Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet"— Presentationens avskrift:

1 Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet
Miljöchefsmötet i Helsingborg 8 april 2011 Björn Risinger Särskild utredare

2 En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8
Helhetssyn Starkare koppling sötvatten – kust – hav Samlad och effektiv havs- och vattenmiljöförvaltning Ekosystemansatsen En ny havsplanering

3 Regeringens direktiv 17/6 2010
En särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet Samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor Start 1 juli 2011 Verksamheter från Naturvårdsverket och Fiskeriverket Huvudkontor i Göteborg Enrådighetsmyndighet med insynsråd

4 Sekretariat Ingela Berghagen Björn Risinger sekreterare
tel: , mobil: e-post: Maria Hellsten tfn , mobil e-post: Björn Risinger särskild utredare tel: , mobil: e-post: Folke K Larsson huvudsekreterare tel: , mobil: e-post:

5 Utredningens uppdrag (dir. 2010:68)
Etapp 1 – analysfas: Gränsdragning av verksamheter mellan nya myndigheten och övriga myndigheter samt förslag på hemvist för dessa (24 juni 2010) - Klart Etapp 2 – genomförandefas: Förslag till anslag (3 aug 2010) - Klart Överväganden om närmare organisering och lokalisering (30 dec 2010) - Klart Förslag till instruktion & regleringsbrev, budgetunderlag (15 mars 2011) - Klart Förslag till verksamhetsplan och formerna för samverkan mellan den nya myndigheten och berörda myndigheter och organisationer (1 juni 2011)

6 Rapport 1 Gränsdragningen - NVs vattenrelaterade arbete (juni 2010)
”Strandlinjen” huvudprincip för särskiljande av ansvar Miljövervakning och annan undersökande verksamhet Områdesskydd Natura 2000, BSPA, och MPA Åtgärdsprogram för hotade arter Främmande och invasiva arter samt GMO-frågor Föreskriftsarbete, vägledning, prövning m.m. enligt MB Internationell rapportering I huvudsak kvitterat genom tilläggsdirektiv

7 Rapport 2 Förslag till anslag för myndigheten (augusti 2010)
Förvaltningsanslag 213,8 mnkr Sakanslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 702,4 mnkr 1:2 Miljöövervakning m.m. 80,2 mnkr I huvudsak kvitterat gm Budgetproposition för 2011

8 Rapport 3 Organisation mm
Stabsfunktioner Stab Ekonomienhet Personalenhet Kommunikationsenhet Avdelningar Kunskapsavdelning Planeringsavdelning Åtgärdsavdelning Tillsynsavdelning

9 Vissa frågor till Jordbruksverket
främjande av fiskerinäringen förvaltningen av fiskeprogrammet (Fiskefonden) fiskberedning, sysselsättning, regional utveckling marknad, handel och konsumentfrågor ansvaret för vattenbruket i sin helhet dvs inklusive föreskrifter och tillsynsvägledning främjande av fritidsfiske

10 Fiskeriverkets lab går till SLU
Havs- och vattenmyndigheten beställare beställa, motta och utvärdera kunskap som behövs för uppdraget att förvalta havs- och vattenmiljöfrågor SLU utförare utföra datainsamling, undersökningar och analyser samt vetenskaplig rådgivning för den nya havs- och vattenmyndigheten Berör cirka 150 personer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil Sötvattenlaboratoriet i Drottningholm Kustlaboratoriet i Öregrund

11 Nytt tilläggsuppdrag 24 feb, Utreda
Vattenförvaltningen Bättre nationell samordning av vattenförvaltningen Pröva att ta bort benämningen Vattenmyndighet Fiskeriverkets regionala utredningskontor Pröva förutsättningarna att överföra till länsstyrelserna Hantering av dumpningsdispenser Pröva Naturvårdsverkets förslag att delegera till länsstyrelserna, överväg HaVs roll Redovisat till regeringen 15 mars

12 Havsplaneringsutredningen
En ny havsplanering är under utveckling Slutbetänkande Planering på djupet – fysisk planering av havet lämnades 8 december 2010 Fysisk planering av territorialhavet och svenska ekonomiska zonen Havs- och vattenmyndigheten samordnar, kustlänsstyrelserna bistår Samverkan med kommuner, sektorsmyndigheter Proposition bereds

13 Havs- och vattenmyndigheten
Cirka 250 medarbetare Huvudkontoret i Göteborg, cirka 200 personer Hör formellt till miljödepartementet Bereder frågor om fiske åt landsbygdsdepartementet, frågor om miljö åt miljödepartementet Startar 1 juli 2011, Fiskeriverket läggs samtidigt ned

14 Myndighetens uppdrag Verka för
bevarande och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljöer Ansvara för genomförandet av såväl EU:s som den nationella havsmiljö-, vattenmiljö- och fiskeripolitiken

15 Kunskapsavdelningen miljöövervakning och datainsamling – hav, sötvatten och fiske forskningsfrågor - samordning med forskningsfinansiärer, myndigheter och forskningsutförare utvärderingar, analyser, samhälls- och miljöekonomi sprida kunskaper om havs- och vattenmiljön och det arbete som bedrivs inom området

