Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete och kronisk sjukdom (Primärvårdens kvalitetsuppföljning och registerutveckling) Gränsö 14 november 2014 Eva Arvidsson Futurum, Primärvårdens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete och kronisk sjukdom (Primärvårdens kvalitetsuppföljning och registerutveckling) Gränsö 14 november 2014 Eva Arvidsson Futurum, Primärvårdens."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete och kronisk sjukdom (Primärvårdens kvalitetsuppföljning och registerutveckling) Gränsö 14 november 2014 Eva Arvidsson Futurum, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Prioriteringscentrum, Linköping

2 Disposition 1.Kronisk sjukdom 2.Att mäta kvalitet 3.Speciella utmaningar 4.Kvalitetsdata och förbättringsarbete PV-kvalitet Nationellt Primärvårdsregister (NPR)

3 1. Definition: Kronisk sjukdom “Hälsoproblem som kräver vård (management) under många år eller decennier” WHO http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/chronic#def – Diabetes, Hjärtsvikt, Kärlkramp, Högt blodtryck, Cancer, Stroke, Astma, KOL, Demens, Njursvikt, Artros, HIV, Hepatit, Psoriasis, RA, Fibromyalgi … Långvariga/återkommande sjukdomar – Depression, Lumbago, Myalgi, Tendinos, Ledvärk, Huvudvärk, Magkatarr, Ångest …

4 Samsjuklighet Kroniska sjukdomar eller patienter med kronisk sjukdom ? Barnett K et al, Lancet 2012

5 Andel med minst 3 kroniska sjukdomar i olika åldrar (PV Jönköping 20130101 - 20140630) Kvalitetsstyrning Evidens Guidelines Standards Kvalitetsstyrning Evidens Guidelines Standards

6 79-årig kvinna KOL, diabetes, osteoporos, hypertoni, artros Sammantagna rekommendationerna: – 12 olika läkemedel – 3 000 kronor/månad – interaktioner – komplicerad icke-farmakologisk regim (träning, kost, patientutbildningar, remisser, undersökningar…) Boyd et.al. JAMA, 2005

7 2. Att mäta kvalitet

8 Går det att mäta kvalitet i primärvård? Verktyg – vad går att mäta? Möte, kommunikation? Data i journalerna – vad går att få ut? Avvikelser som ses i utdata – vad är ”verkliga avvikelser?” – Ex 2/27 hade verkligen ingen kontroll av sitt höga blodtryck

9 3. Speciella utmaningar

10 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar ”Arbeta som de bästa VC” Diabetes – varje patient snabbt uppnå målvärden – tydlig strategi för patienter med sämre värden – snabbt och effektivt ny kunskap – utfall för diabetesindikatorer är ständigt på agendan – prioritering av diabetes i flerårigt förbättringsarbete Diabetes Hjärtsvikt Kärlkramp Högt blodtryck Cancer Stroke Astma Diabetes Hjärtsvikt Kärlkramp Högt blodtryck Cancer Stroke Astma KOL Demens, Depression Njursvikt Artros HIV Psoriasis … KOL Demens, Depression Njursvikt Artros HIV Psoriasis … RA Fibromyalgi Depression Lumbago Myalgi Magkatarr Ångest RA Fibromyalgi Depression Lumbago Myalgi Magkatarr Ångest

11 Läkartidningen. 2014 Procentuell andel allmänläkare av samtliga kliniskt verksamma läkare 2011 Kostnader och produktion i primärvårdens vårdval Läkarförbundet 2014

12 Hur ”viktiga” är de kroniskt sjuka? Patienternas och personalens prioriteringar Läkarna: ↑ prioritet: sekundärprevention av kroniska sjd (diabetesuppföljning, KOL som fortfarande röker) ↓ prioritet: akuta banala tillstånd (luftvägsinfektioner, muskelvärk) Patienterna: Lika prioritet på båda Arvidsson E et.al. Setting priorities in primary health care – on whose conditions? BMC Fam Pract. 2012;13:114.

13 Vårdvalsuppföljning 2012 Andel (%) som instämmer i ganska eller mycket hög utsträckning i påståendet ”Nuvarande ersättningsprinciper riskerar undanträngning av patientgrupper” HSL 2§ Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. (6 § i nya Patientlagen)

14 ”Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Reformerna har gett förbättrade kontaktmöjligheter med vården och fler vårdcentraler. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats.” Riksrevisionen, nov 2014

15 4. Kvalitetsdata och förbättringsarbete

16 Förbättringsarbete Evidensbaserade kvalitetsindikatorer för primärvård

17

18 Evidensbaserade indikatorer Tonsillit Cystit hos kvinnor Astma KOL Hjärtsvikt Bensår Nedre luftvägsinfektioner Förmaksflimmer Urininkontinens Otitis media Tonsillit Cystit hos kvinnor Astma KOL Hjärtsvikt Bensår Nedre luftvägsinfektioner Förmaksflimmer Urininkontinens Otitis media Kriterier Vad är viktigt för god kvalitet? Indikatorer Hur mäts kvalitet? Standard Vilken nivå bör eftersträvas? Kriterier Vad är viktigt för god kvalitet? Indikatorer Hur mäts kvalitet? Standard Vilken nivå bör eftersträvas?

