –dagspress, –radio och tv –publicister, producenter, förlag etc. Den som har automatiskt grundlagsskydd för sin utgivning enligt YGL och som tillgängliggör information från en webbplats till allmänheten här i landet –föreningar, –organisationer, –dagspress, –radio och tv –publicister, producenter, förlag etc. Myndigheter - kommunala - statliga myndigheter under regeringen Aktörer som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material –e-boksförläggare, –e-tidskriftsutgivare… Aktörer som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material –e-boksförläggare, –e-tidskriftsutgivare… 2014-12-10 4

5 Sidnummer Myndigheter ska leverera både till KB och RA (Riksarkivet) Riksarkivet Leverera allt Arkivlagstiftning Proveniensprincipen 2014-12-10 5 Kungliga biblioteket Leverera en delmängd: ”egentliga myndighetspublikationer” Pliktexemplarslagstiftningarna Bibliografisk presentation (katalogposter)

6 Sidnummer Vad ska levereras? Gäller för alla e-pliktleverantörer: Det finns vissa grundläggande kriterier för att materialet ska betraktas som leveranspliktigt: 1.Materialet ska bestå av enstaka filer av avslutad och permanent karaktär, avsett att presenteras på samma sätt vid varje användning, dvs. när den som publicerar materialet inte längre fortlöpande för in eller ändrar informationen kan det vara ett tecken på att materialet är att betrakta som avslutat. Men skilj på fortlöpande uppdatering och olika versioner. De senare är leveranspliktiga, eftersom varje upplaga eller version har ett på förhand bestämt innehåll. 2.Materialet ska vara tillgängligt för allmänheten i Sverige: –är åtkomligt för i princip vem som helst via internet eller något annat nätverk –kan tillhandahållas gratis eller mot en avgift –är skyddat av lösenord eller motsvarande och i princip vem som helst kan få tillgång till ett sådant lösenord 2014-12-10 6

7 Sidnummer 2014-12-10 Gäller endast för myndigheter Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material Myndigheter: 1, 2, 14-16 § § Vad ska levereras Dispens/undantag Nätverksleverans OBS! Inget vitesföreläggande för myndigheter!!!! 7

8 Sidnummer E-plikt – myndigheter - VAD? myndigheter ska leverera ”enstaka filer, som är av avslutad och permanent karaktär, avsedda att presenteras på samma sätt vi varje visning… som har gjorts tillgängligt för allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk” (allmänna kriteriet) …men, bara ”egentliga myndighetspublikationer”, som motsvarar publikationer som tidigare utgavs i analog form. även sådant som också givits ut i analog form, s.k. ”parallellutgivning” ”Egentliga myndighetspublikationer”, exempel: promemorior rapporter utredningar vägledningar anvisningar, utbildnings- och informationsmaterial referatsamlingar, tidskrifter, författningar råd ”Egentliga myndighetspublikationer”, exempel: promemorior rapporter utredningar vägledningar anvisningar, utbildnings- och informationsmaterial referatsamlingar, tidskrifter, författningar råd 2014-12-10 8

9 Sidnummer E-plikt – myndigheter - VAD? myndigheter ska leverera ”enstaka filer, som är av avslutad och permanent karaktär, avsedda att presenteras på samma sätt vi varje visning… som har gjorts tillgängligt för allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk” (allmänna kriteriet) …men, bara ”egentliga myndighetspublikationer”, kan motsvara publikationer som tidigare utgavs i analog form. även sådant som också givits ut i tryckt form, s.k. ”parallellutgivning” Informationsmaterial om KI ”Egentliga myndighetspublikationer”, exempel, lärosätena: promemorior rapporter utredningar vägledningar anvisningar, utbildnings- och informationsmaterial referatsamlingar, tidskrifter, författningar råd avhandlingar abstracts forskningsrapporter, nyhetsbrev faktaserier, vetenskapliga tidskrifter, ”working papers” ”Egentliga myndighetspublikationer”, exempel, lärosätena: promemorior rapporter utredningar vägledningar anvisningar, utbildnings- och informationsmaterial referatsamlingar, tidskrifter, författningar råd avhandlingar abstracts forskningsrapporter, nyhetsbrev faktaserier, vetenskapliga tidskrifter, ”working papers” 2014-12-10 9

10 Sidnummer Lärosätena ska inte bara leverera forskningspublikationer…. Inte bara forskningspublikationer Utan också information om lärosätet: t.ex. årsredovisningar, strategiska mål, informationsbroschyrer 2014-12-10 10

11 Sidnummer E-plikt - vad ska inte levereras? Exempel: Hela webbsidor Hela databaser Programkod som bygger upp databaser Programvaror Direktsändning Seminarieinbjudan Nyhetsnotiser Nedladdningsbara blanketter Innehåll på intranät eller andra slutna nätverk Kalendarier, tablåer Material som förs fortlöpande (t.ex. wikis) Del i förvaltningsärenden: beslut, interna utredningar, remissyttranden Powerpoint-presentationer eller motsvarande Nyhetsbrev eller artiklar som består av flera filer: bilder, text, videoklipp Kulturarw3Kulturarw3 1997- Robotinsamling av svenska webben 1-2 gång/år (”ögonblicksbilder”). Svenska dagstidningar samlas in dagligen. 2013-01-11 11

12 Sidnummer Robotinsamlingen är tänkt att komplettera e-pliktinsamlingen 2014-12-10 12

13 Sidnummer Parallellpublicering För myndigheter gäller att både den analoga och elektroniska utgåvan av publikationen är leveranspliktiga ( inget undantag för parallellpublicering). 2014-12-10 13

14 Sidnummer Språköversättningar 2014-12-10 14 Om ett leveranspliktigt material finns i olika språköversättningar är dessa också leveranspliktiga.

