Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Miljöchefsmötet i Helsingborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Miljöchefsmötet i Helsingborg."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Miljöchefsmötet i Helsingborg 8 april 2011 Björn Risinger Särskild utredare

2 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn Starkare koppling sötvatten – kust – hav Samlad och effektiv havs- och vattenmiljöförvaltning Ekosystemansatsen En ny havsplanering

3 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Regeringens direktiv 17/6 2010 En särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet Samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor Start 1 juli 2011 Verksamheter från Naturvårdsverket och Fiskeriverket Huvudkontor i Göteborg Enrådighetsmyndighet med insynsråd

4 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Sekretariat Björn Risinger särskild utredare tel: 08-405 83 73, mobil: 0708-414 163 e-post: bjorn.risinger@environment.ministry.se bjorn.risinger@environment.ministry.se Folke K Larsson huvudsekreterare tel: 08-405 12 72, mobil: 070-30 22 300 e-post: folke.k.larsson@environment.ministry.se folke.k.larsson@environment.ministry.se Ingela Berghagen sekreterare tel: 08-405 22 73, mobil: 070-559 09 41 e-post: ingela.berghagen@environment.ministry.se ingela.berghagen@environment.ministry.se Maria Hellsten sekreterare tfn 08-405 16 71, mobil 070-262 69 76 e-post: maria.hellsten@environment.ministry.se maria.hellsten@environment.ministry.se

5 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Utredningens uppdrag (dir. 2010:68) Etapp 1 – analysfas: Gränsdragning av verksamheter mellan nya myndigheten och övriga myndigheter samt förslag på hemvist för dessa (24 juni 2010) - Klart Etapp 2 – genomförandefas: Förslag till anslag (3 aug 2010) - Klart Överväganden om närmare organisering och lokalisering (30 dec 2010) - Klart Förslag till instruktion & regleringsbrev, budgetunderlag (15 mars 2011) - Klart Förslag till verksamhetsplan och formerna för samverkan mellan den nya myndigheten och berörda myndigheter och organisationer (1 juni 2011)

6 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Rapport 1 Gränsdragningen - NVs vattenrelaterade arbete (juni 2010) ”Strandlinjen” huvudprincip för särskiljande av ansvar –Miljövervakning och annan undersökande verksamhet –Områdesskydd –Natura 2000, BSPA, och MPA –Åtgärdsprogram för hotade arter –Främmande och invasiva arter samt GMO-frågor –Föreskriftsarbete, vägledning, prövning m.m. enligt MB –Internationell rapportering I huvudsak kvitterat genom tilläggsdirektiv

7 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Rapport 2 Förslag till anslag för myndigheten (augusti 2010) Förvaltningsanslag213,8 mnkr Sakanslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö702,4 mnkr 1:2 Miljöövervakning m.m. 80,2 mnkr I huvudsak kvitterat gm Budgetproposition för 2011

8 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Rapport 3 Organisation mm Stabsfunktioner Stab Ekonomienhet Personalenhet Kommunikationsenhet Avdelningar Kunskapsavdelning Planeringsavdelning Åtgärdsavdelning Tillsynsavdelning

9 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Vissa frågor till Jordbruksverket främjande av fiskerinäringen –förvaltningen av fiskeprogrammet (Fiskefonden) –fiskberedning, sysselsättning, regional utveckling –marknad, handel och konsumentfrågor ansvaret för vattenbruket i sin helhet dvs inklusive föreskrifter och tillsynsvägledning främjande av fritidsfiske

10 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Fiskeriverkets lab går till SLU Havs- och vattenmyndigheten beställare –beställa, motta och utvärdera kunskap som behövs för uppdraget att förvalta havs- och vattenmiljöfrågor SLU utförare –utföra datainsamling, undersökningar och analyser samt vetenskaplig rådgivning för den nya havs- och vattenmyndigheten Berör cirka 150 personer –Havsfiskelaboratoriet i Lysekil –Sötvattenlaboratoriet i Drottningholm –Kustlaboratoriet i Öregrund

11 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Nytt tilläggsuppdrag 24 feb, Utreda Vattenförvaltningen –Bättre nationell samordning av vattenförvaltningen –Pröva att ta bort benämningen Vattenmyndighet Fiskeriverkets regionala utredningskontor –Pröva förutsättningarna att överföra till länsstyrelserna Hantering av dumpningsdispenser –Pröva Naturvårdsverkets förslag att delegera till länsstyrelserna, överväg HaVs roll Redovisat till regeringen 15 mars

12 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Havsplaneringsutredningen En ny havsplanering är under utveckling Slutbetänkande Planering på djupet – fysisk planering av havet lämnades 8 december 2010 –Fysisk planering av territorialhavet och svenska ekonomiska zonen –Havs- och vattenmyndigheten samordnar, kustlänsstyrelserna bistår –Samverkan med kommuner, sektorsmyndigheter Proposition bereds

13 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndigheten Cirka 250 medarbetare Huvudkontoret i Göteborg, cirka 200 personer Hör formellt till miljödepartementet Bereder frågor om fiske åt landsbygdsdepartementet, frågor om miljö åt miljödepartementet Startar 1 juli 2011, Fiskeriverket läggs samtidigt ned

14 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Myndighetens uppdrag Verka för bevarande och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljöer Ansvara för genomförandet av såväl EU:s som den nationella havsmiljö-, vattenmiljö- och fiskeripolitiken