19 Metod Automatisk datauttag Stickprov Komplettering med manuell granskning Räkna samman och mata in

20 Andel av astmapatienter som sökt akut senaste 12 mån pga astma Andel astmapatienter som undersökts med spirometri de senaste 24 mån

21 Metod forts Diskutera tillsammans på VC Varför ser det ut så här? Vad kan bli bättre? Hur ska vi göra? Ny mätning

22 Nationellt Primärvårdsregister NPR

23 Nationella primärvårdsregistret, NPR Bakgrund –Uppdrag: nationell samordning av kvalitetsarbete i primärvård –Finansierat genom Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister sedan 2012

24 Nationella primärvårdsregistret, NPR Utgångspunkt –Automatiska datauttag från befintliga databaser –Användbar återkoppling av egna patienter med landsting/region/nation som jämförelse –Förankring bland PVs professionella grupperingar Utdata behövs för –Kvalitetsarbete på VC –Uppföljning av vårdvalsenheter/regelbok –Leverans till andra register

25 Styrgrupp Nationell databas (SFAM) Malin André (ordförande), allmänläkare docent Uppsala, SFAMs forskningsråd Jörgen Månsson allmänläkare, professor Sahlgrenska, Carlanderska VGR (Primärvårdens kvalitetsregister Västra Götaland) Claes Hegen allmänläkare, VGR, SFAMs kvalitetsråd Fredrik Bååthe doktorand, senior projektledare VGR, RC pvkvalitet.se Eva Arvidsson allmänläkare, forskningsledare, Futurum, Jönköping, SFAMs kvalitetsråd Andy Maun allmänläkare, doktorand, SFAMs kvalitetsråd Distriktsköterskeföreningen Leena Granström, sekr distriktssköterskeföreningen, Norrbotten Nya medlemmar fom 2014 Magnus Kåregård, allmänläkare, medicinsk rådgivare Skåne Jan Hasselström, allmänläkare, PhD, Cefam Stockholm

26 NPR nuläge Pilot i VGR, Stockholm och Skåne klar Indikatorer klara Registercentrum VGR: Teknisk lösning, juridik mm Planerad ”möjlig drift” 2016

27 Indikatorer: Patienterna ≠ diagnoser Samma patient – olika sjukdomar över tid Samma patient – flera hälsoproblem samtidigt Många äldre –29% av pat.besöken på VC i Jönköping ≥ 75 år Samarbete: ”shared care”, med sjukhusens öppen- och slutenvård, med kommuner

28 Kvalitet Bio-medicinsk kvalitet Relationell kvalitet Effektivitet i behandlingen Effektivitet i behandlingen Kontinuitet/ Tillgänglighet Kontinuitet/ Tillgänglighet Bemötande/ förtroende Bemötande/ förtroende Följsamhet till riktlinjer Följsamhet till riktlinjer Kvalitet Indikatorer: Innehåll

29 Indikatorer: metod Evidensbaserade utvalda från existerande riktlinjer, guidelines t.ex. –SoS nationella riktlinjer –SoS Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre –Försäkringsmedicinskt beslutsstöd –MIRA-projektet Andra kvalitetsregister Egna –Litteratursökningar, diskussion med kollegor Vetenskaplig granskning

30 Samsjuklighet Kontinuitet Läkemedel Levnadsvanor Influensa- vaccinering Hjärtkärlsjukdom +diabetes Muskuloskelettala sjukdomar Psykisk ohälsa Infektioner, bensår, astma/KOL PREM PROM Övergripande indikatorer med speciellt interesse inom primärvården Diagnosspecifika indikatorer Patientrapporterade indikatorer Indikatorer och bakgrundsdata 3-10 indikatorer/ område ger en bild av kvalitén som utgångspunkt för förbättringsarbete

31

32 I Jönköping


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete och kronisk sjukdom (Primärvårdens kvalitetsuppföljning och registerutveckling) Gränsö 14 november 2014 Eva Arvidsson Futurum, Primärvårdens."

Liknande presentationer


Google-annonser