15 Sidnummer Filmer 2014-12-10 15 Film som informations- och utbildningsmaterial är leveranspliktigt. Om filmen som publiceras på Youtube är identiskt med den som publiceras på webbplatsen är det webbplatsversionen som ska levereras. Om filmen på Youtube däremot skiljer sig från det material som publiceras webbplatsen ska myndigheten leverera den också. Detta under förutsättning att myndigheten är ansvarig för båda utgivningarna.

16 Sidnummer Vad ska inte levereras? Domar, beslut, remissyttranden m.m. räknas inte som myndighetspublikationer och ska inte skickas som e-plikt. De är delar av förvaltningsärenden. 2014-12-10 16

17 Sidnummer Powerpoint – ingen leveransplikt Inte leveranspliktigt material 2014-12-10 17

18 Sidnummer Leveransplikt? Det beror på………. 2014-12-10 18

19 Sidnummer Sociala medier – det beror på…. Sociala medier betraktar vi som distributionskanaler. Det som skrivs av en myndighet på Twitter är inte leveranspliktigt, men…. … om myndigheten lägger ut information på Youtube och Facebook som skiljer sig från publicering på den egna webbplatsen eller i analog form, kan det bli leveranspliktigt. Naturligtvis under förutsättning att materialet uppfyller kriterierna för leveransplikt. 2014-12-10 19

20 Sidnummer Nyhetsbrev – det beror på…. 2014-12-10 20 Nyhetsbrev kan vara leveranspliktigt om det består av en enda fil…

21 Sidnummer Nyhetsbrev – det beror på…. Nyhetsbrev är inte leveranspliktiga om de är uppbyggda som olika typer av textfiler med inbäddade bild-, eller filmfiler. myndighetspublikation en publikation som vanligtvis består av bara en fil eller några sekventiellt lagrade filer 2014-12-10 21

22 Sidnummer Databaser – det beror på… Interaktivitet – ”visas inte på samma sätt vid varje användning” 2014-12-10 22

23 Sidnummer När och till vem ska leveransen ske? En kopia till Kungl. biblioteket, som själv gör en säkerhetskopia Leverans inom tre månader från tillgängliggörandet 2014-12-10 23

24 Sidnummer Hur ska leverans ske? Varje pliktexemplar av elektroniskt material ska lämnas på en fysisk databärare i det format som det har gjorts tillgängligt via nätverk. Men Kungl. biblioteket har möjlighet att efter ansökan bevilja leverans på annat sätt, exempelvis via nätverk. KB har tagit fram ftp och rss-lösningar för ändamålet. Ett webbuppladdningsformulär för leverantör med begränsad publicering vad gäller mängd och periodicitet är ett bra alternativ till leverans på USB-minne. 2014-12-10 24

25 Sidnummer Vad ska bifogas? När ett pliktexemplar av elektroniskt material lämnas ska det vara åtföljt av information (metadata) om: 1. var och när av det elektroniska materialet är tillgängliggjort 2. det elektroniska materialets publiceringsformat, 3. koder eller liknande som kan krävas för att på avsett vis ta del av innehållet i det elektroniska materialet 4. det elektroniska materialets samband med annat elektroniskt material som ska lämnas enligt denna lag eller sådant som ska lämnas enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. 2014-12-10 25

26 Sidnummer DiVA DiVA en aggregator för lärosätenas publicering? 2014-12-10 26

27 Sidnummer 2014-12-10 E-plikt - rättighetsmetadata Tillgängliggörande ????? ”Regeringen återkommer…” Vad För vem När Var Open access, CC, upphovsrättsskyddat, avtal? 27

28 Sidnummer Hur leverera? 2014-12-10 Statistik över testleveranser till KB. Hur hamnar man här? Ftp, rss, webbuppladdning, fysiska bärare … 28

29 Sidnummer E-plikt - mer information på www.kb.sewww.kb.se Information uppdateras kontinuerligt på: -http://www.kb.se/plikt/eplikt/http://www.kb.se/plikt/eplikt/ och … med bl.a. ”Frågor och svar”: –http://www.kb.se/plikt/eplikt/fragor-och-svar-/http://www.kb.se/plikt/eplikt/fragor-och-svar-/ ….Funktionsbrevlåda för frågor om e-plikt: -eplikt@kb.seeplikt@kb.se - Telefon: 010-709 31 75, torsdag-fredag 9-12. Ett bra exempel på en av 2013 års leverantör: Information på GU:s medarbetarportal - http://medarbetarportalen.gu.se/e-plikt/ © All rights reserved Foto: Jens Gustavsson 2014-12-10 29


Ladda ner ppt "Sidnummer E-pliktlagen Ett komplement till pliktexemplarslagen 2014-12-10 1."

Liknande presentationer


Google-annonser