16 Planeringsavdelningen
samordna 3 miljökvalitetsmål Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård, införa, genomföra och utveckla en svensk havsplanering, nationellt samordnande roll i vattenförvaltningen, bl.a. styrning, vägledning och uppföljning gentemot vattenmyndigheter och länsstyrelser

17 Planeringsavdelningen - EU och internationellt
Delta i EU-arbetet och i internationella konventioner, främst Helcom och Ospar, leda, samordna och ansvara för samlat genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten EU:s marina direktiv relevanta delar i EU:s strategi för Östersjöregionen och EU:s havspolitik Internationellt bistånds- och utvecklingssamarbete

18 Åtgärdsavdelningen - Myndighetsutövning
Fiskeriförvaltning Yrkesfiskeslicenser Fartygstillstånd Miljöprövning som expert eller sakkunnig som part Områdesskydd vägledning och uppföljning

19 Åtgärdsavdelningen - Anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö
Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) Kalkning Fiskevård Restaurering av vattendrag Vattenförvaltning Pilotprojekt havsmiljö mm

20 Åtgärdsavdelningen - Sektorssamverkan och pådrivande arbete
HELCOMs Baltic Sea Action Plan, 4 segment: övergödning farliga ämnen biologisk mångfald inklusive fiske maritima frågor (sjöfart, olyckor, räddningstjänst m.m.) vattenkraftfrågor areella näringar mm

21 Tillsynsavdelningen Fiskerikontroll samordning landningskontroll
Tillsynsvägledning Vattenverksamheter Vattenskyddsområden Enskilda avlopp etc

22 Nya chefer Stabschef Maria Hellsten (Från Fiskeriverket)
Ekonomichef Stefan Jansson (Fr Göteborgs Symfoniker) Kommunikationschef Maud Larsen (Från Malmö högskola) Personalchef Jennie Knutsson (Från Swedavia, Landvetter) C Kunskapsavd Anna Jöborn (Från IVL Sv miljöinstitutet AB) C Planeringsavd Ingemar Berglund (Från Fiskeriverket) C Åtgärdsavd Björn Sjöberg (Från Lst V Götalands län) C Tillsynsavd Johan Löwenadler Davidsson (Från FiskeriV)

23 Att göra – steg för steg Rekrytering av avdelningschefer – klart
Rekrytering av enhetschefer – februari/april Erbjudande om verksamhetsövergång – klart Intresseanmälan, inplacering – april/maj Kompletterande rekryteringar - juni Administrativa system Lokalfrågor - klart Avtal etc

24 Överlämning från Naturvårdsverket
Naturvårdsverket och Fiskeriverket har operativt ansvar till 30 juni 2011. 8 Arbetsgrupper bemannade från NV och FiV NVs havs- och vattenmiljöprojekt NV nyrekryterar till projektet relativt få personer väljer att följa med överlämning i maj/juni

25 Arbetet i regeringskansliet
Författningsändringar Ds har varit på remiss, förordningar ändras 1 juli Prop i mars för riksdagsbeslut före sommaren Forskningsfartyget Argos Maskinhaveri, Asbestsanering Behov av nytt fartyg Rederifunktion för statliga forskningsfartyg Beredning instruktion, regleringsbrev mm

26 HaV och de övriga centrala verken
Miljömålsarbetet NV samordnande HaV ansvar för 3 av 16 miljökvalitetsmål Tillsynen NV, ToFR samordnande HaV tillsynsvägledande för vissa vattenrelaterade frågor Den integrerade miljöprövningen Integrerad prövning i domstol och länsstyrelse (MPD) HaV expert, sakkunnig, part i vattenrelaterade frågor Miljöövervakningen HaV ansvar för hav och sötvatten Forskningen NV:s Fo-anslag för både NV:s och HaV:s behov, gemensam beredning Områdesskyddet HaV ansvar för limniskt och marint områdesskydd

27 HaV i relation till länsstyrelser och vattenmyndigheter
Ledning och samordning Databaser, verksamhetsstöd Vägledning Sakanslag Åtgärder för havs- och vattenmiljö resp Miljöövervakning (del av); bidrag och uppdrag Uppföljning

28 HaV i relation till kommunerna
Ta fram och sprida kunskap Havsplanering i samverkan med kommunernas fysiska planering Samordning av vattenförvaltningen Fiskereglering, fiskevård, fiskerikontroll Resurser för lokalt arbete (kalkning, fiskevård, LOVA etc) Tillsynsvägledning för kommunal tillsyn Samverkansprojekt

29 HaV i relation till sektorer och branschorgan
Forskningskontakter, ta fram och sprida kunskap - Kunskapsavd Samordning vattenförvaltning, havsplanering mm - Planeringsavd Sektorssamverkan – Åtgärdsavdelningen Deltagande i miljöprövning - Åtgärdsavdelningen Tillsynsvägledning - Tillsynsavdelningen Möten, insynsråd, havsmiljöråd mm

30 Havs- och vattenmyndigheten
Start 1 juli 2011

31 Utredningens hemsida


Ladda ner ppt "Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet"

Liknande presentationer


Google-annonser