Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av en ny vårdform - öppen psykiatrisk tvångsvård - öppen rättspsykiatrisk vård 31 januari 2012 Nina Frohm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av en ny vårdform - öppen psykiatrisk tvångsvård - öppen rättspsykiatrisk vård 31 januari 2012 Nina Frohm"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av en ny vårdform - öppen psykiatrisk tvångsvård - öppen rättspsykiatrisk vård 31 januari 2012 Nina Frohm Nina.Frohm@Socialstyrelsen.se

2 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Syftet med vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård är att ”sätta patienten i stånd för att frivilligt medverka till sådan vård (2 § LPT).

3 Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Lagen om rättspsykiatrisk vård berör primärt patienter som efter beslut av domstol ges rättspsykiatrisk vård som påföljd för ett brott (1 § LRV)

4 Öppen vårdform Ändringar i bestämmelserna trädde i kraft den 1 september 2008 och innebär: behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk tvångsvård utanför sjukvårdsinrättningen

5 Särskilda villkor skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård eller behandling skyldighet att hålla kontakt med en viss person skyldighet att vistas på hem eller annan institution för vård eller behandling eller att besöka en vårdcentral eller anlita socialtjänsten vistelseort, bostad, utbildning eller arbete Förbud att använda berusningsmedel förbud att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss person, eller annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen

6 Socialstyrelsen fick i uppdrag att följa reformen Perioden 2007 – 2010 har kommunerna fått sammanlagt 520 miljoner kronor för att utveckla sina sociala insatser inför reformen. (Betala ut statsbidrag) Följa kommunens användande av statsbidrag Psykiatriska hälso- och sjukvården

7 5 mål för statsbidraget 1....kunskap om psykisk funktionsnedsattas behov 2....effektiva och formaliserade strukturer för samarbete mellan kommun och landsting 3....ett varierat utbud av flexibla och individanpassade lösningar (t.ex. boende och sysselsättningsinsatser) 4.Personalen ska ha tillgång till relevant vägledning, handledning och fortbildning 5.Återinskrivningar ska inte bero på att kommunerna har otillräckliga stödinsatser

8 Prioriterade områden Särskilda resurspersoner Utveckling av arbetsmetoder Sysselsättning Stärkt kompetens Organisationsform eller struktur som främjar samverkan Boendeformer Nya former av mellanboendeformer

9 Psykiatriska hälso- och sjukvården antalet LPT- respektive LRV-vårdade patienter i öppen vårdform vilka särskilda villkor fastställs vilka insatser ges av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra aktörer samverkan mellan huvudmännen förekomst av vårdplaner och deras innehåll och kvalitet patienternas och de anhörigas erfarenheter antal återintagningar och anledning till dem

10 Uppföljningsmetoder (Nulägesbeskrivningar i början av 2008) Kommunenkät 2008 – 2010 Endagsinventering av tvångsvården (6 maj 2008) Samtliga domar från och med 1 september 2008 – 28 april 2011 Fokusgrupper (100 socialtjänstchefer eller motsvarande) 389 samordnade vårdplaner granskades under 2010 23 patienter med pågående öppen vårdform har intervjuats under 2011

11 första 7 månaderna... (En ny vårdform – en lägesrapport om Ö-LPT och Ö-LRV) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-149 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-149 Vårdformen användes för 942 patienter Vissa tillämpningsfrågor behöver granskas närmare – t.ex. villkorens detaljeringsgrad Det finns samordnade vårdplaner men rutiner behöver utvecklas Kommunerna använder bidraget till att inventera, utbilda personal, samverkansavtal, samordnade vårdplaner, arbetsmetoder, krisplatser m.m.

12 En ny vårdform - En lägesrapport om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård En ny vårdform - En lägesrapport om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Socialstyrelsen betalar ut bidrag till kommunerna för att förbereda sociala insatser i samband med en ny vårdform inom psykiatrisk tvångsvård och följer dessutom upp den nya vårdformen. Vissa nya regler är svåra att tillämpa: terminologin, detaljeringsgraden på villkoren och tillämpningen av betalningsansvarslagen. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2 009-126-149http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2 009-126-149 Publiceringsår:2009

13 Ny vårdform inom den psykiatriska hälso- och sjukvården http://www.socialstyrelsen.se/ publikationer2010-6-32 Publicerades 28 juni 2010