15 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Kunskapsavdelningen miljöövervakning och datainsamling – hav, sötvatten och fiske forskningsfrågor - samordning med forskningsfinansiärer, myndigheter och forskningsutförare utvärderingar, analyser, samhälls- och miljöekonomi sprida kunskaper om havs- och vattenmiljön och det arbete som bedrivs inom området

16 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Planeringsavdelningen samordna 3 miljökvalitetsmål –Ingen övergödning –Levande sjöar och vattendrag –Hav i balans samt levande kust och skärgård, införa, genomföra och utveckla en svensk havsplanering, nationellt samordnande roll i vattenförvaltningen, bl.a. styrning, vägledning och uppföljning gentemot vattenmyndigheter och länsstyrelser

17 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Planeringsavdelningen - EU och internationellt Delta i EU-arbetet och i internationella konventioner, främst Helcom och Ospar, leda, samordna och ansvara för –samlat genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten –EU:s marina direktiv –relevanta delar i EU:s strategi för Östersjöregionen och EU:s havspolitik Internationellt bistånds- och utvecklingssamarbete

18 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Åtgärdsavdelningen - Myndighetsutövning Fiskeriförvaltning –Yrkesfiskeslicenser –Fartygstillstånd Miljöprövning –som expert eller sakkunnig –som part Områdesskydd –vägledning och uppföljning

19 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Åtgärdsavdelningen - Anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) Kalkning Fiskevård Restaurering av vattendrag Vattenförvaltning Pilotprojekt havsmiljö mm

20 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Åtgärdsavdelningen - Sektorssamverkan och pådrivande arbete HELCOMs Baltic Sea Action Plan, 4 segment: –övergödning –farliga ämnen –biologisk mångfald inklusive fiske –maritima frågor (sjöfart, olyckor, räddningstjänst m.m.) vattenkraftfrågor areella näringar mm

21 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Tillsynsavdelningen Fiskerikontroll –samordning –landningskontroll Tillsynsvägledning –Vattenverksamheter –Vattenskyddsområden –Enskilda avlopp etc

22 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Nya chefer StabschefMaria Hellsten (Från Fiskeriverket) EkonomichefStefan Jansson (Fr Göteborgs Symfoniker) Kommunikationschef Maud Larsen (Från Malmö högskola) PersonalchefJennie Knutsson (Från Swedavia, Landvetter) C KunskapsavdAnna Jöborn (Från IVL Sv miljöinstitutet AB) C PlaneringsavdIngemar Berglund (Från Fiskeriverket) C ÅtgärdsavdBjörn Sjöberg (Från Lst V Götalands län) C TillsynsavdJohan Löwenadler Davidsson (Från FiskeriV)

23 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Att göra – steg för steg Rekrytering av avdelningschefer – klart Rekrytering av enhetschefer – februari/april Erbjudande om verksamhetsövergång – klart Intresseanmälan, inplacering – april/maj Kompletterande rekryteringar - juni Administrativa system Lokalfrågor - klart Avtal etc

24 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Överlämning från Naturvårdsverket Naturvårdsverket och Fiskeriverket har operativt ansvar till 30 juni 2011. 8 Arbetsgrupper bemannade från NV och FiV NVs havs- och vattenmiljöprojekt NV nyrekryterar till projektet relativt få personer väljer att följa med överlämning i maj/juni

25 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Arbetet i regeringskansliet Författningsändringar –Ds har varit på remiss, förordningar ändras 1 juli –Prop i mars för riksdagsbeslut före sommaren Forskningsfartyget Argos –Maskinhaveri, Asbestsanering –Behov av nytt fartyg –Rederifunktion för statliga forskningsfartyg Beredning instruktion, regleringsbrev mm

26 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö HaV och de övriga centrala verken Miljömålsarbetet –NV samordnande –HaV ansvar för 3 av 16 miljökvalitetsmål Tillsynen –NV, ToFR samordnande –HaV tillsynsvägledande för vissa vattenrelaterade frågor Den integrerade miljöprövningen –Integrerad prövning i domstol och länsstyrelse (MPD) –HaV expert, sakkunnig, part i vattenrelaterade frågor Miljöövervakningen –NV samordnande –HaV ansvar för hav och sötvatten Forskningen –NV:s Fo-anslag för både NV:s och HaV:s behov, gemensam beredning Områdesskyddet –NV samordnande –HaV ansvar för limniskt och marint områdesskydd

27 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö HaV i relation till länsstyrelser och vattenmyndigheter Ledning och samordning Databaser, verksamhetsstöd Vägledning Sakanslag Åtgärder för havs- och vattenmiljö resp Miljöövervakning (del av); bidrag och uppdrag Uppföljning

28 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö HaV i relation till kommunerna Ta fram och sprida kunskap Havsplanering i samverkan med kommunernas fysiska planering Samordning av vattenförvaltningen Fiskereglering, fiskevård, fiskerikontroll Resurser för lokalt arbete (kalkning, fiskevård, LOVA etc) Tillsynsvägledning för kommunal tillsyn Samverkansprojekt

29 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö HaV i relation till sektorer och branschorgan Forskningskontakter, ta fram och sprida kunskap - Kunskapsavd Samordning vattenförvaltning, havsplanering mm - Planeringsavd Sektorssamverkan – Åtgärdsavdelningen Deltagande i miljöprövning - Åtgärdsavdelningen Tillsynsvägledning - Tillsynsavdelningen Möten, insynsråd, havsmiljöråd mm

30 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndigheten Start 1 juli 2011

31 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Utredningens hemsida www.sou.gov.se/havochvatten


Ladda ner ppt "Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Miljöchefsmötet i Helsingborg."

Liknande presentationer


Google-annonser