Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01."— Presentationens avskrift:

1 Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

2 Sv Erasmus+ Sammanhanget

3 Sv Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför  den ekonomiska krisen  globaliseringsfrågan  klimatfrågan  frågan om den allt äldre befolkningen. Strategi: Europa 2020

4 Sv Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning De fem övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

5 Sv Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning Övergripande mål för Utbildning 2020

6 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet EU:s utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvudmål I EU2020

7 Sv Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands Ytterligare ett par riktmärken

8 Sv Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen

9 Sv Varför Erasmus+? Världen förändras snabbt - nya utmaningar Ökande krav på kvalificerade jobb Hög ungdomsarbetslöshet

10 Sv Om själva programmet

11 Sv

12 Mobilitet Studentutbyte (studier & praktik) Lärar- och personalutbyte Studielånegaranti för masterstudier Gemensamma masterprogram (f.d. Erasmus Mundus) Samarbetsprojekt Strategiska partnerskap Kunskapsallianser Projekt för kapacitetsuppbyggnad i EU:s närområde (f.d. Tempus) Utvecklingsprojekt utanför EU:s närområde Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Vad kan man göra?

13 Sv Länder som deltar i Erasmus+ (programländer): Länder i hela världen kan dessutom vara partnerländer inom Erasmus+ högre utbildning

14 Sv Ett ”körkort” för deltagande i aktiviteter inom Erasmus+ högre utbildning Förenkling: en charter med nya/tydligare regler Ny ansökningsomgång planeras till mars 2014 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

15 Sv Mobilitet

16 Sv Språktest för samtliga studenter före och efter mobiliteten Möjlighet till språkkurser online i de fem stora språken Studentmobilitet (studier och praktik) max 12 månader per studienivå. Flera mobilitetsperioder per nivå tillåtna. Period för praktik (traineeships) 2- 12 månader (studier fortsätter vara 3-12 månader) Snart även mobilitet med länder utanför Europa Nytt inom Erasmus+ för studentmobilitet:

17 Sv Snart även mobilitet med länder utanför Europa (partnerländer) All personalmobilitet:  från 2 dagar (exkl restid) till 2 månader  med minst 8 timmar undervisning (om lärarutbyte) Nytt inom Erasmus+ för personalmobilitet (forts.):

18 Sv Gemensamma masterprogram Genomförs av konsortier av lärosäten i programländer och partnerländer Stipendier till de bästa masterstudenterna (icke-EU-studenter är prioriterade) Stipendier för inbjudna forskare/gästföreläsare Gemensamma examina uppmuntras men är ej obligatoriskt Finansieringen omfattar ett förberedande år samt tre intag av studenter Administreras av EU-kommissionen (EACEA) i Bryssel

19 Sv Samarbetsprojekt

20 Sv Strukturella samarbeten mellan minst tre organisationer från minst tre programländer (partnerländer kan delta om det ger ett mervärde) Fokus på innovation och kvalitet (kan innehålla t ex kursutveckling, samarbete med företag, nya studieformer) Möjlighet till tvärsektoriella samarbeten Kan innehålla mobilitet om det tillför ett mervärde till projektet Projektbudget max 450 000 euro Projekttid 2-3 år 1. Strategiska partnerskap

21 Sv Syftar till att stärka samarbete och samverkan mellan högre utbildning – forskning – näringsliv Innehåller flera olika delmoment, t ex:  att skapa och implementera nya studieprogram  ny undervisningsmetodik  undervisning i entreprenörskap  utbyte för studenter/forskare/företagspersonal 2. Kunskapsallianser

22 Sv Minst sex organisationer från tre programländer, varav minst två lärosäten och minst två företag Partnerländer kan delta om det finns ett tydligt mervärde Projektbudget: 500 000 – 1 000 000 euro Projekttid: 2-3 år 2. Kunskapsallianser (forts.)

23 Sv 3. Kapacitetsuppbyggnad Samarbete mellan programländer och ca 150 partnerländer i världen (särskilt fokus på EU:s närområde) Mål: fokus på reformer och kapacitetsuppbyggnad Projektbudget: max 1 000 000 euro Projekttid: 2-3 år Minimikrav: 3 lärosäten från 3 olika programländer + 2 lärosäten från partnerländer

24 Sv Fokus på länders/regioners behov och lokala politiska prioriteringar Struktur:  Gemensamma projekt/strukturella projekt  Nationella/flerlandsprojekt  Möjlighet till mobilitet (utbyten) 3. Kapacitetsuppbyggnad (forts.)

25 Sv Universitet och högskolor Yrkeshögskolor Företag och branschorganisationer Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor och specialskolor Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande Vilka organisationer kan söka samarbetsprojekt?

26 Sv När ansöker man?

27 Sv 17 mars för mobilitet 27 mars för gemensamma masterprogram 30 april för samarbetsprojekt Utlysningen för programdelen kapacitetsuppbyggnad kommer under 2014 Ansökningsdatum 2014

28 Sv Fler möjligheter till internationellt utbyte inom högre utbildning

29 Sv Internationella samarbets- projekt Studier/praktik utomlands för studenter Kompetens- utveckling utomlands för personal Nordplus högre utbildning Linnaeus-Palme Minor Field Studies (MFS) Sidas resestipendium

30 Sv Håll dig uppdaterad: www.utbyten.se www.utbyten.se/erasmusplus


Ladda ner ppt "Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01."

Liknande presentationer


Google-annonser