14 Ny vårdform inom den psykiatriska hälso- och sjukvården (Slutrapport juni 2010) 3 222 domar 1 808 patienter LPT – pågående öppen LPT 618 patienter 200 LPT patienter, samordnade VP LRV – pågående öppen LRV 483 patienter 189 LRV patienters samordnade VP

15 Samordnade vårdplaner (procent)

16 Särskilda villkor LPT patienternas särskilda villkor är lika med vilka insatser de får LRV patienternas särskilda villkor är utformade på ett sådant sätt att de minimerar risken för att personen begår nya allvarliga brott

17 Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar Publicerades den 28 juni 2011 Slutrapport av uppföljning av statsbidragen

18 Patienternas inställning till överföring till öppen vårdform

19 ...men några patienter är nöjda En man har vårdas i 19 år inom den slutna rättspsykiatriska vården och blev överförd till öppen rättspsykiatrisk vård. Enligt villkoren skulle han placeras på ett hem för vård eller boende. Han fick inte lämna boendeområdet utan personal. Han var positiv till överföringen och uttryckte under förhandlingen att boendet på HVB-hemmet är det finaste hem han någonsin har haft.

20 Uppföljning av utbetalda stimulansbidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med ny vårdform

21 Mål 1 Det ska finnas effektiva och formaliserade strukturer för samarbete mellan kommun och landsting kring personer som varit föremål för åtgärder inom den psykiatriska tvångsvården 60 procent av kommunerna har använt delar av statsbidrag för att stärka eller bygga upp nya strukturer för att främja samverkan. 1 januari 2010 infördes nya paragrafer i HSL och i SoL. Bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar att samverka genom krav på att kommuner och landsting ska ingå formaliserade, övergripande överenskommelser. (64 procent) 1 januari 2010 infördes också både i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) en lagstadgad skyldighet som innebär att huvudmännen upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen (52 procent) Gemensam rutin för hur det praktiska arbetet kring den enskilde ska utföras vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård (84 procent) Vårdformen har också medfört att kommunen tillsammans med berört landsting utvecklat rutiner för arbetet med att ta fram en samordnad vårdplan och kommit överens om vilka uppgifter en sådan plan ska innehålla. (72 procent)

22 Samordnad vårdplanering Google20 600 träffar Bing 4 676 träffar

23 Innehåll i överenskommelse hos kommuner som har upprättat en överenskommelse om samarbete med landstinget enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 a § SoL Innehåll i överenskommelsenHela Riket (n=188) Antal Hela riket (n=188) Procent Gemensamma mål14879 Resurs- och ansvarfördelning12768 Rutiner för samarbete mellan kommun och landsting kring enskilda personer ps.f. 17090 Gemensam uppföljning av överenskommelsen 14477 Former för hur tvister mellan parter ska lösas 9148 Särskilda grupper Stöd till barn (psykiskt sjukdom) 5831 Stöd till anhöriga närstående4624 Personer med psykisk sjukdom och missbruksproblem 11561

24 Mål 2

25 Antal personer med boende- och boendestödsinsatser år 2008 och 2010

26 Mål 5 Återintagningar ska inte bero på att kommunerna har otillräckliga stödinsatser Mål 5 är problematiskt att följa upp då det ofta är flera och komplexa orsaker som ligger till grund för återintagning. Svårt att bedöma om återintagningarna enbart är en följd av kommunernas bristande insatser. Det är oftast flera aktörer inblandade förutom kommunen, öppenvårdsmottagningar, sjukvårdsinrättningar och den enskilde samt i vissa fall också beroendemottagning.

27 Rättstillämpningen Reformen fungerar bättre för rättspsykiatrins patienter än för patienter inom den psykiatriska tvångsvården. Det pågår för närvarande en översyn av psykiatrilagstiftningen som inbegriper de nya bestämmelserna öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsen avser att delge Psykiatrilagssutredningen sina iakttagelser om reformens konsekvenser.

28 Vem har ansvaret?

29 Brister i den öppna psykiatriska tvångsvården Datainsamling visar på att de nya bestämmelserna fungerar inte för patienter som vårdas enligt LPT.


Ladda ner ppt "Uppföljning av en ny vårdform - öppen psykiatrisk tvångsvård - öppen rättspsykiatrisk vård 31 januari 2012 Nina Frohm"

Liknande presentationer


Google-annonser